Program, súbor alebo priečinok, ktorý otvoríte, sa na obrazovke zobrazí v poli alebo rámčeku, ktorý sa označuje ako okno (aj názov Windows pre operačný systém je odvodený od názvu tohto prvku). Keďže sa okná nachádzajú v celom systéme Windows, je dôležité vedieť, ako ich je možné premiestňovať, meniť ich veľkosť alebo ich jednoducho odstrániť z obrazovky.

Časti okna

Aj keď sa obsah jednotlivých okien líši, všetky okná majú niektoré znaky spoločné. Ich hlavnou spoločnou vlastnosťou je, že okná sa vždy otvárajú na pracovnej ploche — ktorá je hlavnou pracovnou plochou vašej obrazovky. Okrem toho, väčšina okien má rovnaké základné časti:

Obrázok okna programu Poznámkový blok s rôznymi označenými časťami
Časti vzorového okna
 • Záhlavie. Zobrazuje názov dokumentu a program (alebo názov priečinka, ak pracujete v priečinku).

 • Tlačidlá Minimalizovať, Maximalizovať a Zatvoriť. Tieto tlačidlá skryjú okno, zväčšia ho tak, že zaplní celú obrazovku, alebo ho každé samostatne zatvoria (ďalšie podrobnosti v skratke).

 • Panel s ponukami. Obsahuje položky, na ktoré môžete kliknúť, ak chcete v programe niečo urobiť. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie ponúk, tlačidiel, panelov a polí.

 • Posúvač. Umožňuje posúvať obsah okna, ktorý je momentálne mimo zobrazenia tak, aby ho bolo vidieť.

 • Orámovania a rohy. Tieto oblasti môžete potiahnuť ukazovateľom, a tak zmeniť veľkosť okna.

Ďalšie okná môžu obsahovať doplňujúce tlačidlá, polia alebo panely. Avšak aj tieto okná majú všetky tieto hlavné časti.

Posúvanie okna

Ak chcete pohybovať oknom, ukážte ukazovateľom myši na jeho záhlavie Obrázok ukazovateľa myši . Potom potiahnite okno na želané miesto. (Presúvanie znamená ukázanie na položku, stlačenie tlačidla myši, pohyb ukazovateľom a uvoľnenie tlačidla myši.)

Zmena veľkosti okna

 • Ak chcete vyplniť oknom celú obrazovku, kliknite na tlačidlo MaximalizovaťObrázok tlačidla Maximalizovať alebo kliknite dvakrát na záhlavie okna.
 • Ak chcete vrátiť maximalizovanému oknu jeho pôvodnú veľkosť, kliknite na tlačidlo ObnoviťObrázok tlačidla Obnoviť (toto tlačidlo je zobrazené v mieste tlačidla Maximalizovať) alebo dvakrát kliknite na záhlavie okna.
 • Ak chcete zmeniť veľkosť okna (zmenšiť alebo zväčšiť), ukážte na niektorý z okrajov okna alebo rohov. Keď sa ukazovateľ myši zmení na dvojstrannú šípku (pozrite obrázok nižšie), ťahajte okraj alebo roh tak, aby ste okno zmenšili alebo zväčšili.

  Obrázok okrajov okna s ukazovateľmi zmeny veľkosti
  Zmenu veľkosti okna ťahaním jeho okrajov alebo rohov

  Veľkosť maximalizovaného okna nie je možné zmeniť. Najprv musíte obnoviť pôvodnú veľkosť okna.

Poznámka

 • Aj keď väčšina okien môže byť maximalizovaná alebo prispôsobovaná, rozmery niektorých okien sú nemenné, napríklad rozmery dialógových okien.

Skrývanie okna

Skrývanie okna sa nazýva minimalizácia. Ak chcete okno dočasne odstrániť z okna bez toho, aby ste ho zatvorili, minimalizujte ho.

Ak chcete okno minimalizovať, kliknite na jeho tlačidlo MinimalizovaťObrázok tlačidla Minimalizovať. Okno zmizne z pracovnej plochy a bude viditeľné iba ako tlačidlo na paneli úloh, dlhom vodorovnom paneli na spodnom okraji obrazovky.
Obrázok tlačidla na paneli úloh pre program Kalkulačka
Tlačidlo Panel úloh

Ak chcete minimalizované okno opäť zobraziť na pracovnej ploche, kliknite na jeho tlačidlo na paneli úloh. Okno sa zobrazí s takou veľkosťou, akú malo pred minimalizovaním. Ďalšie informácie o paneli úloh nájdete v téme Panel úloh (prehľad).

Zatvorenie okna

Zatvorením okna sa odstráni okno z pracovnej plochy a z panela úloh. Ak ste ukončili prácu s programom alebo dokumentom a už sa k nemu nepotrebujete vracať, zatvorte ho.

Ak chcete okno zatvoriť, kliknite na jeho tlačidlo ZatvoriťObrázok tlačidla Zavrieť.

Poznámka

 • Ak zatvoríte dokument bez toho, aby ste uložili vykonané zmeny, zobrazí sa správa, ktorá vám ponúkne možnosť uloženia týchto zmien.

Prepínanie medzi oknami

Ak otvoríte viac programov alebo dokumentov, vaša pracovná plocha sa môže rýchlo zaplniť oknami. Nie je jednoduché si zapamätať, ktoré okno je otvorené, pretože niektoré okná môžu čiastočne alebo úplne zakrývať iné okná.

Používanie panela úloh. Panel úloh poskytuje spôsob, ako usporiadať všetky okná. Každé okno má na paneli úloh svoje príslušné tlačidlo. Ak chcete prepnúť do ďalšieho okna, na paneli úloh stačí kliknúť na jeho tlačidlo. Okno sa zobrazí pred všetkými oknami a stane sa aktívnym oknom — tým oknom, s ktorým momentálne pracujete.

Obrázok okna programu Kalkulačka pred oknom hry Míny so stlačeným tlačidlom na paneli úloh programu Kalkulačka
Kliknutím na tlačidlo Kalkulačka na paneli úloh sa otvorí jeho okno v popredí.

Ak chcete okno jednoducho identifikovať, ukážte na paneli úloh na jeho tlačidlo. V malom obrázku, ktorý sa nazýva miniatúra, sa zobrazí miniatúrna verzia okna. Táto ukážka je obzvlášť užitočná vtedy, keď okno nemôžete identifikovať podľa jeho názvu.

Obrázok tlačidla na paneli úloh s ukážkou okna
Ak chcete vidieť ukážku okna, ukážte na paneli úloh na jeho tlačidlo.

Ak je panel úloh preplnený tlačidlami, zlúči sa desať tlačidiel rovnakého programu do jedného tlačidla tak, ako je to zobrazené na obrázku nižšie. Ak chcete vidieť ponuku položiek v skupine, kliknite na jej tlačidlo a vyberte niektorú položku pre prácu v aktívnom okne. Ďalšie informácie o tlačidlách panela úloh nájdete v téme Panel úloh (prehľad).

Obrázok troch súborov zoskupených do jedného tlačidla na paneli úloh
Tri okná Skicára zoskupené do jedného tlačidla na paneli úloh

Použitie kláves ALT+TAB. Stlačením kláves ALT+TAB môžete prejsť do predchádzajúceho okna, alebo môžete prechádzať všetkými oknami na pracovnej ploche podržaním klávesu ALT a opakovaným stláčaním klávesu TAB. Uvoľnením klávesu ALT zobrazíte vybraté okno.

Obrázok ukážok, ktoré sa zobrazia po stlačení klávesov ALT+TAB
Prepínanie okien klávesmi ALT+TAB

Použitie programu Windows Priestorové prepínanie okien. Program Windows Priestorové preínanie okien usporiada okná do trojrozmerného zásobníka, ktorý sa dá rýchlo otáčať. Použitie priestorového prepínania okien:

 1. Podržte stlačený kláves s logom WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows a stlačte kláves TAB. Otvorí sa program Priestorové prepínanie okien.
 2. Ak podržíte stlačený kláves s logom Windows, opakovaným stláčaním klávesu TAB alebo otáčaním kolieska myši môžete prechádzať medzi otvorenými oknami. Stlačením klávesu ŠÍPKA DOPRAVA alebo ŠÍPKA NADOL môžete tiež prechádzať o jedno okno dopredu alebo stlačením klávesu ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA NAHOR môžete prejsť o jedno okno späť.

 3. Uvoľnením klávesu s logom Windows sa zobrazí okno v popredí zásobníka. Prípadne zobrazte ktorékoľvek okno v zásobníku kliknutím na niektorú jeho časť.

Obrázok okien v zobrazení programu Priestorové prepínanie okien
Prepínanie okien pomocou programu Priestorové prepínanie okien

Poznámka

 • Program Priestorové prepínanie okien a ukážky okien na paneli úloh nebudú funkčné, pokiaľ sa v počítači nepoužíva rozhranie Windows Aero, najmodernejšie grafické používateľské rozhranie systému Windows Vista. Rozhranie Aero nie je dostupné vo vydaniach Windows Vista Starter a Windows Vista Home Basic. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako získať rozhranie Windows Aero?

Tip.

 • Priestorové prepínanie okien môžete otvoriť aj kliknutím na tlačidlo Prepínanie medzi oknamiObrázok tlačidla Prepínanie okien na paneli úloh. Ak chcete zobraziť dané okno, kliknite na príslušné okno v zásobníku. Ak chcete zatvoriť priestorové prepínanie okien bez prepínania okien, kliknite mimo zásobníka.

Automatické usporiadanie okien

Teraz, keď už viete posúvať okná a meniť ich veľkosť, môžete začať s ich usporiadaním na pracovnej ploche. Tiež môžete ponechať systém Windows, aby automaticky usporiadal okná jedným z troch spôsobov: kaskádovo, vertikálne pod sebou alebo vedľa seba.

Obrázok okien usporiadaných kaskádovo, vertikálne pod sebou alebo vedľa seba.
Usporiadanie okien kaskádovo (doľava), vertikálne pod sebou (na stred) alebo vedľa seba (doprava)

Ak chcete vybrať jednu z týchto možností, kliknite pravým tlačidlom na prázdne miesto na paneli úloh, kliknite na položku Okná do kaskády, Zobraziť okná pod sebou alebo Zobraziť okná vedľa seba.

Dialógové okná

Dialógové okno je špeciálny typ okna, ktoré položí otázku a ponúkne vybrať možnosti na vykonanie úlohy alebo vám poskytne informácie. Dialógové okná často vidíte vtedy, keď program alebo systém Windows od vás požadujú odpoveď na pokračovanie.

Obrázok dialógového okna
Dialógové okno

Na rozdiel od bežných okien sa dialógové okná nedajú maximalizovať, minimalizovať ani prispôsobovať. Môžu sa iba posúvať.