Filtrovanie neoprávneného získavania údajov: najčastejšie otázky

Informácie v tejto téme pomoci sa vzťahujú na program Windows Internet Explorer 7.

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa funkcie Filtrovanie neoprávneného získavania údajov v programe Internet Explorer.

Zobraziť všetko

Čo je neoprávnené získavanie údajov?

Neoprávnené získavanie údajov online (anglicky phishing) je spôsob podvodného vylákania osobných alebo finančných informácií od používateľov počítačov pomocou e-mailovej správy alebo webovej lokality. Najčastejšie sa neoprávnené získavanie údajov online začína e-mailovou správou, ktorá vyzerá ako oficiálne oznámenie pochádzajúce z dôveryhodného zdroja, napríklad od banky, spoločnosti spravujúcej kreditné karty alebo renomovaného internetového obchodníka. V e-mailovej správe sú príjemcovia nasmerovaní na podvodnú webovú lokalitu, kde sú požiadaní o poskytnutie osobných informácií, napríklad o číslo účtu alebo prístupové heslo. Tieto informácie sa potom obvykle použijú na krádež osobných údajov.

Čo je filtrovanie neoprávneného získavania údajov a akú ochranu poskytuje?

Filtrovanie neoprávneného získavania údajov spoločnosti Microsoft je funkciou programu Internet Explorer, ktorá pomáha pri zisťovaní webových lokalít s neoprávneným získavaním údajov. Filtrovanie neoprávneného získavania údajov je spustené na pozadí počas prehľadávania webu. Používa tri metódy pri ochrane pred neoprávneným získavaním údajov. Po prvé, porovnáva adresy navštívených webových lokalít so zoznamom lokalít, ktoré boli nahlásené spoločnosti Microsoft ako legálne. Tento zoznam je uložený v počítači. Po druhé, analyzuje navštívené lokality a kontroluje, či nemajú charakteristické vlastnosti spoločné pre webové lokality neoprávnene získavajúce údaje. Po tretie, funkcia Filtrovanie neoprávneného získavania údajov so súhlasom používateľa odosiela niektoré adresy webových lokalít spoločnosti Microsoft. Tam sa tieto lokality ďalej kontrolujú a porovnávajú s pravidelne aktualizovaným zoznamom známych webových lokalít používaných na neoprávnené získavanie údajov.

Ak je navštívená lokalita v zozname známych webových lokalít používaných na neoprávnené získavanie údajov, program Internet Explorer zobrazí webovú stránku s upozornením a zobrazí upozornenie aj na paneli s adresou. Zo stránky s upozornením môžete pokračovať ďalej alebo ju môžete zavrieť. Ak má webová lokalita charakteristické vlastnosti lokality neoprávnene získavajúcej údaje, ale nie je v zozname, v programe Internet Explorer sa na paneli s adresou zobrazí upozornenie, že webová lokalita môže slúžiť na neoprávnené získavanie údajov. Používanie funkcie Filtrovanie neoprávneného získavania údajov sa riadi Zmluvou o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie nájdete vo verzii online Zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft.

Aké informácie funkcia Filtrovanie neoprávneného získavania údajov odosiela spoločnosti Microsoft?

Ak použijete filtrovanie neoprávneného získavania údajov na automatickú alebo manuálnu kontrolu webových lokalít, adresy navštívených webových lokalít budú odoslané spoločnosti Microsoft spolu s niektorými bežnými informáciami o počítači, napríklad adresou IP počítača, typom prehľadávača alebo číslom verzie funkcie Filtrovanie neoprávneného získavania údajov. Na ochranu osobných údajov sú informácie o adresách odosielané spoločnosti Microsoft šifrované pomocou protokolu SSL a obmedzené iba na doménu a cestu k navštívenej webovej lokalite. Iné informácie týkajúce sa webovej adresy, napríklad hľadané výrazy, informácie zadané do formulárov alebo súbory „cookie“, sa neodosielajú.

Ak napríklad navštívite vyhľadávaciu webovú lokalitu MSN na adrese http://search.msn.com a zadáte hľadaný výraz OsobneUdaje, funkcia Filtrovanie neoprávneného získavania údajov namiesto odoslania úplného reťazca http://search.msn.com/results.aspx?q=OsobneUdaje&FORM=QBHP odstráni hľadaný výraz a odošle iba skrátený reťazec http://search.msn.com/results.aspx.

Spoločnosti Microsoft budú odoslané aj anonymné štatistické údaje o používaní programu Internet Explorer a funkcie Filter neoprávneného získavania údajov, napríklad čas a celkový počet prehľadávaných webových lokalít od odoslania adresy na analýzu spoločnosti Microsoft. Tieto informácie spolu s vyššie uvedenými budú použité na analýzu a skvalitnenie služieb filtrovania neoprávneného získavania osobných údajov. Spoločnosť Microsoft nepoužije získané informácie na zistenie totožnosti používateľa. Ďalšie informácie o odosielaných údajoch a spôsobe ich použitia nájdete v téme Prehlásenie o používaní osobných údajov v programe Internet Explorer.

Je filtrovanie neoprávneného získavania údajov vždy zapnuté?

Nie. Po prvom nainštalovaní programu Internet Explorer sa pomocou funkcie Filtrovanie neoprávneného získavania údajov iba porovnajú adresy navštívených webových lokalít so zoznamom legálnych webových lokalít uložených v počítači. Pomáha aj pri analýze navštevovaných webových lokalít, či majú znaky spoločné s webovými lokalitami slúžiacimi na neoprávnené získavanie údajov. Informácie sa odosielajú spoločnosti Microsoft len so súhlasom používateľa. Po prvej návšteve webovej lokality, ktorá nie je v zozname legálnych webových lokalít, sa zobrazí výzva na poskytnutie súhlasu s automatickou kontrolou webových lokalít. Ak vyberiete túto možnosť, funkcia Filtrovanie neoprávneného získavania údajov odošle určité adresy webových lokalít spoločnosti Microsoft, kde sa porovnajú s pravidelne aktualizovaným zoznamom známych lokalít neoprávnene získavajúcich údaje. Filtrovanie neoprávneného získavania údajov upozorní používateľa na podozrivé alebo známe lokality neoprávnene získavajúce údaje.

Aký je postup pri manuálnej kontrole webovej lokality?

Ak nevyberiete automatickú kontrolu webových lokalít, funkcia Filtrovanie neoprávneného získavania údajov sa zobrazí ako ikona Obrázok ikony filtrovania neoprávneného získavania údajov v stavovom riadku programu Internet Explorer. Webovú lokalitu skontrolujete kliknutím na ikonu a potom na príkaz Skontrolovať túto webovú lokalitu. V programe Internet Explorer môžete skontrolovať webové lokality aj nasledujúcim spôsobom.

Manuálna kontrola webovej lokality

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Prejdite na webovú lokalitu, ktorú chcete skontrolovať.

 3. Kliknite na tlačidlo Nástroje, kliknite na položku Filtrovanie neoprávneného získavania údajov a potom na príkaz Skontrolovať túto webovú lokalitu.

Čo znamená, keď je webová lokalita označená ako podozrivá?

Webová lokalita označená ako podozrivá má niektoré typické vlastnosti webových lokalít neoprávnene získavajúcich údaje. Nenachádza sa v zozname legálnych webových lokalít uložených v počítači, ani v internetovom zozname známych webových lokalít neoprávnene získavajúcich údaje. Webová lokalita môže byť v skutočnosti legálna, ale nemali by ste zadávať žiadne osobné ani finančné informácie, ak si jej dôveryhodnosťou nie ste istí. Ak je webová lokalita označená ako podozrivá, na paneli s adresou programu Internet Explorer sa zmení farba na žltú a zobrazí sa hlásenie.

Čo znamená, keď je webová lokalita označená ako známa lokalita neoprávnene získavajúca údaje?

Známa webová lokalita neoprávnene získavajúca údaje je lokalita identifikovaná ako podvodná a nahlásená spoločnosti Microsoft. Ak navštívite nahlásenú webovú lokalitu s neoprávneným získavaním údajov, program Internet Explorer lokalitu zablokuje, zobrazí stránku s informáciami a na paneli s adresou sa zmení farba na červenú.

Navštívená lokalita je označená funkciou Filtrovanie neoprávneného získavania údajov, ale nejde o webovú lokalitu neoprávnene získavajúcu údaje. Aké mám možnosti?

Ak ste presvedčení, že webová lokalita bola omylom označená za lokalitu neoprávnene získavajúcu údaje, postupujte nasledovne:

Nahlasovanie chýb spoločnosti Microsoft

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Prejdite na webovú lokalitu, ktorá bola nesprávne nahlásená ako webová lokalita neoprávnene získavajúca údaje.

 3. Kliknite na tlačidlo Nástroje, kliknite na položku Filtrovanie neoprávneného získavania údajov a potom na príkaz Nahlásiť túto webovú lokalitu.

 4. Na nahlásenie chyby použite zobrazenú webovú stránku.

Ako nahlásiť webovú lokalitu neoprávnene získavajúcu údaje?

Nahlásenie webovej lokality neoprávnene získavajúcej údaje

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Prejdite na webovú lokalitu, ktorá neoprávnene získava údaje.

 3. Kliknite na tlačidlo Nástroje, kliknite na položku Filtrovanie neoprávneného získavania údajov a potom na príkaz Nahlásiť túto webovú lokalitu.

 4. Na nahlásenie webovej lokality použite zobrazenú webovú stránku.

Dá sa dôverovať webovej lokalite zobrazujúcej výzvu na ignorovanie upozornenia funkcie Filtrovanie neoprávneného získavania údajov?

Nie. Filtrovanie neoprávneného získavania údajov používa dôveryhodné informácie na upozornenie používateľa na podvodné webové lokality alebo lokality neoprávnene získavajúce údaje. Vlastníci webových lokalít navyše môžu kontaktovať spoločnosť Microsoft, ak sú ich webové lokality omylom označené za lokality neoprávnene získavajúce údaje. Ak webová lokalita zobrazí výzvu na ignorovanie upozornenia funkcie Filtrovanie neoprávneného získavanie údajov, neignorujte tieto upozornenia a nezadávajte žiadne osobné ani finančné informácie.

Ako filtrovanie neoprávneného získavania údajov predchádza nesprávnemu označeniu webových lokalít ako lokalít s neoprávneným získavaním údajov?

Filtrovanie neoprávneného získavania údajov blokuje len tie lokality, ktoré boli označené ako lokality s neoprávneným získavaním údajov recenzentmi spoločnosti Microsoft alebo zamestnancami ďalších poskytovateľov údajov. Filtrovanie neoprávneného získavania údajov poskytuje aj webový systém spätnej väzby, ktorý pomáha používateľom a vlastníkom webových lokalít pri hlásení akýchkoľvek chýb čo najrýchlejšie. Tieto hlásenia sa overia a chyby sa opravia.

Možno vo filtrovaní neoprávneného získavania údajov vytvoriť vlastný zoznam dôveryhodných lokalít?

Áno, správcovia počítačov v organizáciách, ako aj jednotliví používatelia môžu pridať webové lokality do zoznamu dôveryhodných lokalít a potom pre dôveryhodné lokality v zóne zabezpečenia vypnúť filtrovanie neoprávneného získavania údajov.

Pridanie webovej lokality do zoznamu dôveryhodných webových lokalít a vypnutie filtrovania neoprávneného získavania údajov pre danú lokalitu

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Vyhľadajte webovú lokalitu, ktorú chcete pridať do zoznamu dôveryhodných lokalít.

 3. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.

 4. Kliknite na kartu Zabezpečenie a potom na položku Dôveryhodné lokality.

 5. Kliknite na tlačidlo Lokality.

 6. Adresa webovej lokality by sa mala zobraziť v poli Pridať túto webovú lokalitu do zóny.

  • Ak lokalita nie je zabezpečená (HTTPS), zrušte začiarknutie políčka Žiadať overenie servera (https:) pre všetky lokality v tejto zóne.

 7. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 8. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 9. Na karte Zabezpečenie kliknite na tlačidlo Vlastná úroveň.

 10. V dialógovom okne Zabezpečenie – nastavenie vyhľadajte položku Použiť filtrovanie neoprávneného získavania údajov a potom kliknite na položku Vypnúť.

 11. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Prečo program Internet Explorer zobrazuje hlásenie, že služba Filtrovanie neoprávneného získavania údajov nie je k dispozícii?

Ak služba filtrovania neoprávneného získavania údajov nie je k dispozícii, nemôžu sa navštívené webové lokality porovnať so zoznamom online webových lokalít s neoprávneným získavaním údajov, ktoré boli nahlásené spoločnosti Microsoft. Služba je nedostupná, ak sa stratí pripojenie na Internet. Uistite sa, že ste pripojení na Internet, a skúste to znova. Ak ste na Internet pripojení, ale program Internet Explorer nebol aktualizovaný, pravdepodobne používate staršiu verziu, ktorú už služba filtrovania neoprávneného získavania údajov nepodporuje. Aktualizácie nájdete kliknutím na tlačidlo Nástroje a nasledovným kliknutím na položku Windows Update, alebo ich získate prevzatím najnovšej verzie z webovej stránky Internet Explorer 7.

Ako vypnúť filtrovanie neoprávneného získavania údajov?

Vypnutie filtrovania neoprávneného získavania údajov

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje, kliknite na položku Filtrovanie neoprávneného získavania údajov a potom na príkaz Nastavenie filtrovania neoprávneného získavania údajov.

 3. V časti zoznamu Zabezpečenie kliknite na možnosť Filtrovanie neoprávneného získavania údajov, vyberte príkaz Vypnúť filtrovanie neoprávneného získavania údajov a kliknite na tlačidlo OK.

  Funkcia Filtrovanie neoprávneného získavania údajov nebude kontrolovať webové lokality neoprávnene získavajúce údaje ani zobrazovať upozornenia.

Ako znova zapnúť filtrovanie neoprávneného získavania údajov?

Zapnutie filtrovania neoprávneného získavania údajov

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje, kliknite na položku Filtrovanie neoprávneného získavania údajov a potom na príkaz Zapnúť automatickú kontrolu webových lokalít.

 3. Kliknite na možnosť Zapnúť automatické filtrovanie neoprávneného získavania údajov a potom na tlačidlo OK.

Ako sa dá chrániť proti neoprávnenému získavaniu údajov online?

Táto téma obsahuje niekoľko rýchlych tipov na ochranu pred neoprávneným získavaním údajov online:

 • Nikdy neposkytujte osobné údaje pomocou e-mailu, okamžitej správy alebo automaticky otváraného okna.

 • Neklikajte na prepojenia v e-mailových správach a okamžitých správach pochádzajúcich od neznámych odosielateľov, ani na žiadne iné podozrivé prepojenie. Keďže aj správy od priateľov alebo rodiny môžu byť falšované, overte u odosielateľa, či správu skutočne odoslal.

 • Používajte iba webové lokality, ktoré poskytujú prehlásenie o ochrane osobných údajov alebo informácie o spôsobe použitia osobných údajov.

 • Pravidelne kontrolujte stav svojich účtov a históriu kreditných položiek a nahlasujte podozrivé záležitosti.

 • Aktualizujte systém Windows a program Internet Explorer. Ďalšie informácie nájdete v téme Získanie aktualizácií zabezpečenia systému Windows.

Čo robiť, ak má používateľ podozrenie, že zadal osobné alebo finančné informácie na webovej lokalite neoprávnene získavajúcej údaje?

Okamžite použite nasledujúci postup:

 • Zmeňte heslá a kódy PIN pre všetky účty online.

 • Do svojich kreditných oznámení vložte výstrahu o podvode. Ak neviete, ako to urobiť, obráťte sa na svojho bankového alebo finančného poradcu.

 • Obráťte sa priamo na banku alebo internetového obchodníka. Neklikajte na prepojenia v podvodných e-mailoch.

 • Ak viete o podvodnom prístupe k vašim účtom alebo ich otvorení, zrušte ich.

Čo robiť, ak používateľ zistí, že sa stal obeťou podvodu?

Okamžite použite nasledujúci postup:

 • Oznámte to miestnej polícii.

 • Do svojich kreditných oznámení vložte výstrahu o podvode. Ak neviete, ako to urobiť, obráťte sa na svojho bankového alebo finančného poradcu.

 • Zmeňte heslá a kódy PIN pre všetky účty online.

 • Obráťte sa priamo na banku alebo internetového obchodníka. Neklikajte na prepojenia v podvodných e-mailoch.

 • Ak viete o podvodnom prístupe k vašim účtom alebo ich otvorení, zrušte ich.