Tlač, skenovanie a faxovanie pomocou počítača

Systém Microsoft Windows XP vám umožňuje tlačiť na papier prostredníctvom počítača. Umožňuje vám tiež konvertovať obrázky na papieri pomocou skenera na súbory s obrázkami v počítači, ktoré môžete jednoducho uložiť a zdieľať. Okrem toho vám tiež umožňuje používať tlačiarne alebo skenery, ktoré zahŕňajú aj funkcie na faxovanie, a odosielať alebo prijímať elektronické dokumenty v počítači cez telefónnu linku do alebo zo vzdialeného faxového zariadenia.

Tlač súboru na papier

 1. Otvorte dokument, webovú stránku alebo e-mail, ktorý chcete tlačiť.

 2. Kliknite na ponuku Súbor a potom kliknite na položku Tlačiť.

 3. V dialógovom okne Tlač skontrolujte rozsah strán a počet kópií. Ak chcete zmeniť kvalitu tlače alebo iné nastavenie tlačiarne, kliknite na tlačidlo Vlastnosti a potom kliknite na tlačidlo Tlačiť.

  Systém Windows XP vytlačí dokument.

Skenovanie pomocou Sprievodcu skenermi a fotoaparátmi

 1. Vložte dokument, ktorý chcete skenovať, do skenera.

 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Všetky programy, kliknite na položku Príslušenstvo a potom kliknite na položku Sprievodca skenermi a fotoaparátmi.

 3. Zobrazí sa okno Sprievodca skenermi a fotoaparátmi. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Na stránke Výber predvolieb skenovania kliknite v časti Typ obrázka na možnosť, ktorá najlepšie vystihuje skenovaný výtlačok, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na stránke Názov a umiestnenie obrázkov zadajte názov pre obrázok, vyberte formát súboru JPG, vyberte priečinok, do ktorého sa má skenovaný obrázok uložiť, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Systém Windows XP naskenuje dokument. Na stránke Ďalšie možnosti kliknite na položku Nevykonať žiadnu akciu. Potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na stránke Sprievodca skenermi a fotoaparátmi dokončuje prácu môžete zobraziť naskenovaný dokument tak, že kliknete na zobrazené prepojenie. Ak nie ste spokojní s výsledkami, klikaním na tlačidlo Naspäť sa vráťte na stránku Výber predvolieb skenovania, upravte nastavenie a znova skúste skenovať. Tento postup opakujte, kým nebudete spokojní s výsledkami. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť zatvorte okno sprievodcu a otvorte priečinok obsahujúci naskenovaný dokument.

  Po naskenovaní môžete dokument e-mailom alebo faxom odoslať iným používateľom.

Faxovanie

Pomocou faxového modemu počítača môžete odosielať a prijímať faxy. Ak sa dokument, ktorý chcete faxovať, nachádza na papieri, naskenujte ho a potom odošlite naskenovaný obrázok. Keď prijmete fax, uloží sa v počítači ako súbor s obrázkom, ktorý môžete uložiť alebo vytlačiť.

Ak chcete pripraviť počítač na odosielanie a prijímanie faxov, najprv pripojte modem počítača k telefónnej linke pomocou štandardného telefónneho kábla. Potom pripravte počítač.

Zobraziť všetko

Inštalácia súčasti na faxovanie

 1. Prihláste sa ako správca počítača. Ak neviete, či vaše konto je kontom správcu, môžete sa pokúsiť o inštaláciu súčasti na faxovanie. Ak konto nemá oprávnenia správcu počítača, zobrazí sa hlásenie a inštalácia sa zastaví.

 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 3. V okne Ovládací panel kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.

 4. Kliknutím na položku Pridať alebo odstrániť súčasti systému Windows spustite Sprievodcu súčasťami systému Windows.

 5. V zozname Súčasti začiarknite políčko Faxové služby a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. Ak už je políčko Faxové služby začiarknuté, kliknite na tlačidlo Zrušiť. Súčasť na faxovanie nie je potrebné nainštalovať.

 6. Inštalačný program nainštaluje súčasť na faxovanie. Ak sa zobrazí výzva, vložte disk CD so systémom Microsoft Windows XP a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Kliknite na tlačidlo Dokončiť a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť. Prejdite na ďalšiu sekciu a nakonfigurujte faxovú službu.

Konfigurácia faxovej služby

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Všetky programy, kliknite na položku Príslušenstvo, kliknite na položku Komunikácia, kliknite na položku Fax a potom kliknite na položku Fax Console.

 2. Spustí sa sprievodca konfiguráciou faxu. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

 3. Na stránke Sender Information (Informácie o odosielateľovi) zadajte informácie, ktoré sa majú zobraziť na titulnej strane faxu. Nie je nutné vyplniť všetky polia. Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

 4. Sprievodca konfiguráciou faxu zobrazí stránku Select Device for Sending or Receiving Faxes (Výber zariadenia na odosielanie alebo prijímanie faxov). Ak chcete prijímať prichádzajúce faxy, začiarknite políčko Enable Receive (Povoliť prijímanie). Ak je telefónna linka, ku ktorej ste pripojili počítač, určená len pre faxy, kliknite na položku Automatically answer after (Automaticky odpovedať po). Ak chcete manuálne odpovedať na prichádzajúce faxy, kliknite na položku Manual answer (Odpovedať manuálne). Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

 5. Na stránke Transmitting Subscriber Identification (TSID) (Identifikácia volajúceho účastníka) zadajte informácie, ktoré sa majú zobraziť, do poľa TSID. Tieto údaje zvyčajne pozostávajú z faxového čísla a názvu spoločnosti alebo vášho mena. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

 6. Na stránke Called Subscriber Identification (CSID) (Identifikácia volaného účastníka) zadajte informácie do poľa CSID. Zadaná identifikácia CSID sa zobrazí na faxovom zariadení, z ktorého fax pochádza. Toto číslo pomáha potvrdiť, že odosielate fax správnemu príjemcovi. Hodnota CSID je zvyčajne rovnaká ako hodnota TSID. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

 7. Na stránke Routing Options (Možnosti smerovania) vyberte, či sa má fax automaticky vytlačiť. Ak nechcete, aby sa prichádzajúce faxy tlačili automaticky, faxy budú k dispozícii v konzole Fax Console. Ak chcete, aby sa každý prijatý fax automaticky vytlačil, začiarknite políčko Print it on (Po prijatí vytlačiť). Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

 8. Na stránke Completing the Fax Configuration Wizard (Sprievodca konfiguráciou faxu dokončuje prácu) kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 9. Sprievodca konfiguráciou faxu sa zatvorí a otvorí sa okno Upozornenie zabezpečenia systému Windows. Ak sa zobrazí výzva, kliknite na položku Odblokovať.

  Počítač je tak pripravený na odosielanie a prípadné prijímanie faxov. Konzolu Fax Console môžete začať používať na vyhľadávanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich faxov, prípadne na manuálne prijímanie faxov.

Odoslanie faxu

 1. Otvorte dokument, webovú stránku alebo e-mailovú správu, ktorú chcete faxovať.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 3. V dialógovom okne Tlač prejdite do časti Vybrať tlačiareň, kliknite na položku Fax a potom kliknite na tlačidlo Tlačiť.

 4. Na stránke Welcome to the Send Fax Wizard (Víta vás Sprievodca odosielaním faxu) kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

 5. Na stránke Recipient Information (Informácie o príjemcovi) zadajte meno príjemcu do poľa To (Komu). Zadajte číslo faxu príjemcu do poľa Fax number (Faxové číslo). Ak chcete odoslať fax viacerým príjemcom, zadajte informácie o príjemcoch do príslušných polí a potom kliknite na položku Add (Pridať). Príjemca sa zobrazí v zozname a polia sa vyprázdnia, aby ste mohli zadať informácie o ďalších príjemcoch. Po dokončení pridávania príjemcov kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

 6. Na stránke Preparing the Cover Page (Príprava titulnej strany) začiarknite políčko Select a cover page template with the following information (Vybrať šablónu titulnej strany s nasledujúcimi informáciami). V zozname Cover page template (Šablóna titulnej strany) kliknite na požadovanú šablónu. Zadajte údaje do poľa Subject line (Riadok predmetu) a prípadne aj do poľa Note (Poznámka). Potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

 7. Na stránke Schedule (Plán) kliknite na položku Next (Ďalej).

 8. Na stránke Completing the Fax Configuration Wizard (Sprievodca odosielaním faxov dokončuje prácu) kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Počítač sa automaticky pripojí k vzdialenému faxovému zariadeniu a odošle fax s titulnou stranou. Ak sa originál nachádza na papieri, najprv ho naskenujte a potom odfaxujte naskenovaný obrázok.

Zobrazenie prijatých faxov

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Všetky programy, kliknite na položku Príslušenstvo, kliknite na položku Komunikácia, kliknite na položku Fax a potom kliknite na položku Fax Console.

 2. V okne konzoly Fax Console kliknite na položku Inbox (Doručené položky). Prijaté faxy sa zobrazujú na pravej table.

Manuálne prijatie faxu

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Všetky programy, kliknite na položku Príslušenstvo, kliknite na položku Komunikácia, kliknite na položku Fax a potom kliknite na položku Fax Console.

 2. Kliknite na ponuku File (Súbor) a potom kliknite na položku Receive a fax now (Prijať fax).

  Zobrazí sa nástroj Fax Monitor, ktorý je pripravený na prijatie prichádzajúceho faxu. Keď zazvoní telefón, nástroj Fax Monitor automaticky prijme hovor, pripojí sa k vzdialenému faxovému zariadeniu a prijme fax. Po prijatí faxu môžete nástroj Fax Monitor ponechať otvorený na automatické prijímanie ďalších faxov, alebo ho môžete zavrieť a faxy prijímať manuálne.