Dlaczego nie mogę nawiązać połączenia przy użyciu Podłączania pulpitu zdalnego?

U podłoża braku możliwości nawiązania połączenia może leżeć kilka przyczyn. Poniżej przedstawiono niektóre z często spotykanych problemów oraz możliwe rozwiązania.

Pokaż wszystkie

Nie mogę nawiązać połączenia z komputerem zdalnym

Jest kilka sposobów postępowania, które można wypróbować, w zależności od rodzaju wyświetlonego komunikatu o błędzie:

 • Nie można znaleźć komputera zdalnego. Poproś administratora komputera zdalnego o sprawdzenie nazwy komputera oraz sprawdź, czy została ona prawidłowo wpisana. Jeśli nadal nie będzie można nawiązać połączenia, spróbuj wpisać adres IP komputera zdalnego zamiast nazwy.

 • Błąd sieci. Upewnij się, że:

  • router jest włączony (tylko w przypadku sieci domowych),

  • kabel sieci Ethernet jest podłączony do karty sieciowej (tylko w przypadku sieci przewodowych),

  • przełącznik sieci bezprzewodowej komputera jest włączony (tylko w przypadku komputerów przenośnych i sieci bezprzewodowych),

  • karta sieciowa działa.

  Jeśli problem będzie nadal występować, skontaktuj się z administratorem sieci lub osobą odpowiedzialną za konfigurację sieci.

 • Za mało pamięci. Zamknij inne programy i ponownie spróbuj nawiązać połączenie. Jeśli problem będzie nadal występować, ponownie uruchom komputer, a następnie ponownie spróbuj nawiązać połączenie. Jeśli połączenie w dalszym ciągu będzie niemożliwe, skontaktuj się z administratorem sieci lub personelem technicznym. Więcej informacji zawiera temat Zapobieganie problemom braku pamięci.

Połączenie komputera domowego z komputerem w domenie firmowej wymaga kroku pośredniego w celu zapewnienia, że obydwa komputery mogą się komunikować. Jedną z metod jest nawiązanie połączenia wirtualnej sieci prywatnej (VPN) z siecią firmową. Więcej informacji zawiera temat Konfigurowanie połączenia zdalnego z miejscem pracy przy użyciu sieci VPN. Innym sposobem może być użycie serwera bramy usług pulpitu zdalnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to jest serwer bramy usług pulpitu zdalnego?. W razie problemów z użyciem dowolnej z powyższych metod należy skontaktować się z administratorem systemu lub pomocą techniczną.

Możliwe jest także połączenie dwóch komputerów domowych przez Internet. Zwykle jednak wymaga to szczegółowej znajomości konfiguracji routera, mapowań portów i adresów IP.

Funkcja uwierzytelniania serwera sprawdza, czy nawiązano połączenie z odpowiednim komputerem zdalnym. Jeśli włączono uwierzytelnianie serwera, należy wpisać pełną nazwę komputera (na przykład, Komputer1.example.com) na karcie Ogólne w oknie dialogowym Podłączanie pulpitu zdalnego. Definicję pełnej nazwy komputera można znaleźć w odpowiedzi na pytanie „Co to jest pełna nazwa komputera?” w temacie Podłączanie pulpitu zdalnego: często zadawane pytania.

 • Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia uwierzytelniania serwera:

  1. Otwórz okno Podłączanie pulpitu zdalnego, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Podłączanie pulpitu zdalnego, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Podłączanie pulpitu zdalnego.

  2. Kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij kartę Zaawansowane.

  3. W obszarze W przypadku niepowodzenia uwierzytelniania serwera określ reakcję usługi pulpitu zdalnego w przypadku, gdy komputer zdalny, z którym nawiązywane jest połączenie, wydaje się być innym komputerem, niż przypuszczano.

 • Aby znaleźć pełną nazwę komputera zdalnego, wykonaj poniższe czynności na komputerze zdalnym:

  • Otwórz okno System, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie klikając polecenie Właściwości.

  Pełna nazwa komputera jest wyświetlana w obszarze Nazwa komputera, domena i ustawienia grupy roboczej.

Poniżej przedstawiono niektóre inne przyczyny problemów z połączeniem:

 • Port Pulpitu zdalnego może być zablokowany przez zaporę.

  Jeśli używasz Zapory systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz okno Zapora systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz zapora, a następnie kliknij pozycję Zapora systemu Windows.

  2. W lewym okienku kliknij opcję Zezwalaj programowi lub funkcji na dostęp przez Zaporę systemu Windows.

  3. Kliknij przycisk Zmień ustawienia. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  4. W obszarze Dozwolone programy i funkcje zaznacz pole wyboru Pulpit zdalny, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli używasz innej zapory, sprawdź, czy port Pulpitu zdalnego (zazwyczaj 3389) jest otwarty.

 • Nie można włączyć połączeń zdalnych na komputerze zdalnym. Aby to zmienić:

  1. Na komputerze zdalnym kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. W lewym okienku kliknij pozycję Ustawienia zdalne. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  3. W oknie dialogowym Właściwości systemu w obszarze Pulpit zdalny kliknij opcję Zezwalaj na połączenia z komputerów z dowolną wersją Pulpitu zdalnego albo opcję Zezwalaj tylko na połączenia z komputerów, na których działa Pulpit zdalny z uwierzytelnianiem na poziomie sieci, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Komputer zdalny może być w stanie uśpienia lub hibernacji. Aby to naprawić, upewnij się, że ustawienia przechodzenia w stan uśpienia i hibernacji są ustawione na wartość Nigdy. (Stan hibernacji jest niedostępny na niektórych komputerach). Aby uzyskać informacje o wprowadzaniu tych zmian, zobacz temat Zmienianie, tworzenie i usuwanie planów zasilania (schematów zasilania).

 • Nie można nawiązać połączenia zdalnego, jeżeli konto użytkownika nie ma hasła. Aby dodać hasło do konta, zobacz temat Ochrona komputera przy użyciu hasła.

 • Komputer zdalny może akceptować tylko połączenia z komputerów z włączoną funkcją uwierzytelniania na poziomie sieci. Uwierzytelnianie na poziomie sieci to metoda uwierzytelniania, w której uwierzytelnianie użytkownika jest wykonywane przed nawiązaniem pełnego połączenia pulpitu zdalnego i wyświetleniem ekranu logowania. Może to pomóc w ochronie komputera zdalnego przed hakerami i złośliwym oprogramowaniem.

  Aby sprawdzić, czy na komputerze lokalnym działa Pulpit zdalny z uwierzytelnianiem na poziomie sieci

  1. Otwórz okno Podłączanie pulpitu zdalnego, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Podłączanie pulpitu zdalnego, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Podłączanie pulpitu zdalnego.

  2. Kliknij ikonę w lewym górnym rogu okna dialogowego Podłączanie pulpitu zdalnego, a następnie kliknij przycisk Informacje.

   Obraz okna dialogowego Podłączanie pulpitu zdalnego
   Okno dialogowe Podłączanie pulpitu zdalnego
  3. W oknie dialogowym Podłączanie pulpitu zdalnego - informacje poszukaj frazy „Uwierzytelnianie na poziomie sieci jest obsługiwane”.

 • Komputer zdalny może być zbyt obciążony, aby zaakceptować dodatkowe połączenia w tym momencie. Odczekaj chwilę i ponownie spróbuj nawiązać połączenie.

Nie mogę się zalogować do komputera zdalnego.

Jeśli widzisz ekran logowania na komputerze zdalnym, ale nie możesz się zalogować, dodaj swoją nazwę do Grupy użytkowników pulpitu zdalnego lub do dowolnej grupy z uprawnieniami administratora na komputerze zdalnym (lub poproś administratora komputera zdalnego, aby to zrobił).

Aby dodać konto użytkownika do grupy

 1. Otwórz program Microsoft Management Console, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, wpisując mmc w polu wyszukiwania, a następnie naciskając klawisz Enter. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Użytkownicy i grupy lokalne.

  Jeśli pozycja Użytkownicy i grupy lokalne nie jest wyświetlana

  Jeśli pozycja Użytkownicy i grupy lokalne nie jest wyświetlana, oznacza to, że przystawka prawdopodobnie nie została dodana do programu Microsoft Management Console. Aby zainstalować przystawkę, należy wykonać następujące czynności:

  1. W programie Microsoft Management Console kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.

  2. W oknie dialogowym Dodawanie lub usuwanie przystawek kliknij pozycję Użytkownicy i grupy lokalne, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  3. W oknie dialogowym Wybieranie komputera docelowego kliknij pozycję Komputer lokalny, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  4. Kliknij przycisk OK.

 3. Kliknij dwukrotnie folder Grupy.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, do której chcesz dodać konto użytkownika, a następnie kliknij polecenie Dodaj do grupy.

 5. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie wpisz nazwę konta użytkownika.

 6. Kliknij pozycję Sprawdź nazwy, a następnie kliknij przycisk OK.

Moje zapisane poświadczenia nie działają

Jeśli komputer jest częścią domeny, domyślnie nie jest dozwolone zapisywanie poświadczeń w przypadku nawiązywania połączenia z komputerem zdalnym. Można jednak to zmienić.

Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator.

 1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, wpisz gpedit.msc, a następnie naciśnij klawisz Enter. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 2. W obszarze Konfiguracja komputera kliknij dwukrotnie pozycję Szablony administracyjne, kliknij dwukrotnie pozycję System, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Delegowanie poświadczeń.

 3. W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję Zezwalaj na delegowanie zapisanych poświadczeń z zastosowaniem uwierzytelniania na serwerze tylko przy użyciu mechanizmu NTLM.

 4. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij opcję Włączone, a następnie kliknij przycisk Pokaż.

 5. W oknie dialogowym Pokazywanie zawartości wpisz nazwę komputera zdalnego (serwera) w następującym formacie: TERMSRV\nazwa_komputera, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga

  • Pamiętaj, aby ciąg TERMSRV zapisać wielkimi literami. Zmienna nazwa_komputera może być nazwą określonego komputera zdalnego (np. TERMSRV\mojzdalnypc) albo może zawierać gwiazdkę (*) w celu uwzględnienia grupy komputerów (na przykład TERMSRV\* lub TERMSRV\*.corp.com) i powinna dokładnie odpowiadać nazwie wprowadzanej w polu Komputer w oknie dialogowym Podłączanie pulpitu zdalnego w celu połączenia z tym komputerem zdalnym.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcji pulpitu zdalnego, zobacz temat Podłączanie pulpitu zdalnego: często zadawane pytania.