Nawiązywanie połączenia z innym komputerem przy użyciu usługi Podłączanie pulpitu zdalnegoZa pomocą usługi Podłączanie pulpitu zdalnego można uzyskiwać dostęp do komputera z systemem Windows, używając innego komputera z systemem Windows, który jest podłączony do tej samej sieci lub do Internetu. Można na przykład na komputerze domowym korzystać ze wszystkich programów i plików na komputerze firmowym oraz z zasobów w firmowej sieci — tak samo, jak siedząc przed komputerem w pracy.

Aby można było połączyć się z komputerem zdalnym, ten komputer musi być włączony i połączony z siecią oraz musi być na nim włączona funkcja pulpitu zdalnego. Potrzebne są także dostęp sieciowy do tego komputera (może być przez Internet) oraz uprawnienie do połączenia. Aby mieć uprawnienie do połączenia, trzeba być na liście użytkowników. Przed nawiązaniem połączenia z komputerem docelowym warto ustalić jego nazwę i upewnić się, że jest dozwolone nawiązywanie połączeń pulpitu zdalnego za pośrednictwem zapory tego komputera.

Jeśli Twoje konto użytkownika nie wymaga hasła do zalogowania się, przed nawiązaniem połączenia z komputerem zdalnym musisz dodać hasło.

Porada

 • Aby znaleźć skrót do funkcji Podłączanie pulpitu zdalnego, kliknij przycisk Start Przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy lub Programy, a następnie kliknij polecenie Akcesoria. Aby szybko otworzyć okno Podłączanie pulpitu zdalnego, otwórz menu Start, a następnie wpisz ciąg mstsc w polu wyszukiwania.

Uwagi

 • Usługa Podłączanie pulpitu zdalnego nie umożliwia połączeń z komputerami z systemem Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic N lub Windows Vista Home Premium. Można jednak za pomocą tych wersji systemu Windows Vista łączyć się z komputerami, na których są uruchomione inne wersje systemu Windows.

 • Usługa Podłączanie pulpitu zdalnego nie umożliwia połączeń z komputerami z systemem Windows XP Home Edition.

Pokaż wszystkie

Aby zezwolić na połączenia zdalne na komputerze docelowym

 1. Otwórz aplet System, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie System.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia zdalne, a następnie wybierz jedną z trzech opcji w obszarze „Pulpit zdalny”. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 3. Kliknij pozycję Wybierz użytkowników. Jeśli jesteś administratorem komputera, Twoje bieżące konto zostanie automatycznie dodane do listy użytkowników zdalnych. W takiej sytuacji można pominąć dwa następne kroki.

 4. W oknie dialogowym Użytkownicy pulpitu zdalnego kliknij pozycję Dodaj.

 5. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników lub grup wykonaj następujące czynności:

  • Aby wybrać lokalizację wyszukiwania, kliknij pozycję Lokalizacje, a następnie wybierz lokalizację, którą chcesz przeszukać.

  • W obszarze Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wpisz nazwę użytkownika, którego chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

  Nazwa zostanie wyświetlona na liście użytkowników w oknie dialogowym Użytkownicy pulpitu zdalnego.

Aby ustalić nazwę komputera zdalnego

 1. Na komputerze zdalnym kliknij przycisk Start Przycisk Start, kliknij pozycję Panel sterowania, kliknij pozycję System i konserwacja, a następnie kliknij pozycję System.
 2. W obszarze Nazwa komputera, domena i ustawienia grupy roboczej można znaleźć nazwę komputera i pełną nazwę komputera, jeśli komputer znajduje się w domenie.

Nazwę komputera można też uzyskać u administratora sieci.

Aby zezwolić na połączenia pulpitu zdalnego za pośrednictwem Zapory systemu Windows

Jeśli są problemy z nawiązaniem połączenia, być może zapora blokuje połączenia pulpitu zdalnego. Oto jak można zmienić to ustawienie na komputerze z systemem Windows Vista. Jeśli korzystasz z innej zapory, sprawdź, czy port funkcji pulpitu zdalnego (zazwyczaj 3389) jest otwarty.

 1. Na komputerze zdalnym kliknij przycisk Start, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer.

 2. Wybierz polecenie Właściwości w menu kontekstowym.

 3. Kliknij pozycję Centrum zabezpieczeń w prawym okienku.

 4. Kliknij pozycję Ustawienia zapory.

 5. Kliknij pozycję Zmień ustawienia, a następnie zaznacz pole obok pozycji Pulpit zdalny.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Aby ustawić hasło konta użytkownika

Aby można było połączyć się z innym komputerem za pomocą funkcji pulpitu zdalnego, Twoje konto użytkownika musi mieć hasło.

 1. Kliknij przycisk Start i wybierz polecenie Panel sterowania.

 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Konta użytkowników.

 3. Wybierz pozycję Zmień hasło systemu Windows w obszarze Konta użytkowników.

 4. Kliknij pozycję Utwórz hasło dla swojego konta i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby uruchomić pulpit zdalny na komputerze, z którego jest inicjowane połączenie

 1. Otwórz okno Podłączanie pulpitu zdalnego, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria, a następnie klikając polecenie Podłączanie pulpitu zdalnego.

 2. W polu Komputer wpisz nazwę komputera, z którym chcesz nawiązać połączenie, a następnie kliknij pozycję Podłącz. (Możesz także wpisać adres IP zamiast nazwy komputera).