Import fotografií do Fotogalérie

Do Fotogalérie môžete pridať fotografie tak, že ich importujete z fotoaparátu, telefónu alebo iného zariadenia, disku CD alebo disku DVD. Importované fotografie sa predvolene ukladajú v priečinku Obrázky. Fotografie môžete pridať aj z albumu v službe OneDrive alebo z iného umiestnenia v počítači.

Import fotografií z fotoaparátu, telefónu alebo iného zariadenia, disku CD alebo disku DVD

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a pripojené k počítaču alebo či je do jednotky diskov CD alebo DVD v počítači vložený disk.

 2. Otvorte Fotogalériu.

 3. Kliknite na kartu Domov a potom kliknite na položku Importovať.

 4. V dialógovom okne Importovanie fotografií a videí kliknite na zariadenie, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na položku Importovať. Ak importujete z disku CD alebo z disku DVD, vyberte jednotku CD alebo jednotku DVD.

 5. Ak chcete vybrať možnosti, ktoré chcete použiť, ako je napríklad výber miesta uloženia súborov a formátu názvov priečinkov a súborov, kliknite na položku Ďalšie možnosti.

 6. Kliknite na niektorú z nasledujúcich dvoch možností: Skontrolovať, usporiadať a zoskupiť položky na importovanie alebo Importovať všetky nové položky.

Zobraziť všetko

Kontrola, usporiadanie a zoskupenie položiek na import

 1. Kliknite na položku Skontrolovať, usporiadať a zoskupiť položky na importovanie a potom kliknite na položku Ďalej.

 2. Definujte, vyberte a pomenujte skupiny, ktoré chcete importovať:

  • Fotografie sú automaticky zoskupené podľa toho, kedy boli nasnímané. Ak chcete zmeniť časový interval, ktorý bol použitý na definovanie skupín, posúvajte jazdec Upraviť skupiny v dolnej časti okna.

  • Ak chcete vybrať skupiny fotografií, ktoré sa majú importovať, začiarknite políčko vedľa každej požadovanej skupiny.

  • Ak chcete zobraziť všetky fotografie v skupine, kliknite na položku Zobraziť všetky položky vedľa skupiny. Ak nechcete importovať všetky fotografie v skupine, zrušte začiarknutie políčok pre fotografie, ktoré nechcete importovať.

  • Pre každú skupinu fotografií, ktorú chcete importovať, kliknite na položku Zadajte názov a potom zadajte názov pre skupinu.

  • Ak chcete k skupine priradiť značky, kliknite na položku Pridať značky vedľa tejto skupiny, zadajte značky oddelené bodkočiarkami a potom stlačte kláves Enter.

  Kliknite na položku Importovať. Každá skupina fotografií sa uloží do iného priečinka.

Import všetkých nových položiek

 1. Kliknite na položku Importovať všetky nové položky a potom zadajte názov pre fotografie alebo videá.

 2. Ak chcete priradiť značky k importovanej skupine fotografií, kliknite na položku Pridať značky, zadajte značky oddelené bodkočiarkami a potom stlačte kláves Enter.

 3. Kliknite na položku Importovať.

Pridanie ďalších priečinkov fotografií do Fotogalérie (napríklad zo služby OneDrive alebo z iného umiestnenia v počítači)

 1. Kliknite na položku Súbor a potom kliknite na položku Zahrnúť priečinok.

 2. Kliknite na položku Pridať a potom vyberte priečinok, ktorý chcete pridať do Fotogalérie.

 3. Kliknite na položku Zahrnúť priečinok a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Keď odstraňujete fotografie z fotoaparátu alebo iného zariadenia, môžete ich skopírovať na zapisovateľné disky DVD alebo CD, na externý pevný disk alebo do internetovej služby na ukladanie súborov, aby ste mali k dispozícii ich záložnú kópiu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?