V tejto časti nájdete odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa prehrávania zvukového súboru alebo videosúboru v programe Windows Media Player. Ak tu nie je zobrazená vaša otázka, navštívte najčastejšie otázky týkajúce sa programu Windows Media Player online.

Zobraziť všetko

Čo môžem robiť v prípade, ak mám problémy so zvukom, napríklad spätný zvuk, praskot alebo príliš rýchlo alebo príliš pomaly prehrávaný zvuk?

Ak sa daný problém týka všetkých alebo väčšiny prehrávaných súborov (a nielen niekoľkých konkrétnych súborov), softvér ovládača pre zvukovú kartu (označuje sa aj ako zvukový ovládací prvok alebo zvukové zariadenie) je pravdepodobne zastaraný. Aktualizácie môžete vyhľadať nasledovným spôsobom.

 1. Otvorte položku Windows Update kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom na položku Windows Update.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie a potom počkajte, kým systém Windows vyhľadá najnovšie aktualizácie pre váš počítač.

 3. Ak sa nájdu nejaké aktualizácie, kliknite na položku Inštalovať aktualizácie. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

V niektorých prípadoch bude možno potrebné nainštalovať softvér ovládača priamo z webovej lokality výrobcu počítača alebo zvukovej karty.

Čo môžem robiť v prípade, ak mám problémy s videom, napríklad zelené alebo ružové čiary zobrazené vo videu, blikajúce alebo popraskané video, prehrávač pri prehrávaní videa prestane reagovať a pod.?

Ak sa daný problém týka všetkých alebo väčšiny prehrávaných súborov (a nielen niekoľkých konkrétnych súborov), softvér ovládača pre grafickú kartu (označuje sa aj ako zobrazovací adaptér, videoadaptér, grafický adaptér alebo grafická doska) je pravdepodobne zastaraný. Aktualizácie softvéru ovládača pre grafickú kartu a aktualizácie súčasti Microsoft DirectX vyhľadajte nasledovným spôsobom.

 1. Otvorte položku Windows Update kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom na položku Windows Update.

 2. V ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie a potom počkajte, kým systém Windows vyhľadá najnovšie aktualizácie pre váš počítač.

 3. Po vyhľadaní aktualizácií kliknite na položku Inštalovať aktualizácie. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

V niektorých prípadoch bude možno potrebné nainštalovať softvér ovládača priamo z webovej lokality výrobcu počítača alebo grafickej karty.

Ak aktualizáciou softvéru ovládača nevyriešite daný problém, pokúste sa znížiť (alebo vypnúť) hardvérové urýchlenie videa nasledovným spôsobom.

 1. Otvorte dialógové okno Nastavenie obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Vzhľad a personalizácia, na položku Prispôsobenie a potom na položku Nastavenie obrazovky.

 2. Kliknite na tlačidlo Rozšírené nastavenie, kliknite na kartu Riešenie problémov a potom na tlačidlo Zmeniť nastavenia.

  Niektoré ovládače grafických kariet nepovoľujú zmenu nastavení.

 3. Ak chcete znížiť alebo vypnúť hardvérové urýchlenie videa, posuňte jazdec Hardvérové urýchlenie smerom k položke Žiadne.

Prečo prehrávač zobrazí vizualizáciu namiesto videa (alebo zobrazí chybové hlásenie) pri prehrávaní súborov .avi, .mpg, .mpeg alebo iných videosúborov?

V počítači pravdepodobne nie je nainštalovaný obrazový kodek, ktorý je potrebný na dekódovanie a zobrazenie videa.

Ak sa napríklad pokúšate prehrať súbor kódovaný pomocou obrazového kodeku DivX, ktorý nemáte nainštalovaný v počítači, pravdepodobne budete počuť zvukovú časť súboru, ale nebudete vidieť video.

Rovnako platí, že ak sa pokúšate prehrať súbor kódovaný pomocou obrazového kodeku MPEG-2 a nemáte v počítači nainštalovaný kompatibilný dekodér MPEG-2 (označovaný aj ako dekodér DVD), pravdepodobne sa zobrazí chybové hlásenie alebo sa vyskytnú iné problémy týkajúce sa prehrávania.

Informácie o vyhľadávaní a preberaní kodekov nájdete v téme Kodeky: najčastejšie otázky. Ďalšie informácie o inštalovaní dekodéra MPEG-2 do počítača nájdete na webovej stránke doplnkov dekodéra DVD.

Prečo nemôžem prehrať, napáliť alebo synchronizovať chránené súbory prevzaté z internetového obchodu?

Existuje niekoľko bežných dôvodov, prečo nemožno prehrať, napáliť alebo synchronizovať chránený súbor prevzatý z internetového obchodu.

 • Skopírovali ste chránený súbor z jedného počítača do druhého a internetový obchod neposkytol nové práva na používanie médií (označované aj ako licencia) pre druhý počítač.

  V niektorých prípadoch môžete odstrániť daný problém tak, že sa pripojíte na Internet, prihlásite sa do internetového obchodu a následne sa pokúsite prehrať súbor. V ostatných prípadoch budete pravdepodobne musieť znova prevziať daný súbor z internetového obchodu, prejsť na webovú lokalitu daného obchodu a pridať druhý počítač do svojho konta, prípadne požiadajte o pomoc daný internetový obchod.

 • Práva na používanie médií, ktoré vám poskytol internetový obchod, môžu obmedzovať spôsob použitia súboru.

  Typ konta internetového obchodu vám napríklad povolí prehrávať súbory, nepovolí vám však ich napaľovanie na zvukové disky CD. Ak to je tak, budete môcť napáliť daný súbor na zvukový disk CD iba po zakúpení súboru z internetového obchodu (na rozdiel od „prenajatia“ súboru, čo je súčasť konta s mesačným predplatným).

 • Komponenty správy digitálnych práv (DRM) v počítači sú zastarané alebo poškodené.

  V niektorých prípadoch môžete odstrániť daný problém tak, že sa pripojíte na Internet, pokúsite sa prehrať chránený súbor a následne akceptujete všetky zobrazené výzvy na aktualizáciu komponentov DRM.

Ďalšie informácie o odstraňovaní problémov s chránenými súbormi nájdete v časti Správa DRM programu Windows Media Player: najčastejšie otázky.

Ako zobrazím počet skladieb a celkovú dobu trvania ich prehrávania v rámci vybratého zoznamu?

Zobraziť počet položiek a celkovú dobu prehrávania pre skupinu súborov možno dvoma spôsobmi.

 • Ak chcete zobraziť počet položiek a celkovú dobu prehrávania pre všetky alebo niekoľko skladieb v knižnici, vyberte skladby v knižnici, ktoré chcete použiť. (Ak chcete vybrať viacero susediacich položiek, podržte počas vyberania stlačený kláves SHIFT. Ak chcete vybrať položky, ktoré sa nenachádzajú vedľa seba, počas vyberania podržte stlačený kláves CTRL. (Ak chcete vybrať všetky položky, stlačte kombináciu klávesov CTRL+A.)

  Celkový počet vybratých skladieb a ich celkový čas prehrávania sa na chvíľku zobrazí napravo od jazdca HlasitosťObrázok jazdca Hlasitosť.
 • Ak chcete zobraziť počet položiek a celkovú dobu prehrávania pre konkrétny zoznam, presúvaním skladieb z knižnice na tablu so zoznamom vytvorte zoznam skladieb alebo otvorte existujúci zoznam skladieb kliknutím na položku Zoznamy skladieb na navigačnej table, pravým tlačidlom myši kliknite na zoznam skladieb, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na položku Upraviť na table so zoznamom .

  Keď sa zoznam skladieb zobrazí na table so zoznamom, v hornej časti tejto tably (v oblasti, kde sa zvyčajne nachádza obal albumu) sa zobrazí počet položiek zoznamu a celková doba prehrávania. Ak sa skladba práve prehráva, pravdepodobne bude na zobrazenie doby prehrávania a počtu položiek potrebné kliknúť na tlačidlo Zastaviť.

Plynulý prechod nefunguje. Čo môžem urobiť?

Ak sa zdá, že funkcia plynulého prechodu nepracuje, vyskúšajte nasledujúci postup:

 • Uistite sa, že prehrávate súbory vo formáte Windows Media Audio (WMA) alebo MP3, ktoré sú uložené v počítači alebo na údajovom disku CD, a nie skladby priamo zo zvukového disku CD. Pri zvukových diskoch CD funkcia plynulého prechodu nepracuje.

 • Vyskúšajte plynulý prechod na skladbách, ktoré boli kopírované a konvertované súčasne. Funkcia plynulého prechodu nemusí pracovať, ak ide o súbory s rôznou rýchlosťou vzorkovania alebo bitovou hĺbkou, rôznym počtom zvukových kanálov, alebo ak niektorý súbor okrem zvuku obsahuje aj iné druhy prúdov údajov (napríklad video, skript alebo HTML).

 • Skontrolujte, či prehrávate súbory, ktoré boli kopírované a konvertované s rovnakým nastavením ochrany proti kopírovaniu. Ak chcete používať plynulý prechod, musia mať všetky prehrávané súbory zapnutú ochranu proti kopírovaniu, alebo ju musia mať všetky súbory vypnutú.

 • Vyskúšajte skladby s dostatočnou hlasitosťou na začiatku a na konci skladby, pretože plynulý prechod v týchto častiach znižuje hlasitosť.

 • Jazdec prekrývania posuňte úplne doprava (maximálny rozsah prekrývania). Je to najlepší spôsob, ako počuť prekrývanie u väčšiny skladieb.

Pri kliknutí na prepojenie na zvukový súbor alebo videosúbor sa daný súbor prehrá až po tom, keď pravým tlačidlom myši kliknem na dané prepojenie, potom na položku Uložiť cieľ ako a následne ho uložím na pracovnú plochu. Ako sa tomu môžem vyhnúť?

Ak sa zobrazí výzva na uloženie cieľového súboru, program Windows Media Player pravdepodobne nie je nakonfigurovaný na automatické prehratie určitého typu daného súboru (napríklad súboru .mp3 alebo .m3u).

Problém možno odstrániť tak, že zmeníte predvolené nastavenia programu. Ďalšie informácie nájdete v tejto téme v odpovediach na otázky o predvolení prehrávača Windows Media Player pre typ súboru.

Ako môžem nastaviť prehrávač Windows Media Player ako predvolený prehrávač pre určitý typ súboru?

Prehrávač Windows Media Player je možné nastaviť ako predvolený prehrávač pre množstvo typov (formátov) súborov. Ak chcete nastaviť, ktoré súbory má prehrávač prehrávať automaticky, musíte sa prihlásiť ako správca alebo člen skupiny Administrators.

 1. Otvorte dialógové okno Predvolené programy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a na položku Predvolené programy.

 2. Kliknite na položku Nastaviť predvolené programy.

 3. V zozname Programy kliknite na program Windows Media Player a potom kliknite na položku Vybrať predvolené nastavenia pre tento program.

 4. Začiarknite políčka vedľa typov súborov, ktoré má program Windows Media Player predvolene prehrávať.

  Ak nechcete, aby program Windows Media Player predvolene prehrával určitý typ súboru, vráťte sa na položku Nastaviť predvolené programy a ako predvolený prehrávač pre daný typ súboru vyberte iný program.

  Prehrávač nemusí byť schopný prehrať daný súbor napriek tomu, že ste vybrali jeho typ súboru. Môže sa to stať, ak ide o súbory vytvorené pomocou kodeku, ktorý nie je nainštalovaný v počítači. Informácie o vyhľadávaní a preberaní kodekov nájdete v téme Kodeky: najčastejšie otázky.

  Nezabúdajte tiež, že program Windows Media Player nemožno nastaviť ako predvolený prehrávač pre všetky typy súborov, ktoré dokáže program Windows Media Player prehrať. Ďalšie informácie o všetkých typoch súborov, ktoré prehrávač podporuje, nájdete na webovej stránke formátov multimediálnych súborov programu Windows Media Player.

Prečo sa pri pokuse o prehratie prúdov údajov z určitých serverov zobrazí chybové hlásenie?

Príčin môže byť niekoľko.

 • Vy alebo server pravdepodobne máte dočasné problémy s pripojením do siete.

 • Ak používate počítač v práci, správca siete možno blokuje určité typy prúdov údajov.

 • Program Windows Media Player možno nie je správne nakonfigurovaný.

  Informácie o konfigurovaní prehrávača pre prúd údajov nájdete v časti Ktoré protokoly používa program Windows Media Player na prúd údajov?

 • Server možno nie je správne nakonfigurovaný.

  Ak je napríklad na serveri spustená služba Windows Media Services 4.1 alebo staršia verzia, protokoly SCP služby Windows Media Services možno nie sú správne nakonfigurované pre prúdenie údajov do programu Windows Media Player 11. Ďalšie informácie nájdete v časti Najčastejšie otázky týkajúce sa služby Windows Media Services online.

Prečo program Windows Media Player často prestane reagovať alebo sa neočakávane zavrie?

Program Windows Media Player spolupracuje s množstvom systémových súčastí, vrátane ovládačov hardvéru, zvukových a obrazových kodekov a filtrov súčasti DirectShow. V prehrávači sa možno vyskytujú problémy kvôli poškodeným alebo nekompatibilným komponentom od iného poskytovateľa softvéru ako je spoločnosť Microsoft.

Konkrétne odporúčame, aby ste boli opatrní pri inštalácii kodekov, ktoré nie sú uvedené na lokalitách WMPlugins.com alebo Microsoft.com, napríklad pri bezplatných balíkoch kodekov, ktoré sú k dispozícii na Internete a ktoré obsahujú kodeky od rôznych spoločností a organizácií. Niektoré komponenty v takýchto kodekoch obsahujú nekompatibility, ktoré môžu spôsobiť vážne problémy s prehrávaním v programe Windows Media Player a iných multimediálnych programoch. Môžu spôsobiť poškodenie systému a bránia oddeleniu technickej podpory spoločnosti Microsoft zistiť a odstrániť problémy s prehrávaním.

Z týchto dôvodov vám dôrazne odporúčame neinštalovať tieto typy balíkov kodekov a odstrániť ich, ak ste ich už nainštalovali a máte problémy s prehrávačom. Odporúčame vám, aby ste inštalovali iba kodeky, filtre alebo doplnky od dôveryhodných a autorizovaných zdrojov, napríklad na webovej lokalite oficiálneho dodávateľa. Aj vtedy vám odporúčame, aby ste boli opatrní, pretože veľa dodávateľov kodekov ponúka minimálnu podporu pre zákazníkov.

Odporúčame tiež, aby ste si pred inštaláciou akýchkoľvek súčastí digitálnych médií nastavili bod obnovenia systému. Táto operácia vám v prípade potreby umožní vrátiť sa do pôvodnej konfigurácie systému. Ďalšie informácie o nastavení bodov obnovenia systému nájdete v časti Čo je funkcia Obnovenie systému?

Ďalšie informácie o kodekoch nájdete v téme Kodeky: najčastejšie otázky.

Ako zabránim automatickému prehrávaniu videa v režime zobrazenia na celej obrazovke?

Za normálnych okolností prehráva program Windows Media Player videá v režime zobrazenia na celej obrazovke iba po kliknutí na tlačidlo Zobraziť na celú obrazovkuObrázok tlačidla Zobraziť na celej obrazovke alebo po stlačení kombinácie klávesov ALT+ENTER. V niektorých prípadoch sa však videá automaticky prehrajú v režime zobrazenia na celej obrazovke.

Tento problém sa často vyskytuje v prípade, ak používate viacero monitorov a vaša grafická karta (označuje sa aj ako adaptér zobrazenia, adaptér videa, adaptér grafiky alebo grafický panel) je nakonfigurovaná tak, aby používala režim klonovania (režim s viacerými monitormi, ktorý zobrazuje rovnaký obraz na dvoch alebo viacerých monitoroch). Problém týkajúci sa zobrazenia na celej obrazovke môžete odstrániť, ak vypnete režim klonovania pre jeden alebo viacero monitorov.

Tento problém sa môže v niektorých prípadoch vyskytnúť, ak je vaša grafická karta nakonfigurovaná tak, aby používala režim priblíženia (režim, ktorý umožňuje zväčšiť časť obrazovky). Problém týkajúci sa zobrazenia na celej obrazovke môžete odstrániť, ak vypnete režim priblíženia.

Požadovaný postup na vypnutie režimu klonovania alebo priblíženia sa môže meniť v závislosti od modelu a verzie ovládača grafickej karty. Nasledujú všeobecné pokyny. Konkrétne pokyny pre určitú hardvérovú konfiguráciu nájdete na webovej lokalite výrobcu počítača alebo grafickej karty.

 1. Otvorte dialógové okno Nastavenie obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Vzhľad a personalizácia, na položku Prispôsobenie a potom na položku Nastavenie obrazovky.

 2. Kliknite na položku Rozšírené nastavenia, na jednej z kariet vyhľadajte nastavenia režimu klonovania alebo priblíženia (skúste začať na ľubovoľnej karte, na ktorej sa nachádza názov značky alebo modelu vašej grafickej karty) a potom danú funkciu vypnite.