Prehrávač Windows Media Player môžete použiť na synchronizáciu alebo kopírovanie digitálnych mediálnych súborov z knižnice prehrávača do prenosného zariadenia. Pri prvom pripojení zariadenia prehrávač vyberie najvhodnejšiu metódu synchronizácie (automatickú alebo manuálnu) pre zariadenie na základe ukladacej kapacity a veľkosti knižnice. Ak je ukladací priestor zariadenia väčší ako 4 gigabajty (GB) a celý obsah knižnice sa zmestí na zariadenie, prehrávač automaticky synchronizuje celú knižnicu. Pri každom nasledujúcom pripojení zariadenia na počítač prehrávač aktualizuje zariadenie na úroveň obsahu knižnice. Môžete tiež vybrať, čo sa bude automaticky synchronizovať, a to tak, že vyberiete zoznamy skladieb, ktoré chcete synchronizovať.

Ak je ukladací priestor zariadenia menší ako 4 gigabajty (GB), alebo ak sa celý obsah knižnice nezmestí na zariadenie, prehrávač vyberie manuálnu synchronizáciu. Pri manuálnej synchronizácii vyberáte súbory alebo zoznamy skladieb na synchronizáciu vždy, keď chcete zmeniť súbory v zariadení, a súbory odstraňujete zo zariadenia manuálne.

Po prvom nastavení zariadenia môžete podľa potreby prepínať medzi automatickou a manuálnou synchronizáciou.

Zobraziť všetko

Nastavenie zariadenia

 1. Spustite prehrávač a potom pripojte zariadenie na počítač. Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť na synchronizáciu zariadenia pomocou prehrávača Windows Media Player.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak prehrávač vybral automatickú synchronizáciu zariadenia, kliknite na tlačidlo Dokončiť. Prehrávač potom synchronizuje celú knižnicu so zariadením. Zariadenie sa potom bude synchronizovať pri každom pripojení na počítač.

  • Ak prehrávač vybral manuálnu synchronizáciu zariadenia, kliknite na tlačidlo Dokončiť. Na karte Synchronizovať potom môžete vybrať súbory a zoznamy skladieb, ktoré chcete manuálne synchronizovať.

 3. Ak chcete pri automatickej synchronizácii synchronizovať len časť knižnice, môžete zvoliť, čo sa bude synchronizovať automaticky. Informácie o výbere súborov, ktoré sa budú synchronizovať automaticky, nájdete v príslušnom postupe v tejto téme.

Výber súborov na automatickú synchronizáciu

Ak sa zariadenie synchronizuje automaticky, nie je nutné synchronizovať celú knižnicu. Namiesto toho môžete vybrať existujúce zoznamy skladieb alebo môžete zo súborov vytvoriť nové zoznamy skladieb, ktoré chcete synchronizovať. Vybraté zoznamy skladieb sa potom budú synchronizovať v zariadení vždy, keď pripojíte zariadenie na počítač.

 1. Kliknite na šípku pod kartou Synchronizovať, ukážte na zariadenie a potom kliknite na položku Nastaviť synchronizáciu.

 2. V zozname Dostupné zoznamy skladieb vyberte existujúce zoznamy skladieb, ktoré chcete synchronizovať, a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. Ak chcete vytvoriť zoznam skladieb, kliknite na položku Vytvoriť automatický zoznam skladieb a potom podľa postupu na obrazovke zadajte kritériá pre súbory v automatickom zozname skladieb.

 4. Ak chcete odstrániť zoznam skladieb, kliknite na zoznam skladieb v zozname Zoznamy skladieb na synchronizáciu a potom kliknite na položku Odstrániť.

 5. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • V zozname Zoznamy skladieb na synchronizáciu po jednom vyberajte zoznamy skladieb a potom ich klikaním na šípky v časti Priorita usporiadajte do poradia, v akom ich chcete synchronizovať. Ak sa zariadenie naplní ešte pred dokončením synchronizácie, súbory a zoznamy skladieb, ktoré sú umiestnené v dolnej časti zoznamu, sa nemusia synchronizovať.

  • Ak chcete, aby prehrávač v náhodnom poradí prehral súbory v zoznamoch skladieb, ktoré ste vybrali na synchronizáciu, začiarknite políčko Synchronizované položky prehrať v náhodnom poradí. Ak vyberiete túto možnosť, pri každom pripojení zariadenia sa súbory v zariadení odstránia a do zariadenia sa pridá nová množina súborov (zo zoznamov skladieb v zozname Zoznamy skladieb na synchronizáciu). Táto možnosť je užitočná v prípade, že máte zariadenie s obmedzenou ukladacou kapacitou a hudbu v ňom chcete pravidelne obmieňať, alebo ak už je knižnica príliš veľká a nezmestí sa do zariadenia.

Prepínanie automatickej a manuálnej synchronizácie

Po úvodnom nastavení zariadenia môžete podľa vlastného uváženia prepínať medzi automatickou a manuálnou synchronizáciou zariadenia.

 1. Kliknite na šípku pod kartou Synchronizovať, ukážte na zariadenie a potom kliknite na položku Nastaviť synchronizáciu.

 2. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Synchronizovať toto zariadenie automaticky.

 3. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak prepínate na automatickú synchronizáciu, vyberte, ktoré súbory sa budú synchronizovať automaticky. Ďalšie informácie nájdete v postupe na výber súborov na automatickú synchronizáciu, ktorý nájdete v tejto téme.

  • Ak prepínate na manuálnu synchronizáciu, vyberte súbory a zoznamy skladieb, ktoré chcete synchronizovať manuálne.