Nawiązywanie połączenia z innym komputerem przy użyciu usługi Podłączanie pulpitu zdalnego


Za pomocą usługi Podłączanie pulpitu zdalnego można połączyć się z komputerem z systemem Windows, używając innego komputera z systemem Windows, który jest podłączony do tej samej sieci lub do Internetu. Można na przykład na komputerze domowym korzystać ze wszystkich programów i plików na komputerze firmowym oraz z zasobów w firmowej sieci — tak samo, jak siedząc przed komputerem w pracy.

Aby można było połączyć się z komputerem zdalnym, ten komputer musi być włączony i połączony z siecią oraz musi być na nim włączona funkcja pulpitu zdalnego. Potrzebne są także dostęp sieciowy do tego komputera (może być przez Internet) oraz uprawnienie do połączenia. Aby mieć uprawnienie do połączenia, trzeba być na liście użytkowników. Przed nawiązaniem połączenia z komputerem docelowym warto ustalić jego nazwę i upewnić się, że jest dozwolone nawiązywanie połączeń pulpitu zdalnego za pośrednictwem zapory tego komputera.

Jeśli Twoje konto użytkownika nie wymaga hasła do zalogowania się, przed nawiązaniem połączenia z komputerem zdalnym musisz dodać hasło.

Ten film wideo prezentuje sposób nawiązywania połączenia z innym komputerem przy użyciu usługi Podłączanie pulpitu zdalnego (1:13)
Pokaż wszystkie

Aby zezwolić na połączenia zdalne na komputerze docelowym

 1. Otwórz okno System, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie klikając polecenie Właściwości.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia zdalne. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Karta Zdalny w oknie dialogowym Właściwości systemu
  Karta Zdalny w oknie dialogowym Właściwości systemu
 3. W obszarze Pulpit zdalny wybierz jedną z trzech opcji.

 4. Kliknij pozycję Wybierz użytkowników.

  Jeśli jesteś administratorem komputera, Twoje bieżące konto zostanie automatycznie dodane do listy użytkowników zdalnych. W takiej sytuacji można pominąć dwa następne kroki.

 5. W oknie dialogowym Użytkownicy pulpitu zdalnego kliknij pozycję Dodaj.

 6. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników lub grup wykonaj następujące czynności:

  • Aby określić lokalizację wyszukiwania, kliknij pozycję Lokalizacje, a następnie wybierz lokalizację, którą chcesz przeszukać.

  • W obszarze Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wpisz nazwę użytkownika, którego chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

  Nazwa zostanie wyświetlona na liście użytkowników w oknie dialogowym Użytkownicy pulpitu zdalnego. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.

Uwaga

 • Nie można nawiązać połączenia z komputerem znajdującym się w stanie uśpienia lub hibernacji. Należy się upewnić, że ustawienia stanu uśpienia i hibernacji na komputerze zdalnym mają wartość Nigdy. (Stan hibernacji jest niedostępny na niektórych komputerach). Aby uzyskać informacje o wprowadzaniu tych zmian, zobacz Zmienianie, tworzenie i usuwanie planów zasilania (schematów zasilania).

Aby ustalić nazwę komputera zdalnego

 1. Na komputerze zdalnym otwórz okno System, klikając przycisk Start Przycisk Start, klikając prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie klikając polecenie Właściwości.
 2. W obszarze Nazwa komputera, domena i ustawienia grupy roboczej można znaleźć nazwę komputera i pełną nazwę komputera, jeśli komputer znajduje się w domenie.

Nazwę komputera można też uzyskać u administratora sieci.

Aby zezwolić na połączenia pulpitu zdalnego za pośrednictwem Zapory systemu Windows

Jeśli są problemy z nawiązaniem połączenia, być może zapora blokuje połączenia pulpitu zdalnego. Oto jak można zmienić to ustawienie na komputerze z systemem Windows. Jeśli korzystasz z innej zapory, sprawdź, czy port funkcji pulpitu zdalnego (zazwyczaj 3389) jest otwarty.

 1. Na komputerze zdalnym kliknij przycisk Start i wybierz polecenie Panel sterowania.

 2. Kliknij pozycję System i zabezpieczenia.

 3. Kliknij pozycję Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę systemu Windows w obszarze Zapora systemu Windows.

 4. Kliknij pozycję Zmień ustawienia, a następnie zaznacz pole obok pozycji Pulpit zdalny.

 5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Aby ustawić hasło konta użytkownika

Aby można było połączyć się z innym komputerem za pomocą funkcji pulpitu zdalnego, Twoje konto użytkownika musi mieć hasło.

 1. Kliknij przycisk Start i wybierz polecenie Panel sterowania.

 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Konta użytkowników.

 3. Wybierz pozycję Zmień hasło systemu Windows w obszarze Konta użytkowników.

 4. Kliknij pozycję Utwórz hasło dla swojego konta i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby uruchomić pulpit zdalny na komputerze, z którego jest inicjowane połączenie

 1. Otwórz okno Podłączanie pulpitu zdalnego, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Podłączanie pulpitu zdalnego, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Podłączanie pulpitu zdalnego.

 2. W polu Komputer wpisz nazwę komputera, z którym chcesz nawiązać połączenie, a następnie kliknij pozycję Podłącz. (Możesz także wpisać adres IP zamiast nazwy komputera).

Uwagi

 • Aby znaleźć skrót do funkcji Podłączanie pulpitu zdalnego, kliknij przycisk Start Przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Akcesoria. Aby szybko otworzyć okno Podłączanie pulpitu zdalnego, kliknij przycisk Start Przycisk Start, wpisz ciąg mstsc w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 • Przekierowanie urządzenia na komputerze sprawia, że staje się ono dostępne do używania w sesji pulpitu zdalnego. Jeśli po kliknięciu pozycji Podłącz i wprowadzeniu poświadczeń użytkownika zostanie wyświetlone okno dialogowe Podłączanie pulpitu zdalnego, można przekierować lokalne urządzenia i zasoby, takie jak dyski lokalne czy Schowek. Kliknij pozycję Szczegóły, a następnie zaznacz pola wyboru dla każdego elementu, który chcesz przekierować.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcji pulpitu zdalnego, zobacz Podłączanie pulpitu zdalnego: często zadawane pytania.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?