Podłączanie pulpitu zdalnego to technologia, dzięki której za pomocą komputera (czasem nazywanego komputerem klienckim) można nawiązać połączenie z komputerem zdalnym (czasem nazywanym hostem) w innej lokalizacji. Na przykład użytkownik może z komputera domowego łączyć się z komputerem w pracy i uzyskiwać dostęp do wszystkich swoich aplikacji, plików i zasobów sieciowych, tak samo jak siedząc przed komputerem w pracy. Gdy wychodząc z pracy, pozostawi niektóre programy uruchomione, po powrocie do domu może uzyskać dostęp do swojego pulpitu w pracy i korzystać z tych samych programów.

Poniżej przedstawiono odpowiedzi na niektóre typowe pytania dotyczące usługi Podłączanie pulpitu zdalnego.

Pokaż wszystkie

Które z wersji systemu Windows 7 zawierają usługę Podłączanie pulpitu zdalnego?

Usługę Podłączanie pulpitu zdalnego zawierają wszystkie wersje systemu Windows 7.

 • Przy użyciu usługi Podłączanie pulpitu zdalnego można inicjować połączenia z każdej wersji systemu Windows 7.

 • Można nawiązać połączenie z komputerami z systemem Windows 7 w wersjach Professional, Windows 7 Ultimate i Windows 7 Enterprise.

 • Usługa Podłączanie pulpitu zdalnego nie umożliwia połączeń z komputerami z systemem Windows 7 w wersjach Starter, Windows 7 Home Basic lub Windows 7 Home Premium.

Jak zezwolić na połączenia zdalne na komputerze docelowym?

Jeśli na komputerze docelowym działa system Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate lub Windows 7 Enterprise, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz okno System, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie klikając polecenie Właściwości.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Ustawienia zdalne. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 3. W oknie dialogowym Właściwości systemu w obszarze Pulpit zdalny wybierz jedną z trzech opcji, a następnie kliknij pozycję Wybierz użytkowników.

  Jeśli jesteś administratorem komputera, Twoje bieżące konto zostanie automatycznie dodane do listy użytkowników zdalnych. W takiej sytuacji można pominąć dwa następne kroki.

 4. W oknie dialogowym Użytkownicy pulpitu zdalnego kliknij przycisk Dodaj.

 5. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników lub grup wykonaj następujące czynności:

  • Aby określić lokalizację wyszukiwania, kliknij przycisk Lokalizacje, a następnie wybierz lokalizację, którą chcesz przeszukać.

  • W polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wpisz nazwę użytkownika, którego chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

  Nazwa zostanie wyświetlona na liście użytkowników w oknie dialogowym Użytkownicy pulpitu zdalnego.

Uwagi

 • Nie można nawiązać połączenia z komputerem znajdującym się w stanie uśpienia lub hibernacji. Należy się upewnić, że ustawienia stanu uśpienia i hibernacji na komputerze zdalnym mają wartość Nigdy. (Stan hibernacji jest niedostępny na niektórych komputerach). Aby uzyskać informacje o wprowadzaniu tych zmian, zobacz temat Zmienianie, tworzenie i usuwanie planów zasilania (schematów zasilania).

 • Za pomocą usługi Podłączanie pulpitu zdalnego nie można nawiązać połączenia z komputerem z systemem Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic lub Windows 7 Home Premium.

 • Aby uzyskać informacje o zezwalaniu na połączenia z komputerami spoza sieci domowej, wyszukaj hasło „Zezwalaj na połączenia pulpitu zdalnego spoza własnej sieci domowej” w Pomocy i obsłudze technicznej systemu Windows.

Jak zmienić ustawienia usługi Podłączanie pulpitu zdalnego?

 1. Otwórz okno Podłączanie pulpitu zdalnego, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Podłączanie pulpitu zdalnego, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Podłączanie pulpitu zdalnego.

 2. W polu Komputer wpisz nazwę komputera, z którym ma zostać nawiązane połączenie.

 3. Przed połączeniem kliknij przycisk Opcje, a następnie wprowadź żądane zmiany na kartach Ekran, Zasoby lokalne, Programy, Wrażenia i Zaawansowane.

  Uwaga

  • Aby zapisać te ustawienia na potrzeby przyszłych połączeń, kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 4. Kliknij przycisk Połącz.

Dlaczego nie mogę zmienić niektórych ustawień Pulpitu zdalnego?

Te ustawienia są kontrolowane przez administratora systemu przy użyciu zasad grupy.

Co to jest pełna nazwa komputera?

Pełna nazwa komputera, określana także jako w pełni kwalifikowana nazwa domeny, obejmuje nazwę hosta (komputera), nazwę domeny i nazwy wszystkich domen wyższego poziomu. Na przykład pełna nazwa komputera o nazwie „host” może brzmieć host.przyklad.microsoft.com.

Które wersje systemu Windows 7 zawierają usługę Podłączanie pulpitu zdalnego z obsługą wielu monitorów?

W systemach Windows 7 Ultimate i Windows 7 Enterprise usługa Podłączanie pulpitu zdalnego obsługuje używanie wielu monitorów o wysokiej rozdzielczości podczas sesji zdalnej. Aby pulpit komputera zdalnego korzystał z wielu monitorów, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz okno Podłączanie pulpitu zdalnego, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Podłączanie pulpitu zdalnego, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Podłączanie pulpitu zdalnego.

 2. Kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij kartę Ekran.

 3. Zaznacz pole wyboru Użyj wszystkich moich monitorów dla sesji zdalnej, a następnie kliknij przycisk Połącz.

Uwagi

 • Ta funkcja jest niekiedy nazywana rozdzielczością ciągłą. Pełnoekranowy tryb dzielony można włączać i wyłączać za pomocą klawiszy Ctrl+Alt+Break.

 • Jeśli w sesji pulpitu zdalnego jest używanych wiele monitorów, nie można używać kompozycji pulpitu. Kompozycje pulpitu dodają do sesji pulpitu zdalnego elementy interfejsu użytkownika Aero, takie jak półprzezroczyste okna.

Jak zmienić port nasłuchiwania dla usługi Podłączanie pulpitu zdalnego?

W ramach dodatkowego zabezpieczenia można zmienić port używany przez usługę Podłączanie pulpitu zdalnego (port, na którym usługa „nasłuchuje”); domyślnie jest to port 3389. Po zalogowaniu należy wpisać nazwę komputera zdalnego, a bezpośrednio po niej dwukropek i nowy numer portu (na przykład Komputer1:3390). Aby uzyskać instrukcje wprowadzenia tej zmiany na stałe, zobacz artykuł Jak zmienić port nasłuchujący dla pulpitu zdalnego w witrynie sieci Web Pomoc i obsługa techniczna firmy Microsoft.