Neexistuje žiadny spôsob, ako dosiahnuť úplné zabezpečenie pri práci v bezdrôtovej sieti. Existujú však určité preventívne opatrenia, ktoré môžete prijať, aby ste riziko zabezpečenia pri používaní bezdrôtovej siete znížili na minimum.

  • Vždy, keď je to možné, pripájajte sa len k bezdrôtovým sieťam, ktoré vyžadujú kľúč zabezpečenia siete, alebo poskytujú inú formu zabezpečenia, napríklad certifikát. Informácie odosielané cez tieto siete sú šifrované, čo môže pomôcť pri ochrane počítača pred neoprávneným prístupom. Pri zobrazovaní dostupných bezdrôtových sietí v okne Pripojenie na sieť sa zobrazí text, ktorý uvádza, či ide o bezdrôtovú sieť s aktivovaným zabezpečením.

    Obrázok informácií o stave zabezpečenia v okne Pripojenie na sieť
    Informácie o stave zabezpečenia v okne Pripojenie na sieť
  • Pred pripojením na bezdrôtovú sieť poskytovanú poskytovateľom internetových služieb, ako je napríklad verejná sieť v kaviarni alebo na letisku, si pozorne prečítajte prehlásenie o ochrane osobných údajov a uistite sa, či ste správne pochopili, ktoré súbory sa ukladajú do počítača (ak sa nejaké ukladajú), a ktoré informácie zhromažďuje poskytovateľ siete z vášho počítača.

  • Ak sa pripájate k nezabezpečenej sieti, uvedomte si, že ak niekto má k dispozícii príslušné nástroje, môže s ich pomocou sledovať všetky vaše kroky vrátane navštívených webových lokalít, spracovaných dokumentov a použitých mien používateľa a hesiel. Ak sa teda pripájate k podobným sieťam, dávajte pozor, aby ste pri tom nepracovali s dôvernými podnikovými informáciami alebo nenavštevovali oblasti podnikovej siete, ktoré sú chránené heslom.