Dotyk: potiahnutie prstom, ťuknutie a ďalšie možnosti

Ak chcete vedieť, čo to znamená potiahnutie prstom, ťuknutie alebo iné spôsoby práce so systémom Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 pri používaní dotykovej obrazovky, pozrite si túto tabuľku.

Pokyn Spôsob vykonania Funkcia
Pokyn

Ťuknutie

Ilustrácia ťuknutia
Spôsob vykonania

Ťuknite raz na položku.

Funkcia

Otvára, vyberá alebo aktivuje každú položku, na ktorú ťuknete. Podobné kliknutiu myšou.

Pokyn

Stlačenie a podržanie

Ilustrácia stlačenia a podržania
Spôsob vykonania

Potlačte prstom smerom nadol a asi na sekundu ho podržte.

Funkcia

Zobrazuje ďalšie informácie o položke alebo otvára ponuku týkajúcu sa vami vykonávanej činnosti. Môžete napríklad stlačiť a podržať dlaždicu na domovskej obrazovke, čím zmeníte jej usporiadanie a veľkosť, alebo ju pripnete. Funguje len s niektorými položkami.

Podobné kliknutiu pravým tlačidlom myši.

Pokyn

Zmena mierky stiahnutím alebo roztiahnutím prstov

Ilustrácia priblíženia stiahnutím prstov
Spôsob vykonania

Dotknite sa obrazovky alebo položky dvomi alebo viacerými prstami a potom prsty priblížte k sebe (stiahnutie) alebo oddiaľte od seba (roztiahnutie).

Funkcia

Vizuálne priblíženie alebo oddialenie, napríklad obrázkov alebo máp. Vhodné miesto na preskúmanie domovskej obrazovky.

Pokyn

Posúvanie položiek prstami

Ilustrácia posunutia pomocou potiahnutia prstom
Spôsob vykonania

Presúvajte prst po obrazovke.

Funkcia

Presúvanie v rámci obsahu na obrazovke. Podobné posúvaniu myšou.

Pokyn

Zmena usporiadania položiek posúvaním prstov

Ilustrácia zmeny usporiadania pomocou potiahnutia prstom
Spôsob vykonania

Položku stlačte a rýchlo presuňte v opačnom smere, v akom sa posúva obsah stránky. Následne ju premiestnite na požadované miesto. (Ak chcete napríklad posúvať doľava alebo doprava, presúvajte položku nahor alebo nadol.) Keď položku premiestnite na nové miesto, pustite ju.

Funkcia

Presun položky. Podobné presúvaniu myšou.

Pokyn

Výber potiahnutím prsta

Ilustrácia potiahnutia prsta
Spôsob vykonania

Položku potiahnite rýchlym a krátko trvajúcim pohybom v smere proti posúvaniu stránky. Príklad:

 • Ak sa stránka posúva doľava alebo doprava, položku vyberte potiahnutím prstom nahor alebo nadol.

 • Ak sa stránka posúva nahor alebo nadol, položku vyberte potiahnutím prstom doľava alebo doprava.

Funkcia

Vyberá položku a často zobrazuje príkazy aplikácie. Vhodným miestom na preskúmanie tejto funkcie je aplikácia Pošta.

Pokyn

Potiahnutie prstom alebo posunutie od okraja

Ilustrácia potiahnutia prsta z okraja obrazovky
Spôsob vykonania

Rýchlo potiahnite prstom alebo posuňte od okraja cez celú obrazovku bez toho, aby ste prst z obrazovky zdvihli.

Funkcia
 • Otvorí kľúčové tlačidlá (Vyhľadávanie, Zdieľanie, Štart, Zariadenia a Nastavenie). Potiahnutie prstom z pravého okraja.

 • Otvorí naposledy použitú aplikáciu. Potiahnutie prstom z ľavého okraja. Ďalšími potiahnutiami môžete prepínať medzi všetkými naposledy použitými aplikáciami.

 • Súčasné otvorenie ďalšej aplikácie. Posuňte prst z horného okraja nadol bez zdvihnutia a potom aplikáciu presúvajte, kým sa nezobrazí rozdeľovač. Potom aplikáciu premiestnite na požadované miesto a posunutím rozdeľovača prispôsobte jej veľkosť.

 • Zobrazenie zoznamu naposledy použitých aplikácií. Posuňte prst z horného okraj nadol bez zdvihnutia a potom aplikáciu presuňte späť k ľavému okraju.

 • Zobrazenie príkazov pre aktuálne aplikácie, ako napríklad Nové a Obnoviť. Potiahnite prstom z horného alebo dolného okraja.

 • Zatvorenie aplikácie. Posuňte prst z horného okraja nadol bez zdvihnutia a potom aplikáciu presuňte do dolnej časti obrazovky.

Pokyn

Otočenie

Ilustrácia dvoch prstov a šípky signalizujúcej otáčanie objektu prstami
Spôsob vykonania

Položte dva prsty na položku a otočte rukou.

Funkcia

Otočí položky v smere otáčania ruky. Otočiť možno len niektoré položky.

Overenie, či máte dotykovú obrazovku

Tieto interakcie sa dajú používať len s dotykovou obrazovkou.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom kliknite na možnosť Informácie o počítači.

Overenie rozlíšenia obrazovky

Ak chcete mať na obrazovke otvorené zároveň viaceré okná a aplikácie, rozlíšenie obrazovky musí byť minimálne 1 024 x 768.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obrazovka.

Informácie o vykonávaní podobných úloh pomocou myši a klávesnice nájdete v téme Myš a klávesnica: Čo je nové. Ďalšie informácie o používaní nových funkcií nájdete v téme Kurz práce s počítačom.

Potrebujete ďalšiu pomoc?