Prístup k súborom a tlačiarňam v iných počítačoch domácej skupiny

Prístup k súborom alebo tlačiarňam v inom počítači môžete získať až potom, ako pridáte príslušný počítač do domácej skupiny. Počítače, ktoré patria do domácej skupiny, sa zobrazia v programe Windows Prieskumník. Ďalšie informácie o pridávaní počítačov do domácej skupiny sa nachádzajú v téme Pridanie počítačov do domácej skupiny.

Prístup k súborom a priečinkom

Pozrite si toto video a zistite, ako získať prístup k súborom a priečinkom na ostatných počítačoch domácej skupiny. (0:43)

Získanie prístupu k súborom alebo priečinkom v iných počítačoch domácej skupiny

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na svoje používateľské meno.
 2. Na navigačnej table (ľavá tabla) v časti Domáca skupina kliknite na používateľské konto osoby, k súborom ktorej chcete získať prístup.

 3. V zozname súborov dvakrát kliknite na knižnicu, ku ktorej chcete získať prístup, a potom dvakrát kliknite na požadovaný súbor alebo priečinok.

Poznámky

 • Počítače, ktoré sú vypnuté, sú v režime spánku alebo sú v režime dlhodobého spánku, sa na navigačnej table nezobrazia.

 • Ak ste súbory alebo priečinky domácej skupiny sprístupnili v režime offline a potom sa odpojili od siete, súbory alebo priečinky sa už v okne Knižnice nebudú zobrazovať. Ak ich chcete nájsť, otvorte priečinok Sieť.

Zahrnutie zdieľaného priečinka do knižnice

Kvôli rýchlejšiemu prístupu je možné do svojej knižnice zahrnúť zdieľaný priečinok z počítača iného člena domácej skupiny.

Pozrite si toto video a zistite, ako zahrnúť zdieľaný priečinok do knižnice. (1:24)

Zahrnutie zdieľaného priečinka do knižnice

 • Na počítači člena domácej skupiny kliknite pravým tlačidlom myši na daný priečinok, kliknite na položku Zdieľať s a potom vyberte možnosť Domáca skupina (čítanie) alebo Domáca skupina (čítanie/zápis).

 1. Na svojom počítači kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, a potom kliknite na meno používateľa.
 2. Na navigačnej table (ľavá tabla) prejdite do časti Domáca skupina a kliknite na počítač, ku ktorému chcete získať prístup.

 3. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na daný priečinok a presuňte ho do svojej knižnice.

 4. Po uvoľnení tlačidla myši sa objaví ponuka. Kliknite na položku Zahrnúť do knižnice.

Pripojenie k tlačiarňam domácej skupiny

Pozrite si toto video a zistite, ako sa pripojiť k tlačiarni domácej skupiny. (2:01)

Automatické pripojenie k tlačiarni domácej skupiny

Existujú tri spôsoby pripojenia k tlačiarni domácej skupiny: automaticky, poloautomticky a manuálne. Spôsob závisí od typu konkrétnej tlačiarne. Pri automatickom pripojení nie je potrebné vykonať nič. Tlačiareň sa zobrazí v zozname Zariadenia a tlačiarne hneď po pripojení k domácej skupine. Skontrolovať to môžete nasledovne:

 • Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na priečinok Zariadenia a tlačiarne. Ak je tlačiareň zobrazená v zozname, nie je potrebné vykonať žiadne kroky. Tlačiareň je pripravená na použitie.

Poloautomatické pripojenie k tlačiarni domácej skupiny

 • Ak tlačiareň nie je uvedená v priečinku Zariadenia a tlačiarne, no zobrazuje sa správa Systém Windows našiel tlačiareň domácej skupiny, kliknite na túto správu. Tlačiareň sa nainštaluje.

Manuálne pripojenie k tlačiarni domácej skupiny

V prípade, že sa správa Systém Windows našiel tlačiareň domácej skupiny nezobrazí, je tlačiareň stále možné pripojiť manuálne podľa nasledujúceho postupu:

 1. V počítači, ku ktorému je tlačiareň fyzicky pripojená, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel, zadajte do poľa na vyhľadávanie výraz „domáca skupina“ a potom kliknite na položku Domáca skupina.
 2. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Tlačiarne.

 3. Prejdite na počítač, z ktorého chcete tlačiť.

 4. Otvorte domácu skupinu kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, zadaním textu domáca skupina do vyhľadávacieho poľa a následným kliknutím na položku Domáca skupina.

 5. Kliknite na tlačidlo Nainštalovať tlačiareň.

 6. Ak ešte nie je nainštalovaný ovládač pre danú tlačiareň, kliknite v zobrazenom dialógovom okne na položku Inštalovať ovládač.

Poznámka

 • Po nainštalovaní tlačiarne k nej môžete získať prístup pomocou dialógového okna tlače z ľubovoľného programu rovnakým spôsobom ako k tlačiarni, ktorá je priamo pripojená k počítaču. Ak chcete použiť tlačiareň, musí byť zapnutý počítač, ku ktorému je tlačiareň pripojená.