Zmienianie właściwości pliku

Właściwości pliku to informacje dotyczące pliku, takie jak nazwiska autorów, tagi lub data ostatniej modyfikacji pliku. Aby uzyskać więcej informacji o tagach i ich wykorzystaniu, zobacz temat Dodawanie tagów do obrazów w celu ich łatwiejszego znajdowania.

Właściwości ułatwiają wyszukiwanie i organizowanie plików. Na przykład można wyszukać plik według jednej z jego właściwości. Aby rozmieścić pliki według właściwości, można użyć także bibliotek. Jeśli użytkownik przegląda na przykład bibliotekę Dokumenty i chce najpierw zobaczyć ostatnio zmienione pliki, może w tym celu rozmieścić je według właściwości Data modyfikacji.

Poniżej opisano kilka sposobów dodawania nowych właściwości do pliku i zmieniania już istniejących:

Pokaż wszystkie

Aby dodać lub zmienić typowe właściwości w okienku szczegółów

W okienku szczegółów, znajdującym się w dolnej części okna folderu, są wyświetlane najbardziej typowe właściwości pliku. Właściwości pliku, takie jak tagi, autor i klasyfikacja, można dodawać lub zmieniać w okienku szczegółów. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz folder zawierający plik, który chcesz zmienić, a następnie kliknij ten plik (nie dwukrotnie).

 2. W okienku szczegółów u dołu okna kliknij obok właściwości, którą chcesz dodać lub zmienić, wpisz nową właściwość (lub zmień dotychczasową), a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Obraz tagów w okienku szczegółów
  Dodawanie tagu w okienku szczegółów

  Aby dodać więcej niż jedną właściwość, należy oddzielić poszczególne wpisy średnikami. Aby sklasyfikować plik za pomocą właściwości klasyfikacji, kliknij gwiazdkę odpowiadającą klasyfikacji, którą chcesz zastosować.

  Porada

  • Jeśli nie widać szukanej właściwości pliku, należy spróbować powiększyć okienko szczegółów, aby można było wyświetlić więcej właściwości pliku. W tym celu należy kliknąć górną krawędź okienka szczegółów, a następnie przeciągnąć ją w górę.

Aby dodać lub zmienić właściwości, które nie są wyświetlane w okienku szczegółów

Jeśli właściwość pliku, którą chcesz dodać lub zmienić, nie jest dostępna w okienku szczegółów, możesz otworzyć okno dialogowe Właściwości, aby uzyskać pełną listę właściwości pliku.

 1. Otwórz folder zawierający plik, który chcesz zmienić.

 2. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. W oknie dialogowym Właściwości kliknij kartę Szczegóły.

 4. W kolumnie Wartość kliknij obok właściwości, którą chcesz dodać lub zmienić, wpisz słowo lub frazę, a następnie kliknij przycisk OK. (Jeśli dana sekcja w kolumnie Wartość wydaje się pusta, kliknij to miejsce. Zostanie wyświetlone odpowiednie pole).

  Uwaga

  • Niektórych właściwości nie można dodać ani zmienić. W takich przypadkach kliknięcie obok wartości nie spowoduje jej zmiany.

  Aby dodać więcej niż jedną właściwość tego samego typu, poszczególne właściwości należy oddzielić średnikami. Aby sklasyfikować plik za pomocą właściwości klasyfikacji, kliknij gwiazdkę odpowiadającą klasyfikacji, którą chcesz zastosować.

  Obraz pola Tagi w oknie dialogowym Właściwości
  Dodawanie znaczników do pliku w oknie dialogowym Właściwości

Aby dodać lub zmienić właściwości przy zapisywaniu pliku

Operację dodawania lub zmiany właściwości pliku można przeprowadzić przy jego tworzeniu i zapisywaniu, dzięki czemu nie trzeba go później wyszukiwać w celu dodania właściwości.

 1. W menu Plik używanego programu kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisz znaczniki i inne właściwości w odpowiednich polach.

  Obraz okna dialogowego Zapisywanie jako
  Dodawanie właściwości do pliku w oknie dialogowym Zapisywanie jako
 3. Wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga

 • Nie wszystkie programy umożliwiają dodawanie lub zmienienie właściwości przy zapisywaniu pliku.

Aby usunąć właściwości pliku

Jeśli plik ma być udostępniony innej osobie, może być wskazane usunięcie niektórych lub wszystkich właściwości pliku, zwłaszcza wtedy, gdy zawierają informacje osobiste. Na przykład właściwość Autor może zawierać nazwiska osób, która współuczestniczyły w edycji pliku, a znaczniki mogą zawierać słowa lub wyrażenia, których ujawnianie innym osobom byłoby niepożądane.

 1. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. W oknie dialogowym Właściwości kliknij kartę Szczegóły.

 3. Kliknij opcję Usuń właściwości oraz informacje osobiste.

 4. W oknie dialogowym Usuwanie właściwości wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij opcję Utwórz kopię bez wszystkich właściwości, które można usunąć, a następnie kliknij przycisk OK. Spowoduje to zachowanie oryginalnej wersji pliku ze wszystkimi jego właściwościami oraz utworzenie kopii, której wszystkie właściwości zostały usunięte i która może być udostępniana.

  • Kliknij opcję Usuń następujące właściwości z tego pliku, zaznacz pole wyboru dla każdej właściwości, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk OK. Spowoduje to trwałe usunięcie z pliku zaznaczonych właściwości bez tworzenia kopii.

Uwaga

 • Okno dialogowe Usuwanie właściwości umożliwia usuwanie tylko tych właściwości, które zostały dodane przy użyciu systemu Windows. Jeśli właściwości zostały dodane przy użyciu innego programu, należy je usunąć za pomocą tego programu.

Uwagi

 • Właściwości niektórych typów plików nie mogą być dodawane ani zmieniane. Na przykład nie można dodawać żadnych właściwości do plików TXT ani RTF.

 • Właściwości dostępne dla danego pliku zależą od jego typu. Na przykład klasyfikację można zastosować do pliku utworu, ale nie do dokumentu tekstowego.

 • Niektórych właściwości plików (takich jak długość pliku utworu) nie można modyfikować.