Tworzenie połączenia z domową siecią bezprzewodową w systemie Windows XP bez routera

Połączenie siecią bezprzewodową dwóch lub trzech komputerów bez użycia routera bezprzewodowego lub autonomicznego punktu dostępu bezprzewodowego jest uznawane za sieć bezprzewodową ad hoc. Sieć bezprzewodową ad hoc 802.11b można utworzyć przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika w systemie Windows XP. Procedura dodawania udostępniania połączenia internetowego na komputerze hosta i konfigurowania sieci bezprzewodowej ad hoc jest opisana poniżej.

Pokaż wszystkie

Konfigurowanie komputera hosta

Najpierw należy zainstalować kartę bezprzewodową 802.11b w głównym komputerze i skonfigurować ją jako połączenie bezprzewodowe komputer-komputer (ad hoc). Zainstalowaną już w komputerze kartę 802.11b system Windows XP automatycznie wykryje, zainstaluje sterowniki i wyświetli ikonę w obszarze powiadomień. Jeśli komputer znajduje się w zasięgu innych sieci bezprzewodowych, system Windows automatycznie wyświetli listę wszystkich dostępnych sieci. Jeśli jednak komputer nie znajduje się w zasięgu żadnych sieci bezprzewodowych, ikona połączenia bezprzewodowego zostanie przekreślona czerwonym znakiem X i okno Pokaż sieci bezprzewodowe nie zostanie automatycznie otwarte. Aby otworzyć to okno, kliknij ikonę połączenia bezprzewodowego.

Jeśli na liście Dostępne sieci figurują jakiekolwiek sieci, nie wybieraj na razie żadnej z nich. Jeśli komputer był wcześniej połączony z preferowanym punktem dostępu, usuń wszystkie preferowane punkty dostępu. W ten sposób połączenie zostanie nawiązane tylko z tą siecią ad hoc, którą chcesz skonfigurować.

Kliknij kartę Zaawansowane u góry okna. Wybierz opcję Tylko sieci typu komputer-komputer (ad hoc) i wyczyść pole wyboru Automatycznie łącz z sieciami innymi niż preferowane, jeśli jest zaznaczone. To ustawienie, wraz z usunięciem preferowanych sieci, sprawi, że jedynym połączeniem będzie sieć ad hoc.

Kliknij ponownie kartę Sieci bezprzewodowe. W sekcji Sieci preferowane kliknij przycisk Dodaj. W oknie dialogowym Właściwości sieci bezprzewodowej określ nazwę w polu Nazwa sieci (SSID). Wpisz dowolną nazwę, ale pamiętaj, aby była taka sama na wszystkich komputerach. Zauważ, że jako typ sieci jest już wybrana sieć komputer-komputer i nie można tego zmienić, ponieważ zostało już wcześniej określone, że połączenie ma być nawiązywane tylko z sieciami ad hoc.

Po skonfigurowaniu nazwy sieci (SSID) w oknie dialogowym Właściwości sieci bezprzewodowej nowa sieć zostanie wyświetlona z ikoną karty PC, co oznacza, że jest to sieć komputer-komputer.

Konfigurowanie komputera klienckiego

Po zainstalowaniu srebrnej karty PC 802.11b w drugim komputerze na karcie Sieci bezprzewodowe zostanie wyświetlona lista punktów dostępu bezprzewodowego i sieci bezprzewodowych ad hoc, w których zasięgu komputer się znajduje.

Na liście powinna figurować nowa sieć ad hoc. Wyróżnij nazwę sieci, a następnie kliknij przycisk Konfiguruj. Ponieważ tym razem nie będzie konfigurowane szyfrowanie WEP, kliknij przycisk OK.

Udostępnianie połączenia

Aby udostępnić połączenie, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij łącze Przełącz do widoku klasycznego, a następnie kliknij ikonę Połączenia sieciowe.

  2. Kliknij połączenie, które chcesz udostępnić, a następnie w obszarze Zadania sieciowe kliknij przycisk Zmień ustawienia tego połączenia.

  3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie zaznacz pole wyboru Zezwalaj innym użytkownikom sieci na łączenie się poprzez połączenie internetowe tego komputera.

  4. Jeśli nie używasz zapory innej firmy i nie masz skonfigurowanej zapory połączenia internetowego, zaznacz pole wyboru Zapora połączenia internetowego (ICF), aby włączyć tę funkcję.

  5. Włącz ustawienie pozwalające innym użytkownikom sterować tym połączeniem i je włączać.

Po skonfigurowaniu zapory połączenia internetowego w oknie Połączenie sieciowe na komputerze hosta zostanie wyświetlone oryginalne przewodowe połączenie Ethernet o stanie Udostępnione i Włączone. W oknie Połączenie sieciowe na komputerze klienckim połączenie na hoście będzie wyświetlane jako Brama internetowa.

Komputery klienckie powinny już otrzymać nierutowalny adres IP klasy prywatnej z zakresu 192.168.0.* za pośrednictwem usługi DHCP z komputera hosta i mieć pełne połączenie z Internetem.

Konfigurowanie szyfrowania WEP

Jeśli połączenie zostało nawiązane, wróć do okna Właściwości sieci i skonfiguruj ustawienia WEP, aby sieć ad hoc była bezpieczna.

Na komputerze hosta otwórz okno dialogowe Właściwości sieci bezprzewodowej i zaznacz pole wyboru Szyfrowanie danych (klucz WEP włączony). W dokumentacji otrzymanej od producenta karty bezprzewodowej sprawdź format i długość klucza.

Użyj najwyższego możliwego poziomu szyfrowania (długości klucza), jaki jest obsługiwany przez karty i sterowniki. Jeśli używasz klucza sieciowego ASCII, wybierz losowo litery i cyfry, aby nie można ich było łatwo odgadnąć. Ostatnim krokiem jest skonfigurowanie komputera klienckiego przy użyciu tego samego klucza i ustawień szyfrowania.

Uwaga

  • W ramach dodatkowego zabezpieczenia warto zmieniać klucz co tydzień.