Širokopásmové mobilné pripojenie od začiatku do konca

Pomocou širokopásmového mobilného pripojenia sa môžete pripojiť na internet z ľubovoľného miesta, kde sú k dispozícii mobilné služby. Budete potrebovať údajovú kartu pre širokopásmové mobilné pripojenie (popísaná nižšie) a širokopásmovú mobilnú službu.

Širokopásmové mobilné pripojenie je pomerne novou technológiou, môže sa preto stať, že niektoré výrazy a pojmy ešte nepoznáte. Uvedieme ich v tomto článku spolu s krokmi potrebnými na nastavenie a používanie širokopásmového mobilného pripojenia.

Pochopenie širokopásmovej mobilnej technológie

Definície niektorých bežných pojmov:

 • Údajová karta je USB zariadenie alebo malá karta na poskytovanie širokopásmového mobilného prístupu na internet. Údajové karty môžu byť tiež moduly integrované v prenosných počítačoch.

 • SIM karta (Subscriber Identity Module) je malá vymeniteľná karta, ktorá obsahuje informácie o identite predplatiteľa a zabezpečení pre širokopásmové mobilné služby. Niektoré údajové karty nemusia mať fyzicky identifikovateľné alebo vymeniteľné SIM karty.

 • Názov prístupového bodu (APN) alebo prístupový reťazec je kombinácia písmen a čísel, ktorú poskytuje mobilný operátor za účelom identifikácie typu používaného sieťového prístupu. Mobilný operátor môže mať rôzne názvy prístupových bodov, ktoré ponúkajú rôzne typy služieb.

 • Rovnako ako v prípade telefónov označuje roaming pohyb mimo zvyčajnej geografickej oblasti používania. Pri používaní roamingu sa pripájate k svojmu mobilnému operátorovi prostredníctvom partnerskej siete a zvyčajne platíte viac za službu prenosu údajov.

 • Siete 3G, 4G a LTE sú mobilné siete, ktoré podporujú rôzne rýchlosti a technológie pripojenia.

Nastavenie a pripojenie na internet

Zobraziť všetko

Prvé nastavenie širokopásmového mobilného pripojenia

 1. Aktivujte si SIM kartu (Subscriber Identity Module) a služby širokopásmového mobilného pripojenia pre danú SIM kartu. Potrebné informácie vám poskytne mobilný operátor alebo predajca zariadenia.

 2. Ak máte externé širokopásmové mobilné zariadenie, skontrolujte, či je správne pripojené k počítaču podľa pokynov výrobcu a či je zapnutý bezdrôtový prepínač. Bezdrôtový prepínač sa zvyčajne nachádza na prednej, bočnej alebo zadnej strane prenosného počítača alebo tabletu.

 3. Ak chcete zobraziť zoznam dostupných sietí, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, prejdite kurzorom myši nahor a kliknite na položku Nastavenie) a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu siete (Ikona bezdrôtovej siete alebo Ikona káblovej siete).

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a potom ťuknite alebo kliknite na názov mobilnej širokopásmovej siete.

  Poznámka

  • Na identifikáciu mobilnej siete možno bude potrebné zadať prístupový reťazec alebo názov prístupového bodu. Prístupový reťazec (pre zariadenia CDMA) alebo názov prístupového bodu (pre zariadenia GSM) by sa mal nachádzať v dokumentácii k SIM karte alebo k predplatnému.

 5. Zmeňte všetky požadované nastavenia pripojenia a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripojiť.

 6. Ak sa zobrazí výzva, vyberte alebo zadajte názov prístupového bodu (APN) alebo prístupový reťazec, meno používateľa, heslo a typ prihlasovacích údajov. (Tieto informácie nájdete v dokumentácii k mobilnému širokopásmovému hardvéru alebo k službe mobilného širokopásmového pripojenia.) Na tejto obrazovke si tiež môžete zakúpiť tarifu od poskytovateľa.

 7. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

Poznámky

 • Ak je vaša SIM karta uzamknutá, predvolený PIN kód nastavuje mobilný operátor. Keď je zariadenie uzamknuté, nedá sa používať a je potrebné odomknúť ho pomocou PIN kódu. Prečítajte si dokumentáciu dodanú so SIM kartou alebo s predplatným.

 • Zadanie troch nesprávnych PIN kódov môže mať za následok zablokovanie vášho konta, až kým od svojho mobilného operátora nezískate PUK kód na odblokovanie PIN kódu. Ak sa vaše konto zablokuje práve vtedy, keď ste pripojení, existujúce pripojenie sa ukončí.

 • V prípade problémov s pripojením na internet kontaktujte svojho mobilného operátora.

Pripojenie na internet (po nastavení pripojenia)

 1. Zoznam dostupných sietí zobrazte posunutím prsta od pravého okraja do stredu obrazovky, ťuknutím na položku Nastavenie (alebo ak používate myš, ukázaním do pravého horného rohu obrazovky a následným kliknutím na položku Nastavenie) a následným ťuknutím alebo kliknutím na ikonu siete (Ikona bezdrôtovej siete alebo Ikona káblovej siete).

 2. Ťuknite alebo kliknite na názov širokopásmovej mobilnej siete a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripojiť.

Zdieľanie internetového pripojenia

V závislosti od služby poskytovanej vaším mobilným operátorom možno môžete zdieľať širokopásmové mobilné internetové pripojenie s inými používateľmi. Zdieľané pripojenie sa nazýva mobilný hotspot. Iní používatelia sa k nemu môžu pripojiť pomocou pripojenia Wi‑Fi. Na pripojenie budú potrebovať názov siete a heslo.

Zdieľanie internetového pripojenia vytvorením mobilného hotspotu

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a potom ťuknite alebo kliknite na širokopásmové mobilné pripojenie.

 3. Ťuknutím alebo kliknutím na jazdec Zdieľať toto pripojenie ho zapnite.

 4. Ak chcete zmeniť názov siete alebo heslo zdieľaného pripojenia, ťuknite alebo kliknite na položku Upraviť.

Zmena nastavení

Zobraziť všetko

Zmena vlastností profilu

Ak chcete zmeniť vlastnosti profilu pripojenia, napríklad názov prístupového bodu (APN), prístupový reťazec, meno používateľa, heslo alebo nastavenie automatického pripájania, postupujte takto:

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a potom ťuknite alebo kliknite na názov mobilnej širokopásmovej siete.

 3. Podľa potreby zmeňte názov prístupového bodu (APN) alebo prístupový reťazec, meno používateľa a heslo. (Tieto informácie nájdete v dokumentácii k mobilnému širokopásmovému hardvéru alebo k službe.)

Zmena nastavenia výberu siete

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a potom ťuknite alebo kliknite na názov mobilnej širokopásmovej siete.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Skenovať.

 4. Ak chcete, aby Windows automaticky vybral sieť, vyberte položku Vybrať automaticky (odporúča sa). Ak chcete sieť vybrať sami, vyberte názov siete v zozname a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Registrovať.

  Poznámky

  • Ak povolíte roaming, operátor vám môže účtovať ďalšie poplatky.

  • Ak sa Windows nemôže pripojiť k zadanej sieti, vyberie sieť automaticky.

Zobrazenie alebo skrytie odhadovaného využitia údajov

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a potom ťuknite alebo kliknite na širokopásmové mobilné pripojenie.

 3. Zapnite alebo vypnite možnosť Zobraziť odhadované využitie údajov v zozname sietí.

 4. Zobrazenie odhadovaného využitia údajov:

  Ak chcete zobraziť zoznam dostupných sietí, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, prejdite kurzorom myši nahor a kliknite na položku Nastavenie) a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu siete (Ikona bezdrôtovej siete alebo Ikona káblovej siete).

 5. Vyberte širokopásmovú mobilnú sieť.

Poznámka

 • Kliknutím na položku Vynulovať sa sledovanie využitia údajov nastaví naspäť na nulu. Neovplyvní to celkový objem skutočne prenesených údajov, ktoré sleduje váš mobilný operátor.

Použitie PIN kódu, zmena PIN kódu alebo odstránenie PIN kódu

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a potom ťuknite alebo kliknite na širokopásmové mobilné pripojenie.

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť PIN kód, ťuknite alebo kliknite na položku Použiť PIN kód, zadajte PIN kód, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  • Ak chcete zmeniť PIN kód, ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť PIN kód, zadajte a potvrďte nový PIN kód a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  • Ak chcete prestať používať PIN kód, ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť PIN kód.

  Poznámky

  • Ak zariadenie nemôže používať PIN kód, tlačidlo Použiť PIN kód bude nedostupné.

  • Zadanie troch nesprávnych PIN kódov môže mať za následok zablokovanie vášho konta, až kým od svojho mobilného operátora nezískate PUK kód na odblokovanie PIN kódu. Ak sa vaše konto zablokuje práve vtedy, keď ste pripojení, existujúce pripojenie sa ukončí.

  • Ak sa PIN kód aktuálne používa, tlačidlo Použiť PIN kód bude nedostupné.

  • Ak sa aktuálne nepoužíva žiadny PIN kód, tlačidlá Zmeniť PIN kód a Odstrániť PIN kód budú nedostupné. Ak chcete zmeniť PIN kód, je potrebné ho najskôr použiť.

Vyhľadanie informácií o predplatnom, poskytovateľovi, zariadení alebo konte

Zobraziť všetko

Vyhľadanie služby, poskytovateľa, zariadenia alebo podrobností konta

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a potom ťuknite alebo kliknite na širokopásmové mobilné pripojenie.

 3. Informácie nájdete v časti Vlastnosti.

Odomknutie zariadenia na používanie s iným mobilným operátorom

 1. Vložte SIM kartu od iného mobilného operátora. Potrebné informácie vám poskytne mobilný operátor alebo predajca zariadenia.

 2. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a potom ťuknite alebo kliknite na širokopásmové mobilné pripojenie.

 4. Zadajte kód na odomknutie od mobilného operátora a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odomknúť.

Reštartovanie zariadenia

Zariadenie môžete reštartovať jeho vybratím a opätovným vložením, vypnutím a opätovným zapnutím počítača alebo ukončením režimu dlhodobého spánku alebo spánku.

Riešenie problémov

Tu sú popísané niektoré z najčastejších problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri použití širokopásmového mobilného pripojenia, a kroky potrebné na ich odstránenie.

Zobraziť všetko

Mám problémy s pripojením na internet pomocou širokopásmového mobilného pripojenia

V tejto časti je uvedených viacero problémov s pripojením, niektoré možné príčiny a možnosti riešenia týchto problémov.

 • Širokopásmové mobilné pripojenie nie je uvedené v zozname Sieťové pripojenia. Možné príčiny:

  • SIM karta alebo zariadenie sú zamknuté, nečitateľné alebo už neplatné.

  • Platnosť vášho predplatného mobilných služieb uplynula alebo predplatné nie je aktivované.

  • Nachádzate sa v oblasti bez signálu siete.

 • Mám signál, ale nemôžem sa pripojiť. Možné príčiny:

  • Nemáte platné predplatné údajov.

  • Názov prístupového bodu (APN), meno používateľa alebo heslo použité na pripojenie nie je platné.

  • Používate roaming a vybratý sieťový operátor nepovoľuje používanie dátových služieb alebo nemáte zapnutý roaming pre dátové služby.

 • Na niektorých miestach sa nemôžem pripojiť, na iných nie (napríklad mimo mesta). Možné príčiny:

  • Nemáte zapnutý roaming pre dátové služby.

  • Vybratý sieťový operátor nepovoľuje používanie údajových služieb.

V prípade všetkých týchto problémov sa pokúste zistiť presnú príčinu problému a nájsť jeho riešenie. Pomocou nasledujúcich krokov spustite Poradcu pri riešení problémov so sieťou:

 1. Ak chcete otvoriť Centrum sietí a zdieľania, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie sieť a zdieľanie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Centrum sietí a zdieľania.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie adaptéra.

 3. Stlačte a podržte názov širokopásmového mobilného pripojenia alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Diagnostikovať.

Mám problémy so zdieľaním môjho širokopásmového mobilného pripojenia

Môže byť potrebné nainštalovať najnovšie ovládače. Zdieľanie širokopásmového mobilného pripojenia vyžaduje ovládače Wi‑Fi, ktoré podporujú technológiu Wi‑Fi Direct.

Vyskytujú sa problémy s pripojením k mobilnému hotspotu (zdieľané širokopásmové mobilné pripojenie)

Môže byť potrebné manuálne spárovať zariadenia pomocou technológie Bluetooth. Aj keď zariadenie používa Wi‑Fi, spárovanie pomocou technológie Bluetooth použije na vytvorenie počiatočného pripojenia k mobilnému hotspotu. Informácie o párovaní nájdete v téme Pridanie, zobrazenie a správa zariadení a tlačiarní.

Pri vyhľadávaní sietí sa zobrazí chybové hlásenie

Existuje niekoľko možných riešení:

 • Ak ste už pripojení pomocou širokopásmového mobilného pripojenia, odpojte sa a potom ťuknite alebo kliknite na položku Skenovať.

 • Skontrolujte, či je vypnutý režim Lietadlo a zapnuté širokopásmové mobilné pripojenie. Kontrola:

  Ak chcete zobraziť zoznam dostupných sietí, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, prejdite kurzorom myši nahor a kliknite na položku Nastavenie) a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu siete (Ikona bezdrôtovej siete alebo Ikona káblovej siete).

 • Ak je SIM karta zamknutá PIN kódom, odomknite ju zadaním PIN kódu.

 • Ak zariadenie nereaguje, kartu vyberte a znova vložte alebo reštartujte počítač.

Môžem prehľadávať internet, no program na výmenu okamžitých správ, vysielanie videí alebo služba virtuálnej súkromnej siete nefunguje.

V závislosti od používaného plánu služieb môže mobilný operátor blokovať prístup k určitým lokalitám (IP adresám), portom a typom služieb. Kontaktujte mobilného operátora a presvedčte sa, či máte službu potrebnú na používanie programu cez širokopásmové mobilné pripojenie.

Po vybratí SIM karty z telefónu a jej vložení do údajovej karty sa nemôžem pripojiť na internet (keď bola SIM karta v telefóne, na internet sa dalo pripojiť).

Niektorí mobilní operátori používajú samostatné nastavenia prístupu na internet pri použití údajovej karty a pri použití telefónu. Kontaktujte mobilného operátora a presvedčte sa, či vaše predplatné umožňuje používať zariadenie, ktoré máte, a či používate správne nastavenia.

Potrebujete ďalšiu pomoc?