W celu połączenia się z Internetem wymagane jest konto u usługodawcy internetowego i odpowiedni sprzęt:

 • Usługodawca internetowy: firma, która zapewnia dostęp do Internetu. Aby uzyskać konto od usługodawcy internetowego, należy postępować podobnie jak w przypadku instalowania telefonu lub mediów. Usługodawcami internetowymi są zwykle operatorzy telefoniczni (w przypadku połączeń DSL lub światłowodowych) albo dostawcy usług telewizyjnych (w przypadku połączeń kablowych lub satelitarnych).

 • Sprzęt: połączenie szerokopasmowe (np. DSL, światłowodowe lub kablowe) wymaga modemu szerokopasmowego. Modem może być dostarczany przez usługodawcę internetowego podczas podłączania sieci i tworzenia konta sieci szerokopasmowej. Może być również konieczne oddzielne wypożyczenie lub zakup modemu. Aby udostępnić połączenie internetowe wielu komputerom w sieci, trzeba także podłączyć router. (Niekiedy modem i router są połączone w jednym urządzeniu).

Pokaż wszystkie

Łączenie się za pomocą połączenia szerokopasmowego

Po uzyskaniu konta u usługodawcy internetowego i podłączeniu sprzętu zgodnie z instrukcjami usługodawcy połączenie z Internetem może być już aktywne. Aby się o tym przekonać, otwórz przeglądarkę i spróbuj otworzyć witrynę internetową. Jeśli witryna internetowa nie zostanie wyświetlona, wypróbuj następujące rozwiązanie:

 • Połącz się z siecią, szybko przesuwając od prawej krawędzi do środka ekranu, naciskając pozycję Ustawienia (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę i kliknij panel Ustawienia), a następnie naciskając lub klikając ikonę sieci (Ikona sieci bezprzewodowej lub Ikona sieci przewodowej). Naciśnij lub kliknij sieć, z którą chcesz się połączyć, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Połącz.

Jeśli nadal występują problemy z nawiązaniem połączenia z Internetem, zobacz Dlaczego nie mogę połączyć się z Internetem?.

Łączenie się za pomocą komórkowego połączenia szerokopasmowego

Technologia komórkowej łączności szerokopasmowej, zwana również technologią bezprzewodowej sieci rozległej (WWAN), umożliwia łączenie się z Internetem z dala od zwykłej sieci przewodowej lub bezprzewodowej. Aby można było korzystać z komórkowego połączenia szerokopasmowego, potrzebny jest składnik sprzętowy (wbudowany lub zewnętrzny) obsługujący tę technologię oraz odpowiedni plan taryfowy u dostawcy komórkowego połączenia szerokopasmowego.

Pokaż wszystkie

Aby po raz pierwszy skonfigurować komórkowe połączenie szerokopasmowe

 1. Aktywuj kartę SIM i usługę komórkowej łączności szerokopasmowej dla karty SIM. Instrukcje dotyczące wykonania tych czynności powinny zostać dostarczone przez operatora komórkowego lub dostawcę urządzenia.

 2. Jeśli masz zewnętrzne urządzenie korzystające z komórkowego połączenia szerokopasmowego, upewnij się, że zostało ono prawidłowo umieszczone w komputerze, zgodnie ze wskazówkami producenta, i że sieć bezprzewodowa jest włączona. Przełącznik sieci bezprzewodowej najczęściej można znaleźć z przodu, z boku lub z tyłu komputera przenośnego albo tabletu.

 3. Wyświetl listę dostępnych sieci, szybko przesuwając od prawej krawędzi do środka ekranu, naciskając pozycję Ustawienia (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę i kliknij panel Ustawienia), a następnie naciskając lub klikając ikonę sieci (Ikona sieci bezprzewodowej lub Ikona sieci przewodowej).

 4. Naciśnij lub kliknij pozycję Sieć, a następnie naciśnij lub kliknij nazwę komórkowej sieci szerokopasmowej.

  Uwaga

  • Użytkownik może zostać poproszony o wprowadzenie ciągu dostępu lub nazwy punktu dostępu (APN) służącej do identyfikacji sieci komórkowej. Ciąg dostępu (w przypadku urządzeń CDMA) lub APN (w przypadku urządzeń GSM) powinien być dołączony do informacji przekazanych abonentowi z kartą SIM lub subskrypcją.

 5. Zmień wybrane ustawienia połączenia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Połącz.

 6. W przypadku wyświetlenia monitu wybierz lub wprowadź nazwę punktu dostępu (APN) lub ciąg dostępu, nazwę użytkownika, hasło oraz typ informacji logowania. (Odpowiednie dane można znaleźć w informacjach dostarczonych ze sprzętem lub z usługą komórkowego połączenia szerokopasmowego). Na tym ekranie może być również dostępna opcja zakupu planu taryfowego u usługodawcy.

 7. Naciśnij lub kliknij przycisk Dalej.

Uwagi

 • Jeśli karta SIM jest zablokowana, domyślny numer PIN jest ustawiany przez operatora komórkowego. Po zablokowaniu urządzenia nie można go użyć i do jego odblokowania jest potrzebny numer PIN. Instrukcje można znaleźć w informacjach dołączonych do karty SIM lub subskrypcji.

 • Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego numeru PIN może spowodować zablokowanie konta, które można odblokować po podaniu kodu PUK (PIN unblock key) udostępnionego przez operatora komórkowego. Jeśli połączenie będzie aktywne w momencie zablokowania konta, zostanie ono zakończone.

 • Jeśli nie można nawiązać połączenia z Internetem, skontaktuj się ze swoim operatorem komórkowym.

Aby połączyć się z Internetem (po skonfigurowaniu połączenia)

 1. Wyświetl listę dostępnych sieci, szybko przesuwając od prawej krawędzi do środka ekranu, naciskając pozycję Ustawienia (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę i kliknij panel Ustawienia), a następnie naciskając lub klikając ikonę sieci (Ikona sieci bezprzewodowej lub Ikona sieci przewodowej).

 2. Naciśnij lub kliknij nazwę komórkowej sieci szerokopasmowej, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Połącz.

Aby zmienić właściwości profilu

Aby zmienić właściwości profilu połączenia, takie jak nazwa punktu dostępu (APN), ciąg dostępu, nazwa użytkownika, hasło lub ustawienia połączenia automatycznego, wykonaj następujące czynności:

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Sieć, naciśnij lub kliknij pozycję Połączenia, a następnie naciśnij lub kliknij nazwę komórkowej sieci szerokopasmowej.

 3. Zmień nazwę punktu dostępu (APN) lub ciąg dostępu, nazwę użytkownika i hasło w zależności od potrzeb (odpowiednie dane można znaleźć w informacjach dostarczonych z usługą lub ze sprzętem do komórkowego połączenia szerokopasmowego).

Aby zmienić ustawienia wyboru sieci

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Sieć, a następnie naciśnij lub kliknij nazwę komórkowej sieci szerokopasmowej.

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Skanuj.

 4. Aby system Windows automatycznie wybierał sieć, wybierz pozycję Wybierz automatycznie (zalecane). Natomiast w celu samodzielnego wybrania sieci wybierz jej nazwę z listy, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Zarejestruj.

  Uwagi

  • W przypadku zezwolenia na roaming mogą być naliczane dodatkowe opłaty.

  • Jeśli system Windows nie może połączyć się z podaną siecią, automatycznie wybierze inną sieć.
Potrzebujesz dodatkowej pomocy?