Konfigurowanie ustawień kontroli rodzicielskiej


Jeśli komputer jest podłączony do domeny, Kontrola rodzicielska jest niedostępna.

Kontrola rodzicielska pomaga zarządzać sposobem korzystania z komputera przez dzieci. Można na przykład nałożyć ograniczenia dotyczące godzin, w których dzieci mogą korzystać z komputera, gier, w które mogą grać, a także programów, które mogą uruchamiać.

Gdy Kontrola rodzicielska zablokuje dostęp do gry lub programu, jest wyświetlane powiadomienie informujące o zablokowaniu programu. Dziecko może kliknąć link w powiadomieniu, aby poprosić o zezwolenie na dostęp do tej gry lub programu. W takim przypadku można zezwolić na dostęp, wprowadzając informacje o koncie użytkownika.

Do skonfigurowania Kontroli rodzicielskiej dla dziecka jest potrzebne konto administratora. Przed przystąpieniem do dalszych czynności należy upewnić się, że każde dziecko, dla którego ma zostać skonfigurowana funkcja Kontroli rodzicielskiej, ma standardowe konto użytkownika. Kontrola rodzicielska może być stosowana tylko do standardowych kont użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji o kontach użytkowników i ich konfigurowaniu, zobacz temat Co to jest konto użytkownika?

Oprócz metod kontroli dostępnych w systemie Windows można zainstalować pochodzące od innego dostawcy usług dodatkowe funkcje kontroli, takie jak filtrowanie sieci Web i raportowanie aktywności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak dodać dodatkowe funkcje kontroli rodzicielskiej?.

Aby włączyć Kontrolę rodzicielską dla standardowego konta użytkownika

  1. Otwórz narzędzie Kontrola rodzicielska, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Panel sterowania, a następnie w obszarze Konta użytkowników i Filtr rodzinny klikając pozycję Konfiguruj ustawienia kontroli rodzicielskiej dla wszystkich użytkowników.‌ ‌ Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  2. Kliknij standardowe konto użytkownika, dla którego chcesz ustawić kontrolę rodzicielską. Jeśli standardowe konto użytkownika nie zostało jeszcze skonfigurowane, kliknij opcję Utwórz nowe konto użytkownika, aby skonfigurować nowe konto.

  3. W obszarze Kontrola rodzicielska kliknij opcję Włączona, egzekwuj bieżące ustawienia.

  4. Po włączeniu Kontroli rodzicielskiej dla standardowego konta użytkownika należącego do dziecka można modyfikować następujące pojedyncze ustawienia kontroli:

    • Limity czasu. Można określić limity czasu, w którym dzieci mogą logować się do komputera. Uniemożliwia to dzieciom logowanie się w określonych godzinach. Dla każdego dnia tygodnia można ustawić inne godziny logowania. Jeśli w momencie upłynięcia przydzielonego czasu dziecko będzie zalogowane, zostanie wylogowane automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kontrolowanie czasu używania komputera przez dzieci.

    • Gry. Można kontrolować dostęp do gier, określać poziom klasyfikacji wiekowej, wybierać typy zawartości, które mają być blokowane, a także zezwalać na niesklasyfikowane lub konkretne gry albo je blokować. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wybieranie gier, w które mogą grać dzieci.

    • Zezwalanie na określone programy lub ich blokowanie. Ta dziedzina kontroli pozwala na uniemożliwienie dzieciom uruchamiania programów, których nie powinny używać. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uniemożliwianie dzieciom korzystania z konkretnych programów.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?