LICENČNÉ PODMIENKY PRE SOFTVÉR OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Tieto licenčné podmienky sú zmluvou medzi spoločnosťou Microsoft Corporation (alebo podľa miesta vášho bydliska jednou z jej pobočiek) a vami. Prečítajte si ich. Vzťahujú sa na softvér menovaný vyššie vrátane médií (ak existujú), na ktorých ho získavate. Podmienky sa vzťahujú aj na akékoľvek

 • nasledujúce verzie softvéru (vrátane akýchkoľvek aktualizácií alebo doplnkov),

 • aktualizácie,

 • doplnky,

 • internetové služby a

 • služby technickej podpory

spoločnosti Microsoft pre tento softvér, pokiaľ s ním nie sú dodávané iné podmienky V takom prípade platia tie.

Používaním softvéru prijímate tieto podmienky. Ak s podmienkami nesúhlasíte, softvér nepoužívajte.

Ako je opísané nižšie, inštaláciou alebo používaním softvéru tiež dávate súhlas na prenos určitých štandardných informácií o počítači počas overovania, automatického sťahovania a inštalácie určitých aktualizácií a pre internetové služby.

Ak konáte v súlade s týmito licenčnými podmienkami, máte práva uvedené nižšie.


 1. INŠTALÁCIA A PRÁVA NA POUŽÍVANIE.

  1. Domáce použitie. Ak ste domácim používateľom, môžete nainštalovať a používať ľubovoľný počet kópií softvéru vo svojich osobných zariadeniach určených na používanie osobami, ktoré s vami žijú v domácnosti.

  2. Malý podnik. Ak riadite malý podnik, softvér môžete nainštalovať a používať až v desiatich (10) zariadeniach vo svojom podniku.

  3. Obmedzenia. Softvér sa nesmie používať v zariadeniach vo vlastníctve štátu alebo vzdelávacích inštitúcií.

  4. Oddelenie súčastí. Na súčasti softvéru sa poskytuje licencia ako na jeden celok. Súčasti nemožno oddeliť a nainštalovať do rôznych zariadení.

  5. Zahrnuté programy spoločnosti Microsoft. Softvér môže obsahovať ďalšie programy spoločnosti Microsoft. Na používanie týchto programov sa vzťahujú ich licenčné podmienky.

 2. INTERNETOVÉ SLUŽBY. Spoločnosť Microsoft poskytuje so softvérom internetové služby. Môže ich kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť.

  1. Súhlas pre internetové služby. Funkcie softvéru uvedené nižšie a vo Vyhlásení o používaní osobných údajov v aplikácii Microsoft Security Essentials sa prostredníctvom internetu pripájajú k počítačovým systémom spoločnosti Microsoft alebo poskytovateľa služieb. V niektorých prípadoch nedostanete o pripájaní osobitné upozornenie. Tieto funkcie môžete vypnúť alebo ich nemusíte nepoužívať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete na stránke http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Používaním týchto funkcií dávate súhlas na prenos týchto informácií. Spoločnosť Microsoft nepoužíva tieto informácie, aby vás identifikovala alebo kontaktovala.

   1. Informácie o počítači. Nasledujúce funkcie používajú internetové protokoly, ktoré odosielajú informácie o počítači do príslušných systémov, napríklad adresu internetového protokolu, typ operačného systému, prehliadač, názov a verziu používaného softvéru a jazykový kód zariadenia, do ktorého ste nainštalovali softvér. Spoločnosť Microsoft používa tieto informácie, aby vám sprístupnila internetovú službu.

    • Aktualizácie. Na základe predvoleného nastavenia softvér automaticky sťahuje aktualizácie definícií. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o používaní osobných údajov na stránke http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Odstraňovanie škodlivého softvéru. Softvér bude počas plánovaných kontrol a pri výbere tejto akcie vyhľadávať a odstraňovať určitý škodlivý softvér s vysokou závažnosťou (ďalej len „malvér“) uložený vo vašom zariadení. Keď softvér vyhľadáva v zariadení malvér, spoločnosti Microsoft sa odošle hlásenie o zistenom malvéri alebo chybách, ktoré sa vyskytli počas vyhľadávania malvéru softvérom, a konkrétne informácie súvisiace so zisťovaním a chybami, ktoré sa vyskytli počas vyhľadávania malvéru softvérom, ako aj ďalšie informácie o zariadení, ktoré nám pomôžu vylepšiť tento produkt alebo službu a ostatné produkty a služby spoločnosti Microsoft. Hlásenie neobsahuje žiadne informácie, ktoré možno použiť na vašu identifikáciu.

    • Potenciálne nechcený softvér. Softvér v počítači vyhľadá malvér s nízkou až strednou závažnosťou, ktorý okrem iného zahŕňa spyware a ďalší potenciálne nechcený softvér (ďalej len „potenciálne nechcený softvér“). Softvér odstráni alebo zakáže potenciálne nechcený softvér s nízkou až strednou závažnosťou iba v prípade, že vyjadríte súhlas. Odstránenie alebo zakázanie tohto potenciálne nechceného softvéru môže spôsobiť, že iný softvér v počítači prestane pracovať alebo porušíte licenciu na používanie iného softvéru v počítači, ak iný softvér nainštaloval tento potenciálne nechcený softvér do počítača ako podmienku vášho používania tohto iného softvéru. Pred udelením oprávnenia na odstránenie tohto potenciálne nechceného softvéru by ste si mali prečítať licenčné zmluvy pre iný softvér. Je možné, že pri používaní tohto softvéru vy alebo systém odstránite aj softvér, ktorý nepredstavuje potenciálne nechcený softvér.

    • Účasť v komunite Microsoft Active Protection Service (MAPS). Microsoft Active Protection Service (MAPS) je celosvetová dobrovoľná komunita, ktorá sa zaoberá ochranou proti malvéru, pričom jej členmi sú aj používatelia aplikácie Microsoft Security Essentials. Pri počiatočnej inštalácii sa používatelia predvolene prihlásia na účasť v komunite MAPS so základným členstvom. Ak je softvér zapnutý, v rámci základného členstva môže komunita MAPS odosielať hlásenia o malvéri a iných formách potenciálne nechceného softvéru spoločnosti Microsoft. Ak hlásenie MAPS zahŕňa podrobnosti o malvéri alebo potenciálne nechcenom softvéri, ktorý softvér možno dokáže odstrániť, MAPS stiahne najnovší podpis na jeho odstránenie. MAPS môže nájsť aj „nesprávne pozitívne výsledky“ (ak sa niečo najprv považuje za malvér, ale potom sa ukáže, že to nie je pravda) a opraviť ich. V niektorých prípadoch sa spoločnosti Microsoft môžu neúmyselne odoslať osobné informácie. Spoločnosť Microsoft však tieto informácie nepoužije na identifikáciu ani kontaktovanie používateľa. Ďalšie informácie o komunite MAPS a informáciách, ktoré táto funkcia odosiela spoločnosti Microsoft, nájdete vo vyhlásení o používaní osobných údajov na stránke http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Správy o chybách. Tento softvér automaticky odosiela spoločnosti Microsoft správy o chybách, ktoré opisujú softvérové súčasti obsahujúce chyby. Neodošlú sa žiadne súbory ani výpisy pamäte (ak sa nerozhodnete ich odoslať). Ďalšie informácie o správach o chybách nájdete na stránke http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Windows Update; Microsoft Update. Softvér zapne automatickú aktualizáciu prostredníctvom služieb Windows Update a Microsoft Update. Na správne fungovanie služieb Windows Update a Microsoft Update v rámci softvéru sa bude vyžadovať priebežná aktualizácia alebo sťahovanie softvéru a aktualizácií zo služby Windows Update alebo Microsoft Update, pričom sťahovanie a inštalácia sa budú uskutočňovať bez ďalšieho upozornenia.

   2. Používanie informácií. Informácie o počítači, správy o chybách, informácie z programu CEIP a hlásenia o malvéri môžeme použiť na vylepšenie softvéru a služieb. Smieme ich tiež zdieľať s ostatnými, napríklad s predajcami hardvéru a softvéru. Informácie smú používať na vylepšenie funkčnosti svojich produktov používaných so softvérom spoločnosti Microsoft.

 3. ROZSAH LICENCIE. Softvér sa poskytuje na základe licencie, nepredáva sa. Táto zmluva vám poskytuje len niektoré práva na používanie softvéru. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky ostatné práva. Softvér smiete používať výhradne spôsobom povoleným v tejto zmluve, pokiaľ vám príslušný právny poriadok neposkytuje ďalšie práva napriek tomuto obmedzeniu. Musíte dodržiavať akékoľvek technické obmedzenia v softvéri, ktoré ho umožňujú používať iba určitými spôsobmi. Nesmiete:

  • obchádzať žiadne technické obmedzenia softvéru;

  • spätne analyzovať, dekompilovať alebo disasemblovať softvér, s výnimkou a len do rozsahu povoleného príslušným právnym poriadkom, napriek tomuto obmedzeniu;

  • robiť viac kópií softvéru, ako určuje zmluva alebo ako je povolené príslušným právnym poriadkom, napriek tomuto obmedzeniu;

  • poskytovať softvér ostatným na kopírovanie;

  • prenajímať, poskytovať na lízing alebo požičiavať softvér alebo;

  • prenášať softvér alebo túto zmluvu tretej strane; alebo

  • používať softvér na komerčné hostiteľské služby.

 4. ZÁLOŽNÁ KÓPIA. Smiete vytvoriť jednu záložnú kópiu softvéru. Smiete ju použiť len na preinštalovanie softvéru.

 5. DOKUMENTÁCIA. Každá osoba s platným prístupom k vášmu počítaču alebo k internej sieti smie kopírovať a používať dokumentáciu na interné referenčné účely.

 6. PRENOS DO INÉHO ZARIADENIA. Softvér môžete odinštalovať a nainštalovať ho do iného zariadenia na vlastné použitie. Tento postup nemožno použiť na zdieľanie tejto licencie medzi zariadeniami.

 7. OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA EXPORTU. Softvér podlieha právnym predpisom a nariadeniam týkajúcim sa exportu platným v USA. Musíte dodržiavať príslušné vnútroštátne a medzinárodné exportné právne predpisy a nariadenia vzťahujúce sa na softvér. Právne predpisy zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa miest určenia, koncových používateľov a koncového použitia. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.microsoft.com/exporting.

 8. SLUŽBY TECHNICKEJ PODPORY. Keďže sa tento softvér poskytuje „tak, ako je“, nemusíme preň poskytovať služby technickej podpory.

 9. CELISTVOSŤ ZMLUVY. Táto zmluva a podmienky pre dodatky, aktualizácie, internetové služby a služby technickej podpory, ktoré používate, predstavujú celú zmluvu pre softvér a služby technickej podpory.

 10. PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.

  1. Spojené štáty americké. Ak ste softvér získali v Spojených štátoch amerických, táto zmluva sa riadi právnym poriadkom štátu Washington, ktorý sa vzťahuje na uplatňovanie nárokov z jej porušenia bez ohľadu na konflikt zákonov. Všetky ostatné nároky sa riadia zákonmi štátu, v ktorom žijete, vrátane nárokov podľa zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov týkajúcich sa nekalej konkurencie a úmyselného porušovania práva.

  2. Krajiny mimo Spojených štátov amerických. Ak ste softvér získali v ktorejkoľvek inej krajine, uplatňujú sa zákony príslušnej krajiny.

 11. PRÁVNY ÚČINOK. Táto zmluva popisuje určité zákonné práva. Na základe právneho poriadku príslušného štátu alebo krajiny sa vás môžu týkať aj ďalšie práva. Ďalšie práva môžete mať aj voči strane, od ktorej softvér získavate. Ak to nepovoľuje právny poriadok príslušného štátu alebo krajiny, táto zmluva nemení práva vyplývajúce z právneho poriadku vášho štátu alebo krajiny.

 12. ODMIETNUTIE ZÁRUK. Softvér sa poskytuje na základe licencie „tak, ako je“. Riziká súvisiace s jeho používaním znášate vy. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne výslovné záruky ani podmienky. Na základe miestnych zákonov môžete mať aj ďalšie práva spotrebiteľa, ktoré táto zmluva nemôže zmeniť. V rozsahu povolenom miestnymi zákonmi spoločnosť Microsoft odmieta implicitné záruky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia iných práv. LEN PRE AUSTRÁLIU: Z austrálskych zákonov na ochranu spotrebiteľa vám vyplývajú určité zákonné záruky a nič v týchto podmienkach nemá za cieľ tieto práva ovplyvniť.

 13. OBMEDZENIE A VYLÚČENIE NÁPRAVNÝCH KROKOV A ŠKÔD. Od spoločnosti Microsoft a jej dodávateľov môžete vymáhať iba náhradu za priame škody do výšky 5,00 USD. Nemôžete vymáhať náhradu za iné škody vrátane následných škôd, ušlého zisku, špeciálnych, nepriamych alebo náhodných škôd.

  Toto obmedzenie sa vzťahuje na:

  • akékoľvek záležitosti týkajúce sa softvéru, služieb, obsahu (vrátane kódu) internetových lokalít tretích strán alebo programov tretích strán a

  • nárokov z porušenia zmluvy, porušenia záruk alebo podmienok, objektívnej zodpovednosti, zanedbania alebo iných porušení práva do rozsahu povoleného príslušným právnym poriadkom.

   Uplatňuje sa dokonca aj vtedy, ak spoločnosť Microsoft vedela alebo mala vedieť o možných škodách. Nemusia sa na vás vzťahovať aj kvôli tomu, že vo vašej krajine nie sú povolené vylúčenia alebo obmedzenia náhodných, následných alebo iných škôd.