Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k domácej sieti bez smerovača v systéme Windows XP

Bezdrôtové pripojenie druhého alebo tretieho počítača bez bezdrôtového smerovača alebo samostatného bezdrôtového prístupového bodu (WAP) sa považuje za bezdrôtovú sieť ad hoc. Bezdrôtovú sieť typu 802.11b môžete vytvoriť pomocou grafického používateľského rozhrania v systéme Windows XP. Tu je postup, ako pridať zdieľanie internetového pripojenia v hostiteľskom počítači a nastaviť bezdrôtovú sieť ad hoc.

Zobraziť všetko

Konfigurácia hostiteľského počítača

Najprv bude potrebné nainštalovať kartu pre bezdrôtovú sieť 802.11b v hlavnom počítači a nakonfigurovať ho na bezdrôtové pripojenie typu počítač-počítač (ad hoc). Po inštalácii adaptéra siete 802.11b v počítači systém Windows XP automaticky zistí novú kartu, nainštaluje ovládače a zobrazí ikonu v oblasti oznámení. Ak sa počítač nachádza v prostredí, v ktorého dosahu sú ďalšie bezdrôtové siete, v systéme Windows by sa mal automaticky zobraziť zoznam dostupných sietí. Ak sa však v dosahu nenachádzajú žiadne bezdrôtové siete, na ikone bezdrôtového pripojenia by sa malo zobraziť červené písmeno X a okno Zobrazenie bezdrôtových sietí sa nemusí automaticky otvoriť. Ak chcete otvoriť toto okno, kliknite na ikonu pre bezdrôtové pripojenie.

Ak sa v zozname Dostupné siete zobrazia nejaké siete, nevyberajte žiadnu dostupnú sieť. Ak sa počítač predtým pripájal k preferovanému prístupovému bodu, odstráňte všetky preferované prístupové body. Zaistíte tak, aby sa pripojenie vytvorilo iba k sieti ad hoc, ktorú sa pokúšate nakonfigurovať.

Kliknite na kartu Spresnenie v hornej časti okna. Kliknite na políčko Iba siete typu počítač-počítač (ad hoc) a zrušte začiarknutie políčka Automaticky pripojiť na neuprednostňované siete, ak je toto políčko začiarknuté. Toto nastavenie spolu s odstránením preferovaných sietí zabezpečí, aby sa pripojenie vytvorilo iba k sieti ad hoc.

Znova kliknite na kartu Bezdrôtové siete. V časti Uprednostňované siete kliknite na položku Pridať. V dialógovom okne Bezdrôtová sieť – vlastnosti zadajte názov siete do poľa Názov siete (SSID). Môžete použiť ľubovoľný názov, je však nutné, aby ste ho použili aj pri konfigurácii všetkých ostatných počítačov. Upozorňujeme, že typ siete už je označený ako sieť typu počítač-počítač a tento typ nie je možné zmeniť, pretože už je nastavená možnosť pripojenia iba k sieťam ad hoc.

Po nakonfigurovaní názvu siete (SSID) v dialógovom okne Bezdrôtová sieť – vlastnosti sa nová sieť ad hoc zobrazí s ikonou karty PC Card, ktorá naznačuje, že ide o sieť typu počítač-počítač.

Konfigurácia klientskeho počítača

Po inštalácii karty 802.11b Silver PC Card do druhého počítača sa na karte Bezdrôtové siete zobrazí zoznam bezdrôtových prístupových bodov alebo bezdrôtových sietí ad hoc, ktoré sú v dosahu.

V zozname by mala byť uvedená aj nová sieť ad hoc. Zvýraznite názov siete a potom kliknite na položku Konfigurovať. Keďže protokol WEP sa zatiaľ nebude konfigurovať, kliknite na tlačidlo OK.

Zdieľanie pripojenia

Ak chcete zdieľať pripojenie, postupujte takto:

  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie a potom kliknite na položku Sieťové pripojenia.

  2. Kliknite na pripojenie, ktoré sa má zdieľať, a potom v časti Sieť – úlohy kliknite na prepojenie Zmeniť nastavenie pripojenia.

  3. Kliknite na kartu Spresnenie a potom začiarknite políčko Umožniť ostatným používateľom siete pripojiť sa prostredníctvom internetového pripojenia tohto počítača.

  4. Ak nepoužívate bránu firewall od inej spoločnosti a ešte ste nenastavili bránu firewall internetového pripojenia, začiarknutím políčka Brána firewall pre internetové pripojenie povoľte túto funkciu.

  5. Povoľte nastavenie, ktoré umožní iným používateľom ovládať alebo povoliť toto pripojenie.

Po dokončení konfigurácie brány firewall internetového pripojenia sa v okne Sieťové pripojenia v hostiteľskom počítači zobrazí pôvodné káblové pripojenie siete Ethernet so stavom ZdieľanéZapnuté. V okne Sieťové pripojenia v klientskom počítači sa pripojenie k hostiteľskému počítaču zobrazí ako Internetová brána.

Klientske počítače by teraz prostredníctvom protokolu DHCP z hostiteľského počítača mali získať súkromné nesmerovateľné adresy IP v rozsahu adries 192.168.0.* a mali by mať plnohodnotné pripojenie k Internetu.

Konfigurácia protokolu WEP

Ak sa pripojenie úspešne vytvorilo, vráťte sa do okna Sieť – vlastnosti a konfiguráciou nastavenia protokolu WEP zaistite zabezpečenie pre sieť ad hoc.

V hostiteľskom počítači otvorte dialógové okno Bezdrôtová sieť – vlastnosti a začiarknite políčko Šifrovanie údajov (služby WEP sú zapnuté). Formát a dĺžku kľúča nastavte podľa dokumentácie poskytnutej výrobcom bezdrôtovej karty.

Použite najvyššiu možnú úroveň šifrovania (dĺžku kľúča), akú podporuje hardvér a ovládače. Ak použijete sieťový kľúč pozostávajúci zo znakov ASCII, znaky a písmená vyberajte náhodne tak, aby sa kľúč nedal ľahko uhádnuť. Na záver bude potrebné už iba použiť ten istý kľúč a to isté nastavenie šifrovania aj pri konfigurácii klientskych počítačov.

Poznámka

  • Zabezpečenie môžete zvýšiť pravidelnou zmenou kľúča každý týždeň.