Pomocník aplikácie Fotoaparát a webových kamier

Ak má PC vstavanú kameru alebo pripojenú webovú kameru, môžete používať aplikáciu Fotoaparát na snímanie fotografií a videí.

Zobraziť všetko

Otvorenie aplikácie Fotoaparát

Existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako spustiť aplikáciu Fotoaparát. Ak ste na domovskej obrazovke, môžete použiť dlaždicu. Ak používate iné aplikácie alebo ste na pracovnej ploche, môžete aplikáciu vyhľadať a otvoriť ju z výsledkov vyhľadávania. Aplikáciu Fotoaparát môžete otvoriť aj priamo z obrazovky uzamknutia, ak chcete rýchlo zhotoviť snímku bez predchádzajúceho prihlásenia.

Ak ste na domovskej obrazovke

Ťuknite alebo kliknite na dlaždicu Fotoaparát.

Dlaždica Fotoaparát na domovskej obrazovke
Dlaždica Fotoaparát na domovskej obrazovke

Ak používate inú aplikáciu alebo ste na pracovnej ploche

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Fotoaparát a potom vo výsledkoch vyhľadávania ťuknite alebo kliknite na položku Fotoaparát.

Ak je počítač zamknutý

Ak ste sa prihlásili do počítača a potom ste ho zamkli, môžete aplikáciu Fotoaparát otvoriť potiahnutím prstom nadol na obrazovke uzamknutia alebo kliknutím a potiahnutím nadol.

Ak sa fotoaparát neotvorí, musíte zapnúť používanie fotoaparátu z obrazovky uzamknutia. Prejdite do nastavení počítača, ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom nastavte položku Používanie fotoaparátu z obrazovky uzamknutia potiahnutím prstom nadol na možnosť Zapnúť.

Zhotovenie fotografie alebo videa

Zhotovenie fotografie

 1. V aplikácii Fotoaparát ťuknite alebo kliknite na tlačidlo FotografiaTlačidlo Fotografia.
 2. Ak chcete zobraziť fotografiu, presuňte obrazovku doprava alebo kliknite na šípku doľava.

Nasnímanie videa

 1. V aplikácii Fotoaparát ťuknite alebo kliknite na tlačidlo VideoTlačidlo Video a začnite nahrávať. Opätovným ťuknutím alebo kliknutím sa nahrávanie zastaví.
 2. Ak si chcete video pozrieť, presuňte obrazovku doprava alebo kliknite na šípku doľava.

Ak chcete upraviť nastavenia fotoaparátu, pozrite si časť Zmena nastavení ako blesk alebo samospúšť. Všetky fotografie a videá, ktoré nasnímate v aplikácii Fotoaparát, sa ukladajú do priečinka Z fotoaparátu. Informácie o zobrazení obrazových záznamov v priečinku Z fotoaparátu nájdete v časti Zobrazenie fotografií a videí zhotovených aplikáciou Fotoaparát.

Informácie o panorámach

Panoramatická fotografia je séria snímok skombinovaných do jednej fotografie. Panorámy sú skvelé na snímanie krajiny, siluet miest a tiež vytvorenie 360-stupňového záberu určitého priestoru. Ak má váš počítač zabudovaný zadný fotoaparát a má určité snímače a ovládače, môžete zhotovovať panoramatické fotografie s aplikáciou Fotoaparát. Ak váš počítač dokáže zhotovovať panorámy, v hľadáčiku sa zobrazí tlačidlo Panoráma Tlačidlo Panoráma. Ak si chcete pozrieť panorámu zhotovenú aplikáciou Fotoaparát, otvorte ju v aplikácii Fotoaparát, Fotografie alebo OneDrive. Takisto ju môžete odoslať na lokalitu OneDrive.com, kde ju môžete otvoriť a zdieľať.

Snímanie panorámy

 1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.

 2. Určite si požadovaný počiatočný bod záberu a namierte naň fotoaparát.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo PanorámaTlačidlo Panoráma. Nasníma sa prvá snímka.
 4. Fotoaparát pomaly nakláňajte v ľubovoľnom smere tak, aby sa snímka zarovnala s nasledujúcou snímkou.

 5. Pri nakláňaní fotoaparátu sledujte okraje v hľadáčiku. Keď sa tieto okraje vyplnia, fotoaparát automaticky zhotoví ďalšiu snímku.

 6. Opakujte predchádzajúce dva kroky, kým nedokončíte panorámu.

 7. Ťuknite alebo kliknite na značku začiarknutia.

Aplikácia Fotoaparát snímky spojí a uloží panorámu medzi fotografie z fotoaparátu.

Tipy na zlepšenie panorám

Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri snímaní panorámy:

 • Pri nakláňaní a otáčaní držte fotoaparát na jednom mieste, akoby bol na statíve. Používajte malé, plynulé pohyby.

 • Sledujte okraje okolo hľadáčika. Keď sa okraje vyplnia, prestaňte sa pohybovať. Pomôže to zachovať ostrý a zaostrený obraz.

 • Experimentujte s nakláňaním fotoaparátu rôznymi smermi vrátane nahor a nadol.

 • Ak chcete, aby panoráma obsahovala celých 360 stupňov, kráčajte v kruhu a držte fotoaparát na jednom mieste.

Otvorenie alebo zdieľanie panorámy

Ak chcete zobraziť panorámu zhotovenú pomocou aplikácie Fotoaparát, musíte ju otvoriť v aplikácii Fotoaparát, Fotografie alebo OneDrive alebo ju odoslať na lokalitu OneDrive.com. Ak chcete zdieľať panorámu, umiestnite ju do služby OneDrive a odošlite ľuďom prepojenie na súbor.

Výber najlepšieho záberu pomocou slučky fotografií

V niektorých tabletoch aplikácia Fotoaparát pri každom nasnímaní fotografie automaticky nasníma niekoľko fotografií za sebou, tzv. slučku fotografií. Táto slučka obsahuje snímky nasnímané tesne pred zhotovením fotografie a tesne potom. Ak váš počítač dokáže zhotovovať slučky fotografií, po zhotovení fotografie sa v ľavom dolnom rohu zobrazí náhľad predvolenej snímky. Potom si môžete prezrieť snímky a uložiť tú, ktorá sa vám páči najviac. Ak nastavíte, že sa nemajú zobrazovať, do priečinka Z fotoaparátu sa automaticky uloží predvolená snímka.

Ukážka v hľadáčiku
Ukážka sa zobrazí v ľavom dolnom rohu.

Ak si chcete prezrieť snímky a uložiť požadovanú:

 1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.

 2. Nasnímajte fotografiu.

 3. Ťuknite alebo kliknite na ukážku snímky v ľavom dolnom rohu.

 4. Otáčaním kruhového ovládača si prezrite ďalšie snímky.

 5. Požadované fotografie uložte ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Uložiť v kruhovom ovládači. Ostatné snímky sa neuložia.

Zmena nastavení ako blesk alebo samospúšť

Pred snímaním fotografie alebo videa môžete vykonať nejaké nastavenia, napríklad zapnúť blesk alebo samospúšť. Ďalšie možnosti je potrebné zmeniť v nastaveniach, napríklad zobrazenie mriežky alebo zahrnutie informácií o polohe do fotografií a panorám.

Poznámka

 • Na tejto stránke sa nachádzajú všetky možnosti. V aplikácii Fotoaparát sa zobrazujú len možnosti, ktoré sú k dispozícii vo vašom počítači. Ak má napríklad zariadenie blesk, zobrazí sa iba tlačidlo nastavení blesku.

Pri zhotovovaní fotografie

 1. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na možnosť, ktorú chcete zmeniť. K dispozícii môžu byť tieto možnosti:

  • Zmena na iný fotoaparát.

  • Nastavenie samospúšte. Môžete vybrať oneskorenie 3 alebo 10 sekúnd, pričom na obrazovke sa bude zobrazovať odpočítavanie.

  • Zmena expozície (úprava svetelnosti snímky).

  • Zapnutie, vypnutie alebo automatické použitie blesku.

  • Nastavenie dôrazu na oblasť pomocou funkcie Prispôsobenie zamerania.

V nastaveniach

 1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti.

 4. Upravte nastavenia pre každú možnosť. Môžu to byť napríklad možnosti:

Prepnutie na iný fotoaparát.

Ak má váš počítač viacero fotoaparátov (napríklad predný a zadný fotoaparát), pred zhotovením fotografie alebo videa môžete prepnúť fotoaparáty.

 1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.

 2. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Vymeniť fotoaparát.

Poznámka

Priblíženie orezaním

Aplikácia Fotoaparát neobsahuje digitálne priblíženie. Rovnaký výsledok ako priblíženie dosiahnete orezaním fotografie po jej zhotovení.

 1. Potiahnutím prstom doprava alebo kliknutím na šípku doľava zobrazte najnovšie fotografie a videá. Ťahajte prstom alebo klikajte na šípku doľava dovtedy, kým nenájdete fotografiu, ktorú chcete orezať.

 2. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Orezať.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Pomer strán a vyberte z predvolených možností, alebo presuňte okraje na požadované miesto.

 5. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Použiť.

 6. Uložte orezanú fotografiu. Môžete aktualizovať pôvodnú fotografiu alebo uložiť kópiu so zmenami.

Zmena reakcie na ťuknutie na obrazovku.

Predvolene sa ťuknutím na akékoľvek miesto na obrazovke zdôrazní oblasť fotografie. Tento jav sa nazýva prispôsobenie zamerania. Kým dosiahnete požadovaný dôraz, môžete vyskúšať rôzne oblasti a potom môžete kliknutím na tlačidlo FotografiaTlačidlo Fotografia nasnímať fotografiu. Toto nastavenie môžete zmeniť tak, aby sa ťuknutím na obrazovku buď zdôraznila oblasť a zároveň nasnímala fotografia, alebo aby sa len nasnímala fotografia bez pridania dôrazu.
 1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti.

 4. V časti Prispôsobenie zamerania vyberte niektorú z týchto možností:

  • Ťuknutím prispôsobiť zameranie (predvolené)

  • Ťuknutím prispôsobiť zameranie a nasnímať fotografiu

  • Ťuknutím nasnímať fotografiu

Poznámka

Automatické ukladanie fotografií a videí online

Aplikáciu Fotoaparát môžete nastaviť tak, aby sa fotografie a videá zhotovené pomocou aplikácie automaticky odosielali do služby OneDrive. Takisto si môžete vybrať, aká kvalita sa má použiť pri odovzdávaní fotografií.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Prejdite do služby OneDrive a potom na položku Z fotoaparátu.

 3. Vyberte nastavenia, ktoré chcete použiť v prípade odovzdávaných fotografií a videí.

Zahrnutie informácií o mieste zhotovenia fotografie

Ak váš tablet alebo fotoaparát podporuje zahrnutie informácií o polohe a môže sa pri zhotovení fotografie pripojiť k internetu alebo mobilnej sieti, aplikácia Fotoaparát umožňuje zahrnúť do fotografií informácie o polohe.

 1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti.

 4. Nastavte položku Informácie o polohe na možnosť Zap.

Zobrazenie fotografií a videí zhotovených aplikáciou Fotoaparát

Všetky fotografie, videá a panorámy nasnímané aplikáciou Fotoaparát sa uložia do priečinka Z fotoaparátu. Priečinok Z fotoaparátu možno prezerať viacerými spôsobmi.

 • Aplikácia Fotoaparát: potiahnite prstom doprava alebo kliknite na šípku na ľavej strane obrazovky. Taktiež môžete potiahnutím prstom nahor z dolného okraja alebo kliknutím pravým tlačidlom myši zobraziť príkazy aplikácie a potom ťuknúť alebo kliknúť na položku Z fotoaparátu.

 • Aplikácia Fotografie: prejdite do knižnice Obrázky a potom do priečinka Z fotoaparátu.

 • Prieskumník: prejdite do priečinka Obrázky a potom do priečinka Z fotoaparátu.

 • OneDrive: Prejdite do priečinka Z fotoaparátu. Priečinok Z fotoaparátu sa v službe OneDrive zobrazuje len vtedy, ak doň automaticky odovzdávate fotografie a videá. Ďalšie informácie nájdete v časti Automatické ukladanie fotografií a videí online.

 • Z obrazovky uzamknutia: ťuknite alebo kliknite na položku Z fotoaparátu a zobrazia sa práve zhotovené fotografie a videá. Ak si chcete pozrieť všetky fotografie a videá v priečinku Z fotoaparátu, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odomknúť, prihláste sa v počítači, a potom použite niektorú z uvedených aplikácií.

Úprava alebo odstránenie fotografií a videí

Nasleduje postup úpravy a odstránenia fotografií a videí v aplikáciách Fotoaparát, Fotografie a OneDrive.

Úprava fotografie

 1. Potiahnutím prstom doprava alebo kliknutím na šípku doľava zobrazte najnovšie fotografie a videá. Ťahajte prstom alebo klikajte na šípku doľava dovtedy, kým nenájdete fotografiu, ktorú chcete upraviť.

 2. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Upraviť.

 4. Ťuknite alebo kliknite na kategóriu naľavo, napríklad Automatická oprava alebo Svetlo. Na pravej strane fotografie sa zobrazia možnosti úpravy pre danú kategóriu.

 5. Na pravej strane ťuknite alebo kliknite na požadovanú možnosť. Ďalšie informácie nájdete v téme Úprava fotografií a videí.

 6. Pokračujte vo výbere kategórií a možností, kým nebudete spokojní s výsledkom.

 7. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 8. Uložte upravenú fotografiu. Môžete aktualizovať pôvodnú fotografiu alebo uložiť kópiu so zmenami.

Orezanie videa

 1. Potiahnutím prstom doprava alebo kliknutím na šípku na ľavej strane obrazovky si prezrite najnovšie fotografie a videá. Ťahajte prstom alebo klikajte na šípky dovtedy, kým nenájdete požadované video.

 2. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Orezať a potom presuňte rukoväte na ľavej a pravej strane časovej osi na nový počiatočný alebo koncový bod.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť kópiu.

Odstránenie fotografie alebo videa

 1. Potiahnutím prstom doprava alebo kliknutím na šípku na ľavej strane obrazovky si prezrite najnovšie fotografie a videá. Ťahajte prstom alebo klikajte na šípky dovtedy, kým nenájdete požadovanú fotografiu alebo video.

 2. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Poznámka

 • Pri používaní aplikácie Fotografie, OneDrive alebo Prieskumník môžete ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Odstrániť vybrať viacero fotografií a videí.

Vypnutie fotoaparátu

Môžete sa rozhodnúť vypnúť fotoaparát pre niektoré aplikácie a povoliť ho pre iné, alebo môžete fotoaparát vypnúť úplne.

Vypnutie fotoaparátu pre určitú aplikáciu

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Ochrana osobných údajov a potom ťuknite alebo kliknite na položku Webová kamera.

 3. Nastavte položku Umožnenie používania mojej webovej kamery v aplikáciách na možnosť Vyp. alebo vypnite len pre konkrétne aplikácie.

Poznámka

 • Ak nechcete, aby fotoaparát používala aplikácia Fotoaparát, musíte ho vypnúť úplne.

 • Ak máte po zmene nastavení ochrany osobných údajov problémy s aplikáciou Fotoaparát, potiahnite aplikáciu do dolnej časti obrazovky a podržte ju tam, kým sa neprevráti. Potom skúste znova.

Úplné vypnutie fotoaparátu

Fotoaparát môžete vypnúť, aby ho nepoužívala žiadna aplikácia vrátane aplikácie Fotoaparát.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Správca zariadení a potom vo výsledkoch vyhľadávania ťuknite alebo kliknite na položku Správca zariadení.

 3. Rozbaľte položku Zariadenia na spracovanie obrázkov.

 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na fotoaparát a potom kliknite na tlačidlo Vypnúť.

Vypnutie fotoaparátu, aby sa nedal používať, keď je počítač zamknutý

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obrazovka uzamknutia.

 3. Nastavte položku Používanie fotoaparátu z obrazovky uzamknutia potiahnutím prstom nadol na možnosť Vyp..

Ak máte problémy s webovou kamerou

Pri toľkých značkách webových kamier a fotoaparátov existuje veľa príčin, prečo niečo nefunguje. Každá značka je iná, preto sa odporúča prejsť na webovú lokalitu výrobcu, kde nájdete používateľskú príručku a pomoc pri riešení problémov.

V prípade kamier a fotoaparátov, ktoré sa pripájajú k počítaču, sa problém často dá vyriešiť odpojením a opätovným pripojením zariadenia.

Ďalším bežným riešením je zavretie problematickej aplikácie tak, aby sa ukončili všetky jej procesy. Ak to chcete urobiť, potiahnite ju do dolnej časti obrazovky a podržte ju tam, kým sa neprevráti.

Ak kamera naďalej nefunguje, problém môže spočívať v ovládači kamery. Môžete nainštalovať aktualizácie ovládačov od výrobcu kamery alebo použiť predvolené ovládače počítača. Ak vám ponúknuté návrhy nepomôžu problém vyriešiť, na fóre Windowsu vyhľadajte riešenia iných ľudí pre konkrétne zariadenia.

Inštalácia aktualizácií od výrobcu

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Správca zariadení, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenia a v zozname výsledkov ťuknite alebo kliknite na položku Správca zariadení.

 3. Rozbaľte položku Zariadenia na spracovanie obrázkov.

 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na problematickú kameru a ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizovať softvér ovládača.

 5. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Automaticky vyhľadávať aktualizovaný softvér ovládača a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke. Môže to znamenať nutnosť reštartovať počítač.

Inštalácia predvolených ovládačov počítača

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Správca zariadení, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenia a v zozname výsledkov ťuknite alebo kliknite na položku Správca zariadení.

 3. Rozbaľte položku Zariadenia na spracovanie obrázkov.

 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na problematickú kameru a ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizovať softvér ovládača.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadať softvér ovládača v tomto počítači.

 6. Ťuknite alebo kliknite na položku Chcem vybrať v zozname ovládačov zariadení v mojom počítači.

 7. Vyberte položku Videozariadenie USB, kliknite na tlačidlo Ďalej a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Môže to znamenať nutnosť reštartovať počítač.

Ak webová kamera nefunguje so službou Skype

Ak používate Skype a máte problémy s kvalitou zvuku alebo obrazu, pozrite si tému Ako môžem vyriešiť problémy s videohovormi v službe Skype pre počítače s Windowsom? Tieto kroky na riešenie problémov sú užitočné pre obe verzie služby Skype vo Windowse.

Skúste nájsť odpovede v komunite spoločnosti Microsoft

Ak vám ponúknuté návrhy nepomôžu problém vyriešiť, na stránke komunity Music, Photos, and Video alebo na stránke komunity Hardware and Drivers na fóre Windowsu vyhľadajte riešenia konkrétnych problémov od iných ľudí. Môže to byť užitočné najmä v prípade problémov s hardvérom alebo chybových hlásení.

Potrebujete ďalšiu pomoc?