Pasek boczny i gadżety systemu Windows (omówienie)

Pasek boczny systemu Windows to długi, pionowy pasek wyświetlany z boku pulpitu. Znajdują się na nim miniprogramy nazywane gadżetami, zapewniające podstawowe informacje i łatwy dostęp do często używanych narzędzi. Gadżetów można używać na przykład do wyświetlania pokazu slajdów i stale uaktualnianych nagłówków wiadomości lub do wyszukiwania danych kontaktowych.

Obraz paska bocznego systemu Windows i gadżetów
Pasek boczny i gadżety

Dlaczego warto korzystać z paska bocznego?

Na pasku bocznym mogą znajdować się informacje i narzędzia gotowe do użycia w dowolnym momencie. Można na przykład obok otwartych programów wyświetlić nagłówki wiadomości. W ten sposób podczas pracy w programie można przeglądać najświeższe informacje prasowe, bez konieczności przerywania pracy i wchodzenia na witrynę z wiadomościami.

Na Pasku bocznym znajduje się gadżet Nagłówki źródeł, który umożliwia wyświetlanie nagłówków najnowszych wiadomości z wybranych źródeł. Nie trzeba przerywać pracy z dokumentem, ponieważ nagłówki są zawsze widoczne. Jeśli w zasięgu wzroku znajdzie się interesujący nagłówek, można go kliknąć, a w przeglądarce sieci Web zostanie otwarta odpowiednia strona z artykułem.

Aby otworzyć pasek boczny

 • Otwórz Pasek boczny systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria, a następnie klikając polecenie Pasek boczny systemu Windows.

Aby pasek boczny był zawsze widoczny, należy ustawić go tak, aby inne okna go nie zakrywały. Pasek boczny ma stałą szerokość.

Aby zabezpieczyć pasek boczny przed zakrywaniem przez inne okna

Ponieważ pasek boczny wymaga pewnej ilości miejsca, opcja ta będzie działać najlepiej w przypadku zastosowania dużego lub panoramicznego monitora albo kilku monitorów.

 1. Otwórz okno właściwości paska bocznego systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, a następnie klikając polecenie Pasek boczny systemu Windows.

 2. Zaznacz pole wyboru Pasek boczny jest zawsze nad innymi oknami.

 3. Kliknij przycisk OK.

Gadżety — wprowadzenie

System Windows udostępnia niewielką kolekcję gadżetów, ale tylko niektóre z nich są wyświetlane domyślnie na pasku bocznym. Sposób używania gadżetów przedstawiono na przykładzie trzech gadżetów, które są wyświetlane na pasku bocznym przy pierwszym uruchomieniu systemu Windows: Zegar, Pokaz slajdów i Nagłówki źródeł.

Jak działa gadżet Zegar?

Po wskazaniu gadżetu Zegar przy jego prawym górnym rogu zostaną wyświetlone dwa przyciski: przycisk Zamknij — u góry — oraz przycisk Opcje.

Obraz gadżetu Zegar
Zegar

Kliknięcie przycisku Zamknij powoduje usunięcie gadżetu Zegar z paska bocznego. Przycisk pod przyciskiem zamykania wyświetla opcje nadawania nazwy zegarowi, zmieniania strefy czasowej i wyświetlania drugiej wskazówki zegara.

Uwaga

 • Nie wszystkie gadżety zawierają przycisk Opcje. Gadżety pozbawione przycisku Opcje nie maja ustawień, które można skonfigurować.

Jak działa gadżet Pokaz slajdów?

Umieść wskaźnik nad gadżetem Pokaz slajdów, który powoduje wyświetlenie ciągłego pokazu slajdów znajdujących się na komputerze.

Obraz gadżetu Pokaz slajdów
Pokaz slajdów

Po wskazaniu gadżetu Pokaz slajdów w prawym górnym rogu gadżetu zostaną wyświetlone przyciski Zamknij i Opcje.

Po kliknięciu przycisku Opcje można wybrać obrazy, które mają zostać wyświetlone w ramach pokazu slajdów, sterować szybkością odtwarzania slajdów i zmienić efekt przejścia między obrazami.

Pokaż wszystkie

Aby zmienić obrazy wyświetlane w ramach pokazu slajdów

Domyślnie gadżet Pokaz slajdów wyświetla elementy znajdujące się w folderze Przykładowe obrazy.

 1. Wskaż gadżet Pokaz slajdów i kliknij przycisk Opcje.

 2. W polu Folder wybierz lokalizację obrazów, które mają zostać wyświetlone.

 3. Kliknij przycisk OK.

Aby ustawić szybkość pokazu slajdów oraz efekt przejścia

 1. Wskaż gadżet Pokaz slajdów i kliknij przycisk Opcje.

 2. Na liście Pokaż każdy obraz wybierz liczbę sekund odpowiadającą czasowi wyświetlania każdego obrazu.

 3. Na liście Przejścia między obrazami wybierz odpowiedni efekt przejścia.

 4. Kliknij przycisk OK.

Jak działa gadżet Nagłówki źródeł?

Gadżet Nagłówki źródeł umożliwia wyświetlanie źródeł często aktualizowanych nagłówków wiadomości pochodzących z witryn sieci Web. Źródła te są znane także jako źródła danych RSS, źródła XML, zawartość zespolona lub źródła sieci Web. Źródła są często używane w witrynach sieci Web do dystrybucji wiadomości i blogów. Do odbierania źródeł wymagane jest połączenie internetowe. Domyślnie gadżet Nagłówki źródeł nie wyświetla żadnych nagłówków. Aby rozpocząć wyświetlanie niewielkiego zestawu wstępnie wybranych źródeł, kliknij opcję Wyświetl nagłówki.

Obraz gadżetu Nagłówki źródeł
Nagłówki źródeł

Po wskazaniu gadżetu Nagłówki źródeł w prawym górnym rogu gadżetu zostaną wyświetlone przyciski Zamknij i Opcje. Kliknięcie przycisku Opcje umożliwia wybranie źródła z listy dostępnych źródeł. Do listy można dodać źródła, wybierając je spośród źródeł dostępnych w sieci Web.

Pokaż wszystkie

Aby wybrać źródło z sieci Web za pomocą programu Internet Explorer

Internet Explorer, przeglądarka sieci Web dostępna w systemie Windows, przegląda zawartość odwiedzanych stron sieci Web w poszukiwaniu źródeł.

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Przejdź do strony sieci Web zawierającej źródła.

  (Gdy program Internet Explorer znajdzie dostępne źródła, przycisk ŹródłaObraz przycisku Źródła na pasku narzędzi programu Internet Explorer zmieni kolor z szarego na pomarańczowy).
 3. Kliknij strzałkę obok przycisku Źródła, a następnie kliknij odpowiednie źródło na wyświetlonej liście.

 4. Na wyświetlonej stronie sieci Web kliknij polecenie Subskrybuj to źródło.

 5. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Subskrybuj.

  Wybrane źródło powinno być teraz dostępne za pośrednictwem gadżetu Nagłówki źródeł. Aby wyświetlić źródło za pomocą gadżetu Nagłówki źródeł, zobacz procedurę poniżej.

Aby wyświetlić źródło za pomocą gadżetu Nagłówki źródeł

 1. Wskaż gadżet Nagłówki źródeł, a następnie kliknij przycisk Opcje.

 2. Na liście Wyświetl to źródło kliknij źródło, które chcesz wyświetlić.

 3. Kliknij przycisk OK.

Uwaga

 • Aby przewijać nagłówki, należy wskazać gadżet Nagłówki źródeł, a następnie kliknąć strzałkę w dół lub w górę (pojawiają się na dolnej krawędzi).

Które gadżety są dostępne?

Aby gadżet mógł zostać dodany do paska bocznego, należy go zainstalować na komputerze. Aby sprawdzić, które gadżety są zainstalowane na komputerze:

 1. W górnej części paska bocznego kliknij znak plus (+), aby otworzyć Galerię gadżetów.

  Obraz przycisku Dodaj gadżet
  Przycisk Dodaj gadżet
 2. Klikaj przyciski przewijania, aby wyświetlić wszystkie gadżety.

 3. Kliknij gadżet, a następnie kliknij opcję Pokaż szczegóły, aby w dolnej części okna dialogowego wyświetlić informacje o jego funkcji.

Obraz Galerii gadżetów paska bocznego systemu Windows
Galeria gadżetów

Dodatkowe gadżety można pobrać z sieci Web. Aby znaleźć gadżety w trybie online, przejdź do witryny sieci Web z gadżetami firmy Microsoft (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Dodawanie i usuwanie gadżetów

Do paska bocznego można dodać dowolny z zainstalowanych gadżetów. W razie potrzeby można dodać kilka wystąpień jednego gadżetu. Na przykład, jeśli użytkownik śledzi godzinę w dwóch strefach czasowych, może dodać dwa wystąpienia gadżetu Zegar i ustawić odpowiednio godzinę na każdym z nich.

Pokaż wszystkie

Aby dodać gadżet do paska bocznego

 1. W górnej części paska bocznego kliknij znak plus (+), aby otworzyć Galerię gadżetów.

  Obraz przycisku Dodaj gadżet
  Przycisk Dodaj gadżet
 2. Kliknij dwukrotnie gadżet, aby dodać go do paska bocznego.

Aby usunąć gadżet z paska bocznego:

 • Kliknij gadżet prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zamknij gadżet.

Organizowanie gadżetów

Gadżety można organizować na kilka sposobów:

 • Wszystkie gadżety mogą znajdować się na pasku bocznym.

 • Kolejność wyświetlania gadżetów na pasku bocznym można zmienić. W tym celu należy przeciągnąć gadżet w nowe miejsce.

 • Niektóre gadżety można umieścić na pasku bocznym, a inne na pulpicie.

 • Można odłączyć wszystkie gadżety od paska bocznego i umieścić je na pulpicie. W przypadku wybrania tej metody można zamknąć pasek boczny.

Pokaż wszystkie

Aby umieścić gadżet na pulpicie

Można odłączyć gadżety od paska bocznego i umieścić je w dowolnym miejscu na pulpicie.

 • Aby odłączyć gadżet od paska bocznego, przeciągnij go na pulpit. Aby ponownie dołączyć gadżet, przeciągnij go do dowolnej części paska bocznego.

Porada

 • Jeśli nie można przeciągnąć gadżetu, warto spróbować przeciągać go za inną część, na przykład krawędź lub narożnik.

Aby zamknąć pasek boczny

W przypadku odłączenia wszystkich gadżetów od paska bocznego można go zamknąć.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek boczny, a następnie kliknij polecenie Zamknij pasek boczny. Aby wyświetlić pasek boczny ponownie, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Pasek boczny Obraz ikony programu paska bocznego systemu Windows w obszarze powiadomień na pasku zadań. Następnie kliknij opcję Otwórz.

Aby uzyskać więcej informacji o dostosowywaniu paska bocznego, zobacz temat Dostosowywanie paska bocznego systemu Windows.