Optimalizácia domácej siete pre zariadenia Windows Media Center Extender

So zariadením Windows Media Center Extender a správnym nastavením môžete vysielať prúd mediálnych údajov z počítača so systémom Windows 7 do inej miestnosti v dome. Aby bol prenos možný, počítač aj zariadenie Extender musia byť pripojené k domácej sieti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Nastavenie rozširovacieho zariadenia aplikácie Windows Media Center.

Diagram domácej siete s jedným počítačom a tromi zariadeniami Extender
Zariadenia Extender v rôznych miestnostiach pripojené k domácej sieti na prístup k hudbe, fotografiám a ďalším možnostiam z jedného počítača so systémom Windows 7

Spôsob konfigurácie siete rozhoduje o výslednom fungovaní zariadenia Extender. Tento článok poskytuje informácie o tom, ako správne vybrať technológiu, vybavenie a nastavenie siete tak, aby zariadenie Extender pracovalo čo najlepšie. Ďalšie informácie o optimalizácii výkonu systému Windows 7 sa nachádzajú v téme Optimalizácia systému Windows 7 s cieľom zvýšenia výkonu.

Výber správnej technológie a vybavenia siete

Existujú dva hlavné typy technológie domácej siete:

 • Káblové siete (pomocou kábla Ethernet).Káblové siete vo všeobecnosti fungujú najlepšie. Káblové siete sú spoľahlivé a zabezpečujú najlepší prenos mediálneho obsahu s vysokým rozlíšením do zariadení Extender. Ak je to možné, pripojte počítač so systémom Windows 7 aj zariadenie Extender k domácej sieti pomocou kábla Ethernet. Možnou nevýhodou sieťového pripojenia Ethernet je nutnosť viesť káble zo smerovača alebo sieťového zariadenia do jednotlivých mestností v dome, v závislosti od nastavení domácej siete.

 • Bezdrôtové siete (Wi-Fi). Zariadenia Extender je možné použiť aj na niektoré bezdrôtové domáce siete, ich fungovanie však závisí od konkrétneho prostredia a vybavenia siete. V súčasnosti existujú rôzne typy bezdrôtových sieťových zariadení a niektoré dokážu pracovať v rôznych frekvenciách v závislosti od parametrov konkrétneho zariadenia. Napríklad sieť Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz je náchylnejšia na rušenie mikrovlnnými zariadeniami a telefónmi ako sieť s frekvenciou 5 GHz, ktorá smerovaču poskytuje viac kanálov.

Ak potrebujete kúpiť nový smerovač, najprv sa uistite, že je uvedený na webovej lokalite Zoznam produktov s logom Windows. V nasledovnej tabuľke sa nachádza prehľad rôznych typov bezdrôtových smerovačov, ktoré môžete použiť:

Typ smerovača
Rýchlosť bezdrôtovej siete (Wi-Fi)
Odporúčanie

Súbežné duálne pásmo 802.11n

2,4 GHz a 5 GHz

Dôrazne odporúčané pre všetky typy médií.

Nastavenie funguje dobre so všetkými zariadeniami, aj s mediálnym obsahom s vysokým rozlíšením.

Nesúbežné duálne pásmo 802.11n (alebo jednoduché pásmo 802.11n pri 5 GHz)

5 GHz

Dôrazne odporúčané pre všetky typy médií.

Nastavenie poskytuje neprekrývajúce sa kanály, z ktorých si zariadenie môže vyberať, vďaka čomu sa znižuje riziko rušenia susednými bezdrôtovými sieťami.

Jednoduché pásmo 802.11n

2,4 GHz

Vhodné na prenos prúdu televíznych a obrazových údajov.

Nastavenie síce poskytuje prenos obsahu vysokou rýchlosťou 802,11n, pásmo Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz však môže byť rušené susednými sieťami Wi-Fi, mikrovlnnými zariadeniami a bezdrôtovými telefónmi.

802.11g

Ľubovoľné

Nevhodné na prenos prúdu televíznych a obrazových údajov.

Rýchlosť siete 802.11g je pomalšia než v prípade 802.11n a nemusí byť schopná dostatočne podporovať prenos televízneho a obrazového mediálneho obsahu do zariadení Extender.

802.11b

Ľubovoľné

Neodporúča sa používať so zariadeniami Extender.

Výber vhodného nastavenia siete

Aby bol možný prenos prúdu mediálneho obsahu z počítača so systémom Windows 7 do zariadení Extender, musí byť počítač aj zariadenie Extender pripojené k domácej sieti buď cez kábel Ethernet, alebo bezdrôtovo prostredníctvom siete Wi-Fi. Nasledovná tabuľka uvádza prehľad možných nastavení v odporúčanom poradí:

Pripojenie počítača k sieti
Pripojenie zariadenia Extender k sieti
Odporúčanie

Káblové

Káblové

Dôrazne odporúčané.

Káblové

Bezdrôtové

Dôrazne odporúčané (ak je potrebné použiť bezdrôtové pripojenie).

Bezdrôtové

Káblové

Odporúčané (ak je potrebné použiť bezdrôtové pripojenie).

Bezdrôtové

Bezdrôtové

Nevhodné predovšetkým na prenos prúdu televíznych a obrazových údajov.

Kontrola šírky pásma siete

Keď je zariadenie Extender už nastavené pre domácu sieť, je možné overiť šírku pásma siete pomocou funkcie Ladenie výkonu siete v aplikácii Media Center. Táto funkcia je užitočná v prípade, že sa vyskytnú problémy s výkonom, ako je napríklad nízka kvalita videa alebo nepravidelné prehrávanie.

Obrazovka Ladenie siete v aplikácii Media Center
Ladenie siete pre nástroj Media Center Extender

Používanie funkcie Ladenie výkonu siete

 1. Zapnite zariadenie Extender.

 2. Na úvodnej obrazovke zariadenia Extender sa presuňte na položku Úlohy a vyberte možnosť Ladenie siete.

 3. Na obrazovke Ladenie siete postupujte podľa pokynov, aby ste určili, či je na spustenie zariadenia Extender k dispozícii dostatok dostupnej šírky pásma na domácej sieti.

Riešenie problémov so šírkou pásma siete

Ak funkcia ladenia výkonu siete ukazuje malú dostupnú šírku pásma, je pravdepodobne potrebné zmeniť niektoré nastavenia konfigurácie siete podľa odporúčaní z predchádzajúcich častí článku. Môžete vyskúšať aj niektorý z nasledovných postupov:

Ak vaša domáca sieť obsahuje bezdrôtové komponenty

 • Uistite sa, že je medzi zariadením Extender a smerovačom čo najmenej prekážok. Každý predmet blokujúci dráhu bezdrôtového signálu môže ovplyvniť výkon zariadenia Extender, no najvýraznejší vplyv na signál majú kovové predmety.

 • Zmeňte umiestnenie bezdrôtových komponentov. Aj malá zmena umiestnenia alebo orientácie bezdrôtových komponentov môže niekedy výrazne ovplyvniť výkon. Skúste upraviť polohu antény, otočiť jednotlivé komponenty, alebo ich presunúť na inú výškovú úroveň.

 • Zmeňte bezdrôtové sieťové kanály na smerovači. Niektoré bezdrôtové smerovače sú vopred nakonfigurované tak, aby používali len jeden určený kanál. Ak ten istý kanál používa aj váš sused, môže to spomaliť obe bezdrôtové siete. Možnosť a spôsob zmeny kanála závisí od parametrov konkrétneho smerovača. Ďalšie informácie sa nachádzajú v dokumentácii dodanej spolu so smerovačom.

 • Nahrávajte televízne relácie v nižšej kvalite. Výkon zariadenia Extender môže byť ovplyvnený aj kvalitou nahrávaných televíznych relácií. Skúste znížiť kvalitu nahrávania v aplikácii Media Center. Informácie o postupe sa nachádzajú v téme Správa nahratých televíznych relácií v aplikácii Windows Media Center: najčastejšie otázky.

 • Inovujte firmvér na bezdrôtovom smerovači. Softvér používaný v smerovači sa nazýva firmvér. Ak je firmvér už neaktuálny, môže spôsobovať chyby vo výkone alebo bezdôvodne prerušovať pripojenie. Informácie o dostupných inováciách firmvéru a spôsobe ich inštalácie skúste vyhľadať na webovej lokalite výrobcu. Pravdepodobne bude potrebné najprv prevziať aktualizáciu do počítača a potom prejsť na nastavenia smerovača vo webovom prehľadávači.

Ak používate káblovú sieť s prepínačom gigabitovej siete Ethernet

Ak v konfigurácii domácej siete používate prepínač gigabitovej siete Ethernet a vyskytuje sa problém s nízkou kvalitou videa alebo nepravidelným prehrávaním, skúste zmeniť nastavenie riadenia toku pre sieťový adaptér (známy tiež ako karta sieťového rozhrania – network interface card (NIC)).

Riadenie toku pre sieťový adaptér zapnete nasledovne:

 1. V počítači kliknite na tlačidlo Štart, Obrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel, do vyhľadávacieho okna zadajte slovné spojenie zobraziť sieťové pripojenia a potom kliknite na položku Zobraziť sieťové pripojenia.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na sieťové pripojenie a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Na karte Sieť kliknite na položku Konfigurovať.

 4. Kliknite na kartu Rozšírené a v zozname v časti Vlastnosť kliknite na položku Riadenie toku.

 5. V rámci položky Hodnota vyberte možnosť zapnutia riadenia toku (vyberte možnosť Zapnúť Rx a Tx, ak je k dispozícii) a kliknite na tlačidlo OK.

Ak zapnutie riadenia toku nepomôže, môžete skúsiť zmeniť rýchlosť rýchlosť linky pre sieťový adaptér (známy tiež ako karta sieťového rozhrania – network interface card (NIC)).

Zmena rýchlosti linky sieťového adaptéra

 1. V počítači kliknite na tlačidlo Štart, Obrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel, do vyhľadávacieho okna zadajte slovné spojenie zobraziť sieťové pripojenia a potom kliknite na položku Zobraziť sieťové pripojenia.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na sieťové pripojenie a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Na karte Sieť kliknite na položku Konfigurovať.

 4. Kliknite na kartu Rozšírené a v zozname v časti Vlastnosť kliknite na položku Rýchlosť pripojenia a Duplex.

 5. V časti Hodnota vyberte možnosť Plný duplex 100 Mb/s a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámky