Udostępnianie plików innym osobom


W systemie Windows 7 można udostępniać innym osobom poszczególne pliki i foldery, a nawet całe biblioteki. (Aby zapoznać się z omówieniem, zobacz temat Podstawowe informacje dotyczące udostępniania plików).

Menu „Udostępnij”

Najszybszym sposobem udostępnienia zasobu jest użycie nowego menu Udostępnij. Wyświetlone opcje zależą od udostępnianego pliku oraz od typu sieci, do której jest dołączony komputer - grupy domowej, grupy roboczej lub domeny. (Aby uzyskać więcej informacji o typach sieci, zobacz temat Jaka jest różnica między domeną, grupą roboczą a grupą domową?)

Ten film wideo prezentuje sposób korzystania z menu Udostępnij (1:17)
Pokaż wszystkie

Aby udostępnić pliki i foldery w grupie domowej

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy element, który chcesz udostępnić, a następnie kliknij polecenie Udostępnij.

  Obraz menu Udostępnij
  Udostępniaj szybko zasoby przy użyciu polecenia Udostępnij.
 2. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Grupa domowa (odczyt). Ta opcja umożliwia udostępnianie elementu całej grupie domowej, ale osoby w danej grupie domowej mogą tylko otwierać ten element. Członkowie grupy domowej nie mogą go modyfikować ani usuwać.

  • Grupa domowa (odczyt/zapis). Ta opcja umożliwia udostępnianie elementu całej grupie domowej i umożliwia jej członkom jego otwieranie, modyfikowanie lub usuwanie.

  • Określone osoby. Ta opcja powoduje otwarcie Kreatora udostępniania plików, który umożliwia wybranie poszczególnych osób, którym będą udostępniane dane elementy.

   Obraz menu poziomu uprawnień
   W Kreatorze udostępniania plików można wybrać konkretne osoby, którym są udostępniane pliki i foldery.

Uwagi

 • Jeśli menu Udostępnij nie jest wyświetlane, może to oznaczać, że próbujesz udostępnić element w sieci lub w innej nieobsługiwanej lokalizacji. Menu Udostępnij nie jest wyświetlane również wówczas, gdy wybrano pliki spoza folderu osobistego.

 • Jeśli próbujesz udostępnić elementy określonym osobom z grupy domowej, ale ich nazwiska nie są wyświetlane w Kreatorze udostępniania plików, może to oznaczać, że te osoby nie połączyły swojego konta użytkownika systemu Windows z identyfikatorem online. Może również okazać się konieczne zainstalowanie na komputerze dostawcy identyfikatorów online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Jakie korzyści niesie połączenie kont online z kontem użytkownika systemu Windows?

 • Podczas próby udostępnienia elementu z jednego z folderów publicznych systemu Windows 7 w menu Udostępnij będzie wyświetlana opcja Zaawansowane ustawienia udostępniania. Ta opcja przenosi użytkownika do Panelu sterowania, w którym można włączyć lub wyłączyć udostępnianie folderów publicznych.

 • Grupy domowe nie są dostępne w systemie Windows Server 2008 R2.

Aby udostępnić pliki i foldery w grupie roboczej lub domenie

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy element, który chcesz udostępnić, kliknij polecenie Udostępnij, a następnie kliknij opcję Określone osoby.

 2. W kreatorze Udostępnianie plików wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeżeli komputer znajduje się w domenie, kliknij strzałkę znajdującą się obok pola tekstowego, a następnie kliknij przycisk Znajdź osoby. W oknie dialogowym Wybieranie: Użytkownicy lub Grupy wpisz nazwę w polu, kliknij polecenie Sprawdź nazwy, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Jeśli komputer jest częścią grupy roboczej, kliknij strzałkę znajdującą się obok pola tekstowego, kliknij nazwę znajdującą się na liście, a następnie kliknij polecenie Dodaj.

  Porada

  • Jeśli znasz nazwę osoby, której chcesz udostępnić elementy, po prostu wpisz ją w kreatorze Udostępnianie plików, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  • W kolumnie Poziom uprawnień wybierz jedną z następujących opcji:

   • Odczyt. Odbiorcy mogą otwierać plik, ale nie mogą go modyfikować ani usuwać.

   • Odczyt/zapis. Odbiorcy mogą otwierać, modyfikować lub usuwać plik.

   Obraz menu poziomu uprawnień
   Wybierz rodzaj dostępu do plików przyznanego innym osobom.
 3. Po zakończeniu dodawania osób kliknij przycisk Udostępnij. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 4. Po otrzymaniu potwierdzenia faktu udostępnienia elementu należy poinformować osoby, którym go udostępniono, o sposobie korzystania z niego. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zainstalowany jest program pocztowy, kliknij opcję E-mail, aby wysłać łącze do udostępnionych plików.

  • Kliknij przycisk Kopiuj, aby automatycznie skopiować łącze wyświetlane na tym ekranie do Schowka systemu Windows. Następnie możesz wkleić je do wiadomości e-mail, wiadomości błyskawicznej lub innego programu.

 5. Po zakończeniu kliknij przycisk Gotowe.

Uwagi

 • Jeśli menu Udostępnij nie jest wyświetlane, może to oznaczać, że próbujesz udostępnić element w sieci lub w innej nieobsługiwanej lokalizacji. Menu nie jest wyświetlane również wówczas, gdy wybrano pliki spoza folderu osobistego.

 • Podczas próby udostępnienia elementu z jednego z folderów publicznych systemu Windows 7 w menu Udostępnij będzie wyświetlana opcja Zaawansowane ustawienia udostępniania. Ta opcja przenosi użytkownika do Panelu sterowania, w którym można włączyć lub wyłączyć udostępnianie folderów publicznych.

 • Jeśli włączono udostępnianie chronione hasłem, osoba, której udostępniasz elementy, musi mieć konto użytkownika i hasło na komputerze, aby mieć pełny dostęp do udostępnianych na nim elementów. Funkcja udostępniania chronionego hasłem znajduje się w Panelu sterowania w obszarze Zaawansowane ustawienia udostępniania. Ta funkcja jest domyślnie włączona.

Aby zakończyć udostępnianie pliku lub folderu

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy element, który chcesz przestać udostępniać, kliknij polecenie Udostępnij, a następnie kliknij opcję Nikt.

Aby uzyskać dostęp do udostępnianych plików, folderów lub bibliotek na innych komputerach grupy domowej:

 1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie kliknij swoją nazwę użytkownika.
 2. W okienku nawigacji (lewe okienko), w obszarze Grupa domowa, kliknij konto użytkownika, do którego plików chcesz uzyskać dostęp.

 3. W wyświetlonej liście plików kliknij dwukrotnie nazwę biblioteki, do której chcesz uzyskać dostęp, a następnie kliknij dwukrotnie odpowiedni element.

  Obraz okna Biblioteki
  Grupa domowa

Uwaga

 • Komputery, które są wyłączone, znajdują się w stanie uśpienia lub hibernacji nie zostaną wyświetlone w okienku nawigacji.

Foldery publiczne

Pliki i foldery można również udostępniać, kopiując je lub przenosząc do jednego z folderów publicznych systemu Windows 7, takiego jak Muzyka publiczna czy Obrazy publiczne. Można je znaleźć, klikając kolejno przycisk StartObraz przycisku Start, nazwę własnego konta użytkownika, a następnie strzałkę znajdującą się obok pola Biblioteki w celu rozwinięcia folderów.

Udostępnianie folderów publicznych jest domyślnie wyłączone (z wyjątkiem grupy domowej).

Na tym filmie zaprezentowano sposób włączania i wyłączania udostępniania folderu publicznego (1:13)

Aby włączyć lub wyłączyć udostępnianie folderów publicznych

Gdy udostępnianie folderów publicznych jest włączone, wszystkie osoby korzystające z komputera użytkownika lub sieci mają dostęp do tych folderów. Gdy jest wyłączone, mają do nich dostęp tylko osoby posiadające konto użytkownika i hasło na tym komputerze.

 1. Otwórz okno Zaawansowane ustawienia udostępniania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz sieć, kliknij pozycję Centrum sieci i udostępniania, a następnie w okienku po lewej stronie kliknij pozycję Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania.

 2. Kliknij cudzysłów ostrokątny Obraz ikony cudzysłowu ostrokątnego, aby rozwinąć bieżący profil sieciowy.
 3. W obszarze Udostępnianie folderu publicznego wybierz jedną z następujących opcji:

  • Włącz udostępnianie, aby dowolna osoba z dostępem do sieci mogła odczytywać i zapisywać pliki znajdujące się w folderach publicznych

  • Wyłącz udostępnianie folderów publicznych (osoby zalogowane do tego komputera wciąż będą mogły uzyskać dostęp do tych folderów)

 4. Kliknij przycisk Zapisz zmiany. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Uwagi

 • Po udostępnieniu folderu publicznego innym użytkownikom mogą oni otwierać i wyświetlać przechowywane w nim pliki, tak jakby znajdowały się one na ich komputerze. Można im zezwolić na modyfikowanie plików. Każda zmiana spowoduje zmianę plików na komputerze użytkownika.

 • Kliknięcie folderu publicznego lub jego zawartości spowoduje wyświetlenie opcji Zaawansowane ustawienia udostępniania w menu Udostępnij. Ta opcja przenosi użytkownika do Panelu sterowania, w którym można włączyć lub wyłączyć udostępnianie folderów publicznych.

Włączenie udostępniania chronionego hasłem w Panelu sterowania powoduje ograniczenie dostępu do folderów publicznych do tych osób, które mają konto użytkownika i hasło na tym komputerze. Ta opcja jest niedostępna w domenie.

Aby włączyć lub wyłączyć udostępnianie chronione hasłem

 1. Otwórz okno Zaawansowane ustawienia udostępniania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz sieć, kliknij pozycję Centrum sieci i udostępniania, a następnie w okienku po lewej stronie kliknij pozycję Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania.

 2. Kliknij cudzysłów ostrokątny Obraz ikony cudzysłowu ostrokątnego, aby rozwinąć bieżący profil sieciowy.
 3. W obszarze Udostępnianie chronione hasłem wybierz jedną z następujących opcji:

  • Włącz udostępnianie chronione hasłem

  • Wyłącz udostępnianie chronione hasłem

 4. Kliknij przycisk Zapisz zmiany. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Obraz folderów publicznych
Foldery publiczne są dołączone do bibliotek systemu Windows.

Udostępnianie zaawansowane

Istnieją lokalizacje w systemie Windows, które z powodów bezpieczeństwa nie mogą być udostępniane bezpośrednie przy użyciu menu Udostępnij. Jednym z przykładów jest próba udostępnienia całego dysku, takiego jak dysk C komputera (czasami zwanego głównym elementem dysku), lub folderów systemowych (w tym folderów Użytkownicy i Windows).

Aby udostępnić te lokalizacje, należy użyć udostępniania zaawansowanego. Ogólnie nie zaleca się udostępniania całego dysku lub folderów systemowych systemu Windows.

Aby udostępnić przy użyciu funkcji udostępniania zaawansowanego

 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij dysk lub folder, kliknij opcję Udostępnij, a następnie kliknij opcję Udostępnianie zaawansowane.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij opcję Udostępnianie zaawansowane. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 3. W oknie dialogowym Udostępnianie zaawansowane zaznacz pole wyboru Udostępnij ten folder.

 4. Aby określić użytkowników lub zmienić uprawnienia, kliknij opcję Uprawnienia.

 5. Aby dodać lub usunąć użytkowników bądź grupy, kliknij przycisk Dodaj lub Usuń.

 6. Zaznacz danego użytkownika lub grupę, zaznacz pola wyboru odpowiadające uprawnieniom, które mają być przypisane temu użytkownikowi lub grupie, i kliknij przycisk OK.

 7. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Uwaga

 • W przeciwieństwie do wersji systemu Windows wcześniejszych niż Windows Vista nie można udostępniać głównego folderu dysku, dodając po jego literze znak dolara. Na przykład nie można udostępnić folderu głównego na dysku C pod nazwą „C$”, ale można go udostępnić pod nazwą „C” lub dowolną inną nazwą.

Narzędzie do rozwiązywania problemów z folderami udostępnionymi

Jeśli nadal występują problemy z udostępnianiem, można spróbować użyć narzędzia do rozwiązywania problemów z folderami udostępnionymi, aby automatycznie znaleźć i usunąć niektóre typowe problemy.

Otwórz narzędzie do rozwiązywania problemów z folderami udostępnionymi, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz narzędzie do rozwiązywania problemów, a następnie kliknij pozycję Rozwiązywanie problemów. W obszarze Sieć i Internet kliknij pozycję Dostęp do udostępnionych plików i folderów na innych komputerach.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?