Błąd 80072f8f usługi Windows Update


Jeśli podczas sprawdzania dostępności aktualizacji jest zgłaszany błąd 80072f8f usługi Windows Update, oznacza to, że data i godzina systemowa komputera mogą nie być takie same jak data i godzina usługi Windows Update w trybie online. Komputer i usługa nie muszą mieć identycznej daty i godziny, jeśli jednak różnią się zbyt mocno, sprawdzanie dostępności aktualizacji jest niemożliwe.

Dostępne jest narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update , które rozwiązuje niektóre problemy z usługą Windows Update. Być może usunie ono ten błąd.

Jeśli to nie przyniosło efektu, spróbuj wykonać poniższe czynności.

Aby zmienić datę i godzinę systemową komputera

 1. Otwórz okno Data i godzina, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję Zegar, język i region, a następnie pozycję Data i godzina.

 2. Na karcie Data i godzina sprawdź, czy data i godzina komputera są prawidłowe. Jeśli nie, kliknij przycisk Zmień datę i godzinę. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 3. W oknie dialogowym Ustawienia daty i godziny wykonaj następujące czynności:

  • Aby zmienić datę, w obszarze Data kliknij lewą lub prawą strzałkę, aby znaleźć bieżący miesiąc w kalendarzu, a następnie kliknij bieżącą datę.

  • Aby zmienić godzinę, w obszarze Godzina kliknij dwukrotnie godzinę, minuty lub sekundy, które chcesz zmienić, a następnie kliknij strzałki, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość.

 4. Po zakończeniu wprowadzania zmian w ustawieniach daty i godziny kliknij przycisk OK, a następnie kliknij ponownie przycisk OK.

Uwaga

 • Jeśli w strefie czasowej użytkownika obowiązuje zmiana czasu na letni i zegar komputera powinien być dostosowywany automatycznie do zmian czasu, na karcie Data i godzina należy kliknąć przycisk Zmień strefę czasową, a następnie upewnić się, że pole wyboru Automatycznie dostosuj zegar do zmiany czasu jest zaznaczone.

Aby zsynchronizować zegar komputera z internetowym serwerem czasu

Podczas synchronizacji zegara komputera z internetowym serwerem czasu zegar na komputerze jest aktualizowany, tak aby odpowiadał zegarowi serwera czasu. Pomaga to w zapewnieniu dokładności zegara komputera. Zegar komputera jest synchronizowany z internetowym serwerem czasu zazwyczaj raz w tygodniu. Aby możliwe było wykonanie synchronizacji, komputer musi być połączony z Internetem.

Jeżeli komputer należy do domeny, jego zegar nie może być synchronizowany z internetowym serwerem czasu. W takich sytuacjach należy ręcznie zmienić datę i godzinę systemową komputera. W tym celu należy wykonać czynności opisane w powyższej sekcji „Aby zmienić datę i godzinę systemową komputera”.

Jeśli komputer nie należy do domeny, wykonaj poniższe czynności w celu zsynchronizowania zegara komputera z internetowym serwerem czasu.

 1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij pozycję Zegar, język i region, a następnie kliknij pozycję Data i godzina.
 2. Kliknij kartę Czas z Internetu, a następnie kliknij przycisk Zmień ustawienia. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 3. Kliknij pozycję Synchronizuj z internetowym serwerem czasu, wybierz serwer czasu, a następnie kliknij przycisk OK, po czym ponownie kliknij przycisk OK.

Jeśli ten błąd nadal będzie występował, przejdź do witryny Microsoft Answers w sieci Web w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Kody błędów:

 • WindowsUpdate_80072f8f

 • 80072f8f

 • 0x80072f8fPotrzebujesz dodatkowej pomocy?