Odomknutie alebo odblokovanie mobilného širokopásmového zariadenia

Tento postup použite, ak sa vaše mobilné širokopásmové zariadenie uzamkne alebo zablokuje.

Odomknutie mobilného širokopásmového zariadenia

Ak má mobilné širokopásmové zariadenie PIN kód, zariadenie sa po vypnutí počítača, prechode do režimu dlhodobého spánku (hibernácie) alebo odpojení zariadenia z počítača automaticky zamkne. Pri ďalšom spustení počítača, ukončení režimu dlhodobého spánku alebo pripojení zariadenia sa stav zariadenia zobrazí ako Zariadenie je zamknuté. Odomknete ho takto:

  1. Zoznam dostupných sietí zobrazte posunutím prsta od pravého okraja do stredu obrazovky, ťuknutím na položku Nastavenie (alebo ak používate myš, ukázaním do pravého horného rohu obrazovky a následným kliknutím na položku Nastavenie) a následným ťuknutím alebo kliknutím na ikonu siete (Ikona bezdrôtovej siete alebo Ikona káblovej siete).

  2. Ťuknite alebo kliknite na názov mobilného širokopásmového pripojenia a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripojiť.

  3. Zadajte PIN kód a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Odblokovanie mobilného širokopásmového zariadenia

Ak je mobilné širokopásmové zariadenie zablokované, nedá sa odblokovať pomocou PIN kódu. Stav zariadenia sa zobrazí ako Zablokované. Na odblokovanie zariadenia treba zadať kód na odblokovanie PIN kódu (nazýva sa aj PUK), ktorý získate od poskytovateľa mobilného širokopásmového pripojenia. Počas procesu odblokovania si tiež treba vytvoriť nový PIN kód. Pri odblokovaní zariadenia postupujte takto:

  1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
    (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a potom ťuknite alebo kliknite na názov mobilnej širokopásmovej siete.

  3. Ťuknite alebo kliknite na položku Odblokovať kód PIN.

  4. Zadajte kód na odblokovanie PIN kódu (PUK), zadajte a overte nový PIN kód a potom ťuknite alebo kliknite na položku Dokončiť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?