Práca so súbormi a priečinkami

Prieskumník (predtým nazývaný Windows Prieskumník) pomáha pracovať so súbormi a priečinkami v počítači so systémom OneDrive a v sieti.

  • Ak chcete otvoriť okno Prieskumník, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Prieskumník a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prieskumník.

Čo sa stalo s oknom Tento počítač a s knižnicami?

Umiestnenie Počítač sa momentálne nazýva Toto PC a na ukladanie súborov môžete naďalej používať priečinky Dokumenty, Hudba, Obrázky a Videá. V Prieskumníkovi sa však k týmto priečinkom dostanete iným spôsobom. Ak chcete prehľadávať umiestnenia v počítači vrátane priečinkov, ktoré sa zobrazovali v časti Knižnice, rozbaľte položku Toto PC na ľavej table.

Informácie o rôznych častiach okna Prieskumníka

Nižšie je znázornené typické okno a jeho časti:

Okno Prieskumníka
Prieskumník. Ďalšie informácie o každej oblasti s číslom sa nachádzajú v nasledujúcej tabuľke.
Časť okna Použitie
Časť okna

1. Ľavá tabla

Použitie

Ľavá tabla sa používa na prístup k všetkým druhom umiestnení: systému OneDrive, priečinkom v počítači, zariadeniam a jednotkám pripojeným k počítači a ďalším počítačom v sieti. Ťuknutím alebo kliknutím na umiestnenie zobrazíte celý jeho obsah vo forme zoznamu súborov a ťuknutím alebo kliknutím na šípku rozbalíte umiestnenie v ľavej table.

Časť okna

2. Tlačidlá Späť, Dopredu a Nahor

Použitie

Tlačidlo Späť sa používa na prechod na posledné zobrazené umiestnenie alebo výsledky vyhľadávania a tlačidlo Dopredu na návrat na ďalšie umiestnenie alebo výsledky vyhľadávania. Tlačidlo Nahor sa používa na otvorenie umiestnenia, v ktorom je uložený práve zobrazovaný priečinok.

Časť okna

3. Pás s nástrojmi

Použitie

Pás s nástrojmi použite na bežné úlohy, ako napríklad kopírovanie a presúvanie, vytváranie nových priečinkov, zasielanie položiek e-mailom a ich komprimáciu, a zmenu zobrazenia. V kartách sa zobrazujú ďalšie úlohy vzťahujúce sa na vybratú položku. Ak napríklad v ľavej table vyberiete lokalitu Toto PC, v páse s nástrojmi sa zobrazia iné karty, než by sa zobrazili pri výbere priečinka Obrázky. Ak sa pás s nástrojmi nezobrazuje, ťuknite alebo kliknite na možnosť Rozbaliť pás s nástrojmi v pravom hornom rohu alebo stlačte klávesy Ctrl + F1.

Časť okna

4. Panel s adresou

Použitie

Panel s adresou použite na zadanie alebo výber umiestnenia. Ťuknutím alebo kliknutím na súčasť cesty zobrazte danú úroveň alebo ťuknite alebo kliknite na koniec cesty, ak cestu chcete vybrať a skopírovať.

Časť okna

5. Zoznam súborov

Použitie

Zobrazuje obsah aktuálneho priečinka. Keď zadáte vyhľadávaný výraz do vyhľadávacieho poľa, zobrazia sa tu tiež výsledky vyhľadávania.

Časť okna

6. Nadpisy stĺpcov

Použitie

V zobrazení Podrobnosti sa nadpisy stĺpcov sa dajú použiť na zmenu usporiadania súborov v zozname. Napríklad ťuknutím alebo kliknutím na nadpis stĺpca Dátum zmeny môžete súbory usporiadať podľa dátumu (s naposledy upravovanými súbormi navrchu). Ak znova ťuknete alebo kliknete na tento nadpis stĺpca, súbory sa usporiadajú tak, že najstaršie budú navrchu. Stlačením a podržaním nadpisu stĺpca alebo kliknutím naň pravým tlačidlom myši vyberiete ďalšie stĺpce, ktoré chcete pridať. Informácie o prepnutí do zobrazenia Podrobnosti nájdete v ďalšej časti Zmena zobrazenia.

Časť okna

7. Vyhľadávacie pole

Použitie

Zadaním slova alebo výrazu do vyhľadávacieho poľa môžete vyhľadať položku v aktuálnom priečinku. Vyhľadávanie sa začne hneď potom, ako začnete písať, takže keď zadáte napríklad písmeno B, v zozname súborov sa zobrazia všetky súbory, ktorých názov sa začína písmenom B.

Časť okna

8. Stavový riadok

Použitie

Stavový riadok môžete použiť na rýchle zobrazenie celkového počtu položiek v umiestnení alebo počtu vybratých položiek a ich celkovej veľkosti.

Časť okna

9. Tabla Podrobnosti/Ukážka

Použitie

Tabla Podrobnosti umožňuje zobraziť najbežnejšie vlastnosti priradené k vybratému súboru. Vlastnosti súboru poskytujú podrobnejšie informácie o súbore, napríklad meno autora, dátum poslednej zmeny a akékoľvek popisné značky pridané k súboru. Ak sa tabla s podrobnosťami nezobrazuje, ťuknite alebo kliknite na kartu Zobraziť a potom ťuknite alebo kliknite na tablu Podrobnosti.

Tablu ukážky môžete použiť na zobrazenie obsahu súboru, ako napríklad dokumentu Office, bez potreby otvorenia súboru v aplikácii. Ak sa tabla ukážky nezobrazuje, ťuknite alebo kliknite na kartu Zobraziť a potom ťuknite alebo kliknite na tablu Ukážka.

Zobraziť všetko

Zmena zobrazenia

Keď otvoríte priečinok, môžete zmeniť spôsob, akým sa súbory zobrazujú v okne. Môžete napríklad uprednostňovať väčšie (alebo menšie) ikony alebo zobrazenie, ktoré vám umožní vidieť rôzne druhy informácií o jednotlivých súboroch. Na tieto zmeny môžete použiť kartu Zobrazenie.

Karta Zobraziť na páse s nástrojmi
Karta Zobraziť

Poznámka

  • Prieskumník nie je určený na manuálne usporiadanie súborov v priečinku. Pokročilé postupy na takéto usporiadanie v niektorých zobrazeniach a umiestneniach môžete vyhľadať na lokalite Microsoft Community.

Vyhľadávanie súborov

V závislosti od počtu a organizácie súborov môže vyhľadávanie každého potrebného súboru vyžadovať veľa námahy. Ak si chcete ušetriť čas a námahu, na vyhľadanie súborov môžete použiť vyhľadávacie pole.

Vyhľadávacie pole sa nachádza v hornej časti každého okna. Ak chcete nájsť súbor, najskôr otvorte priečinok, ťuknite alebo kliknite na vyhľadávacie pole a začnite zadávať hľadaný výraz. Vyhľadávacie pole vyfiltruje aktuálne zobrazenie podľa zadaného textu. Ak vyhľadávaný výraz zodpovedá názvu súboru, značkám, iným vlastnostiam alebo dokonca textu v textovom dokumente, príslušné súbory sa zobrazia ako výsledky vyhľadávania. Informácie o vyhľadávaní v Prieskumníkovi nájdete v téme Vyhľadávanie súborov v programe Prieskumník.

Vytvorenie nového priečinka

Môžete vytvoriť priečinky, pomocou ktorých môžete lepšie usporiadať súbory. V priečinkoch môžete dokonca vytvoriť ďalšie priečinky (niekedy nazývané podpriečinky).

  • Ťuknite alebo kliknite na kartu Domov a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nový priečinok.

Tlač dokumentu

Súbory môžete často tlačiť priamo z Prieskumníka, ale najlepšie je otvoriť súbor, ktorý chcete vytlačiť, v príslušnej aplikácii a na tlač použiť príkazy tejto aplikácie. Týmto spôsobom môžete v prípade potreby skontrolovať a zmeniť možnosti tlače. Ak v aplikácii nemôžete nájsť príkazy tlače, skúste stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + P.

Vytvorenie alebo odstránenie súboru

Nové súbory sa najčastejšie vytvárajú pomocou aplikácie. List môžete napríklad vytvoriť v aplikácii na spracovanie textu, súbor s filmom zasa v aplikácii na úpravu videa. V predvolenom nastavení väčšina aplikácií ukladá súbory do všeobecných priečinkov, ako sú priečinky Obrázky a Hudba, čo uľahčuje ich vyhľadanie pri ďalšom použití.

Nepotrebný súbor možno z počítača odstrániť, čím sa ušetrí miesto a predchádza sa vzniku neporiadku spôsobenom nepotrebnými súbormi. Ak chcete odstrániť súbor, nájdite ho a vyberte ho. Ťuknite alebo kliknite na kartu Domov a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť.

Odstránený súbor sa presunie sa do Koša, kde sa dočasne uloží. Kôš si môžete predstaviť ako záchrannú sieť, ktorá umožňuje obnoviť omylom odstránené súbory alebo priečinky. Ak chcete otvoriť Kôš v Prieskumníkovi, do panela s adresou napíšte výraz kôš. Kôš je potrebné občas vyprázdniť, aby sa uvoľnil ukladací priestor zabratý nepotrebnými súbormi. Ak chcete vyprázdniť Kôš, pravým tlačidlom naň kliknite alebo ho stlačte a podržte a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vyprázdniť Kôš.

Otvorenie existujúceho súboru

Ak chcete otvoriť súbor, dvakrát naň ťuknite alebo kliknite. Súbor sa obyčajne otvorí v aplikácii, v ktorej bol vytvorený alebo upravený. Napríklad textový súbor sa otvorí v aplikácii na spracovanie textu. Ak chcete súbor otvoriť v inej ako zvyčajne používanej aplikácii, vyberte ho, ťuknite alebo kliknite na kartu Domov, ťuknite alebo kliknite na šípku vedľa položky Otvoriť a vyberte aplikáciu, ktorú chcete použiť.

Napaľovanie disku CD alebo DVD

Ak máte v počítači napaľovačku diskov CD alebo DVD, môžete disky napaľovať pomocou Windows Media Playera. Ďalšie informácie nájdete v téme Napaľovanie disku CD alebo disku DVD v prehrávači Windows Media Player. Majte na pamäti, že Windows Media Player nie je súčasťou systému Windows RT 8.1.

Premenovanie súboru alebo priečinka

Ak chcete premenovať súbor alebo priečinok, vyberte ho v zozname súborov, ťuknite alebo kliknite na kartu Domov a potom ťuknite alebo kliknite na položku Premenovať.

Poznámky

Potrebujete ďalšiu pomoc?