Konfigurowanie zabezpieczeń sieci bezprzewodowej WPA w sieciach domowych

Obsługa zabezpieczeń WPA przez system operacyjny jest zawarta w aktualizacji systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1. Jeśli ta aktualizacja nie została zainstalowana automatycznie, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program Internet Explorer, kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Windows Update.

 2. Poszukaj pozycji Zalecana aktualizacja 815485 w sekcji Windows XP.

Musisz zainstalować tę aktualizację i używać kart bezprzewodowych oraz punktu dostępu i routera, które obsługują WPA.

Konfigurowanie zabezpieczeń WPA-PSK w routerze lub punkcie dostępu

Tworzenie ultrabezpiecznej sieci domowej należy zacząć od skonfigurowania klucza WPA-PSK w routerze lub punkcie dostępu, który obsługuje zabezpieczenia WPA. Ustawienia te najlepiej jest określić przy użyciu połączenia przewodowego, ponieważ ewentualna pomyłka nie uniemożliwi korzystania z niego. Zacznij od otwarcia administracyjnej wewnętrznej strony sieci web punktu dostępu lub routera.

Po otwarciu w przeglądarce sieci web interfejsu administrowania należy skonfigurować klucz WPA-PSK w urządzeniu w następujący sposób.

 1. Znajdź menu o nazwie Security (Zabezpieczenia) lub Network Authentication (Uwierzytelnianie sieciowe). W tym menu będą dostępne opcje WEP, WPA, WPA-PSK i NONE (Bez uwierzytelniania).

 2. Kliknij opcję WPA-PSK.

 3. Wprowadź trudne do odgadnięcia hasło (liczące od 8 do 63 znaków) w polu WPA Pre Shared Key (Klucz wstępny WPA). Klucz ten jest także znany jako Shared Secret (Wspólne hasło).

 4. W polu Rekey Interval (Okres odświeżenia klucza) wprowadź odstęp czasowy (zazwyczaj w sekundach).

 5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj) lub Reset (Zresetuj) zależnie od interfejsu producenta sprzętu.

Konfigurowanie klucza WPA-PSK w systemie Windows XP

Po skonfigurowaniu klucza WPA-PSK w routerze lub punkcie dostępu musisz skonfigurować klucz WPA-PSK we właściwościach sieci bezprzewodowej na każdym komputerze. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sieci bezprzewodowej w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe.

 2. Wybierz sieć obsługującą klucz WPA-PSK, do której chcesz przystąpić, klikając jej identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług).

 3. Wprowadź wspólne hasło w polu Klucz sieciowy, a następnie to samo w polu Potwierdź klucz sieciowy. Chociaż w tekście jest mowa o kluczu sieciowym, można w tym polu wpisać hasło.

 4. Kliknij przycisk Połącz.

 5. Aby skonfigurować klucz WPA-PSK lub edytować wcześniej skonfigurowane wspólne hasło, kliknij przycisk Zaawansowane.

 6. W oknie dialogowym Właściwości połączenia sieci bezprzewodowej wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli sieć bezprzewodowa nie jest jeszcze skonfigurowana i nie jest wyświetlana w dolnym oknie, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk Konfiguruj.

  • Jeśli sieć przewodowa jest już wyświetlana jako Sieć preferowana w dolnym oknie, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

  Zostanie wyświetlona Nazwa sieci (SSID) konfigurowanego punktu dostępu lub routera.

 7. W polu Uwierzytelnianie sieciowe wybierz opcję WPA-PSK.

 8. Użyj domyślnej metody szyfrowania danych TKIP.

 9. W polu Klucz sieciowy wprowadź wspólne hasło wprowadzone w routerze bezprzewodowym lub punkcie dostępu.

 10. Wprowadź wspólne hasło po raz drugi w polu Potwierdź klucz sieciowy, a następnie kliknij przycisk OK.

Teraz powinno być już możliwe połączenie się z routerem lub punktem dostępu obsługującym klucz WPA-PSK.

Wskazówki dotyczące podnoszenia poziomu bezpieczeństwa połączenia bezprzewodowego

Aby lepiej zabezpieczyć domową sieć bezprzewodową, można wykonać następujące dodatkowe czynności:

 • Nigdy nie używaj domyślnego identyfikatora SSID wprowadzonego przez producenta. Możesz opcjonalnie wyłączyć nadawanie nazwy SSID, ale nie powstrzyma to hakerów przed odnalezieniem jej.

 • Skonfiguruj listę kontroli dostępu z adresami MAC wszystkich urządzeń, które chcesz skojarzyć z tym punktem dostępu lub routerem bezprzewodowym.

 • Zmień domyślne hasło wprowadzone przez producenta w punkcie dostępu lub routerze bezprzewodowym.

 • Umieść punkt dostępu lub router w środku mieszkania, a nie przy oknie.

 • Wyłącz dostęp administracyjny drogą bezprzewodową, jeśli jest to możliwe.