Úprava fotografií a videí

V tejto téme je uvedených niekoľko možností úprav, ktoré sú k dispozícii v aplikáciách Fotoaparát, Fotografie a OneDrive v systéme Windows 8.1 a Windows RT 8.1. Ak chcete vykonať iné úpravy, vyhľadajte vo Windows Obchode v počítači iné aplikácie na úpravu fotografií a videí alebo prevezmite aplikácie Fotogaléria a Movie Maker. Aplikácie Fotogaléria a Movie Maker nie sú k dispozícii pre systém Windows RT 8.1.

Ďalšie informácie o uvedených aplikáciách nájdete v témach Aplikácia Fotografie pre Windows: najčastejšie otázky, Pomocník aplikácie Fotoaparát a webových kamier a OneDrive: FAQ.

Zobraziť všetko

Otvorenie fotografie alebo videa na úpravu

 1. Otvorte aplikáciu Fotografie, Fotoaparát, OneDrive alebo program Prieskumník.

 2. Prejdite na fotografiu, ktorú chcete upraviť, a potom ju ťuknutím alebo kliknutím otvorte.

 3. Prst posúvajte od spodného okraja nahor.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)
  Tým sa zobrazia príkazy, ktoré môžete použiť na začatie úprav.

 4. Ak chcete pokračovať v úpravách aj po skončení úprav aktuálnej fotografie, pomocou šípok prejdite na ďalšiu fotografiu. Ak ste v aplikácii Fotografie alebo OneDrive, pomocou tlačidla Späť môžete prejsť do iných priečinkov.

Orezanie fotografie

 1. Otvorte fotografiu, ktorú chcete orezať.

 2. Prst posúvajte od spodného okraja nahor.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)
 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Orezať.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Pomer strán a vyberte z predvolených možností, alebo presuňte okraje na požadované miesto.

 5. Keď fotografia zodpovedá vašim predstavám, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Použiť.

 6. Po vykonaní zmien fotografiu uložte. Môžete aktualizovať pôvodnú fotografiu alebo uložiť kópiu so zmenami.

Otočenie fotografie

 1. Otvorte fotografiu, ktorú chcete otočiť.

 2. Prst posúvajte od spodného okraja nahor.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)
 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Otočiť. Fotografia sa otočí o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek. Každým ťuknutím alebo kliknutím sa otočí o ďalších 90 stupňov.

Fotografia sa uloží automaticky.

Poznámka

 • Videá sa v aplikácii Fotografie, Fotoaparát ani OneDrive nedajú otočiť.

Základné úpravy fotografií

 1. Otvorte fotografiu.

 2. Prst posúvajte od spodného okraja nahor.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)
 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Upraviť.

  Predvolené príkazy aplikácie
 4. Ťuknite alebo kliknite na kategóriu vľavo a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť úpravy vpravo.

 5. Vykonajte úpravy. Podrobnejšie informácie o jednotlivých možnostiach nájdete v nasledujúcich častiach.

 6. Ak chcete fotografiu priblížiť alebo oddialiť, použite ikony + a - vpravo dolu alebo stiahnite či roztiahnite prsty na obrazovke.

 7. Ďalšie možnosti úpravy sa zobrazia po potiahnutí prstom nahor z dolného okraja alebo kliknutí pravým tlačidlom myši. Môžu k nim patriť:

  • Vrátiť späť

  • Znova

  • Zobraziť originál (stlačte a podržte alebo kliknite a podržte, čím sa zobrazí pôvodná fotografia)

  • Zrušiť

 8. Po skončení úprav potiahnite prstom z dolného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom a potom fotografiu uložte. Môžete uložiť kópiu alebo aktualizovať pôvodnú fotografiu. (V závislosti od typu súboru a nastavení povolení sa môže zobraziť len jedna z týchto možností.)

Poznámka

Automatické opravy

Snímka obrazovky možností automatických opráv
 1. Otvorte fotografiu, ktorú chcete upraviť.

 2. Prst posúvajte od spodného okraja nahor.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)
 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Upraviť.

 4. Vyberte, ktorý z automaticky vylepšených obrázkov chcete použiť.

 5. (Voliteľné) Ak chcete zobraziť pôvodnú verziu fotografie alebo vrátiť či zopakovať zmeny, potiahnite prstom nahor z dolného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na požadovanú možnosť.

Po skončení úprav potiahnite prstom nahor z dolného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom zmeny uložte. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Základné úpravy fotografií.

Základné opravy

 1. Otvorte fotografiu, ktorú chcete upraviť.

 2. Prst posúvajte od spodného okraja nahor.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)
 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Upraviť.

 4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Základné opravy.

 5. Vyberte si z týchto možností.

  Úloha
  Postup

  Otočenie

  Ťukajte alebo klikajte na tlačidlo Otočiť, kým fotografia nie je otočená v požadovanom smere. Zmeny sa uložia automaticky.

  Orezanie

  1. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Orezať.

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Pomer strán a vyberte veľkosť alebo presuňte okraje na požadované miesto.

  3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Použiť.

  Vyrovnať

  Na vyrovnanie fotografie použite kruhový ovládač.

  Oprava efektu červených očí

  1. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Červené oči.

  2. Ťuknite alebo kliknite na miesto, kde chcete odstrániť efekt červených očí. Vyššiu presnosť získate priblížením.

  Retušovanie

  1. Ťuknite alebo kliknite na položku Retušovať.

  2. Ťuknite alebo kliknite na fľaky, ktoré chcete retušovať. Vyššiu presnosť získate priblížením.

 6. (Voliteľné) Ak chcete zobraziť pôvodnú verziu fotografie alebo vrátiť či zopakovať zmeny, potiahnite prstom nahor z dolného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na požadovanú možnosť.

Po skončení úprav potiahnite prstom nahor z dolného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom zmeny uložte. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Základné úpravy fotografií.

Poznámka

Úpravy týkajúce sa svetla

 1. Otvorte fotografiu, ktorú chcete upraviť.

 2. Prst posúvajte od spodného okraja nahor.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)
 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Upraviť.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Svetlo.

 5. Vyberte spomedzi týchto možností a potom zmeňte nastavenia pomocou kruhového ovládača.

  Možnosť
  Funkcia

  Jas

  Obraz bude svetlejší alebo tmavší

  Kontrast

  Úprava rozdielu medzi svetlými a tmavými časťami fotografie

  Zvýraznenia

  Úprava jasných oblastí fotografie

  Tieňovanie

  Úprava tmavých oblastí fotografie

 6. (Voliteľné) Ak chcete zobraziť pôvodnú verziu fotografie alebo vrátiť či zopakovať zmeny, potiahnite prstom nahor z dolného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na požadovanú možnosť.

Po skončení úprav potiahnite prstom nahor z dolného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom zmeny uložte. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Základné úpravy fotografií.

Úpravy farieb

 1. Otvorte fotografiu, ktorú chcete upraviť.

 2. Prst posúvajte od spodného okraja nahor.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)
 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Upraviť.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Farba.

 5. Upravte nastavenia:

  • Možnosti Teplota, Tón a Sýtosť sa upravujú pomocou kruhových ovládačov.

  • Možnosť Vylepšiť farby sa upravuje presunutím špendlíka k farbe, ktorú chcete vylepšiť, a následnou zmenou nastavenia pomocou kruhového ovládača. Ak chcete vylepšiť ďalšie farby, presuňte špendlík a upravte nastavenie znova.

  Možnosť
  Funkcia

  Teplota

  Nastavenie teploty vzhľadu fotografie (chladná alebo teplá)

  Tón

  Pridanie zeleného alebo purpurového tónu

  Sýtosť

  Úprava intenzity farieb

  Vylepšenie farby

  Úprava výraznosti vybratej farby. Táto úprava ovplyvňuje všetky výskyty farby na fotografii a neovplyvní ostatné farby.

 6. (Voliteľné) Ak chcete zobraziť pôvodnú verziu fotografie alebo vrátiť či zopakovať zmeny, potiahnite prstom nahor z dolného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na požadovanú možnosť.

Po skončení úprav potiahnite prstom nahor z dolného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom zmeny uložte. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Základné úpravy fotografií.

Pridanie efektov

Efekt Vinetácia stmaví alebo zosvetlí rohy fotografie. Efekt Selektívne zaostrenie umožňuje vybrať časť fotografie, ktorá zostane zaostrená, a rozostriť zvyšok.

 1. Otvorte fotografiu, ktorú chcete upraviť.

 2. Prst posúvajte od spodného okraja nahor.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)
 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Upraviť.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Efekty.

  Úloha
  Postup

  Pridanie efektu vinetácie

  Ťuknite alebo kliknite na položku Vinetácia a potom zmeňte nastavenia pomocou kruhového ovládača.

  Pridanie selektívneho zaostrenia

  1. Ťuknite alebo kliknite na položku Selektívne zaostrenie.

  2. Upravte kruh zmenou jeho veľkosti, tvaru a polohy. Oblasť, ktorá sa nachádza v kruhu, zostane zaostrená.

  3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Sila a vyberte intenzitu rozostrenia zvyšku fotografie.

  4. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Ukážka sa zobrazia výsledky.

  5. Po vykonaní zmien ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Použiť.

 5. (Voliteľné) Ak chcete zobraziť pôvodnú verziu fotografie alebo vrátiť či zopakovať zmeny, potiahnite prstom nahor z dolného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na požadovanú možnosť.

Po skončení úprav potiahnite prstom nahor z dolného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom zmeny uložte. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Základné úpravy fotografií.

Orezanie videa

 1. Otvorte video, ktoré chcete orezať.

 2. Prst posúvajte od spodného okraja nahor.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)
 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Orezať a potom presuňte rukoväte na ľavej a pravej strane časovej osi na nový počiatočný alebo koncový bod.

  Časová os so zobrazením rukovätí orezania
 4. Po skončení úprav uložte video ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Uložiť kópiu.

Poznámka

 • Videá sa v aplikácii Fotografie, Fotoaparát ani OneDrive nedajú otočiť.

Odstránenie fotografie alebo videa

 1. V aplikácii Fotografie alebo OneDrive prejdite do priečinka so súbormi, ktoré chcete odstrániť.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete odstrániť len jeden súbor, ťuknutím alebo kliknutím ho otvorte a potom potiahnutím prstom nahor z dolného okraja alebo kliknutím pravým tlačidlom myši zobrazte príkazy aplikácie.

  • Ak chcete odstrániť viaceré súbory, potiahnite prstom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši na každý súbor alebo ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Ak máte problémy

Ak máte problémy, napríklad sa nezobrazujú možnosti popísané v tomto texte alebo nefungujú uvedené kroky, vyskúšajte toto:

Potrebujete ďalšiu pomoc?