Pasek zadań to długi poziomy pasek znajdujący się w dolnej części ekranu. Inaczej niż w przypadku pulpitu, który może zostać zasłonięty przez otwarte okna, pasek zadań jest prawie zawsze widoczny. Składa się z trzech głównych części, którymi są:

  • Przycisk Start Obraz przycisku Start, który otwiera menu Start. Zobacz temat Menu Start (omówienie).
  • Część środkowa, w której są wyświetlane otwarte programy oraz pliki i która umożliwia szybkie przełączanie się między nimi.

  • Obszar powiadomień, który zawiera zegar i ikony (obrazki) sygnalizujące stan pewnych programów i ustawień komputera.

Z reguły najczęściej używana jest jego środkowa część, więc zostanie omówiona jako pierwsza.

Informowanie o otwartych oknach

Jeśli w danym czasie użytkownik otwiera więcej niż jeden program lub plik, szybko może zgromadzić wiele okien na pulpicie. Ponieważ okna zakrywają się nawzajem lub też zajmują cały ekran, niekiedy trudno zobaczyć, co jest pod nimi, i zapamiętać, które okna są otwarte.

Przydaje się wtedy pasek zadań. Po każdym otwarciu programu, folderu lub pliku w systemie Windows jest tworzony odpowiadający mu przycisk na pasku zadań. Na przycisku znajduje się ikona reprezentująca otwarty program. Na ilustracji poniżej są otwarte dwa programy, Kalkulator i Saper, z których każdy ma swój przycisk na pasku zadań.

Obraz przedstawiający program Kalkulator i grę Saper na pulpicie oraz odpowiadające im przyciski na pasku zadań
Na pasku zadań jest wyświetlany przycisk każdego programu

Należy zauważyć, że przycisk programu Saper na pasku zadań jest wyróżniony. To oznacza, że okno programu Saper jest oknem aktywnym, czyli znajduje się przed wszystkimi innymi otwartymi oknami i jest gotowe do interakcji z użytkownikiem.

Aby przejść do innego okna, należy kliknąć jego przycisk na pasku zadań. W tym przykładzie kliknięcie przycisku programu Kalkulator na pasku zadań powoduje wyświetlenie jego okna na pierwszym planie.

Obraz przedstawiający program Kalkulator nad oknem gry Saper z widocznym wyróżnionym przyciskiem na pasku zadań programu Kalkulator
Kliknij przycisk na pasku zadań, aby przejść do danego okna

Klikanie przycisków na pasku zadań jest jednym z kilku sposobów przełączania się między oknami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Praca z oknami.

Minimalizowanie i przywracanie okien

Gdy okno jest aktywne (jego przycisk na pasku zadań jest wyróżniony), kliknięcie przycisku na pasku zadań powoduje zminimalizowanie okna. To oznacza, że okno zniknie z pulpitu. Zminimalizowanie okna nie powoduje zamknięcia go ani usunięcia jego zawartości, a powoduje tylko tymczasowe usunięcie z pulpitu.

Na poniższej ilustracji okno programu Kalkulator jest zminimalizowane, ale nie zamknięte. Widać, że program jest nadal uruchomiony, ponieważ na pasku zadań wyświetlany jest odpowiadający mu przycisk.

Obraz programu Kalkulator zminimalizowanego na pasku zadań
Kiedy okno Kalkulatora zostanie zminimalizowane, jest widoczny tylko przycisk tego programu na pasku zadań

Okno można również zminimalizować, klikając przycisk Minimalizuj w prawym górnym rogu okna.

Obraz wskaźnika myszy ustawionego nad przyciskiem Minimalizuj
Przycisk Minimalizuj (po lewej)

Aby przywrócić zminimalizowane okno (wyświetlić je ponownie na pulpicie), należy kliknąć jego przycisk na pasku zadań. Aby uzyskać więcej informacji o tych przyciskach, zobacz temat Praca z oknami.

Wyświetlanie podglądów otwartych okien

Po przesunięciu wskaźnika myszy na przycisk na pasku zadań wyświetlany jest obrazek z miniaturową wersją odpowiedniego okna. Ten podgląd, zwany także miniaturą, jest bardzo przydatny. Jeśli w oknie jest odtwarzany film wideo lub animacja, będą one odtwarzane także w podglądzie.

Uwaga

  • Miniatury są widoczne tylko wtedy, gdy na komputerze może działać interfejs Aero i jest używana kompozycja Windows 7.

Obszar powiadomień

W obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań znajduje się zegar oraz grupa ikon. Wygląda tak jak poniżej.

Obraz obszaru powiadomień
Obszar powiadomień po prawej stronie paska zadań

Ikony sygnalizują stan różnych składników komputera lub zapewniają dostęp do niektórych ustawień. Zestaw widocznych ikon zależy od zainstalowanych programów i usług oraz od sposobu skonfigurowania komputera przez producenta.

Wskazanie ikony powoduje wyświetlenie jej nazwy lub stanu ustawienia. Na przykład wskazanie ikony głośności Obraz ikony głośności w obszarze powiadomień paska zadań powoduje wyświetlenie bieżącego poziomu głośności komputera. Wskazanie ikony sieci Obraz ikony sieci w obszarze powiadomień paska zadań powoduje wyświetlenie informacji o podłączeniu do sieci, szybkości połączenia oraz sile sygnału.

Po dwukrotnym kliknięciu ikony w obszarze powiadomień zwykle zostaje otwarty program lub ustawienie związane z daną ikoną. Na przykład dwukrotne kliknięcie ikony głośności otwiera okno regulacji głośności. Dwukrotne kliknięcie ikony sieci otwiera Centrum sieci i udostępniania.

Niekiedy ikona w obszarze powiadomień może wyświetlić niewielkie okno podręczne (zwane powiadomieniem), które informuje o czymś użytkownika. Na przykład po dodaniu do komputera nowego urządzenia można zobaczyć poniższe powiadomienie.

Obraz powiadomienia z komunikatem „Oprogramowanie sterownika urządzenia zainstalowano pomyślnie”
Po zainstalowaniu nowego urządzenia w obszarze powiadomień jest wyświetlany komunikat
Kliknij przycisk ZamknijObraz przycisku Zamknij dla powiadomienia w prawym górnym rogu powiadomienia, aby je zamknąć. Jeśli użytkownik nie podejmie żadnego działania, powiadomienie zniknie samoczynnie po kilku sekundach.

Aby uniknąć nagromadzenia niepotrzebnych elementów, system Windows ukrywa ikony w obszarze powiadomień, jeśli nie były one używane przez pewien czas. Aby tymczasowo wyświetlić ukryte ikony, kliknij przycisk Pokaż ukryte ikony.

Obraz obszaru powiadomień z widocznym przyciskiem Pokaż ukryte ikony
Kliknij przycisk Pokaż ukryte ikony, aby wyświetlić wszystkie ikony w obszarze powiadomień

Dostosowywanie paska zadań

Pasek zadań można dostosowywać do swoich potrzeb na wiele sposobów. Można na przykład przesunąć go do lewej, prawej lub górnej krawędzi ekranu. Pasek zadań można powiększać, włączyć jego automatyczne ukrywanie przez system Windows, gdy nie jest używany, oraz dodawać do niego paski narzędzi.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?