Narzędzie Konfiguracja systemu (msconfig) ułatwia identyfikowanie problemów, które mogą uniemożliwiać poprawne uruchamianie systemu Windows. Narzędzie Konfiguracja systemu umożliwia uruchomienie systemu Windows z wyłączonymi typowymi usługami i aplikacjami startowymi, a następnie włączanie ich pojedynczo. Jeśli problem nie występuje, kiedy aplikacja lub usługa jest wyłączona, ale występuje, kiedy usługa jest włączona, może to oznaczać, że przyczyną problemu jest ta usługa.

 • Otwórz okno Konfiguracja systemu, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg msconfig w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję msconfig. Wymagane uprawnienia administratora Do potwierdzenia wyboru może być wymagane podanie hasła administratora.

W poniższej tabeli opisano karty i opcje, które są dostępne w narzędziu Konfiguracja systemu:

Karta Opis
Karta

Ogólne

Opis

Zawiera listę opcji dotyczących trybów konfiguracji uruchamiania:

 • Uruchamianie normalne. Uruchamianie systemu Windows w zwykły sposób. Tego trybu należy używać do uruchamiania systemu Windows po zakończeniu używania pozostałych dwóch trybów do rozwiązywania problemów.


 • Uruchamianie diagnostyczne. Uruchamianie systemu Windows tylko z podstawowymi usługami i sterownikami. Ten tryb pomaga wykluczyć problem z podstawowymi plikami systemu Windows.

  Aby uruchomić system Windows w trybie Uruchamianie diagnostyczne

  • Na karcie Ogólne naciśnij lub kliknij pozycję Uruchamianie diagnostyczne, naciśnij lub kliknij przycisk OK, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Uruchom ponownie.

   Jeśli problem wystąpi, może to oznaczać uszkodzenie podstawowych plików systemu Windows lub sterowników. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania tego problemu, zobacz Jak odświeżyć komputer, zresetować jego ustawienia do stanu początkowego albo przywrócić go do wcześniejszego stanu.

   Jeśli problem nie wystąpi, użyj trybu Uruchamianie selektywne, aby spróbować znaleźć problem przez włączanie i wyłączanie poszczególnych usług i aplikacji startowych.

 • Uruchamianie selektywne. Uruchamianie systemu Windows z podstawowymi usługami i sterownikami oraz innymi wybranymi usługami i aplikacjami startowymi.

  Aby uruchomić system Windows w trybie Uruchamianie selektywne

  1. Na karcie Ogólne naciśnij lub kliknij pozycję Uruchamianie selektywne, a następnie wyczyść pola wyboru Załaduj usługi systemowe i Załaduj elementy startowe.

  2. Zaznacz pole wyboru Załaduj usługi systemowe, naciśnij lub kliknij przycisk OK, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Uruchom ponownie.

  3. Jeśli problem wystąpi po ponownym uruchomieniu komputera, wykonaj jedno lub (w razie potrzeby) oba poniższe zadania:

   Zidentyfikuj usługę systemową, która powoduje problem.

   • Naciśnij lub kliknij kartę Usługi, naciśnij lub kliknij przycisk Wyłącz wszystkie, zaznacz pole wyboru dla pierwszej usługi na liście, a następnie uruchom ponownie komputer. Jeśli problem nie wystąpi, można wyeliminować pierwszą usługę jako przyczynę problemu.

   • Po zaznaczeniu pierwszej usługi zaznacz pole wyboru drugiej usługi i uruchom ponownie komputer.

   • Powtarzaj ten proces, dopóki problem nie zostanie odtworzony. Jeśli nie da się odtworzyć problemu, można wyeliminować usługi systemowe jako przyczynę problemu.

   Zidentyfikuj element startowy, który jest przyczyną problemu.

   • Naciśnij lub kliknij kartę Uruchamianie i naciśnij lub kliknij pozycję Otwórz Menedżera zadań.

   • Wyłącz wszystkie elementy startowe oprócz pierwszego przez naciśnięcie lub kliknięcie każdego elementu startowego i naciśnięcie lub kliknięcie pozycji Wyłącz. Ponownie uruchom komputer. Jeśli problem nie wystąpi, można wyeliminować pierwszy element startowy jako przyczynę problemu.

   • Po zaznaczeniu pierwszego elementu startowego naciśnij lub kliknij drugi element startowy, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Włącz. Ponownie uruchom komputer. Powtarzaj ten proces, dopóki problem nie zostanie odtworzony.

Karta

Rozruch

Opis

Zawiera opcje konfiguracji dla systemu operacyjnego i zaawansowanych ustawień debugowania, obejmujących:

 • Bezpieczny rozruch: Minimalny. Uruchamianie z graficznym interfejsem użytkownika systemu Windows (Eksplorator plików) w trybie awaryjnym z uruchomionymi tylko krytycznymi usługami systemowymi. Obsługa sieci jest wyłączona.

 • Bezpieczny rozruch: Powłoka alternatywna. Uruchamianie z wierszem polecenia systemu Windows w trybie awaryjnym z uruchomionymi tylko krytycznymi usługami systemowymi. Obsługa sieci i Eksplorator plików są wyłączone.

 • Bezpieczny rozruch: Naprawa usługi Active Directory. Uruchamianie z otwartym Eksploratorem plików w trybie awaryjnym z uruchomionymi krytycznymi usługami systemowymi i usługą Active Directory.

 • Bezpieczny rozruch: Sieć. Uruchamianie z otwartym Eksploratorem plików w trybie awaryjnym z uruchomionymi tylko krytycznymi usługami systemowymi. Obsługa sieci jest włączona.

 • Rozruch bez interfejsu GUI. Ekran powitalny systemu Windows nie jest wyświetlany przy uruchamianiu.

 • Dziennik rozruchu. Zapisywanie wszystkich informacji z procesu uruchamiania w pliku %SystemRoot%Ntbtlog.txt.

 • Podstawowy tryb wideo. Uruchamianie z otwartym Eksploratorem plików w minimalnym trybie VGA. Ładowane są standardowe sterowniki VGA, a nie sterowniki wideo dla sprzętu wideo komputera.

 • Informacje o rozruchu systemu operacyjnego. Wyświetlanie nazw sterowników ładowanych podczas procesu uruchamiania.

 • Limit czasu. Określa, jak długo ma być wyświetlane menu rozruchu, zanim zostanie automatycznie wybrany domyślny wpis rozruchu. Ustawienie domyślne to 30 sekund.

 • Wszystkie ustawienia rozruchu jako trwałe. Określa, że nie należy śledzić zmian wprowadzonych w narzędziu Konfiguracja systemu. Opcje można zmienić później przy użyciu narzędzia Konfiguracja systemu, ale trzeba je zmienić ręcznie. Kiedy ta opcja jest zaznaczona, nie można cofnąć zmian przez zaznaczenie pozycji Uruchamianie normalne na karcie Ogólne.

Opcje zaawansowane:

 • Liczba procesorów. Ogranicza liczbę procesorów używanych w systemie z wieloma procesorami. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, rozruch systemu odbywa się przy użyciu liczby procesorów wybranej z listy rozwijanej.

 • Maksymalna pamięć. Określa maksymalną ilość pamięci fizycznej używanej przez system operacyjny w celu symulacji konfiguracji o małej ilości pamięci. Wartość w tym polu tekstowym jest wyrażona w megabajtach (MB).

 • Blokada magistrali PCI. Nie pozwala, aby system Windows ponownie przydzielił zasoby wejścia/wyjścia oraz linii żądań przerwań na magistrali PCI. Zostanie zachowany przydział zasobów wejścia/wyjścia i pamięci dokonany przez system BIOS lub UEFI.

 • Debuguj. Włącza debugowanie trybu jądra do celów opracowywania sterowników urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny sieci Web zestawu Windows Driver Kit.

 • Globalne ustawienia debugowania. Określa ustawienia połączenia debugera na tym komputerze na potrzeby komunikacji debugera jądra z hostem debugera. Połączeniem debugera między komputerem hostem a komputerami docelowymi może być połączenie szeregowe, IEEE 1394 lub USB.

 • Port debugowania. Określa, że ma być używane połączenie typu szeregowego za pośrednictwem podanego portu szeregowego. Domyślny port to COM 1.

 • Szybkość transmisji. Określa szybkość transmisji używaną w przypadku wybrania portu debugowania i szeregowego połączenia debugowania. To ustawienie jest opcjonalne. Prawidłowe wartości szybkości transmisji to 9600, 19 200, 38 400, 57 600 oraz 115 200. Domyślną szybkością transmisji jest 115 200 b/s.

 • Kanał. Określa, że ma być używane połączenie debugowania typu 1394 za pośrednictwem podanego numeru kanału. Wartość kanału musi być dziesiętną liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 62 włącznie oraz musi odpowiadać numerowi kanału używanego na komputerze hoście. Wartość określanego kanału nie zależy od fizycznego portu 1394 wybranego na karcie. Wartość domyślna kanału to 0.

 • Nazwa obiektu docelowego USB. Określa wartość ciągu, która będzie używana w przypadku zastosowania połączenia debugowania typu USB. Ten ciąg może mieć dowolną wartość.

Karta

Usługi

Opis

Zawiera listę wszystkich usług, które są uruchamiane przy uruchomieniu komputera, wraz z ich bieżącym stanem (Uruchomiono lub Zatrzymano). Karta Usługi umożliwia włączanie lub wyłączanie poszczególnych usług podczas uruchamiania w celu zidentyfikowania usług, które mogą przyczyniać się do problemów z uruchamianiem.

Zaznacz pozycję Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, aby wyświetlić na liście usług tylko aplikacje innych producentów. Wyczyść pole wyboru dotyczące określonej usługi, aby ją wyłączyć podczas następnego uruchomienia komputera. Jeśli na karcie Ogólne została wybrana pozycja Uruchamianie selektywne, należy wybrać na karcie Ogólne pozycję Uruchamianie normalne lub zaznaczyć pole wyboru określonej usługi, aby uruchomić ją ponownie podczas uruchomienia komputera.

Ostrzeżenie Wyłączenie usług, które są normalnie uruchamiane podczas uruchomienia komputera, może spowodować zaprzestanie działania niektórych aplikacji lub niestabilność systemu. Nie należy wyłączać usług na tej liście, jeśli nie ma pewności, że nie są one wymagane do działania komputera. Wybranie pozycji Wyłącz wszystkie nie wyłączy niektórych usług firmy Microsoft wymaganych do uruchomienia systemu operacyjnego.

Karta

Uruchamianie

Opis

Elementami startowymi można teraz zarządzać w Menedżerze zadań. Karta Uruchamianie w Menedżerze zadań zawiera listę aplikacji i usług uruchamianych podczas uruchomienia komputera, obejmującą nazwy ich wydawców, stan i wpływ na uruchamianie.


 • Otwórz Menedżera zadań, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg Menedżer zadań w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Menedżer zadań.

Uwaga Wyłączenie aplikacji lub usług, które są normalnie uruchamiane podczas uruchomienia komputera, może spowodować, że powiązane aplikacje lub usługi będą uruchamiane wolniej albo nie będą działać w oczekiwany sposób.

Karta

Narzędzia

Opis

Zawiera przydatną listę narzędzi diagnostycznych i innych zaawansowanych narzędzi, które można uruchamiać.

Aby uzyskać informacje o zaawansowanych opcjach uruchamiania, zobacz Ustawienia uruchamiania systemu Windows (w tym tryb awaryjny). Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, odwiedź witrynę firmy Microsoft dla specjalistów IT.
Potrzebujesz dodatkowej pomocy?