Błąd 80240016 usługi Windows Update

Do naprawienia tego błędu konieczne jest zatrzymanie i ponowne uruchomienie programu systemowego. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Zamknij wszystkie otwarte okna usługi Windows Update lub Microsoft Update.

 2. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz tekst Wiersz polecenia.

 3. Na liście wyników kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 4. W oknie wiersza polecenia wpisz następujące polecenia. Po każdym poleceniu naciśnij klawisz ENTER:

  net stop wuauserv

  net start wuauserv

 5. Wpisz polecenie Exit i naciśnij klawisz ENTER. Okno Wiersz polecenia zostanie zamknięte.

 6. Uruchom ponownie usługę Windows Update.

Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu tych czynności, przejdź do witryny Centrum rozwiązań usługi Microsoft Update w sieci Web, w celu znalezienia dalszych informacji na temat kodu błędu lub uzyskania pomocy technicznej przy użyciu poczty e-mail.

Informacje techniczne

Błąd 80240016 wskazuje, że usługa Windows Update nie może uzyskać dostępu do tokenu użytkownika. Token użytkownika zawiera podstawowe poświadczenia, dzięki którym usługa Windows Update może wprowadzać zmiany na komputerze w imieniu użytkownika, nie wymagając każdorazowego logowania się. Ten błąd może wystąpić, jeśli komputer jest włączony przez dłuższy czas bez ponownego uruchomienia, co powoduje wygaśnięcie tokenu. Może również wystąpić, gdy usługa Aktualizacje automatyczne działa w tle, a usługa Windows Update jest uruchomiona na pierwszym planie.

Uruchomienie i zatrzymanie usługi Aktualizacje automatyczne powoduje zresetowanie usługi i ponowne pobranie tokenu.

Dotyczy to następujących kodów błędów:

 • WindowsUpdate_80240016

 • 0x80240016

 • 80240016