Riešenie problémov s inštaláciou systému Windows

Táto téma obsahuje riešenia niektorých bežných problémov s inštaláciou systému Windows.

Zobraziť všetko

Kód Product Key chýba.

Ak nemáte kód Product Key, ktorý sa zadáva počas procesu inštalácie, musíte zakúpiť nový kód Product Key a aktivovať systém Windows do 30 dní od inštalácie.

Kde sa nachádza kód Product Key systému Windows?

Získanie nového kódu Product Key systému Windows

Aktivácia systému Windows: najčastejšie otázky

Zobrazilo sa hlásenie o probléme s kopírovaním súborov.

Ak systém nedokáže kopírovať súbory, inštalácia sa zrejme zastaví. Táto téma obsahuje niekoľko možných príčin a riešení tohto problému:

  • Inštalačný disk systému Windows je poškriabaný alebo znečistený. Očistite disk mäkkou utierkou, vložte ho do jednotky CD alebo DVD a potom znova začnite inštaláciu systému Windows. Ak je váš inštalačný disk poškodený, je potrebné ho vymeniť. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft v téme Výmena strateného, poškodeného alebo chýbajúceho softvéru alebo hardvéru od spoločnosti Microsoft.

  • Jednotka CD alebo DVD nepracuje správne alebo disk príliš vibruje a laser nedokáže presne prečítať údaje. Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v dokumentácií k hardvéru alebo sa obráťte na výrobcu jednotky CD alebo DVD.

  • V prípade, že má počítač viacero jednotiek CD a DVD, môže sa pokúšať vyhľadať súbory na nesprávnej jednotke. Ak má počítač funkciu umožňujúcu vypnutie nepoužívaných jednotiek CD a DVD, nepoužívané jednotky vypnite. V opačnom prípade sa pokúste vložiť disk do inej jednotky a začnite inštaláciu odznova.

  • V počítači je vírus. Spustite antivírusový program, ktorý skontroluje systém a identifikuje potrebné opravy. Antivírusový program musíte pred inštaláciou vypnúť.

Počítač sa nespustí z inštalačného disku systému Windows.

Informácie o spúšťaní systému Windows z disku CD alebo DVD sú uvedené v téme Spustenie systému Windows z disku CD alebo DVD.

Počítač prestal počas inštalácie reagovať a zobrazila sa modrá alebo čierna obrazovka, alebo obrazovka, ktorá sa nemení.

Toto obyčajne spôsobuje hardvér alebo softvér, ktorý je nekompatibilný so systémom Windows Vista. Ak sa takýto problém vyskytne, postupujte nasledovne:

  1. Počkajte asi 10 minút, či nebude inštalácia pokračovať. Pohľadom na indikátor pevného disku (väčšinou je to malé svetlo na počítači, blikajúce, keď pevný disk pracuje) zistite, či pevný disk vykonáva nejakú činnosť. Ak sa vám zdá, že pevný disk pracuje, znamená to, že inštalácia prebieha. Ak pevný disk pravdepodobne nepracuje, prejdite na krok 2.

  2. Odinštalujte všetok antivírusový softvér a potom reštartujte počítač. Po inštalácii systému Windows nezabudnite zapnúť antivírusový softvér.

  3. Ak inštalácia znovu zlyhá, príčinou môže byť problém s nekompatibilitou hardvéru. Prejdite na Poradcu pre inováciu systému Windows Vista na webovej lokalite spoločnosti Microsoft a skontrolujte, či sa na vašom počítači dá spustiť systém Windows Vista.

  4. Ak je hardvér kompatibilný a počítač napriek tomu prestáva reagovať, vypnite všetok nepotrebný hardvér. Odpojte zariadenia univerzálnej sériovej zbernice (USB), odpojte alebo vypnite sieťové adaptéry, zvukové karty a sériové karty a znovu spustite inštaláciu.

  5. Ak počítač počas inštalácie stále nereaguje, kontaktujte výrobcu alebo dodávateľa.

Počas inštalácie sa zobrazilo chybové hlásenie.

Ak sa zobrazí počas inštalácie chybové hlásenie, pozorne si ho prečítajte a na odstránenie problému postupujte podľa zobrazených pokynov. Ďalšie informácie nájdete v zozname chybových hlásení, ktoré sa môžu zobraziť pri inovácii na systém Windows Vista, na Internete.

Poznámka

  • Dôležité aktualizácie inštalácie je lepšie získať pred začiatkom procesu inštalácie. Tieto aktualizácie obsahujú aj aktualizácie zabezpečenia a aktualizácie ovládača hardvéru, ktoré môžu chybu odstrániť. Ak chcete získať aktualizácie inštalácie, musíte mať počas inštalácie k dispozícii funkčné pripojenie na Internet. Ak nemáte pripojenie na Internet, môžete systém Windows nainštalovať aj tak, ale nebudete môcť získať aktualizácie inštalácie.

Program alebo zariadenie nepracuje od inovácie na systém Windows Vista.

Najprv sa pokúste program alebo zariadenie preinštalovať. Ak sa problém neodstráni, skúste od výrobcu získať novšiu verziu programu alebo zariadenia, ktorá je určená na použitie v systéme Windows Vista. Ďalšie informácie nájdete v časti Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nefunguje správne.

Počas inštalácie sa prerušilo napájanie počítača.

Ak sa počas inštalácie prerušilo napájanie počítača, systém Windows sa pokúsi obnoviť aktuálny operačný systém. Aktuálnu verziu systému Windows je možné aj naďalej používať, ale niektoré funkcie nemusia byť funkčné.

Predtým, ako sa znovu pokúsite nainštalovať systém Windows, pokúste sa vyriešiť a odstrániť problémy, ktoré spôsobujú prerušenie napájania počítača. Skontrolujte káble a pásy napájania a vymeňte chybné súčasti. Potom skúste systém Windows Vista znovu nainštalovať. Zálohujte svoje súbory a potom vykonajte čistú inštaláciu (inštalácia, ktorá automaticky nahradí existujúcu verziu systému Windows, vrátane všetkých vašich súborov, nastavení a programov). Po ukončení inštalácie musíte znovu manuálne nainštalovať zálohované programy a obnoviť súbory.

Od inštalácie systému Windows sa na obrazovke monitora nezobrazuje čistý obraz alebo sa na nej nezobrazuje vôbec nič.

Skontrolujte, či je kábel monitora pevne pripojený a či je grafická karta v počítači správne nainštalovaná. Ak obraz na monitore bliká, skúste zmeniť rozlíšenie obrazovky. Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie blikania obrazovky (frekvencia obnovovania obrazovky).

Skontrolujte aj softvér monitora a grafickú kartu. Ďalšie informácie nájdete v téme Riešenie problémov s monitorom a grafickou kartou. Je tiež možné, že budete potrebovať najnovší ovládač pre grafickú kartu alebo monitor. Ďalšie informácie nájdete v časti Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nefunguje správne.

Od inštalácie systému Windows počítač neprehráva žiadny zvuk.

Najprv skontrolujte, či je hlasitosť reproduktora správne nastavená. Ak problém pretrváva, skontrolujte zvukovú kartu. Ďalšie informácie nájdete v časti Tipy pre odstránenie bežných problémov so zvukom.

Nemôžem inovovať na systém Windows Vista zo svojej jazykovej verzie systému Windows XP.

Podrobnejšie informácie o inovácii z jazykových verzií systému Windows XP na systém Windows Vista nájdete v téme Niektoré jazykové verzie systému Windows XP nemožno inovovať na systém Windows Vista na Internete (článok môže byť v angličtine).

V tejto téme nenachádzam odpoveď, ktorá by riešila môj problém.

Ďalšie riešenia nájdete na stránke Centrum riešení pre operačný systém Windows Vista na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.