Pulpit to główny obszar ekranu, który jest widoczny po włączeniu komputera i zalogowaniu się do systemu Windows. Podobnie jak pulpit zwykłego biurka służy on jako powierzchnia pracy. Na pulpicie są wyświetlane otwarte programy i foldery. Na pulpicie można również umieszczać różne obiekty, takie jak pliki i foldery, i rozmieszczać je według własnego uznania.

Do pulpitu w szerszym rozumieniu zalicza się niekiedy również pasek zadań. Pasek zadań znajduje się w dolnej części ekranu. Są na nim wyświetlane uruchomione programy, między którymi użytkownik może przełączać. Znajduje się na nim także przycisk Start Obraz przycisku Start, który zapewnia dostęp do programów, folderów i ustawień komputera.

Aby uzyskać więcej informacji o pasku zadań, zobacz temat Pasek zadań (omówienie).

Praca z ikonami pulpitu

Ikony są małymi obrazkami reprezentującymi pliki, foldery, programy i inne elementy. Po pierwszym uruchomieniu systemu Windows na pulpicie będzie się znajdować przynajmniej jedna ikona: Kosz (zostanie omówiona później). Oprócz tego pulpit może zawierać inne ikony dodane przez producenta komputera. Poniżej przedstawiono przykładowe ikony pulpitu.

Obraz ikon pulpitu
Przykłady ikon pulpitu

Dwukrotne kliknięcie ikony pulpitu powoduje uruchomienie lub otwarcie elementu przez nią reprezentowanego.

Dodawanie i usuwanie ikon pulpitu

Użytkownik może określić, które ikony mają być wyświetlane na pulpicie; można je dodawać lub usuwać w dowolnym momencie. Niektórzy użytkownicy preferują czysty, prosty pulpit z niewieloma ikonami lub w ogóle bez ikon. Inni umieszczają na pulpicie dziesiątki ikon, aby zapewnić sobie szybki dostęp do często używanych programów, plików i folderów.

Jeśli wymagany jest szybki dostęp do ulubionych plików lub programów z poziomu pulpitu, można utworzyć do nich skróty. Skrót jest ikoną reprezentującą łącze do elementu, a nie sam element. Po dwukrotnym kliknięciu skrótu element zostanie otwarty. Jeśli skrót zostanie usunięty, oryginalny element nie jest usuwany. Skróty można rozpoznać po strzałce na ikonie.

Obraz typowej ikony pliku i pokrewnej ikony skrótu
Ikona pliku (po lewej) i ikona skrótu (po prawej)

Aby uzyskać więcej informacji o ikonach pulpitu, zobacz temat Pokazywanie, ukrywanie i zmienianie rozmiaru ikon pulpitu

Pokaż wszystkie

Aby dodać skrót na pulpicie

  1. Znajdź element, dla którego chcesz utworzyć skrót. (Aby uzyskać pomoc w znajdowaniu pliku lub folderu, zobacz temat Znajdowanie pliku lub folderu. Aby uzyskać pomoc w znajdowaniu programu, zobacz temat Menu Start (omówienie)).

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy element, kliknij polecenie Wyślij do, a następnie kliknij polecenie Pulpit (utwórz skrót). Na pulpicie pojawi się ikona skrótu.

Aby dodać lub usunąć standardowe ikony pulpitu

Do standardowych ikon pulpitu należą ikony Komputer, folder osobisty, Kosz oraz Panel sterowania.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolne miejsce na pulpicie, a następnie kliknij polecenie Personalizuj.

  2. Kliknij polecenie Zmień ikony pulpitu w lewym okienku.

  3. W obszarze Ikony pulpitu zaznacz pole wyboru obok wszystkich ikon, które chcesz dodać do pulpitu, i wyczyść pole wyboru obok wszystkich ikon, które chcesz usunąć z pulpitu, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby przenieść plik z folderu na pulpit

  1. Otwórz folder, w którym znajduje się plik.

  2. Przeciągnij plik na pulpit.

Aby usunąć ikonę z pulpitu

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę, a następnie kliknij polecenie Usuń. Jeśli ikona jest skrótem, usuwany jest tylko skrót. Oryginalny element nie jest usuwany.

Przenoszenie ikon

System Windows umieszcza ikony w kolumnach po lewej stronie pulpitu. Takie ustawienie nie jest jednak obowiązujące. Ikonę można przenieść w inne miejsce na pulpicie, przeciągając ją do nowego położenia.

System Windows może również rozmieszczać ikony automatycznie. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolne miejsce na pulpicie, kliknij polecenie Widok, a następnie kliknij polecenie Autorozmieszczanie ikon. System Windows przeniesie ikony do lewego górnego rogu ekranu i zablokuje je w tej pozycji. Aby odblokować ikony, tak aby można było znowu je przenosić, ponownie kliknij polecenie Autorozmieszczanie ikon, usuwając widoczny obok niego znacznik wyboru.

Uwaga

  • Domyślnie system Windows rozmieszcza ikony w równych odstępach na niewidocznej siatce. Aby umieścić ikony bliżej siebie lub w bardziej precyzyjny sposób, należy wyłączyć siatkę. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolne miejsce na pulpicie, wskaż polecenie Widok, a następnie kliknij polecenie Wyrównaj ikony według siatki, aby usunąć znacznik wyboru. Powtórz te czynności, aby ponownie włączyć siatkę.

Zaznaczanie wielu ikon

Aby przenieść lub usunąć kilka ikon jednocześnie, należy je najpierw zaznaczyć. Kliknij wolne miejsce na pulpicie i przeciągaj mysz. Obejmij ikony, które chcesz zaznaczyć, wyświetlonym prostokątem. Następnie zwolnij przycisk myszy. Teraz można przeciągnąć grupę ikon lub usunąć ikony.

Obraz kilku zaznaczonych ikon
Zaznaczanie wielu ikon pulpitu przez przeciągnięcie prostokąta wokół nich

Ukrywanie ikon pulpitu

Aby tymczasowo ukryć wszystkie ikony pulpitu bez ich faktycznego usuwania, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wolne miejsce na pulpicie, kliknąć polecenie Widok, a następnie kliknąć polecenie Pokaż ikony pulpitu, aby usunąć znajdujący się obok niego znacznik wyboru. Teraz na pulpicie nie są wyświetlane żadne ikony. Można je przywrócić przez ponowne kliknięcie polecenia Pokaż ikony pulpitu.

Kosz

Gdy usuniesz plik lub folder, nie zostanie on od razu usunięty z dysku, lecz najpierw trafi do Kosza. Jest to przydatne, bo pozwala odzyskać usunięte pliki, jeżeli okażą się potrzebne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Odzyskiwanie plików z Kosza.

Obraz z porównaniem Kosza pustego i pełnego
Ikony Kosza pustego (po lewej) i pełnego (po prawej)

Jeżeli wiadomo z pewnością, że usunięte obiekty nie będą już potrzebne, można opróżnić Kosz. Opróżnienie Kosza spowoduje nieodwracalne usunięcie tych elementów i pozwoli odzyskać zajmowane przez nie miejsce na dysku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Trwałe usuwanie plików z Kosza.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?