Sledovanie televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center: najčastejšie otázky

V tejto téme sa nachádzajú odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa sledovania televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center.

Zobraziť všetko

Čo je televízna karta a prečo je potrebná?

Televízna karta je hardvérové zariadenie, ktoré umožňuje pripojenie televízneho signálu k počítaču, aby sa dalo sledovať a nahrávať televízne vysielanie. Ak máte k dispozícii televízny signál prostredníctvom predplatného od poskytovateľa káblovej televízie alebo prostredníctvom terestriálneho vysielania, môžete ho pripojiť ku kompatibilnej televíznej karte pomocou koaxiálneho kábla a nastaviť ho v aplikácii Media Center. Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Televízia v počítači: Informácie o televíznych signáloch a televíznych kartách a Nastavenie televízneho signálu v aplikácii Windows Media Center.

Prečo sa pri pokuse sledovať televízne vysielanie zobrazí chybové hlásenie?

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza popis chybových hlásení pri sledovaní televízie v aplikácii Media Center. Ďalšie odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa kodekov sa nachádzajú v téme Kodeky: najčastejšie otázky.

Chybové hlásenie
Postup

Karta nie je nainštalovaná (externá karta USB) – karta je zrejme odpojená, ovládače zrejme neboli aktualizované alebo karta nebola nakonfigurovaná na fungovanie s aplikáciou Windows Media Center.

Skontrolujte, či je externá televízna karta pripojená k počítaču a či sú nainštalované správne ovládače. Ďalšie informácie o aktualizácii ovládačov sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne.

Ďalšie informácie získate aj v dokumentácii dodanej s televíznou kartou alebo od jej výrobcu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Pomocné informácie ku karte televízneho prijímača.

Ďalšie informácie o nastavení televíznej karty a televízneho signálu sa nachádzajú v téme Nastavenie televízneho signálu v aplikácii Windows Media Center.

Karta sa nenašla (interná televízna karta) – karta zrejme nie je nainštalovaná, zapnutá, možno neboli aktualizované ovládače alebo karta nebola nakonfigurovaná na fungovanie v aplikácii Windows Media Center.

Skontrolujte, či je televízna karta nainštalovaná v počítači a či sú nainštalované správne ovládače. Ďalšie informácie o aktualizácii ovládačov sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne.

Ďalšie informácie získate aj v dokumentácii dodanej s televíznou kartou alebo od jej výrobcu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Pomocné informácie ku karte televízneho prijímača.

Ďalšie informácie o nastavení televíznej karty a televízneho signálu sa nachádzajú v téme Nastavenie televízneho signálu v aplikácii Windows Media Center.

Televízna karta sa používa – televízna karta sa zrejme používa v inom programe.

Zavrite všetky ostatné mediálne programy, ktoré používajú televíznu kartu, a potom skúste opäť sledovať živé televízne vysielanie v aplikácii Media Center.

Chyba televíznej karty (neplatný formát televízneho vysielania) – hardvér televíznej karty nepodporuje formát televízneho vysielania pre vybratú krajinu alebo oblasť.

Zmena kanála. Ak sa chyba stále vyskytuje, zatvorte a opäť otvorte aplikáciu Media Center. Ak problém pretrváva, reštartujte počítač.

Chyba videa – dekodér videa sa používa v inom programe.

Zavrite všetky ostatné mediálne programy, ktoré používajú kodek, a skúste to znova.

Chyba videa – dekodér videa zlyhal, alebo nie je nainštalovaný.

Zatvorte a znovu otvorte aplikáciu Media Center. Ak sa chyba aj naďalej vyskytuje, reštartujte počítač. Ak problém pretrváva, bude potrebné preinštalovať alebo aktualizovať softvér kodeku. So žiadosťou o pomoc sa obráťte na výrobcu hardvéru.

Chyba zvukového zariadenia – zvuková karta nie je nainštalovaná alebo zapnutá, alebo neboli aktualizované ovládače.

Skontrolujte, či je zvuková karta v počítači nainštalovaná správne a či sú nainštalované príslušné ovládače. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zvukové karty: Najčastejšie otázky.

Prečo sa televízne vysielanie zastavilo alebo sa náhle prepol kanál?

Môže to byť spôsobené používaním vstupu rádia FM v televíznej karte. Niektoré televízne karty majú okrem vstupu televízneho signálu aj vstup na rozhlasový signál v pásme FM. Zvyčajne tieto zariadenia nedokážu prijímať rozhlasový signál v pásme FM a televízny signál súčasne. Ak sa televízna karta používa na príjem rozhlasového vysielania v pásme FM v čase, na ktorý je naplánovaný začiatok nahrávania televízneho vysielania, zobrazí sa upozornenie, že príjem rozhlasového vysielania v pásme FM sa po začatí nahrávania televízneho vysielania zastaví. Ak nevyberiete žiadnu možnosť, v aplikácii Media Center sa automaticky zastaví rozhlasové vysielanie v pásme FM a podľa plánu sa začne nahrávanie televízneho vysielania.

Ak používate v domácej sieti aspoň jedno zariadenie Windows Media Center Extender a počítač, v ktorom je spustená aplikácia Media Center, má iba jednu televíznu kartu, k televíznej karte môže mať prístup iná osoba v inej miestnosti.

Ďalšie informácie o televíznych kartách sa nachádzajú v téme Televízia v počítači: Informácie o televíznych signáloch a televíznych kartách.

Ak sa používa infračervený prijímač a externý prijímač s aplikáciou Media Center, prečo nie je možné zmeniť kanály?

Kábel infračerveného diaľkového ovládania, známy tiež ako infračervený prijímač, je malé, infračervené zariadenia, ktoré sa používa na ovládanie káblového alebo satelitného externého prijímača pomocou diaľkového ovládača aplikácie Media Center. Často je pribalený k diaľkovému ovládaču aplikácie Media Center a televíznym kartám. Ďalšie informácie sa nachádzajú v dokumentácii dodanej s infračerveným prijímačom.

Ak prijímate televízny signál prostredníctvom externého prijímača a v aplikácii Media Center sa nedajú prepínať kanály, alebo sa prepínajú nesprávne, skontrolujte nasledovné možnosti:

 • Infračervený prijímač je pripojený k prijímaču diaľkového ovládača. Ak kábel infračerveného prijímača nie je pripojený, v aplikácii Media Center nie je možné odoslať signál do externého prijímača a prepínať kanály.

 • Kábel infračerveného ovládania je správne umiestnený v prednej časti externého prijímača. Ak máte problémy so správnym umiestnením infračerveného prijímača v externom prijímači, pokúste sa pomocou baterky nájsť na externom prijímači prijímač signálu.

 • Kódy infračerveného diaľkového ovládania sú nakonfigurované správne. Ak sa stále nesprávne prepínajú kanály, mohli byť počas nastavovania televízneho signálu nesprávne nakonfigurované kódy infračerveného diaľkového ovládania. Ak chcete zmeniť konfiguráciu televízneho signálu, na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenia a v ponuke TV kliknite na možnosť Nastavenie TV signálu.

Prečo nie je k dispozícii signál štandardných televíznych kanálov?

Existujú dva typy televízneho signálu: štandardný a digitálny. Ak sa zobrazí hlásenie, že aplikácia Media Center nedokáže na štandardnom kanáli rozpoznať televízny signál, príčiny môžu byť nasledujúce:

 • Ak sa televízny signál prijíma prostredníctvom terestriálnej antény, kanál môže byť dočasne nedostupný, alebo nie je možný príjem signálu.

 • Ak máte objednané služby poskytovateľa káblových alebo satelitných služieb, váš balík možno neobsahuje kanál, ktorý chcete sledovať. Ak chcete skryť kanály, ktoré neprijímate, na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenia, v ponuke TV vyberte možnosť Sprievodca a potom kliknite na položku Upraviť kanály.

 • Ak televízny signál prechádza cez externý káblový alebo satelitný prijímač, tento prijímač možno nie je naladený na príslušný kanál. Skontrolujte, či je externý prehrávač skutočne naladený na hľadaný kanál.

 • Ak je k počítaču pripojená aspoň jedna televízna karta, môže byť chyba v nej alebo v niektorej z nich. Skontrolujte, či je každá karta zapnutá a či sú nainštalované správne ovládače. Ďalšie informácie o kompatibilite televíznych kariet so systémom Windows 7 sa nachádzajú na webovej lokalite Windows Logo'd Products List.

 • Ak je signál prijímaný prostredníctvom terestriálnej antény alebo káblovej prípojky, skontrolujte, či je kábel správne pripojený do konektora TV-IN televíznej karty.

 • Ak televízny signál prechádza cez externý káblový alebo satelitný prijímač, skontrolujte, či je externý prijímač zapnutý a či sú k nemu pripojené tieto káble:

  • Kábel prenášajúci televízny signál do externého prijímača.

  • Kanál prenášajúci signál z externého prijímača do konektora TV-IN televíznej karty.

 • Služba vo vašej oblasti môže byť mimo prevádzky. Obráťte sa na poskytovateľa televíznych služieb a overte si, či je váš predplatený balík kanálov aktívny a či sa nevyskytnú technické problémy.

Prečo nie je k dispozícii signál digitálnych televíznych kanálov z antény?

Ak na príjem digitálneho signálu používate terestriálnu anténu a digitálnu televíznu kartu a zobrazilo sa hlásenie, že aplikácia Media Center nedokáže rozpoznať televízny signál žiadneho digitálneho televízneho kanála, skúste nasledujúce riešenia:

 • Skontrolujte intenzitu prijímaného signálu. Presuňte anténu do takej polohy, aby medzi ňou a vysielačom neboli žiadne prekážky a skontrolujte silu signálu.

  Ak chcete skontrolovať intenzitu televízneho signálu, na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenia, v ponuke TV vyberte možnosť Televízny signál a kliknite na položku Intenzita signálu digitálnej televíznej antény. Postupujte podľa pokynov. (Ak sa táto možnosť nezobrazí, aplikácia Media Center nerozpoznala žiadne digitálne televízne karty. Skontrolujte, či je v aplikácii Media Center karta zapnutá a či sú nainštalované príslušné ovládače.)

  Ďalšie informácie o polohe antény na zlepšenie intenzity signálu sa nachádzajú v dokumentácii k anténe.

 • Skontrolujte, či je koaxiálny kábel pevne pripojený k digitálnej televíznej karte, ako aj k anténe digitálneho televízneho vysielania. Niektoré digitálne televízne karty môžu mať viacero konektorov. Skontrolujte teda, či je koaxiálny kábel pripojený ku konektoru TV-IN.

 • V dokumentácii k anténe skontrolujte, či podporuje príjem digitálneho televízneho vysielania. Ak anténa obsahuje predzosilňovač, skontrolujte, či je kábel medzi nimi pevne zapojený a či je zapnuté napájanie predzosilňovača.

 • Ak bývate v Európe a máte anténu podporujúcu príjem kanálov DVB-T, mohli byť v aplikácii Media Center identifikované kanály, ktoré aktuálne neprijímate. Tieto kanály môžete skryť pomocou nasledujúceho postupu:

  Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, potom na položku TV, na položku Sprievodca a nakoniec kliknite na položku Úprava kanálov.

Prečo nie je možné prijímať signál digitálneho televízneho kanála?

Ak sa zobrazí hlásenie, že aplikácia Media Center nedokáže rozpoznať televízny signál na digitálnom televíznom kanáli, príčiny môžu byť nasledujúce:

 • Kanál nie je zahrnutý medzi predplatené digitálne káblové kanály. Ďalšie informácie o predplatených kanáloch získate od káblovej spoločnosti. Ak sa v Sprievodcovi zobrazuje kanál, ktorý nemáte predplatený, môžete ho odstrániť nasledovným postupom:

  Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, potom na položku TV, na položku Sprievodca a nakoniec kliknite na položku Úprava kanálov.

 • Karta CableCARD je zrejme nesprávne nakonfigurovaná. Ďalšie informácie o kartách CableCARD sa nachádzajú v téme Nastavenie televízneho signálu v aplikácii Windows Media Center.

Ako riešiť problémy s televíznou kartou?

Môžete spustiť Poradcu pri riešení problémov, pomocou ktorého sa automaticky diagnostikujú a opravia problémy s televíznou kartou.

 1. Kliknite na toto tlačidlo:

  Obrázok tlačidla Fix it

  Vyriešiť tento problém

 2. Kliknite na tlačidlo Spustiť a potom postupujte podľa pokynov Sprievodcu.