Import fotografií a videí do programu Movie Maker

Pomocou programu Movie Maker môžete do počítača importovať fotografie a videá z množstva rôznych fotoaparátov, kamier a zariadení. Pri importe sa tieto fotografie a videá skopírujú z fotoaparátu, kamery alebo zariadenia do počítača. Po importe ich môžete používať vo svojich filmoch v programe Movie Maker a budú sa zobrazovať aj vo Fotogalérii.

Tu sú niektoré zo zariadení, z ktorých môžete importovať fotografie alebo videá:

 • digitálny fotoaparát alebo telefón pripojený k počítaču pomocou kábla USB,

 • pamäťová karta SD (Secure Digital), mini SD alebo CompactFlash, ktorá je vložená do čítačky kariet,

 • údajový disk CD alebo DVD,

 • videokamera, ktorá nahráva na internú jednotku pevného disku alebo na pamäťovú kartu flash,

 • videopáska v digitálnej videokamere (DV) alebo v kamere HDV (High‑Definition Video).

Ak máte webovú kameru vstavanú do počítača alebo pripojenú k počítaču pomocou kábla USB, môžete video naživo nahrať z webovej kamery a pridať ho do programu Movie Maker.

Zobraziť všetko

Import fotografií a videí z digitálneho fotoaparátu alebo z videokamery s pevným diskom alebo s pamäťou flash, z karty CompactFlash alebo inej pamäťovej karty v čítačke kariet alebo z údajového disku CD alebo disku DVD

 1. Otvorte Movie Maker.

 2. V závislosti od typu zariadenia, z ktorého importujete, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Pripojte digitálny fotoaparát alebo telefón k počítaču pomocou kábla USB a potom ho zapnite.

  • Pripojte videokameru, ktorá nahráva na internú jednotku pevného disku alebo na pamäťovú kartu flash, k počítaču pomocou pripojenia USB.

  • Vložte pamäťovú kartu do čítačky kariet (ak máte čítačku).

  • Vložte údajový disk CD alebo DVD do diskovej jednotky svojho počítača.

 3. Kliknite na tlačidlo Movie Maker a potom kliknite na položku Importovať zo zariadenia.

 4. Ak sa zobrazí hlásenie Fotografie a videá sa importujú do programu Fotogaléria, kliknite na tlačidlo OK.

 5. V okne Import fotografií a videí kliknite na zariadenie, z ktorého chcete importovať fotografie a videá, a potom kliknite na položku Importovať.

 6. (Voliteľné) Kliknite na položku Ďalšie možnosti, vykonajte požadované zmeny a potom kliknite na položku OK. K dispozícii môžu byť možnosti na výber miesta uloženia súborov a formátu názvov priečinkov a súborov.

  Ak fotoaparát dokáže zistiť, či snímate fotografie na výšku alebo na šírku, fotografie vo formáte JPEG sa pri importe do počítača môžu automaticky otočiť do správnej orientácie. Ak chcete vypnúť automatické otáčanie, zrušte začiarknutie políčka Počas importu otočiť fotografie.

 7. Na stránke Počet nájdených nových fotografií a videí vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete skontrolovať, usporiadať a vybrať fotografie a videá, ktoré sa budú importovať, kliknite na položku Skontrolovať, usporiadať a zoskupiť položky na importovanie, kliknite na položku Ďalej a potom prejdite na krok č. 8.

  • Ak chcete importovať všetky fotografie a videá naraz, kliknite na položku Importovať všetky nové položky, zadajte názov pre všetky fotografie a videá a potom kliknite na položku Importovať.

   Importujú sa všetky fotografie a videá. Pokračujte krokom č. 9.

 8. Na stránke Vyberte skupiny, ktoré chcete importovať vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií a potom kliknite na položku Importovať:

  • Fotografie a videá sú zoskupené podľa dátumu nasnímania. Ak chcete zmeniť časový interval pre zoskupenie fotografií a videí, posuňte jazdec Upraviť skupiny.

  • Ak chcete importovať určitú skupinu fotografií a videí, začiarknite políčko vedľa tejto skupiny. Zrušte začiarknutie políčok pre skupiny fotografií a videí, ktoré nechcete importovať.

  • Ak chcete zobraziť všetky fotografie a videá v skupine, vedľa príslušnej skupiny kliknite na položku Zobraziť všetky položky.

  • Pre každú skupinu fotografií a videí, ktoré chcete importovať, kliknite na položku Zadajte názov a potom zadajte názov pre skupinu.

  • Ak chcete k skupine priradiť značky, kliknite na položku Pridať značky a potom zadajte názov novej značky pre túto skupinu fotografií a videí alebo kliknite na existujúcu značku. Ak chcete zadať viacero značiek, jednotlivé značky oddeľte bodkočiarkami.

 9. V programe Fotogaléria začiarknite políčko v ľavom hornom rohu všetkých fotografií a videí, ktoré chcete použiť vo svojom filme.

 10. Na karte Vytvoriť prejdite do skupiny Zdieľať a kliknite na položku Film.

  Vybraté fotografie a videá sa pridajú na panel deja v programe Movie Maker.

Poznámky

 • Pred odstránením fotografií alebo videí z telefónu, fotoaparátu alebo pamäťovej karty ich môžete skopírovať na zapisovateľné disky DVD alebo CD, na externý pevný disk alebo do webovej služby ukladacieho priestoru, aby ste mali k dispozícii záložnú kópiu.

 • Videosúbory a hudobné súbory, ktoré používajú správu digitálnych prístupových práv (DRM), nie je možné použiť v programe Movie Maker.

Import videa z videopásky v digitálnej videokamere

 1. Otvorte Movie Maker.

 2. Pripojte digitálnu videokameru k počítaču prostredníctvom kábla IEEE 1394 a potom prepnite digitálnu videokameru do režimu prehrávania (videorekordéra).

 3. Kliknite na tlačidlo Movie Maker a potom kliknite na položku Importovať zo zariadenia.

 4. Ak sa zobrazí hlásenie Fotografie a videá sa importujú do programu Fotogaléria, kliknite na tlačidlo OK.

 5. V okne Import fotografií a videí vyberte digitálnu videokameru a potom kliknite na položku Importovať.

 6. (Voliteľné) Na stránke Import videa kliknite na položku Ďalšie možnosti, vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií a potom kliknite na položku OK:

  • Vyberte možnosti, ktoré chcete použiť, napríklad možnosti na výber miesta uloženia súborov a formátu názvov priečinkov a súborov.

  • Ak videopáska obsahuje niekoľko rôznych scén, každú scénu je možné importovať ako iný súbor. Ak to chcete urobiť, začiarknite políčko Importovať videá ako viacero súborov (nie je k dispozícii pre video vo formáte HD). Ak medzi koncom jednej scény a začiatkom ďalšej scény uplynie menej ako 30 sekúnd, scény sa importujú ako jeden súbor.

 7. Na stránke Import videa zadajte názov pre video, ktoré chcete importovať, vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií a potom kliknite na položku Ďalej:

  • Ak chcete do počítača importovať všetky videá z videopásky, kliknite na položku Importovať celé video. Po dokončení importu videa prejdite na krok č. 10.

   Videopáska sa importuje do počítača a automaticky sa previnie.

  • Kliknite na položku Vybrať časti videa na importovanie a potom pokračujte krokom č. 8.

  • Kliknite na položku Napáliť celé video na disk DVD a zadajte názov ponuky disku DVD.

   Video sa importuje do počítača a napáli sa na disk DVD. Po napálení na disk DVD na stránke Disk DVD je pripravený kliknite na položku Zavrieť.

   Ak chcete použiť túto možnosť a napáliť video priamo na disk DVD, v počítači musí byť nainštalovaný program Windows DVD Maker. Okrem toho musí byť nainštalovaná aj napaľovačka diskov DVD a musí v nej byť vložený prázdny zapisovateľný disk DVD.

   V prípade systému Windows Vista je program Windows DVD Maker zahrnutý vo vydaniach Windows Vista Home Premium a Windows Vista Ultimate.

   V prípade systému Windows 7 je program Windows DVD Maker zahrnutý do vydaní Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise a Windows 7 Ultimate.

   Program Windows DVD Maker nie je zahrnutý v systéme Windows 8.1. Ak používate Windows 8.1 a chcete napáliť disk DVD, ktorý sa dá prehrávať v prehrávači diskov DVD, bude potrebné použiť program tretej strany na napaľovanie diskov DVD.

 8. V okne Import videa pomocou kamery vyhľadajte časť videa, ktorú chcete importovať ako prvú, a potom kliknite na položku Importovať.

  Ak chcete zastaviť import videa po uplynutí určitého času, začiarknite políčko Import zastaviť po (min.) a potom vyberte časové obdobie.

 9. Kliknutím na položku Zastaviť zastavte import videa a potom vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

  • Pomocou kamery prejdite na ďalšiu časť videa, ktorú chcete importovať, a potom importujte aj túto časť videa. Po dokončení importu všetkých požadovaných častí videa z videopásky kliknite na položku Dokončiť.

  • Ak ste importovali všetky požadované videá, kliknite na položku Dokončiť. Video sa importuje a uloží ako súbor DV‑AVI.

 10. Vo Fotogalérii začiarknite políčko v ľavom hornom rohu videa, ktoré chcete použiť vo svojom filme.

 11. Na karte Vytvoriť prejdite do skupiny Zdieľať a kliknite na položku Film.

  Vybraté fotografie a videá sa pridajú na panel deja v programe Movie Maker.

Poznámka

 • Ak importujete video z kamery HDV, môžete importovať iba celý obsah videopásky.

Potrebujete ďalšiu pomoc?