Bočný panel systému Windows a mini-aplikácie (prehľad)

Bočný panel systému Windows je pozdĺžny, zvisle orientovaný panel zobrazený na jednej strane pracovnej plochy. Obsahuje mini-programy, tzv. mini-aplikácie, ktoré poskytujú prehľadné informácie a umožňujú jednoduchý prístup k často používaným nástrojom. Mini-aplikácie môžete napríklad použiť na spustenie obrazovej prezentácie, na priebežné zobrazenie aktualizovaných nadpisov alebo na vyhľadávanie kontaktov.

Obrázok bočného panela a miniaplikácií systému Windows
Bočný panel a mini-aplikácie

Prečo používať bočný panel?

Bočný panel umožňuje pohotový prístup k informáciám a nástrojom. Napríklad titulky najnovších správ môžete zobraziť v bezprostrednej blízkosti spustených programov. Preto, ak chcete byť pri práci informovaní o najnovšom dianí, nemusíte prácu prerušovať a prepínať na webovú lokalitu so správami.

S bočným panelom môžete mini-aplikáciu Titulky informačného kanála použiť na zobrazovanie posledných spravodajských titulkov z ľubovoľných zdrojov. Nemusíte prerušiť prácu na dokumente, pretože titulky sú vždy viditeľné. Ak periférne uvidíte zaujímavý titulok, stačí naň kliknúť a otvorí sa webový prehľadávač zobrazujúci danú správu.

Otvorenie bočného panela

 • Otvorte bočný panel systému Windows kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, na položku Príslušenstvo a na položku Bočný panel systému Windows.

Ak chcete, aby bol bočný panel stále viditeľný, musíte ho nastaviť tak, aby ho ostatné okná neprekrývali. Šírka bočného panela je nemenná.

Nastavenie bočného panela tak, aby ho iné okná neprekrývali

Keďže na zobrazenie bočného panela je potrebný istý priestor, táto možnosť je vhodná, ak používate veľkú alebo širokouhlú obrazovku, prípadne viacero monitorov.

 1. Otvorte položku Vlastnosti bočného panela systému Windows tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, a potom kliknete postupne na položku Ovládací panel, položku Vzhľad a personalizácia a položku Vlastnosti bočného panela systému Windows.

 2. Začiarknite políčko Zobrazovať bočný panel vždy nad ostatnými oknami.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Začíname pracovať s mini-aplikáciami

Systém Windows prináša malú kolekciu mini-aplikácií, ale iba niektoré z nich sa na bočnom paneli zobrazujú v predvolenom nastavení. Aby ste pochopili, akým spôsobom sa mini-aplikácie používajú, oboznámte sa s tromi mini-aplikáciami, ktoré uvidíte na bočnom paneli pri prvom spustení systému Windows: Hodiny, Prezentácia a Titulky informačného kanála.

Ako pracuje mini-aplikácia Hodiny?

Keď ukážete na mini-aplikáciu Hodiny, vedľa jej pravého horného rohu sa zobrazia dve tlačidlá: tlačidlo Zavrieť—, ktoré je navrchu—a tlačidlo Možnosti.

Obrázok miniaplikácie Hodiny
Hodiny

Kliknutím na tlačidlo Zavrieť odstránite Hodiny z bočného panela. Pomocou tlačidla, ktoré je umiestnené pod tlačidlom Zavrieť, zobrazíte možnosti pre pomenovanie hodín, zmenu časového pásma a zobrazenie sekundovej ručičky.

Poznámka

 • Nie všetky mini-aplikácie ponúkajú tlačidlo Možnosti. Mini-aplikácie bez nastavenia Možnosti nie je možné upravovať.

Ako pracuje mini-aplikácia Prezentácia?

Ukazovateľ podržte na mini-aplikácii Prezentácia. Zobrazí sa súvislá prezentácia obrázkov z počítača.

Obrázok miniaplikácie Prezentácia
Prezentácia

Keď ukážete na mini-aplikáciu Prezentácia, pri jej pravom hornom rohu sa zobrazia tlačidlá Zavrieť a Možnosti.

Kliknutím na tlačidlo Možnosti môžete vybrať obrázky, ktoré budú použité v prezentácii, ovládať rýchlosť prehrávania prezentácie a zmenu efektu prechodu medzi obrázkami.

Zobraziť všetko

Zmena obrázkov prezentácie

V predvolenom nastavení zobrazuje nástroj Prezentácia položky uložené v priečinku Ukážka obrázkov.

 1. Ukážte na mini-aplikáciu Prezentácia a kliknite na zobrazené tlačidlo Možnosti.

 2. V okne Priečinok vyberte umiestnenie obrázkov, ktoré chcete prehrať.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenie rýchlosti prezentácie a efektu prechodu

 1. Ukážte na mini-aplikáciu Prezentácia a kliknite na zobrazené tlačidlo Možnosti.

 2. V zozname Zobrazenie každého obrázku vyberte, koľko sekúnd sa bude zobrazovať každý obrázok.

 3. V zozname Prechod medzi obrázkami vyberte požadovaný spôsob prechodu.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Ako pracuje mini-aplikácia Titulky informačného kanála?

Mini-aplikácia Titulky informačného kanála môže zobrazovať často aktualizované titulky z niektorej webovej lokality, ktorá poskytuje informačné kanály. Informačné kanály sa nazývajú aj kanály RSS, kanály XML, syndikovaný obsah alebo webové kanály. Webové lokality často používajú informačné kanály na distribúciu správ a blogov. Na prijímanie informačných kanálov je potrebné internetové pripojenie. V predvolenom nastavení mini-aplikácia Titulky informačného kanála nezobrazuje žiadne titulky. Ak chcete aktivovať zobrazenie malej skupiny prednastavených titulkov, kliknite na položku Zobraziť titulky.

Obrázok miniaplikácie Titulky informačného kanála
Titulky informačného kanála

Keď ukážete na mini-aplikáciu Titulky informačného kanála, pri jej pravom hornom rohu sa zobrazia tlačidlá Zavrieť a Možnosti. Kliknutím na tlačidlo Možnosti môžete vybrať zo zoznamu dostupných informačných kanálov. Do zoznamu môžete pridať vlastné informačné kanály z webu.

Zobraziť všetko

Výber informačných kanálov z webu pomocou prehľadávača Internet Explorer

Program Internet Explorer, webový prehľadávač, ktorý je súčasťou operačného systému Windows, vyhľadá informačné kanály na každej webovej stránke, ktorú navštívite.

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Prehľadajte webovú stránku s informačnými kanálmi.

  (Keď program Internet Explorer nájde dostupné informačné kanály, farba tlačidla Informačné kanályObrázok tlačidla Informačné kanály sa zmení zo sivej na oranžovú. Toto tlačidlo je umiestnené na paneli s nástrojmi programu Internet Explorer.)
 3. Kliknite na šípku vedľa tlačidla Informačné kanály a v zobrazenom zozname kliknite na požadovaný informačný kanál.

 4. Na webovej stránke, ktorá sa zobrazí, kliknite na položku Prihlásiť sa na odber tohto informačného kanála.

 5. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na položku Prihlásiť sa na odber.

  Informačný kanál by mal byť teraz k dispozícii v mini-aplikácii Titulky informačného kanála. Ďalšie informácie o tom, ako zobraziť informačný kanál v nástroji Titulky informačného kanála, nájdete v nižšie uvedenom návode.

Zobrazenie informačného kanála v mini-aplikácii Titulky informačného kanála

 1. Ukážte na Titulky informačných kanálov a kliknite na tlačidlo Možnosti.

 2. V zozname Zobrazenie informačného kanála kliknite na kanál, ktorý chcete zobraziť.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Ak sa chcete posúvať v zozname titulkov, ukážte na mini-aplikáciu Titulky informačného kanála a potom kliknite na šípky smerujúce nadol alebo nahor, ktoré sú zobrazené na spodnom okraji.

Aké mini-aplikácie sú k dispozícii?

Skôr, než pridáte mini-aplikáciu do bočného panela, musí byť nainštalovaná v počítači. Ako zistiť, ktoré mini-aplikácie sú nainštalované v počítači:

 1. V hornej časti bočného panela kliknite na tlačidlo plus (+) a otvorí sa okno Galéria mini-aplikácií.

  Obrázok tlačidla Pridať mini-aplikáciu
  Pridanie tlačidla mini-aplikácie
 2. Zobrazte všetky mini-aplikácie kliknutím na tlačidlá posúvania.

 3. Kliknite na mini-aplikáciu a potom kliknite na položku Zobraziť podrobnosti. V spodnej časti dialógového okna sa zobrazia informácie o jej funkcii.

Obrázok okna Galérie mini-aplikácií bočného panela systému Windows
Galéria mini-aplikácií

Ďalšie mini-aplikácie môžete prevziať z webu. Mini-aplikácie online nájdete na webovej lokalite mini-aplikácií spoločnosti Microsoft (stránka môže byť v angličtine).

Pridávanie a odstraňovanie mini-aplikácií

Na bočný panel môžete pridať ľubovoľnú nainštalovanú mini-aplikáciu. Ak chcete, na bočný panel môžete pridať viacero inštancií mini-aplikácie. Ak napríklad potrebujete sledovať čas v dvoch časových pásmach, môžete pridať dve inštancie mini-aplikácie Hodiny a nastaviť čas na každých podľa potreby.

Zobraziť všetko

Pridanie mini-aplikácie do bočného panela

 1. V hornej časti bočného panela kliknite na tlačidlo plus (+) a otvorí sa okno Galéria mini-aplikácií.

  Obrázok tlačidla Pridať mini-aplikáciu
  Pridanie tlačidla mini-aplikácie
 2. Dvojitým kliknutím na mini-aplikáciu ju pridajte do bočného panela.

Odstránenie mini-aplikácie z bočného panela

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na mini-aplikáciu a potom kliknite na položku Zavrieť mini-aplikáciu.

Usporiadanie mini-aplikácií

Mini-aplikácie môžete usporiadať rôznymi spôsobmi:

 • Všetky mini-aplikácie môžete ponechať na bočnom paneli.

 • Poradie zobrazených mini-aplikácií v bočnom paneli môžete zmeniť. Stačí potiahnutím myšou premiestniť mini-aplikáciu na nové miesto.

 • Niektoré mini-aplikácie môžete ponechať na bočnom paneli a iné umiestniť na pracovnú plochu počítača.

 • Všetky mini-aplikácie môžete z bočného panela vybrať a umiestniť ich na pracovnú plochu. Ak všetky mini-aplikácie umiestnite na plochu, bočný panel môžete zavrieť.

Zobraziť všetko

Umiestnenie mini-aplikácie na pracovnú plochu

Mini-aplikácie môžete z bočného panela vybrať a umiestniť ich kamkoľvek na pracovnú plochu.

 • Mini-aplikáciu vyberiete z bočného panela tak, že ju potiahnutím myšou premiestnite na pracovnú plochu. Mini-aplikáciu z pracovnej plochy vložíte na akékoľvek miesto na bočnom paneli opačným postupom.

Tip

 • Ak nie je možné mini-aplikáciu presunúť, skúste ju presunúť uchopením za inú jej časť, napríklad za okraja alebo roh.

Zatvorenie bočného panela

Bočný panel môžete zavrieť, ak z neho vyberiete všetky mini-aplikácie.

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na bočný panel a potom kliknite na položku Zavrieť Bočný panel. Ak chcete bočný panel znova otvoriť, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Bočný panel systému Obrázok ikony programu Bočný panel systému Windows v oblasti oznámení na paneli úloh a potom kliknite na položku Otvoriť.

Ďalšie informácie o prispôsobení Bočného panela nájdete v téme PrispôsobiťWindows bočný panel.