Vyhlásenie o používaní osobných údajov v službe hlásenia chýb spoločnosti Microsoft

Posledná aktualizácia: október 2010

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje prispievať k ochrane vašich osobných údajov. V tomto vyhlásení je uvedené, ako služba hlásenia chýb spoločnosti Microsoft zhromažďuje informácie a ako sa tieto informácie môžu použiť. Toto vyhlásenie sa nevzťahuje na iné webové lokality, softvér alebo služby spoločnosti Microsoft v režime online alebo offline.

Prečo spoločnosť Microsoft zhromažďuje informácie o chybách a problémoch?

Tieto informácie pomáhajú spoločnosti Microsoft a partnerom spoločnosti Microsoft diagnostikovať problémy so softvérom a poskytovať riešenia. Riešenia niektorých problémov nemusia existovať. Ak sú však určité riešenia k dispozícii, ponúkajú sa ako aktualizácie, ktoré je potrebné nainštalovať, alebo ako postupy na riešenie ohláseného problému. V záujme predchádzania problémom a zvýšenia spoľahlivosti softvéru sú niektoré riešenia zahrnuté aj do balíkov Service Pack a budúcich verzií softvéru.

Ako sa informácie zhromažďujú?

Mnohé softvérové programy tretích strán alebo od spoločnosti Microsoft vrátane niektorých operačných systémov Windows sú navrhnuté tak, aby spolupracovali so službou hlásenia chýb spoločnosti Microsoft. Ak sa vyskytne problém s niektorým z týchto softvérových programov, môže sa zobraziť otázka, či chcete problém nahlásiť. Pred odoslaním správy máte možnosť zobraziť podrobnosti v správe, aj keď niektoré súbory nemusia byť v čitateľnom formáte.

Určitý softvér vám umožňuje nahlasovať problémy aj automaticky a bez čakania na váš súhlas pri každom výskyte problému. Ak používate automatické nahlasovanie, nezobrazuje sa výzva na kontrolu informácií pred odoslaním správy. Ak sa však rozhodnete (vy, správca systému alebo správca siete), že nebudete nahlasovať problémy, nezhromažďujú sa žiadne informácie. Nahlasovanie problémov môžete kedykoľvek zastaviť.

Podnikoví zákazníci môžu na správu hlásenia chýb a zhromažďovania údajov, ako aj na výber informácií, ktoré sa odošlú do spoločnosti Microsoft, použiť nástroj Microsoft System Center Desktop Error Monitoring (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=232985). Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o používaní osobných údajov v nástroji Microsoft System Center Operations Manager 2007 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=85868).

Správcovia systému Windows môžu pomocou skupinovej politiky meniť mnohé z nastavení služby hlásenia chýb. Ďalšie informácie nájdete na lokalite hlásenia chýb systému Windows (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148428).

Aké typy informácií sa môžu zhromažďovať?

Služba hlásenia chýb môže zhromažďovať informácie o problémoch, ktoré vás rušia pri práci, a informácie o chybách, ktoré sa vyskytujú na pozadí. Je dôležité diagnostikovať chyby, ktoré sa vyskytujú na pozadí, pretože ak sa tieto problémy nevyriešia, môžu spôsobovať ďalšie problémy, ako sú napríklad problémy s výkonom alebo zlyhávanie programov.

Správy obsahujú informácie, ktoré sú užitočné najmä na diagnostiku a riešenie vzniknutého problému, ako napríklad:

  • kde v hardvéri alebo softvéri sa problém vyskytol,

  • typ alebo závažnosť problému,

  • súbory s ďalšími informáciami o probléme (pri týchto zlyhaniach sa zvyčajne generujú systémové súbory alebo súbory správ s informáciami o správaní softvéru pred výskytom alebo po výskyte problému),

  • základné informácie o softvéri a hardvéri (tieto informácie môžu zahŕňať verziu a jazyk operačného systému, modely a výrobcov zariadení alebo kapacitu pamäte a pevného disku),

  • možné problémy s výkonom a kompatibilitou softvéru.

Zhromažďujú sa aj informácie ako adresa IP, verzia operačného systému, verzia prehľadávača a miestne a jazykové nastavenia, pretože sa pri odosielaní správ o chybe pripájate k službe online (webovej službe). Tieto informácie sa však používajú len na vytvorenie súhrnných štatistických údajov. Nepoužívajú sa na identifikáciu ani kontaktovanie používateľov.

Správy môžu náhodne obsahovať osobné údaje, ale tieto informácie sa nepoužívajú na identifikáciu ani kontaktovanie používateľa. Správa napríklad môže obsahovať snímku pamäte, ktorá môže obsahovať vaše meno, časť dokumentu, s ktorým pracujete, alebo údaje nedávno odoslané na webovú lokalitu. Ak poskytujete hostiteľské služby pre virtuálne zariadenia prostredníctvom operačného systému Windows, správy generované operačným systémom Windows pre službu hlásenia chýb môžu zahŕňať informácie o virtuálnych zariadeniach. Ak sa domnievate, že správa môže obsahovať osobné alebo dôverné informácie, nemali by ste ju odosielať.

Po odoslaní správy vás môžeme požiadať o odpovede na otázky týkajúce sa chyby, ktorá sa vyskytla. Ak sa v rámci týchto odpovedí rozhodnete poskytnúť svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, vašu správu bude možné identifikovať. Spoločnosť Microsoft sa na vás môže obrátiť s požiadavkou na poskytnutie ďalších informácií, ktoré jej môžu pomôcť pri riešení ohláseného problému.

Operačný systém Windows 7 a novšie verzie umožňujú službe hlásenia chýb vytvoriť identifikátor GUID, ktorý sa uloží v počítači a odosiela sa spolu so správami, aby jedinečne identifikoval váš počítač. Identifikátor GUID je náhodne vygenerované číslo, ktoré neobsahuje žiadne osobné údaje a nepoužíva sa na identifikáciu používateľa. Jedinečný identifikátor GUID sa používa pri zisťovaní rozsahu prijatých pripomienok a určovaní spôsobu ich zoradenia podľa priority. Identifikátor GUID napríklad umožňuje spoločnosti Microsoft odlíšiť zákazníka, u ktorého sa určitý problém vyskytol stokrát, od iných zákazníkov, ktorí sa s rovnakým problémom stretli len raz.

Kto môže použiť tieto informácie a ako ich môže použiť?

Spoločnosť Microsoft používa informácie o chybách a problémoch na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft, ako aj softvéru a hardvéru tretích strán navrhnutého na prácu s príslušnými produktmi a službami. Prístup k informáciám zhromaždeným službou hlásenia chýb vrátane odpovedí na prieskumy môže byť poskytnutý zamestnancom, zmluvným spolupracovníkom, dodávateľom a partnerom spoločnosti Microsoft. Tí použijú informácie len na opravy alebo zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft a hardvéru alebo softvéru tretej strany navrhnutého na používanie s programami a službami spoločnosti Microsoft.

Ak sa napríklad v určitom hlásení uvádza určitý produkt tretej strany, spoločnosť Microsoft môže odoslať tieto informácie dodávateľovi produktu. Dodávateľ môže poskytnúť tieto informácie svojim subdodávateľom a partnerom. Všetky zúčastnené strany však musia dodržiavať podmienky tohto vyhlásenia o používaní osobných údajov.

Na účely zlepšovania produktov používaných so softvérom spoločnosti Microsoft môže spoločnosť Microsoft zdieľať súhrnné informácie o chybách a problémoch. Súhrnné informácie slúžia na štatistickú analýzu a neobsahujú konkrétne informácie z jednotlivých správ ani žiadne osobné údaje alebo dôverné informácie, ktoré mohli byť zhromaždené z určitej správy.

Uchovávanie, spracovanie a sprístupňovanie informácií

Informácie zhromažďované spoločnosťou Microsoft alebo informácie, ktoré sú spoločnosti odosielané prostredníctvom služby hlásenia chýb, môžu byť uložené a použité v USA alebo v ktorejkoľvek inej krajine, v ktorej sa nachádzajú zariadenia spoločnosti Microsoft alebo jej sesterských spoločností, pobočiek alebo poskytovateľov služieb. Spoločnosť Microsoft v súvislosti so zhromažďovaním, používaním a uchovávaním údajov z Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska dodržiava tzv. zásady bezpečného prístavu stanovené Ministerstvom obchodu USA.

Spoločnosť Microsoft môže pristupovať k osobným informáciám alebo ich zverejniť, a to vrátane obsahu vašej komunikácie s nami, v nasledujúcich prípadoch: a) na dosiahnutie súladu so zákonom alebo ako reakciu na zákonné požiadavky alebo právny proces, b) na ochranu práv alebo majetku spoločnosti Microsoft alebo našich zákazníkov, alebo c) v prípade konania v dobrej viere, že takýto prístup alebo zverejnenie sú nevyhnutné na ochranu osobnej bezpečnosti zamestnancov a zákazníkov spoločnosti Microsoft alebo verejnosti.

Spoločnosť Microsoft príležitostne poveruje iné spoločnosti, aby v jej mene v určitom obmedzenom rozsahu poskytovali niektoré služby, ako je napríklad poskytovanie podpory pre zákazníkov, spracovanie transakcií alebo vykonávanie štatistickej analýzy hlásení. Spoločnosť Microsoft poskytne týmto spoločnostiam iba informácie, ktoré potrebujú na poskytnutie požadovanej služby. Od týchto spoločností sa vyžaduje zachovanie dôvernosti týchto informácií a zakazuje sa im používať ich na iné účely.

Bezpečnostné opatrenia

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť zabezpečenie vašich informácií. Na ochranu vašich informácií pred neoprávneným prístupom, používaním alebo zverejnením používame široké spektrum technológií a postupov zabezpečenia. Poskytnuté informácie sa napríklad uchovávajú v počítačových systémoch s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzajú v strážených zariadeniach.

Zmeny v tomto vyhlásení o používaní osobných údajov

Toto vyhlásenie o používaní osobných údajov príležitostne aktualizujeme tak, aby sa do neho premietli zmeny v našich produktoch a službách, ako aj pripomienky zákazníkov. V takom prípade sa zmení aj dátum poslednej aktualizácie v hornej časti tohto vyhlásenia. Odporúčame vám pravidelne sledovať toto vyhlásenie, aby ste boli informovaní o spôsobe, akým spoločnosť Microsoft chráni informácie o vás.

Ďalšie informácie

Spoločnosť Microsoft víta akékoľvek pripomienky k tomuto vyhláseniu o používaní osobných údajov. Ak máte otázky v súvislosti s týmto vyhlásením alebo ak sa domnievate, že sa ním neriadime, kontaktujte nás prostredníctvom webovej lokality technickej podpory spoločnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=148430).

Služba hlásenia chýb spoločnosti Microsoft

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052 USA

Ak chcete vyhľadať kontaktné informácie pre pobočku alebo sesterskú spoločnosť spoločnosti Microsoft vo vašej krajine alebo oblasti, prejdite na webovú lokalitu Microsoft Worldwide (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=33329).