Legálny Windows

Tento článok sa vzťahuje na inú verziu systému Windows než je verzia, ktorú používate.

Ďalšie informácie o vašej verzii

Čo je overenie pravosti a ako funguje?

Overenie pravosti je proces, ktorý prebieha v režime online a v ktorom sa overuje, či je kópia systému Windows pravá a či nedošlo k poškodeniu, vymazaniu alebo odstráneniu kľúčových súborov licencie systému Windows. Tento proces trvá iba niekoľko okamihov a umožňuje spoločnosti Microsoft priradiť hardvérový profil vášho počítača k 25-miestnemu kódu Product Key, ktorý sa zvyčajne nachádza na Certifikáte pravosti. Toto priradenie sa anonymne archivuje, aby sa mohlo použiť na kontrolu pri budúcich pokusoch o aktiváciu a overenie pravosti, a pomáha nám overiť, či sa kód Product Key systému Windows nainštalovaného vo vašom počítači zhoduje s kódom Product Key pôvodne zakúpeného systému Windows. Overenie tak pomáha zaistiť, aby kód Product Key nepoužila iná osoba na nepovolené účely, ako je napríklad aktivácia falšovanej alebo nelegálnej kópie systému Windows. Spoločnosť Microsoft vás môže požiadať o overenie pravosti po aktivácii systému Windows, pri požiadaní o stiahnutie legálneho systému Windows z Centra sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft alebo pri požiadaní o stiahnutie súčasti nesúvisiacej so zabezpečením z lokality Windows Update. Počas overenia pravosti sa nezhromažďujú žiadne osobné údaje.

Po dokončení overenia pravosti sa zobrazí webová stránka s výsledkami a vysvetlením. Ak sa napríklad pri tomto overení zistí, že systém Windows v počítači je pravý, zobrazí sa stránka s informáciami o úspešnosti overenia, ktorá potvrdzuje, že systém Windows je pravý. Ak sa však nepodarí overiť pravosť systému Windows v počítači, zobrazí sa webová stránka s informáciami o probléme, ktorý bol príčinou neúspešného overenia pravosti, o pravdepodobných príčinách neúspechu pri overovaní pravosti a s prispôsobenými odporúčaniami na vyriešenie tohto problému. Zobrazia sa aj špeciálne ponuky od spoločnosti Microsoft na nákup pravého systému Windows, ak systém Windows nainštalovaný v počítači nie je pravý.

Ak systém Windows nie je pravý, môžu sa okrem toho vyskytnúť aj určité zmeny v konfigurácii vášho počítača. Ak sa nepotvrdí pravosť systému Windows, na pracovnej ploche sa začne zobrazovať hlásenie, ktoré pripomína, že systém Windows pravdepodobne nie je pravý. Okrem toho sa pri prihlasovaní a v pravidelných intervaloch počas používania systému Windows budú zobrazovať pripomenutia a tapeta na pracovnej ploche sa zmení na obyčajné čierne pozadie. Nastavenie čierneho pozadia pracovnej plochy môžete zmeniť na svoju obľúbenú tapetu alebo na pozadie inej farby, ale po uplynutí 60 minút sa znova zmení na obyčajné čierne pozadie. Okrem toho nebudete môcť prijímať voliteľné aktualizácie (aktualizácie, ktoré nesúvisia so zabezpečením) z lokality Windows Update. Toto správanie bude pretrvávať, kým sa nepreukáže, že systém Windows je pravý.

Poznámka: Pri prvom overení platnosti systému Windows v počítači bude potrebné stiahnuť dodatočné softvérové súčasti, aby overenie pravosti prebehlo správne. Ak sa preukáže, že systém Windows nie je pravý, tieto stiahnuté súčasti môžu obnoviť kľúčové súbory licencie systému Windows, ktoré sa mohli poškodiť, premiestniť alebo odstrániť. Tento softvér tiež bude z času na čas overovať pravosť systému a bude priebežne kontrolovať, či je systém Windows spustený v počítači pravý a či si zachováva svoju pravosť.