Tworzenie i formatowanie partycji dysku twardego


W celu utworzenia na dysku twardym partycji lub woluminu (te dwa terminy często są używane zamiennie) użytkownik musi być zalogowany jako administrator i musi być dostępne nieprzydzielone miejsce na dysku twardym lub wolne miejsce na partycji rozszerzonej dysku twardego.

Jeśli na dysku twardym nie ma nieprzydzielonego obszaru, można go utworzyć, zmniejszając istniejącą partycję, usuwając partycję lub używając programu do dzielenia na partycje innego producenta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Czy dysk twardy można ponownie podzielić na partycje?

Aby uzyskać informacje o ponownym formatowaniu dysku twardego, zobacz temat Formatowanie dysków i stacji: często zadawane pytania.

Pokaż wszystkie

Tworzenie i formatowanie nowej partycji (woluminu)

 1. Otwórz okno Zarządzanie komputerem, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania, pozycję System i zabezpieczenia i pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie klikając dwukrotnie pozycję Zarządzanie komputerem. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. W lewym okienku w obszarze Magazyn kliknij pozycję Zarządzanie dyskami.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nieprzydzielony obszar na dysku twardym, a następnie kliknij polecenie Nowy wolumin prosty.

 4. W Kreatorze nowych woluminów prostych kliknij przycisk Dalej.

 5. Wpisz rozmiar woluminu, który chcesz utworzyć (w megabajtach, MB), lub zatwierdź domyślny rozmiar maksymalny, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Zatwierdź domyślną literę dysku lub wybierz inną literę dysku, która będzie służyła do identyfikacji partycji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. W oknie dialogowym Formatowanie partycji wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli nie chcesz formatować woluminu od razu, kliknij opcję Nie formatuj tego woluminu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  • Aby sformatować wolumin z ustawieniami domyślnymi, kliknij przycisk Dalej.

 8. Przejrzyj wybrane opcje, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Uwaga

 • W przypadku tworzenia nowych partycji na dysku podstawowym pierwsze trzy z nich zostaną sformatowane jako partycje podstawowe. Począwszy od czwartej, kolejne będą konfigurowane jako dyski logiczne na partycji rozszerzonej.

Formatowanie istniejącej partycji (woluminu)

Ostrzeżenie

 • Sformatowanie woluminu spowoduje zniszczenie wszystkich danych przechowywanych na partycji. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej danych przed rozpoczęciem tej procedury.

 1. Otwórz okno Zarządzanie komputerem, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania, pozycję System i zabezpieczenia i pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie klikając dwukrotnie pozycję Zarządzanie komputerem. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. W lewym okienku w obszarze Magazyn kliknij pozycję Zarządzanie dyskami.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolumin który chcesz sformatować, a następnie kliknij polecenie Formatuj.

 4. Aby sformatować wolumin przy użyciu ustawień domyślnych, w oknie dialogowym Formatowanie kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.

Uwagi

 • Nie można sformatować dysku lub partycji, która jest aktualnie w użyciu, w tym partycji zawierającej system Windows.

 • Opcja Wykonaj szybkie formatowanie spowoduje utworzenie nowej tabeli plików, ale nie zastąpi całego woluminu ani nie wymaże jego zawartości. Opcja szybkiego formatowania jest znacznie szybsza niż opcja normalnego formatowania, która całkowicie usuwa wszelkie istniejące dane z woluminu.