Čo je overenie pravosti a ako funguje?

Overenie pravosti je proces, ktorý prebieha v režime online a v ktorom sa overuje, či je kópia systému Windows pravá a či nedošlo k poškodeniu, vymazaniu alebo odstráneniu kľúčových súborov licencie systému Windows. Tento proces trvá iba niekoľko okamihov a umožňuje spoločnosti Microsoft priradiť hardvérový profil vášho počítača k 25-miestnemu kódu Product Key, ktorý sa zvyčajne nachádza na Certifikáte pravosti. Toto priradenie sa anonymne archivuje, aby sa mohlo použiť na kontrolu pri budúcich pokusoch o aktiváciu a overenie pravosti, a pomáha nám overiť, či sa kód Product Key systému Windows nainštalovaného vo vašom počítači zhoduje s kódom Product Key pôvodne zakúpeného systému Windows. Overenie pravosti nám tak umožňuje zabezpečiť, aby váš kód Product Key nepoužila iná osoba na nepovolené účely, ako je napríklad aktivácia sfalšovanej alebo nepravej kópie systému Windows. Spoločnosť Microsoft vás môže požiadať o overenie pravosti po aktivácii systému Windows, pri žiadosti o prevzatie pravého systému Windows zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft alebo keď sa z lokality Windows Update pokúšate prevziať aktualizáciu, ktorá nesúvisí so zabezpečením. Počas overenia pravosti sa nezhromažďujú žiadne osobné údaje.

Poznámka: Pri prvom overení platnosti systému Windows 7 v počítači bude potrebné prevziať dodatočné softvérové súčasti, aby overenie pravosti prebehlo správne. Ak sa preukáže, že systém Windows nie je pravý, tieto prevzaté súčasti môžu obnoviť kľúčové súbory licencie systému Windows 7, ktoré sa mohli poškodiť, premiestniť alebo odstrániť. Tento softvér tiež bude z času na čas overovať pravosť systému a bude priebežne kontrolovať, či je systém Windows 7 spustený v počítači pravý a či si zachováva svoju pravosť.

Po dokončení overenia pravosti sa zobrazí webová stránka s výsledkami a vysvetlením. Ak sa napríklad pri tomto overení zistí, že systém Windows v počítači je pravý, zobrazí sa stránka s informáciami o úspešnosti overenia, ktorá potvrdzuje, že systém Windows je pravý. Ak sa však nepodarí overiť pravosť systému Windows v počítači, zobrazí sa webová stránka s informáciami o probléme, ktorý bol príčinou neúspešného overenia pravosti, o pravdepodobných príčinách neúspechu pri overovaní pravosti a s prispôsobenými odporúčaniami na vyriešenie tohto problému. Zobrazia sa aj špeciálne ponuky od spoločnosti Microsoft na nákup pravého systému Windows, ak systém Windows, ktorý je nainštalovaný v počítači, nie je pravý.

Ak systém Windows nie je pravý, môžu sa okrem toho vyskytnúť aj určité zmeny v konfigurácii vášho počítača. Ak sa nepotvrdí pravosť systému Windows 7, na pracovnej ploche sa začne zobrazovať hlásenie, ktoré pripomína, že systém Windows pravdepodobne nie je pravý. Okrem toho sa pri prihlasovaní a v pravidelných intervaloch počas používania systému Windows budú zobrazovať pripomenutia a tapeta na pracovnej ploche sa zmení na obyčajné čierne pozadie. Nastavenie čierneho pozadia pracovnej plochy môžete zmeniť na svoju obľúbenú tapetu alebo na pozadie inej farby, ale po uplynutí 60 minút sa znova zmení na obyčajné čierne pozadie. Okrem toho nebudete môcť prijímať voliteľné aktualizácie (aktualizácie, ktoré nesúvisia so zabezpečením) z lokality Windows Update. Toto správanie bude pretrvávať, kým sa nepreukáže, že systém Windows je pravý. Ak ste predtým overili pravosť systému Windows, ale chcete, aby sa zobrazovali prispôsobené odporúčania na vyriešenie problémov alebo špeciálne ponuky od spoločnosti Microsoft na získanie pravého systému Windows, môžete kedykoľvek kliknúť na tlačidlo Overiť pravosť. Overenie pravosti vám okrem toho nezabráni v prístupe k vašim súborom a nenarúša ani normálnu prevádzku počítača.

Ďalšie informácie o tom, aké informácie sa zhromažďujú počas overenia pravosti a ako sa tieto informácie používajú, nájdete v prehlásení o používaní osobných údajov v programe pre legálny softvér od spoločnosti Microsoft. Pri overení pravosti sa nezhromažďujú mená, adresy, e-mailové adresy ani iné informácie, ktoré by spoločnosť Microsoft mohla použiť na vašu identifikáciu alebo na vaše kontaktovanie.

Okrem overenia pravosti v režime online tiež môžete navštíviť webovú lokalitu overenia pravosti a vizuálne porovnať špeciálne prvky zabezpečenia na inštalačnom disku CD alebo disku DVD so systémom Windows, na štítku s kódom Product Key alebo na Certifikáte pravosti s prvkami pravého softvéru od spoločnosti Microsoft.