Ako používať panel úloh

Panel úloh môžete upraviť vrátane vzhľadu tlačidiel na paneli úloh, spôsobu, akým sa zoskupujú, keď je otvorené viac ako jedno okno, polohy panela úloh na pracovnej ploche a zobrazovaných ikon a aplikácií. Ďalšie informácie o pracovnej ploche nájdete v téme Pracovná plocha.

Panel úloh s tlačidlami
Panel úloh

Použitie panela úloh v aplikáciách pre Windows Obchod

Ak používate aplikáciu pre Windows Obchod, môžete panel úloh naďalej používať na prepínanie medzi aplikáciami, prechod na domovskú obrazovku a kontrolu oblasti oznámení rovnako, ako keby ste pracovali v počítačovej aplikácii.

Zobraziť všetko

Zobrazenie aplikácií pre Windows Obchod na paneli úloh

Ak chcete, aby sa aplikácie pre Windows Obchod po otvorení vždy zobrazovali na paneli úloh (alebo ak chcete toto nastavenie vypnúť), tu je postup.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Rohy a okraje.

 3. Ťuknutím alebo kliknutím na jazdec v rámci položky Zobraziť aplikácie z Windows Obchodu na paneli úloh možnosť zapnite alebo vypnite.

Poznámka

 • Pripnuté aplikácie pre Windows Obchod sa budú naďalej zobrazovať na paneli úloh aj vtedy, keď je nastavenie Zobraziť aplikácie z Windows Obchodu na paneli úloh vypnuté.

Zobrazenie alebo skrytie panela úloh počas používania aplikácie pre Windows Obchod

 1. Prejdite kurzorom myši pod dolný okraj obrazovky a zobrazte panel úloh. Potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo, ikonu alebo oznámenie na paneli úloh.

 2. Po dokončení prejdite kurzorom myši mimo dolného okraja obrazovky a skryte panel úloh.

Poznámka

 • Panel úloh môžete zobraziť alebo skryť len vtedy, ak používate myš.

Pripnutie aplikácie na panel úloh

Na urýchlenie prístupu, keď ste na pracovnej ploche, môžete aplikáciu pripnúť priamo na panel úloh.

 • Na domovskej obrazovke stlačte a podržte aplikáciu alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na panel úloh. Tento postup možno vykonať aj v zobrazení aplikácií.
  – alebo –
  Ak je už aplikácia otvorená na pracovnej ploche, stlačte a podržte tlačidlo príslušnej aplikácie na paneli úloh a posúvajte prstom nahor, kým sa nezobrazí Zoznam odkazov (zoznam odkazov na naposledy otvorené súbory, priečinky a webové lokality). (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo aplikácie na paneli úloh.) Potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť tento program na panel úloh.

  Pripnutie aplikácie na panel úloh
  Zrýchlite si prístup k aplikácii jej pripnutím na panel úloh.

Poznámka

 • Ak chcete odstrániť pripnutú aplikáciu z panela úloh, otvorte zoznam odkazov aplikácie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zrušiť pripnutie tohto programu na panel úloh.

Premiestnenie panela úloh

Panel úloh sa zvyčajne nachádza v dolnej časti pracovnej plochy, dá sa však premiestniť na jej ľubovoľnú bočnú alebo hornú stranu. Pred premiestnením je nutné panel úloh odomknúť.

Zobraziť všetko

Odomknutie panela úloh

 1. Stlačte a podržte alebo kliknite pravým tlačidlom myši na prázdne miesto v paneli úloh.

 2. Ak je vedľa položky Zamknúť panel úloh znak začiarknutia, ťuknite alebo kliknite na položku Zamknúť panel úloh.

Premiestnenie panela úloh

 • Ťuknite alebo kliknite na prázdne miesto na paneli úloh a potom ho presuňte do jedného zo štyroch rohov pracovnej plochy. Po presunutí panela úloh na požadované miesto ho uvoľnite.

  Poznámky

  • Ak chcete zamknúť panel úloh na určitom mieste, stlačte a podržte alebo pravým tlačidlom kliknite na prázdne miesto na paneli úloh a ťuknite alebo kliknite na položku Zamknúť panel úloh, aby sa zobrazil znak začiarknutia.

  • Ak chcete zobraziť panel úloh v aplikácii pre Windows Obchod, prejdite kurzorom myši k okraju obrazovky, kde sa panel úloh nachádza.

Zmena usporiadania tlačidiel na paneli úloh a ich prispôsobenie

Môžete zmeniť poradie tlačidiel na paneli úloh, vybrať spôsob ich zoskupovania v prípade, keď je otvorených viac okien, a zmeniť veľkosť týchto tlačidiel.

Zobraziť všetko

Zmena usporiadania tlačidiel na paneli úloh

 • Ak chcete zmeniť poradie tlačidiel aplikácií na paneli úloh, tlačidlo presuňte z aktuálnej pozície na inú. Usporiadanie aplikácií môžete meniť tak často, ako chcete.

Poznámka

 • Všetky súbory otvorené v rovnakej aplikácii sú vždy zoskupené, aj keď ste ich neotvárali postupne jeden za druhým. Takto môžete vidieť všetky ukážky danej aplikácie zároveň.

Zmena vzhľadu tlačidiel na paneli úloh

 1. Ak chcete otvoriť okno Vlastnosti panela úloh a navigácia, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie panel úloh a potom ťuknite alebo kliknite na položku Panel úloh a navigácia.

 2. V karte Panel úloh vyberte v zozname Tlačidlá na paneli úloh jednu z možností:

  • Vždy skombinovať a skryť názvy

   Toto je predvolené nastavenie. Každá aplikácia sa zobrazuje ako jedno neoznačené tlačidlo, a to aj vtedy, keď má aplikácia viaceré otvorené okná.

  • Skombinovať, keď je panel úloh plný

   Toto nastavenie zobrazuje každé okno ako samostatné a označené tlačidlo. Keď sa panel úloh zaplní, aplikácie s viacerými otvorenými oknami sa zbalia do jedného tlačidla aplikácie. Ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo sa zobrazí zoznam otvorených okien.

  • Nikdy nekombinovať

   Toto nastavenie zobrazuje každé okno ako samostatné a označené tlačidlo a nikdy ich nezlučuje, bez ohľadu na počet otvorených okien. Pri otváraní ďalších aplikácií a okien sa budú tlačidlá zmenšovať a nakoniec sa budú dať posúvať.

 3. Ak chcete na paneli úloh používať malé ikony tlačidiel, začiarknite políčko Použiť malé tlačidlá panela úloh. Ak chcete používať veľké tlačidlá, zrušte začiarknutie políčka.

 4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Prispôsobenie oblasti oznámení

Oblasť oznámení sa nachádza na pravom konci panela úloh a obsahuje ikony aplikácií zobrazujúce stav a oznámenia, napríklad oznámenie o prichádzajúcom e-maile, aktualizáciách a sieťovom pripojení. Zobrazovanie ikon a oznámení v oblasti oznámení sa dá zmeniť.

Zobraziť všetko

Skrytie ikony v oblasti oznámení

 • V oblasti oznámení presuňte ikonu, ktorú chcete skryť.

Tipy

 • Ak chcete pridať skrytú ikonu do oblasti oznámení, ťuknite alebo kliknite na šípku Zobraziť skryté ikonyŠípka Zobraziť skryté ikony vedľa oblasti oznámení a presuňte požadovanú ikonu späť do oblasti oznámení. Môžete presunúť ľubovoľný počet skrytých ikon.
 • Môžete tiež zmeniť usporiadanie ikon zobrazených v oblasti oznámení. Ikonu stačí jednoducho presunúť na iné miesto.

Zobrazenie skrytých ikon

 • Ťuknite alebo kliknite na šípku Zobraziť skryté ikonyŠípka Zobraziť skryté ikony vedľa oblasti oznámení.

Zmena spôsobu zobrazenia ikon a oznámení v oblasti oznámení

 1. Stlačte a podržte prázdnu oblasť na paneli úloh alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Vedľa položky Oblasť oznámení ťuknite alebo kliknite na možnosť Prispôsobiť.

 3. Pre každú ikonu vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK:

  • Zobraziť ikonu a oznámenia. Ikona je vždy v oblasti oznámení a oznámenia sa budú zobrazovať.

  • Skryť ikonu a oznámenia. Ikona je skrytá a notifikácie sa pre danú aplikáciu nebudú zobrazovať.

  • Zobraziť iba oznámenia. Ikona je skrytá, ale oznámenia sa budú zobrazovať.

Zobrazenie pracovnej plochy

Tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu na pravom konci panela úloh môžete použiť na minimalizovanie otvorených okien a na rýchle zobrazenie pracovnej plochy. Ak používate myš, môžete ju použiť aj na zobrazenie ukážky pracovnej plochy bez potreby zatvoriť alebo minimalizovať otvorené okná.

Zobraziť všetko

Minimalizovanie všetkých otvorených okien na pracovnej ploche

 1. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu na pravom konci panela úloh. Všetky otvorené okná sa minimalizujú a odhalí sa pracovná plocha.

 2. Ak chcete opäť zobraziť okná, znova ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu.

Zapnutie zobrazovania ukážky pracovnej plochy

Toto nastavenie môžete zmeniť, iba ak používate myš.

 • Pravým tlačidlom kliknite na tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu na pravom konci panela úloh a kliknite na položku Zobraziť ukážku pracovnej plochy.

  Kliknutie pravým tlačidlom myši na tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu
  Tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu použite na zobrazenie pracovnej plochy alebo jej ukážky.

Zmena nastavenia panela úloh na používanie s viacerými obrazovkami

Ak používate viac ako jednu obrazovku (napríklad ak máte viac ako jeden monitor), môžete sa rozhodnúť, či sa má panel úloh zobrazovať na všetkých obrazovkách, a ako majú byť na paneli úloh usporiadané tlačidlá.

Zobraziť všetko

Zobrazenie panela úloh na všetkých obrazovkách

 1. Ak chcete otvoriť okno Vlastnosti panela úloh a navigácia, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie panel úloh a potom ťuknite alebo kliknite na položku Panel úloh a navigácia.

 2. V časti Viac obrazoviek skontrolujte, či je začiarknuté políčko Zobraziť panel úloh na všetkých obrazovkách, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Určenie, ako sa tlačidlá panela úloh majú zobrazovať na viacerých obrazovkách

 1. Ak chcete otvoriť okno Vlastnosti panela úloh a navigácia, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie panel úloh a potom ťuknite alebo kliknite na položku Panel úloh a navigácia.

 2. V časti Viac obrazoviek vyberte jednu z možností v zozname Zobraziť tlačidlá panela úloh na: a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

  • Všetky panely úloh

   Tlačidlá všetkých otvorených okien na paneli úloh budú zduplikované na všetkých paneloch úloh na každej obrazovke.

  • Hlavný panel úloh a panel úloh v mieste, kde je otvorené okno

   Tlačidlo panela úloh sa zobrazí na hlavnom monitore a takisto na paneli úloh na obrazovke, na ktorej je okno otvorené.

  • Panel úloh v mieste, kde je otvorené okno

   Tlačidlo panela úloh sa zobrazí iba na obrazovke, na ktorej je okno otvorené. Žiadne tlačidlo nie je zduplikované na iných paneloch úloh.

Potrebujete ďalšiu pomoc?