Čo je priečinok AppData?

Priečinok AppData obsahuje nastavenia aplikácií, súbory a údaje súvisiace s aplikáciami v počítači. Tento priečinok je predvolene v Prieskumníkovi skrytý a obsahuje tri skryté podpriečinky: Local, LocalLow a Roaming.

  • Roaming. Tento priečinok (%appdata%) obsahuje údaje, ktoré sa môžu premiestňovať spolu s vaším používateľským profilom z jedného počítača do druhého – napríklad keď ste v doméne – pretože tieto údaje sa dokážu synchronizovať so serverom. Ak sa napríklad prihlásite do iného počítača v doméne, budete mať k dispozícii obľúbené položky alebo záložky zo svojho webového prehľadávača.

  • Local. Tento priečinok (%localappdata%) obsahuje údaje, ktoré sa nemôžu premiestňovať spolu s vaším používateľským profilom. Tieto údaje sú spravidla špecifické pre daný počítač alebo sú príliš veľké na synchronizáciu so serverom. V tomto priečinku napríklad webové prehľadávače zvyčajne ukladajú svoje dočasné súbory.

  • LocalLow. Tento priečinok (%appdata%/…/locallow) obsahuje údaje, ktoré sa nemôžu premiestňovať, a takisto majú nižšiu úroveň prístupu. Ak napríklad spúšťate webový prehľadávač v chránenom alebo núdzovom režime, aplikácia bude môcť pristupovať len k údajom z priečinka LocalLow.

To, či sa údaje ukladajú v priečinku Local, LocalLow alebo Roaming, určujú samotné aplikácie. Väčšina počítačových aplikácií predvolene používa priečinok Roaming, zatiaľ čo väčšina aplikácií z Windows Obchodu predvolene používa priečinok Local.

Upozornenie

  • Súbory ani priečinky v priečinku AppData neodporúčame premiestňovať, odstraňovať ani v nich vykonávať akékoľvek zmeny. V opačnom prípade aplikácie nebudú fungovať správne alebo nemusia fungovať vôbec.

Potrebujete ďalšiu pomoc?