Pravidlá správania

Tieto Pravidlá správania sa vzťahujú na všetky služby MSN a Windows Live a ďalšie služby, ktoré umožňujú používateľom zverejňovať a zdieľať obsah s ostatnými, keď služby zobrazujú tieto Pravidlá správania alebo obsahujú prepojenie na Pravidlá správania (ďalej „služby“). Ďalšie podrobnosti o konkrétnych službách, ktoré môžete používať, nájdete v Pravidlách správania a dodatočných informáciách nachádzajúcich sa nižšie.

Kvalifikácia člena

Služby sú navrhnuté pre osoby staršie ako 13 rokov.

Ako používateľ služby budete dodržiavať tieto Pravidlá správania a zodpovedať za všetky aktivity a obsah, ktorý zverejníte alebo odovzdáte.

Okrem dodržiavania týchto Pravidiel správania nesiete zodpovednosť za dodržiavanie všetkých miestnych a vnútroštátnych zákonov.

Zakázaní používatelia

Nebudete odovzdávať, zverejňovať, prenášať, propagovať, distribuovať ani podporovať distribúciu žiadneho obsahu (vrátane textov, obrázkov, zvukových záznamov, videí, dát, informácií a softvéru) a ani inak používať túto službu spôsobom, ktorý:

 • zobrazuje nahotu akékoľvek druhu vrátane úplnej alebo čiastočnej ľudskej nahoty alebo nahoty v iných formách, medzi ktoré patria napríklad kreslené príbehy, obrazotvorné umenie alebo manga,

 • obhajuje, vyjadruje alebo navádza k pornografii, nemravnosti, vulgárnosti, zneucťovaniu, nenávisti, náboženskej neznášanlivosti, rasizmu alebo neodôvodnenému násiliu,

 • nesprávne vysvetľuje pôvod čohokoľvek, čo zverejníte alebo odovzdáte, vrátane protiprávneho napodobnenia iného jedinca alebo entity,

 • poskytuje alebo vytvára prepojenia na vonkajšie lokality, ktoré porušujú Pravidlá správania,

 • zahŕňa obsah, ktorý je chránený zákonmi na ochranu duševného vlastníctva, právami na súkromie alebo publicitu alebo akýmikoľvek inými platnými zákonmi, pokiaľ nevlastníte alebo nemáte príslušné práva alebo pokiaľ ste nezískali všetky potrebné povolenia,

 • je určený na poškodzovanie alebo zneužívanie mladistvých akýmkoľvek spôsobom,

 • je vytvorený za účelom požadovania alebo zhromažďovania informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu mladistvých (osoby vo veku do 18 rokov) vrátane, nie však výhradne: mena, e-mailovej adresy, domácej adresy, telefónneho čísla alebo názvu školy,

 • narušuje niečie súkromie pokusmi zbierať, zhromažďovať, ukladať alebo zverejňovať súkromné alebo osobné identifikovateľné informácie ako heslá, údaje o konte, čísla kreditných kariet, adresy alebo iné kontaktné údaje bez predchádzajúceho upozornenia a súhlasu,

 • je ilegálny alebo porušuje akékoľvek príslušné miestne a vnútroštátne zákony platné vo vašej oblasti vrátane, nie však výhradne, detskej pornografie, zločinov proti prírode, krvismilstva, nelegálnych drog, softvérového pirátstva a sexuálneho obťažovania,

 • je určený na ohrozovanie, prenasledovanie, ohováranie, podvádzanie, ponižovanie, vykorisťovanie alebo zastrašovanie jedinca alebo skupiny jedincov z akýkoľvek dôvodov vrátane veku, pohlavia, postihnutia, príslušnosti k etniku, sexuálnej orientácie, rasy alebo náboženstva, alebo k tomu navádza alebo podnecuje iných,

 • je určený na poškodenie alebo porušenie počítača iného používateľa, umožňuje ostatným ilegálny prístup k softvéru alebo nerešpektuje zabezpečenia na webových lokalitách alebo serveroch vrátane, nie však výhradne, zasielania nevyžiadanej pošty,

 • pokúša sa akýmkoľvek spôsobom protiprávne napodobniť zamestnanca spoločnosti Microsoft, jej obchodného zástupcu, manažéra, hostiteľa, administrátora, moderátora, iného používateľa alebo akúkoľvek inú osobu,

 • podporuje alebo inak uľahčuje nákup a predaj munície a strelných zbraní,

 • obsahuje alebo by sa mohol považovať za „nevyžiadanú poštu“, „nevyžiadanú korešpondenciu“, „reťazovú korešpondenciu“, „pyramídovú hru“, „skupinový marketing“ alebo nevyžiadanú komerčnú reklamu,

 • zle charakterizuje obsah, ktorý zverejňujete alebo odovzdávate alebo obsahuje rovnaký alebo podobný obsah ako ten, ktorý ste už zverejnili,

 • pokúša sa manipulovať so službami vrátane systémov hodnotenia a reputácie v službách tým, že porušuje ustanovenia týchto Pravidiel správania, dohaduje sa s používateľmi na hlasovaní alebo používa viacero profilov,

 • ponúka možnosť medzinárodných prevodov peňazí za sumy prekračujúce požadovanú cenu danej položky so zámerom požiadať o vrátenie akejkoľvek časti platby,

 • obsahuje reklamy na schémy vytvárajúce peniaze, karty na zľavu, finančné poradenstvo, prieskumy online alebo súťaže online.

Nebudete používať žiadnu formu automatického zariadenia ani počítačového programu, ktorý umožňuje odoslanie príspevkov bez písomného súhlasu spoločnosti Microsoft Corporation.

Ukončenie a zrušenie

Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo výlučne podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia ľubovoľne kontrolovať a odstraňovať služby a obsah vytvorené používateľmi a odstraňovať obsah a kontá. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo výlučne podľa vlastného uváženia zakazovať účasť osobám alebo zrušiť prístup k službám.

Práva a povinnosti

Odporúčame vám, aby ste nezdieľali informácie, ktoré by mohli ostatní zneužiť na to, aby vás poškodili. Taktiež odporúčame rodičom, aby sledovali, aký obsah publikujú a aké aktivity vykonávajú ich deti, čím môžu prispieť k ich ochrane pri používaní Internetu.

Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za žiadny obsah zverejnený v používateľskom príspevku, zoznamoch a správach. Rozhodnutie zobrazovať obsah alebo spojiť sa s ostatnými závisí od vás. Odporúčame vám riadiť sa svojím úsudkom.

Ste zodpovední za ochranu počítača pred narušením, spyware a vírusmi, ktoré môžu byť zistené pri prevzatých položkách zo služby. Odporúčame vám, aby ste si do počítača nainštalovali program na ochranu proti vírusom a pravidelne ho aktualizovali.

Ak chcete ohlásiť porušenie Pravidiel správania, môžete použiť prepojenie Ohlásiť zneužitie.

Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia doplniť alebo zmeniť Pravidlá správania. Odporúčame vám, aby ste sa s týmito pravidlami pravidelne oboznamovali a konali vždy v súlade s nimi.

Niektoré informácie, ktoré poskytnete alebo odovzdáte v službe, sa môžu ukladať mimo krajiny, v ktorej bývate.

Všetky aktivity v službe sa riadia aj dokumentom Microsoft Services Agreement.

MSN Video (Soapbox) – dodatok k pravidlám správania

Posledná aktualizácia: apríl 2009

Toto je dodatok k Pravidlám správania uvedeným vyššie. Ak chcete porozumieť pravidlám správania v konkrétnej službe, mali by ste si prečítať Pravidlá správania a tiež každý príslušný dodatok.

Iba používatelia, ktorí majú bydlisko v Austrálii, Belgicku, Brazílii, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Holandsku, Hongkongu, Indii, Japonsku, Kanade, Mexiku, Nemecku, Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Rusku, Singapure, Spojených štátoch amerických, Španielsku, Švédsku, Taliansku, Thajsku, Turecku, Veľkej Británii alebo na Novom Zélande, môžu v službe MSN Video odovzdávať videá na lokalite Soapbox.

Bing Maps – dodatok k pravidlám správania

Posledná aktualizácia: január 2009

Toto je dodatok k pravidlám správania uvedeným vyššie. Ak chcete porozumieť pravidlám správania v konkrétnej službe, mali by ste si prečítať Pravidlá správania a tiež každý platný dodatok.

Vývojári

Ak ste vývojárom, ktorý chce používať platformu Bing Maps na vytváranie rôznych vlastných prvkov, prečítajte si podmienky pre rozhranie API SDK platformy Bing Maps na stránke http://www.microsoft.com/maps/product/terms.html. Ak uzatvoríte Licenčnú zmluvu pre platformu Bing Maps/Microsoft MapPoint, môžete získať aj dodatočné práva na používanie. Ďalšie informácie vám poskytneme na adrese maplic@microsoft.com.

Obmedzenia

Mapy, obrazy a ďalšie údaje v službe Bing Maps vlastní spoločnosť Microsoft a naši dodávatelia. Službu Bing Maps nesmiete používať na hromadnú tlač ani preberanie obrazov a údajov. Pokiaľ nemáte uzatvorenú zmluvu, ktorá vás na to výslovne oprávňuje, nesmiete:

 • Pristupovať k základným údajom máp ani fotografickým obrazom inak ako dokumentovanými metódami, ktoré vám poskytne spoločnosť Microsoft.

 • Obchádzať žiadne technické obmedzenia v rozhraní Bing Maps API.

 • Kopírovať, ukladať, archivovať ani vytvárať databázu výsledkov zo služby Bing Maps.

 • Predávať, poskytovať na lízing ani poskytovať sublicencie na výsledky alebo prístup k rozhraniu Bing Maps API alebo k službe Bing Maps.

 • Kopírovať, ukladať, preberať, distribuovať, prenášať ani manipulovať s fotografickými obrazmi.

 • Použiť obrazy služby Bird's eye krajín Spojené štáty, Kanada, Mexiko, Nový Zéland, Austrália a Japonsko na administratívne účely bez nášho písomného súhlasu. Ak máte otázky týkajúce sa tohto obmedzenia, kontaktujte nás na adrese maplic@microsoft.com.

3D Map Tour

Odporúčame vám vytvoriť si video 3D Map Tour pomocou obsahu zo služby Bing Maps 3D. Pokiaľ dodržiavate všetky obmedzenia uvedené v tomto dodatku a v Pravidlách správania uvedených vyššie, spoločnosť Microsoft vám zaručuje osobnú, nevýlučnú, neprevoditeľnú licenciu na používanie a zobrazovanie obsahu zo služby Bing Maps 3D na vytváranie videí 3D Map Tour a na zdieľanie videí, ktoré vytvárate, len na nekomerčné a osobné použitie. Poskytujeme vám rozsiahle práva na vytváranie videí 3D Map Tour, ale túto licenciu na obmedzené používanie môžeme kedykoľvek a z akejkoľvek príčiny zrušiť.

Ohlásenie porušenia Pravidiel správania

Toto je vaša komunita. Pomôžte nám ju urobiť silnú, aktívnu a zábavnú pre všetkých členov.

 • Ak uvidíte obsah, ktorý porušuje Pravidlá správania, oznámte nám to.

Ďakujeme, že používate služby a dodržiavate Pravidlá správania.

 • Aktualizácia: apríl 2009

 • © 2009 Microsoft

 • Ochranné známky Ochrana osobných údajov Právne informácie Ohlásiť zneužitie Bezpečnosť Stredisko pomoci Konto Odozva