Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft

Aktualizované 27. augusta 2012
Platné od 19. októbra 2012

Ďakujeme, že ste si vybrali spoločnosť Microsoft.

Toto je zmluva medzi vami a spoločnosťou Microsoft Corporation (alebo podľa miesta vášho bydliska niektorou z jej sesterských spoločností), ktorá opisuje vaše práva na používanie softvéru a služieb uvedených v bode 1.1. Kvôli jednoduchosti sme niektoré body tejto zmluvy spracovali vo forme otázok a odpovedí. Mali by ste sa oboznámiť s celým znením tejto zmluvy, pretože všetky uvedené podmienky sú dôležité a ako celok tvoria právnu dohodu, ktorá bude po vašom vyjadrení súhlasu s týmito podmienkami pre vás záväzná. Okrem toho táto zmluva obsahuje aj prepojenia na dokumenty a pravidlá, s ktorými by ste sa tiež mali oboznámiť.

1. Rozsah zmluvy, jej odsúhlasenie a zmeny

1.1. Ktoré služby sú predmetom tejto zmluvy? Táto zmluva sa vzťahuje na služby Microsoft Hotmail, Microsoft SkyDrive, konto spoločnosti Microsoft, Windows Live Messenger, Windows Fotogaléria, Windows Movie Maker, Microsoft Mail Desktop, Windows Live Writer (všetky tieto služby sa spoločne označujú ako „služby značky Microsoft“), Bing, MSN, Office.com a akýkoľvek iný softvér, webové lokality alebo služby prepojené s touto zmluvou (spoločne označované ako „služby“).

1.2. Aké podmienky musím dodržiavať pri používaní služieb? Naším cieľom je vytvoriť bezpečnejšie prostredie, a preto vyžadujeme, aby používatelia pri používaní služieb dodržiavali tieto podmienky, politiku ochrany pred nevyžiadanou poštou spoločnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) a pravidlá správania spoločnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), ktoré sú týmto začlenené do tejto zmluvy („zmluva“). Služby nesmiete používať spôsobom, ktorý porušuje pravidlá tretích strán, okrem iného aj vrátane zámerného poškodzovania určitej fyzickej alebo právnickej osoby.

1.3. Ako môžem vyjadriť svoj súhlas s touto zmluvou? Poskytnutím príležitosti na prihlásenie na odber alebo objednanie služieb vám spoločnosť Microsoft predkladá určitú ponuku. Tieto služby môžete používať až po explicitnom vyjadrení súhlasu s týmito podmienkami a požiadavkami, ktoré predstavujú platnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Microsoft. Používaním týchto služieb alebo prístupom k nim, prípadne vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami tam, kde je táto možnosť k dispozícii v rámci používateľského rozhrania, potvrdzujete, že súhlasíte s dodržiavaním tejto zmluvy bez akýchkoľvek úprav z vašej strany. Ak s nimi nesúhlasíte, nemôžete používať tieto služby.

1.4. Môže spoločnosť Microsoft zmeniť tieto podmienky potom, ako vyjadrím svoj súhlas s nimi? Áno. Ak budeme chcieť túto zmluvu zmeniť, budeme vás o tom informovať. Podmienky tejto zmluvy môžeme zmeniť v prípade, ak: (i) je to nutné v dôsledku príslušných zákonov, okrem iného aj vrátane zmien týchto zákonov, (ii) je to nutné v dôsledku odporúčania alebo nariadenia na základe príslušných zákonov, (iii) dôjde k narušeniu rovnováhy medzi poskytovanou službou a získanou protihodnotou, (iv) je to nutné z technických príčin, (v) je to nutné na zaistenie prevádzky služieb alebo (vi) sa podmienky zmenia v prospech používateľa. O plánovanej zmene vás budeme informovať predtým, ako vstúpi do platnosti, či už prostredníctvom používateľského rozhrania, v e-mailovej správe alebo iným primeraným spôsobom. Poskytneme vám možnosť zrušiť používanie služieb aspoň 30 dní predtým, ako zmena vstúpi do platnosti. Ak nezrušíte používanie služieb počas tejto lehoty, vyjadrujete tak svoj súhlas so zmenami tejto zmluvy. Na túto možnosť budeme výslovne upozorňovať aj pri informovaní o plánovanej zmene tejto zmluvy.

1.5. Aké typy zmien služieb môžem očakávať? Neustále pracujeme na zlepšovaní služieb, aby sme vylepšili alebo aktualizovali ich funkcie, uviedli nové funkcie alebo prispôsobili tieto služby, a tieto služby tiež môžeme kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť z nich určité funkcie. V prípade platených služieb vás vopred upozorníme na závažné zmeny v službách. Služby môžete kedykoľvek zrušiť. Služby alebo ich funkcie tiež môžeme poskytovať vo verzii beta, ktorá nemusí pracovať správne alebo rovnako, ako môže fungovať finálna verzia.

2. Konto spoločnosti Microsoft

2.1. Čo je konto spoločnosti Microsoft? Na prístup k častiam služieb, ako sú napríklad služby značky Microsoft, budete potrebovať konto spoločnosti Microsoft. Konto spoločnosti Microsoft, predtým známe ako konto Windows Live ID, sú poverenia, ktoré budete používať na overenie v našej sieti. Ak chcete vytvoriť konto spoločnosti Microsoft, musíte zadať meno používateľa a heslo, určité demografické informácie a informácie na „potvrdenie vlastníctva konta“, ako je napríklad druhá e-mailová adresa alebo telefónne číslo. Pre existujúcich vlastníkov konta spoločnosti Microsoft môže byť potrebné zadať informácie na „potvrdenie vlastníctva konta“, aby mohli pokračovať v používaní svojho konta spoločnosti Microsoft. Sami zodpovedáte za zachovanie dôvernosti informácií o svojom konte a hesle. Svoje konto spoločnosti Microsoft môžete používať na prístup k ďalším produktom, webovým lokalitám alebo službám spoločnosti Microsoft (ako je napríklad systém Windows, služba Xbox LIVE alebo systém Windows Phone). Podmienky a požiadavky pre tieto produkty, webové lokality alebo služby sa však v prípade odlišnosti od tejto zmluvy môžu vzťahovať aj na vaše používanie tohto produktu, webovej lokality alebo služby. Ak v ponuke pre platenú časť služieb nie je uvedené inak, na zachovanie aktívneho stavu služieb značky Microsoft sa vyžaduje, aby ste sa pravidelne (minimálne raz za 270 dní) prihlasovali do svojho konta spoločnosti Microsoft. Ak sa počas tohto obdobia neprihlásite, môžeme zrušiť váš prístup k službám značky Microsoft. V prípade zrušenia služieb značky Microsoft v dôsledku neprihlásenia môže dôjsť aj k trvalému odstráneniu vašich údajov z našich serverov.

2.2. Ako mám postupovať, ak nemôžem získať prístup k svojmu kontu spoločnosti Microsoft? Ak ste zabudli heslo alebo sa z iného dôvodu nemôžete prihlásiť do konta spoločnosti Microsoft, môžete svoje konto obnoviť na webovej stránke Obnovenie hesla (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656). Spoločnosť Microsoft nezaručuje obnovenie vášho konta spoločnosti Microsoft ani zachovanie vášho obsahu (ako je definovaný v ďalšej časti).

2.3. Ako mám postupovať, ak som svoje konto spoločnosti Microsoft nezískal od spoločnosti Microsoft? V niektorých prípadoch vám umožňujeme získať konto spoločnosti Microsoft aj od tretej strany, ako je napríklad škola, firma, poskytovateľ internetových služieb alebo správca spravovanej domény (http://www.domains.live.com). Tieto tretie strany môžu mať dodatočné práva v súvislosti s vaším kontom spoločnosti Microsoft, ako je napríklad právo obnoviť vaše heslo, zobraziť údaje o používaní konta alebo o profile, čítať alebo uchovávať obsah vo vašom konte alebo pozastaviť či zrušiť konto spoločnosti Microsoft. V takýchto prípadoch sú pre vás záväzné podmienky tejto zmluvy a dodatočné podmienky používania tejto tretej strany, ktoré by vám daná tretia strana mala sprístupniť. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za dodatočné podmienky používania týchto tretích strán. Ak ste správcom spravovanej domény, zodpovedáte za všetky aktivity, ktoré prebiehajú v rámci kont v spravovanej doméne v dôsledku vašej nedbalosti alebo opomenutia.

3. Obsah

3.1. Kto vlastní obsah, ktorý pridám do služieb? Obsah zahŕňa všetko, čo odovzdáte, uložíte alebo prenesiete do služieb, ako napríklad údaje, dokumenty, fotografie, videá, hudbu, e-maily a okamžité správy („obsah“). Okrem materiálu, ktorý vám poskytujeme na základe licencie a ktorý môže byť začlenený do vášho vlastného obsahu (ako sú napríklad obrázky clip art), si nenárokujeme vlastníctvo obsahu, ktorý poskytnete v rámci služieb. Váš obsah zostáva vaším obsahom a zodpovednosť za tento obsah nesiete vy. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si pravidelne vytvárali záložné kópie svojho obsahu. Okrem toho tiež neriadime, neoverujeme, neodporúčame ani neplatíme za obsah, ktorý ste vy alebo iní používatelia sprístupnili v službách.

3.2. Kto môže získať prístup k môjmu obsahu? Vy určujete, kto môže získať prístup k vášmu obsahu. Ak zdieľate obsah vo verejných oblastiach služieb alebo v zdieľaných oblastiach, ktoré sú k dispozícii pre ostatných vybraných používateľov, výslovne súhlasíte s tým, že každý, s kým zdieľate obsah, môže bezplatne používať, reprodukovať, distribuovať, zobrazovať, prenášať, ukladať a zverejňovať tento obsah výlučne v súvislosti so službami a ďalšími produktmi a službami spoločnosti Microsoft alebo držiteľmi jej licencií. Ak nechcete, aby iní mali túto možnosť, nepoužívajte služby na zdieľanie svojho obsahu. Ak používate alebo zdieľate obsah v službách spôsobom, ktorý porušuje autorské práva, ochranné známky, iné práva na ochranu duševného vlastníctva alebo práva na ochranu osobných údajov, porušujete túto zmluvu. Vyhlasujete a zaručujete, že počas trvania tejto zmluvy máte (a budete mať) všetky potrebné práva pre obsah, ktorý odovzdávate alebo zdieľate v službách, a že používaním obsahu tak, ako je uvedené v tomto odseku, nebudete porušovať žiadne zákony ani práva tretích strán.

3.3. Ako spoločnosť Microsoft narába s mojím obsahom? Pri odovzdaní obsahu do služieb vyjadrujete svoj súhlas s tým, že tento obsah sa môže používať, upravovať, prispôsobovať, ukladať, reprodukovať, distribuovať a zobrazovať v rozsahu potrebnom na účely vašej ochrany a nan účely poskytovania, ochrany a zlepšovania produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Môžeme napríklad príležitostne používať automatizované prostriedky na izolovanie informácií z e-mailov, konverzácií alebo fotografií, aby nám pomohli zisťovať nevyžiadanú poštu a malvér a ochraňovať vás pred nimi, prípadne vylepšovať služby o nové funkcie, ktoré uľahčujú ich používanie. Pri spracovaní vášho obsahu spoločnosť Microsoft prijíma opatrenia na ochranu osobných údajov.

3.4. Aký typ obsahu nie je povolený? Obsah porušujúci túto zmluvu, ktorá zahŕňa aj politiku ochrany pred nevyžiadanou poštou spoločnosti (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) Microsoft a pravidlá správania (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), spoločnosti Microsoft alebo miestne zákony nie je v týchto službách povolený. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo kontrolovať obsah z hľadiska dodržiavania podmienok tejto zmluvy. V rámci úsilia o ochranu služieb alebo svojich zákazníkov a dodržiavanie podmienok tejto zmluvy môže spoločnosť Microsoft blokovať alebo inak obmedzovať doručovanie ľubovoľného typu e-mailov, okamžitých správ alebo iného typu komunikácie do alebo z týchto služieb.

3.5. Môže spoločnosť Microsoft odstrániť môj obsah zo služieb? Áno. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť alebo odstrániť obsah z našich služieb, ak sa domnievame, že ide o porušenie príslušných zákonov alebo tejto zmluvy, prípadne ak obsah prekračuje limity pre ukladací priestor či veľkosť súborov. Môžeme odmietnuť publikovanie obsahu a môžeme tiež odstrániť obsah z ľubovoľného dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Ak obsah, ktorý uložíte v službách, je legálny a je v súlade s touto zmluvou, je chránený zákonmi o autorských právach a vy máte právo na používanie tohto obsahu, poskytneme vám možnosť obnoviť tento obsah. Táto možnosť sa nebude uplatňovať, ak došlo k odstráneniu obsahu z našich serverov v dôsledku nečinnosti vášho konta spoločnosti Microsoft počas obdobia uvedeného v bode 2.2.

4. Zrušenie služieb

4.1. Čo sa stane, ak nedodržím tieto podmienky? Ak porušujete túto zmluvu a budete pokračovať v porušovaní relevantných ustanovení aj po doručení výzvy na zastavenie porušovania v zodpovedajúcej a primeranej lehote, môžeme voči vám prijať opatrenia vrátane odstránenia vášho obsahu zo služieb, pozastavenia prístupu k službám, požiadania o zdržiavanie sa určitých aktivít, zrušenia služieb alebo nahlásenia týchto aktivít príslušným orgánom. Toto ustanovenie nemá vplyv na ďalšie zákonné práva spoločnosti Microsoft na okamžité ukončenie zmluvy z dostatočného dôvodu. Táto možnosť zahŕňa závažné porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Závažné porušenie povinností zahŕňa všetky povinnosti, ktoré je potrebné splniť na správne uplatňovanie tejto zmluvy, aby bolo možné dosiahnuť ciele tejto zmluvy, a kde používatelia vo všeobecnosti môžu predpokladať, že tieto povinnosti budú splnené v zmysle a podľa obsahu tejto zmluvy. Odstránenie obsahu a zrušenie služieb bude mať za následok odstránenie údajov. Údaje sa odstránia a nebude možné ich obnoviť, a preto vám dôrazne odporúčame pravidelne zálohovať údaje a obsah, ktorý máte uložený v službách.

4.2. Môžem stratiť prístup k službám aj z iných dôvodov? Áno. Časti služieb (a to najmä služieb značky Microsoft) vyžadujú, aby ste sa aspoň raz za 270 dní prihlásili do konta spoločnosti Microsoft (pozrite si bod 2.2). Okrem toho existujú aj iné dôvody, pre ktoré spoločnosť Microsoft môže zastaviť poskytovanie častí služieb, vrátane nevýhodnosti ďalšieho poskytovania týchto služieb, technologického pokroku, potreby zmeny na základe spätnej väzby zákazníkov alebo pri externých problémoch, ktoré spôsobujú, že je nevhodné alebo nepraktické pokračovať v poskytovaní služieb. V takomto prípade sa vaše údaje natrvalo odstránia z príslušnej časti služieb. Ak bez uvedenia príčiny zrušíme určitú platenú službu ako celok, vrátime vám z vašich platieb sumu pomerne zodpovedajúcu rozsahu služby, ktorý vám dôsledku zrušenia služby nebol poskytnutý. Ak sa zaregistrujete v platených službách a nezaplatíte načas za ich používanie, môžeme vaše služby pozastaviť alebo zrušiť (podrobnosti nájdete v bode 9.11).

4.3. Ako môžem ukončiť služby? Služby môžete ukončiť kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Môžete to vykonať podľa postupu na zrušenie konta na webovej stránke svojho konta (https://account.live.com). Ak chcete zrušiť platenú službu, pozrite si bod 9.10. Ak rušíte svoje služby, svoj obsah z týchto služieb najrýchlejšie odstránite tak, že ho manuálne odstránite z jednotlivých súčastí služieb (napríklad manuálne odstránite svoje e-maily). Upozorňujeme však, že odstránený obsah alebo obsah priradený k zrušenému kontu nemusí byť pre vás prístupný, ale môže sa na určité obdobie zachovať v našich systémoch.

4.4. Čo sa stane v prípade ukončenia alebo zrušenia mojich služieb? Ak sa vaše služby zrušia alebo ukončia (či už z vašej alebo z našej strany), okamžite strácate právo na používanie služieb a skončí sa aj platnosť vašej licencie na používanie nášho softvéru. Softvér potom musíte odinštalovať, alebo ho môžeme zakázať. Ak je vaše konto spoločnosti Microsoft zrušené alebo ukončené (či už z vašej, alebo našej strany), vaše právo na používanie konta spoločnosti Microsoft sa okamžite ukončí. Ak dôjde k zrušeniu alebo vypovedaniu vašich služieb, môžeme natrvalo odstrániť váš obsah z našich serverov a nemáme žiadnu povinnosť vrátiť vám tento obsah. Preto vám odporúčame pravidelne vytvárať záložné kópie obsahu.

5. Ochrana osobných údajov

5.1. Zhromažďuje spoločnosť Microsoft moje osobné údaje? Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Určité informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, používame na prevádzkovanie a poskytovanie služieb. Okrem toho sa do našich služieb môžu automaticky odovzdávať aj informácie o vašom počítači, vašom používaní služieb a o výkone služieb. Ak chcete zistiť, ako používame a chránime vaše informácie, prečítajte si Vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov online (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457).

5.2. Používajú služby súbory „cookie“? Áno, služby používajú súbory „cookie“. Súbor „cookie“ je malý textový súbor, ktorý webový server vloží do počítača. Súbory „cookie“ obsahujú text, ktorý dokáže čítať iba webový server v doméne, ktorá vytvorila tento súbor „cookie“. Ak napríklad lokalita Bing.com vytvorí súbor „cookie“, tento súbor „cookie“ môžu čítať iba webové servery lokality Bing.com. Služby používajú súbory „cookie“ z rôznych dôvodov vrátane uchovávania informácií o preferenciách a nastavení, prispôsobovania obsahu, ktorý sa vám má zobraziť, a analýzy používania služieb na účely ich zlepšovania. Súbory „cookie“ používame aj v rámci procesu prihlasovania do konta spoločnosti Microsoft, ako aj na účely inzercie online (vrátane reklám zacielených na základe správania používateľov). Ak chcete zistiť, ako blokovať, kontrolovať a odstraňovať súbory „cookie“, ako aj získať informácie o možnosti ukončenia inzercie spoločnosti Microsoft, ktorá je zacielená na základe správania používateľov, prečítajte si časť „Používanie súborov cookie“ vo vyhlásení o ochrane osobných údajov (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74170). Používaním služieb vyjadrujete svoj súhlas s tým, že môžeme vkladať súbory „cookie“ do vášho počítača v rozsahu povolenom vašimi prispôsobenými nastaveniami.

5.3. Sprístupňuje spoločnosť Microsoft moje osobné údaje mimo spoločnosti Microsoft? Výslovne súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže získať prístup, zverejniť alebo uchovávať informácie súvisiace s vaším používaním služieb vrátane vašich osobných údajov a osobného obsahu alebo informácií, ktoré spoločnosť Microsoft o vás získava prostredníctvom vášho používania služieb (ako je napríklad adresa IP alebo iné informácie tretej strany), keď spoločnosť Microsoft v dobrej viere dospeje k názoru, že je to potrebné: (a) na dodržanie súladu s príslušnými zákonmi alebo v reakcii na právny spor s kompetentnými úradmi, (b) na vymáhanie dodržiavania ustanovení tejto zmluvy alebo na ochranu práv alebo majetku spoločnosti Microsoft alebo jej zákazníkov alebo (c) na zabránenie stratám na ľudských životoch alebo vážnym fyzickým poraneniam osôb.

5.4. Ako reaguje spoločnosť Microsoft v prípade právneho sporu? Podobne ako na iných poskytovateľov internetových služieb, aj na spoločnosť Microsoft sa inštitúcie zaoberajúce sa vymáhaním práva, vládne inštitúcie a sporné strany obracajú so zákonnými požiadavkami o poskytnutie obsahu uloženého v jej sieti. Tieto informácie môžu súvisieť s údajným zločinom alebo občianskym sporom a ich poskytnutie sa zvyčajne požaduje v súlade s bežnými zákonnými postupmi krajiny alebo oblasti, v ktorej sa príslušná aktivita vyskytla. V rámci týchto vyšetrovaní alebo právnych postupov sa od spoločnosti Microsoft môže vyžadovať splnenie požiadaviek na poskytnutie vašich informácií alebo vášho obsahu.

6. Prerušenie poskytovania a zálohovanie služieb

Služby sa snažíme udržiavať v nepretržitej prevádzke, u všetkých služieb online však dochádza k príležitostným prerušeniam poskytovania alebo výpadkom. Obsah, ktorý uchovávate v službách, by ste mali pravidelne zálohovať. Vytvorenie a dodržiavanie plánu pravidelného zálohovania vám môže pomôcť zabrániť strate vášho obsahu.

7. Softvér

7.1. Akými podmienkami sa riadi používanie softvéru, ktorý je súčasťou služieb? Ak používate alebo získate softvér, ktorý je súčasťou našich služieb, jeho používanie sa riadi niektorými z dvoch typov licenčných podmienok („licenčné podmienky“): Ak sa vám zobrazí samostatná licenčná zmluva na používanie softvéru a vy vyjadríte svoj súhlas s podmienkami tejto zmluvy, zobrazené licenčné podmienky sa budú vzťahovať výlučne na tento softvér. Ak neprijmete licenčné podmienky, nemôžete používať ani získať tento softvér. Ak sa vám samostatne nezobrazia žiadne licenčné podmienky, budú sa uplatňovať výlučne podmienky tejto zmluvy. Softvér sa nepredáva, ale sa poskytuje na základe licencie a spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky práva na softvér, ktoré nie sú výslovne udelené spoločnosťou Microsoft v týchto licenčných podmienkach. Ak sa touto zmluvou riadi zobrazená webová lokalita, skripty alebo kód tretej strany, ktoré sú prepojené alebo na ktoré sa odkazuje z tejto webovej lokality, vám na základe licencie poskytujú tretie strany, ktoré vlastnia tento kód, a nie spoločnosť Microsoft.

7.2. Ako môžem používať softvér poskytnutý ako súčasť služieb? Udeľujeme vám právo na inštaláciu a používanie jednej kópie softvéru na jedno zariadenie bez možnosti používania viacerými osobami naraz a na používanie v rámci používania služieb, ale iba v prípade, ak dodržíte všetky ostatné podmienky v tejto zmluve.

7.3. Existujú v súvislosti so softvérom alebo službami zakázané aktivity? Áno. Okrem ďalších obmedzení v tejto zmluve nesmiete obchádzať ani vynechávať žiadne opatrenia na technologickú ochranu súvisiace so softvérom alebo službami a ani rozoberať, dekompilovať ani spätne zostavovať žiadny softvér ani inú súčasť služieb, ktorá je zahrnutá do služieb alebo prístupná prostredníctvom služieb, s výnimkou a iba v rozsahu, v akom to výslovne povoľujú príslušné zákony na ochranu autorských práv. Nesmiete ani oddeľovať súčasti softvéru alebo služieb na použitie v iných zariadeniach, publikovať, kopírovať, prenajímať alebo požičiavať softvér alebo služby ani prevádzať softvér, licencie na softvér alebo akékoľvek práva súvisiace so službami, ak to nie je výslovne povolené touto zmluvou. Služby nesmiete používať neoprávneným spôsobom, ktorý môže narúšať ich používanie inou osobou alebo prístup inej osoby k službe, údajom, kontu alebo sieti. Nesmiete umožniť prístup k službám prostredníctvom neoprávnených aplikácií tretích strán.

7.4. Ako sa softvér aktualizuje? Vašu verziu softvéru si môžeme automaticky overiť. Na účely aktualizácie, vylepšenia a ďalšieho vývoja služby môžeme bezplatne a automaticky preberať do vášho počítača aktualizácie softvéru. Súhlasíte s tým, že budete prijímať tieto aktualizácie v súlade s týmito podmienkami, ak nie sú k aktualizáciám priradené iné podmienky. Ak existujú iné podmienky, budú sa vzťahovať na aktualizovaný softvér, a ak neprijmete tieto podmienky týkajúce sa aktualizácií, nemôžete používať ani získať tieto aktualizácie. Spoločnosť Microsoft nie je povinná sprístupňovať žiadne aktualizácie a nezaručuje, že bude podporovať verziu systému, pre ktorý ste získali licenciu na používanie softvéru.

8. Dodatočné podmienky pre lokality Office.com, MSN a Bing

8.1. Mediálne prvky a šablóny lokality Office.com a aplikácií Office Web Apps. Ak používate lokalitu Microsoft Office.com alebo aplikácie Microsoft Office Web Apps, môžete získať prístup k mediálnym obrázkom, obrázkom ClipArt, animáciám, zvukom, hudbe, videoklipom, šablónam a ďalším formám obsahu („mediálnym prvkom“) poskytnutým so softvérom dostupným na lokalite Office.com alebo ako súčasť služby priradenej k softvéru. Mediálne prvky môžete kopírovať a používať v projektoch a dokumentoch. Nesmiete (i) predávať, licencovať ani distribuovať kópie mediálnych prvkov ako také alebo ako produkt, ak primárna hodnota produktu spočíva v mediálnych prvkoch, (ii) udeľovať svojim zákazníkom práva na ďalšie licencovanie alebo distribuovanie mediálnych prvkov, (iii) licencovať alebo distribuovať na komerčné účely mediálne prvky, ktoré predstavujú identifikovateľných jednotlivcov, vlády, logá, ochranné známky alebo emblémy, ani používať tieto typy obrázkov spôsobom, ktorý by mohol naznačovať schválenie alebo spojitosť s vaším produktom, entitou alebo aktivitou, ani (iv) vytvárať obscénne diela pomocou mediálnych prvkov. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Používanie obsahu chráneného autorskými právami spoločnosti Microsoft (http://www.microsoft.com/permission).

8.2. MSN Video. Videá a prehrávač videí na vkladanie, ktorý je k dispozícii v službe MSN Video, sú určené len na vaše nekomerčné osobné používanie a ak v inej časti tejto zmluvy nie je uvedené inak, nemožno ich preberať, kopírovať ani redistribuovať bez oprávnenia od vlastníkov práv. Prehrávač videí na vkladanie nesmiete použiť na žiadnej webovej lokalite, ktorá je prvotne určená na zobrazovanie inzercie alebo zhromažďovanie výnosov z predplatného, prípadne je priamym konkurentom služby MSN, ak na to vopred nezískate náš výslovný písomný súhlas. Súhlasíte s tým, že s vaším používaním prehrávača videí na vkladanie môžu byť spojené ďalšie náklady, poplatky a tantiémy tretej strany vrátane tantiém za verejnú produkciu vo vašej krajine alebo oblasti.

8.3 Hlasom aktivované hľadanie v službe Bing. Ak používate funkciu hlasom aktivovaného hľadania v aplikácii Bing, výslovne vyjadrujete svoj súhlas s nahrávaním a zhromažďovaním svojich hlasových vstupov spoločnosťou Microsoft. Vaše hlasové vstupy použijeme výlučne na poskytovanie služby Bing a zlepšovanie produktov a služieb spoločnosti Microsoft na rozpoznávanie hlasu.

8.4. Vaša poloha a služba m.bing.com. Ak používate službu m.bing.com v zariadení so zapnutým určovaním polohy, vyjadrujete tak svoj výslovný súhlas s tým, že spoločnosť Microsoft bude zhromažďovať a používať informácie o vašej polohe v súlade s Vyhlásením spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov online (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457). Informácie o vašej polohe použijeme na poskytovanie a zlepšovanie výsledkov hľadania a určovania polohy na mape.

9. Nasledujúce podmienky sa na vás vzťahujú, ak platíte spoločnosti Microsoft za jej služby

9.1. Poplatky. Ak je s určitou časťou služieb spojený určitý poplatok, súhlasíte s platbou tohto poplatku. Ak nie je uvedené inak, cena určená za tieto služby zahŕňa všetky príslušné dane a vyrovnania výmenného kurzu.

9.2. Vaše fakturačné konto. Na účely platenia poplatkov za službu sa od vás bude pri registrácii v službe požadovať zadanie spôsobu platby. Prístup k informáciám o fakturačnom konte a o spôsobe platby a možnosť zmeniť tieto informácie získate prostredníctvom webovej lokality Správa fakturácie a kont (https://billing.microsoft.com). Súhlasíte s tým, že informácie o svojom fakturačnom účte budete neustále udržiavať v aktualizovanom stave. Okrem toho súhlasíte s tým, že spoločnosti Microsoft povolíte používanie všetkých aktualizovaných informácií o spôsobe platby, ktoré vám poskytne vaša banka alebo príslušná platobná sieť. Ak nám oznámite ukončenie používania doterajšieho spôsobu platby a neuvediete iný spôsob platby ani po našej výzve na uvedenie týchto informácií v primeranej lehote, môžeme odôvodnene zrušiť vašu platenú službu. Vaše upozornenie neovplyvní poplatky účtované na fakturačné konto predtým, ako sme mohli primerane zareagovať na vaše zmeny v informáciách o fakturačnom konte.

9.3. Fakturácia. Poskytnutím informácií o spôsobe platby spoločnosti Microsoft (i) potvrdzujete, že máte oprávnenie používať uvedený spôsob platby a že všetky poskytnuté platobné informácie sú pravdivé a presné, (ii) oprávňujete spoločnosť Microsoft účtovať vám za služby prostredníctvom vášho spôsobu platby a (iii) oprávňujete spoločnosť Microsoft účtovať vám za každú platenú súčasť služieb, na ktorej odber ste sa rozhodli zaregistrovať alebo ktorú ste sa rozhodli používať počas platnosti tejto zmluvy. K fakturácii poplatkov za služby prostredníctvom vášho spôsobu platby môže v súlade s dohodou dôjsť nasledujúcimi spôsobmi: (a) v čase nákupu, (b) krátko po nákupe alebo (c) opakovane, ak ide o služby s prihlásením na odber. V súlade s dohodou môže dôjsť aj k fakturácii vopred. Môžeme vám tiež účtovať poplatok až do výšky schválenej sumy a budeme vás vopred upozorňovať na rozdiely týkajúce sa opakovaného poskytovania služieb prihlásenia na odber. Môžeme vám fakturovať viac ako jedno predchádzajúce a aktuálne fakturačné obdobie naraz.

9.4. Automatické obnovenie. Ak sú vo vašej krajine, oblasti alebo provincii povolené automatické obnovenia, budeme vám v čase registrácie na odber služby alebo pred automatickým obnovením služby oznamovať, že služba sa automaticky obnoví. Keď vám oznámime, že služby sa budú automaticky obnovovať, môžeme automaticky obnoviť vaše služby a účtovať vám aktuálnu cenu za obdobie obnovenia. Pripomenieme vám aj to, že vám budeme účtovať prostredníctvom vybratého spôsobu platby za obnovenie služieb, a poskytneme vám aj pokyny, ako môžete službu zrušiť. Za obdobie obnovenia vám budeme účtovať cenu aktuálnu pre toto obdobie, ak nám minimálne jeden mesiac pred uplynutím platnosti alebo pri uplynutí platnosti obdobia obnovenia neoznámite, že chcete zmluvu zrušiť, alebo ak nám to neoznámite iným spôsobom, ktorý je v súlade s možnosťami oznámenia zrušenia služby.

9.5. Výpis online a chyby. Výpis o fakturácii vám poskytneme na webovej lokalite Správa fakturácie a kont (https://billing.microsoft.com), kde môžete tento výpis zobraziť a vytlačiť. Výpis o fakturácii online ste povinní pravidelne (aspoň raz za mesiac) kontrolovať. Toto je jediný poskytovaný výpis o fakturácii. Sami zodpovedáte za vytlačenie alebo uloženie kópie každého výpisu online, ako aj za to, že si túto kópiu uložíte na účely vlastnej evidencie. Ak sa vo faktúre pomýlime, chybu opravíme okamžite po tom, čo nám to oznámite a vyúčtovanie preveríme. Evidentnú chybu nám musíte oznámiť do 120 dní od jej prvého výskytu vo výpise. Ak nám ju neoznámite v požadovanej lehote, zbavujete nás akejkoľvek zodpovednosti a vzdávate sa nárokov za straty vyplývajúce z chyby spôsobenej miernou nedbalosťou. Okrem toho sa v takomto prípade od nás nebude požadovať oprava chyby ani poskytnutie náhrady. Vo všetkých ostatných prípadoch platí, že ak spoločnosť Microsoft zistí, že pri fakturácii došlo k chybe, bude vás o tom informovať a vykoná primerané kroky na čo najskoršie odstránenie tejto chyby.

9.6. Obdobie práva na stiahnutie. Ak si vyžiadate naše služby, budete mať počas 15 dní nárok na zrušenie alebo stiahnutie svojej žiadosti. Ak vám služby začneme poskytovať okamžite, nebudete mať nárok na zrušenie ani na stiahnutie. Služby môžete zrušiť tak, ako je uvedené v časti 9.10. Informácie o zásadách spoločnosti Microsoft týkajúcich sa vrátenia peňazí nájdete v časti 9.9.

9.7. Ponuky počas skúšobného obdobia. Ak využívate skúšobné obdobie a nechcete platiť nové poplatky, služby musíte zrušiť do konca skúšobného obdobia, pokiaľ vám neoznámime inak. Služby je možné zrušiť tak, ako je uvedené v časti 9.10. Ak nezrušíte svoje služby a oznámili sme vám, že po skončení skúšobného obdobia sa služby budú poskytovať na základe plateného prihlásenia na odber, a informovali sme vás aj o príslušných poplatkoch a všetkých ostatných prípadných uplatniteľných podmienkach, oprávňujete nás na účtovanie aktuálnych cien za služby prostredníctvom vášho spôsobu platby.

9.8. Zmeny cien. Ak je pre službu stanovená presne vymedzená dĺžka jej poskytovania a cena, táto cena zostane nezmenená, kým sa obdobie jej ponuky neskončí. Ak chcete pokračovať v používaní služieb, bude potrebné, aby ste vyjadrili svoj súhlas s každou novou ponukou a cenou. Ak sa vám služby poskytujú pravidelne (napríklad mesačne) bez stanovenej doby trvania a nejde o skúšobnú ponuku, cenu služieb môžeme za rok zmeniť až o 5 percent, ak vás o tom informujeme aspoň 30 dní predtým, ako zmena nadobudne účinnosť. Pred zmenou ceny budete mať možnosť používanie služieb zrušiť. Pri oznámení zmeny cien vás tiež výslovne informujeme o tom, že ak služby nezrušíte, nová cena nadobudne účinnosť. Ak služby nezrušíte, po skončení obdobia vám budeme za používanie služieb účtovať novú cenu. Ak s touto zmenou cien nesúhlasíte, skôr než zmena cien nadobudne účinnosť, musíte služby zrušiť a prestať ich používať. Ak služby zrušíte, možnosť ich používania sa skončí na konci aktuálneho obdobia poskytovania služieb alebo (ak vám poplatky účtujeme pravidelne) na konci obdobia, v ktorom ste služby zrušili.

9.9. Zásady vrátenia peňazí. Poplatky sú vo všeobecnosti nevratné, ak len ich vrátenie nie je založené na bežnom zrušení alebo na zrušení z dostatočného dôvodu alebo v dôsledku hrubej nedbalosti zo strany spoločnosti Microsoft vrátane prípadov neúčinného poskytovania služieb. Ak máte nárok na stiahnutie v súlade s bodom 9.6, vrátime vám v primeranej lehote všetky prostriedky, ktoré ste zaplatili.

9.10. Zrušenie služieb. Služby môžete kedykoľvek zrušiť, a to aj bez uvedenia príčiny. Ak chcete získať ďalšie informácie a pokyny na zrušenie služieb, prejdite na webovú stránku Správa fakturácie a kont (https://billing.microsoft.com) Mali by ste skontrolovať ponuku s popisom služieb, pretože (i) môžete byť povinní uhradiť všetky poplatky účtované na vaše fakturačné konto za služby pred dátumom zrušenia alebo (ii) pri zrušení služieb môžete stratiť prístup k svojmu kontu spoločnosti Microsoft.

9.11. Oneskorené platby. Musíte zaplatiť všetky opodstatnené poplatky, ktoré si účtujeme za všetky omeškané platby vrátane nákladov za právne zastúpenie a ďalších zákonných nákladov a poplatkov, ako to vyžadujú príslušné zákony a nariadenia. Vaše služby môžeme pozastaviť alebo zrušiť, ak načas nezaplatíte celú sumu po odoslaní upomienky (s upozornením na pozastavenie alebo ukončenie služieb) na uskutočnenie platby v primeranom čase. Pozastaveniu alebo zrušeniu sa môžete vyhnúť, ak uskutočníte požadovanú platbu v primeranej lehote uvedenej v upomienke. Ak ide o zanedbateľnú neuhradenú sumu, uplatňuje sa iný postup. Neuhradené sumy nižšie ako 2 percentá z celkovej fakturovanej sumy sa budú vždy považovať za zanedbateľné. Pozastavenie alebo zrušenie služieb z dôvodu nezaplatenia môže viesť k strate prístupu k vášmu kontu spoločnosti Microsoft.

9.12. Platby pre vás. Ak vám dlžíme platbu, súhlasíte s tým, že nám včas a presne poskytnete všetky informácie, ktoré potrebujeme na uhradenie platby. Sami zodpovedáte za úhradu všetkých daní a poplatkov, ktoré možno budete musieť uhradiť v dôsledku prijatia tejto platby. Ak prijmete platbu, ktorá vám nebola určená, môžeme ju stornovať alebo požadovať jej vrátenie. Súhlasíte, že budete s nami v tejto veci spolupracovať.

9.13. Poplatky za služby s prístupom na internet a iné poplatky. Ak služby nezahŕňajú prístup na internet, ste zodpovední za platby poplatkov účtované vaším poskytovateľom prístupu na internet. Ide o dodatočné poplatky k poplatkom, ktoré nám platíte za služby. Ak prístup k službám získavate prostredníctvom bezdrôtových zariadení (ako sú napríklad mobilné telefóny alebo tablety), operátor poskytujúci bezdrôtové služby vám môže účtovať poplatky za upozornenia, prehľadávanie webu, odosielanie správ a ďalšie služby, ktoré vyžadujú používanie mobilných a bezdrôtových dátových služieb. Overte u svojho operátora, či si účtuje takéto poplatky, ktoré sa na vás môžu vzťahovať. Ste výhradne zodpovední za úhradu všetkých nákladov, ktoré sa vám nahromadia za prístup k službám prostredníctvom bezdrôtovej alebo inej komunikačnej služby.

10. NEPOSKYTUJEME ŽIADNU DODATOČNÚ ZÁRUKU

SLUŽBY POSKYTUJEME „TAK, AKO SÚ“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A „TAK, AKO SÚ DOSTUPNÉ“. NEZARUČUJEME ANI PRESNOSŤ A AKTUÁLNOSŤ INFORMÁCIÍ DOSTUPNÝCH V SLUŽBÁCH. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE POČÍTAČOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY NIE SÚ BEZ CHÝB A OBČAS DOCHÁDZA K ICH ODSTÁVKAM A VÝPADKOM. NEMÔŽEME ZARUČIŤ, ŽE SLUŽBY BUDÚ PRACOVAŤ BEZ PRERUŠENIA, V POŽADOVANOM ČASE, BEZPEČNE ALEBO BEZ CHÝB. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT, JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, PREDAJCOVIA, DISTRIBÚTORI A DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE VÝSLOVNÉ ZÁRUKY ANI PODMIENKY. MÁTE K DISPOZÍCII VŠETKY ZÁKONOM PREDVÍDANÉ ZÁRUKY, ALE NEPOSKYTUJEME ŽIADNE INÉ ZÁRUKY. ODMIETAME AKÉKOĽVEK IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, ODBORNEJ STAROSTLIVOSTI A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV.

11. Obmedzenie zodpovednosti

11.1. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za žiadny obsah poskytnutý používateľmi (vrátane prepojení na webové lokality tretích strán) ani za aktivity vykonávané používateľmi. Tento obsah a aktivity nemožno pripisovať spoločnosti Microsoft ani nepredstavujú názor spoločnosti Microsoft.

11.2. Ak dôjde k závažnému porušeniu povinností vyplývajúcich zo zmluvy, spoločnosť Microsoft zodpovedá len za miernu nedbalosť spoločnosti Microsoft, jej zastupujúcich agentov alebo jej zákonných zástupcov. Závažné porušenie povinností zahŕňa všetky povinnosti, ktoré je potrebné splniť na správne uplatňovanie tejto zmluvy, aby bolo možné dosiahnuť ciele tejto zmluvy, a kde používatelia vo všeobecnosti môžu predpokladať, že tieto povinnosti budú splnené v zmysle a podľa obsahu tejto zmluvy.

11.3. Spoločnosť Microsoft, jej zastupujúci agenti alebo zákonní zástupcovia zodpovedajú za nepredvídateľné škody, atypické škody alebo finančné straty v súvislosti s akoukoľvek nepriamou škodou vrátane ušlých ziskov len v prípade, ak spoločnosť Microsoft, je zastupujúci agenti alebo jej zákonní zástupcovia konali s hrubou nedbalosťou.

11.4. Obmedzenie zodpovednosti nemá vplyv na žiadne zákonné zodpovednosti spoločnosti Microsoft, ktoré nesúvisia s chybami, vrátane, ale nie výhradne, zodpovednosti podľa zákona o zodpovednosti za produkt a zákonnej zodpovednosti za porušenie záruky. To isté platí aj pre zodpovednosť spoločnosti Microsoft, jej zastupujúcich agentov alebo zákonných zástupcov v prípade straty života, úrazu alebo poškodenia zdravia jednotlivcov v dôsledku nedbalosti.

11.5. Z tejto zmluvy alebo z používania služieb nemôžu vyplynúť žiadne iné zmluvné ani zákonné nároky okrem nárokov uvedených v bodoch 11.1 až 11.4 a okrem zmluvnej alebo zákonnej zodpovednosti spoločnosti Microsoft za smrť alebo poranenie osôb, ktorá nebola opísaná v predchádzajúcich častiach bodu 11.

12. Zmluvná strana za spoločnosť Microsoft

12.1 Európa. Ak bývate alebo ak vaša firma sídli v Európe, uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg a interpretácia tejto zmluvy a uplatňovanie nárokov z jej porušenia sa bez ohľadu na kolízne normy riadi právnym poriadkom Luxemburska, ak nežijete alebo ak vaša firma nesídli v Španielsku. V takomto prípade sa interpretácia tejto zmluvy riadi právnym poriadkom Španielska. Všetky ďalšie nároky vrátane nárokov týkajúcich sa zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nekalej súťaži a prípady úmyselného porušenia zákonov sa budú posudzovať v súlade s právnym poriadkom krajiny, v ktorej používate služby. Čo sa týka súdnej právomoci, vy aj spoločnosť Microsoft si pre rozhodovanie všetkých sporov, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy alebo s ňou súvisia, môžete vybrať krajinu, do ktorej smerujeme vaše služby, alebo si ako alternatívu môžete vybrať príslušný súd v Luxembursku.

12.2. Spojené štáty americké.Ak bývate alebo ak vaša firma sídli v USA, uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. Interpretácia tejto zmluvy, uplatňovanie nárokov z jej porušenia a uplatňovanie všetkých ostatných nárokov (vrátane ochrany zákazníkov, nekalej súťaže a nárokov v dôsledku porušovania zákona) sa bez ohľadu na kolízne normy riadi zákonmi štátu, v ktorom žijete. Vy a my neodvolateľne súhlasíme s výlučnou právomocou a príslušnosťou štátnych alebo federálnych súdov v okrese King County, Washington, USA pre rozhodovanie všetkých sporov, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy alebo služieb alebo s ňou súvisia a ktoré sú vypočuté na súde (nie v rámci arbitrácie ani súdov pre menšie kauzy).

12.3. Severná alebo Južná Amerika okrem USA. Ak bývate alebo ak vaša firma sídli v Severnej alebo Južnej Amerike okrem USA, uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. Interpretácia tejto zmluvy sa riadi právnym poriadkom štátu Washington a vzťahuje sa na nároky vyplývajúce z porušenia zmluvy bez ohľadu na výber právnych princípov. Všetky ďalšie nároky vrátane nárokov týkajúcich sa zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nekalej súťaži a prípady úmyselného porušenia zákonov sa budú posudzovať v súlade s právnym poriadkom krajiny, v ktorej používate služby.

12.4. Stredný Východ alebo Afrika. Ak bývate alebo ak vaša firma sídli na Strednom Východe alebo v Afrike, uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg a interpretácia tejto zmluvy a uplatňovanie nárokov z jej porušenia sa bez ohľadu na kolízne normy riadi právnym poriadkom Luxemburska. Všetky ďalšie nároky vrátane nárokov týkajúcich sa zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nekalej súťaži a prípady úmyselného porušenia zákonov sa budú posudzovať v súlade s právnym poriadkom krajiny, v ktorej používate služby. Vy a my neodvolateľne súhlasíme s výlučnou právomocou a príslušnosťou súdov Luxemburska pre rozhodovanie všetkých sporov, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy alebo s ňou súvisia.

12.5. Ázia alebo Južný Pacifik, ak vaša krajina nie je konkrétne uvedená. Ak bývate alebo ak vaša firma sídli v Ázii alebo v oblasti Južného Pacifiku, uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Regional Sales Corp. podliehajúcou zákonom štátu Nevada, USA, s pobočkou v Singapure sídliacou na adrese 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968 a na túto zmluvu sa vzťahuje právny poriadok štátu Washington bez ohľadu na kolízne normy. Spory vznikajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane akýchkoľvek pochybností o jej existencii, platnosti alebo ukončení budú prerokované arbitrážou, ktorá sa bude konať v Singapure, v súlade s arbitrážnymi pravidlami centra Singapore International Arbitration Center („SIAC“), ktoré sú začlenené do tohto článku odkazom. Tribunál bude pozostávať z jedného arbitra menovaného predsedom centra SIAC. Arbitráž sa bude viesť v anglickom jazyku. Rozhodnutie arbitra bude konečné, záväzné a nespochybniteľné a môže sa použiť ako základ pre rozhodovanie súdu v ktorejkoľvek krajine alebo oblasti.

12.6. Japonsko. Ak bývate alebo ak vaša firma sídli v Japonsku, uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Táto zmluva vrátane akýchkoľvek záležitosti, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy alebo s ňou súvisia, sa riadi právnym poriadkom Japonska. Vy aj my neodvolateľne súhlasíme s výlučnou pôvodnou právomocou a príslušnosťou k okresnému súdu v Tokiu (Tokyo District Court) pri rozhodovaní o všetkých sporoch, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy alebo s ňou súvisia.

12.7. Čína. Ak bývate alebo ak vaša firma sídli v Číne, zmluvu o používaní služieb MSN, Bing alebo Windows Live Messenger uzatvárate so spoločnosťou Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minxing District, Shanghai, PRC. Na používanie služieb, ktoré sa riadia zmluvou uzavretou so spoločnosťou Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, sa vzťahuje právny poriadok ČĽR. V prípade používania služieb MSN, Bing alebo Windows Live Messenger v súlade s touto zmluvou budú všetky spory vznikajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou vrátane akýchkoľvek pochybností o existencii, platnosti alebo ukončení tejto zmluvy prerokované arbitrážou, ktorá sa bude konať v Hongkongu pod záštitou centra Hong Kong International Arbitration Centre („HKIAC“) v súlade s arbitrážnymi pravidlami UNCITRAL, ktoré sú začlenené do tohto článku odkazom. Pri tejto arbitráži bude k dispozícii jeden arbiter, ktorého vymenuje centrum HKIAC v súlade s arbitrážnymi pravidlami UNCITRAL. Arbitráž sa bude viesť v anglickom jazyku. Rozhodnutie arbitra bude konečné, záväzné a nespochybniteľné a môže sa použiť ako základ pre rozhodovanie v Číne alebo iných krajinách. V súvislosti so všetkými ostatnými službami, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, uzatvárate túto zmluvu so spoločnosťou Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Čo sa týka služieb, táto zmluva sa riadi právnym poriadkom štátu Washington bez ohľadu na kolíziu právnych princípov. Súdna právomoc štátnych alebo federálnych súdov v okrese King County, Washington, USA je nevýlučná.

12.8. Kórejská republika. Ak bývate alebo ak vaša firma sídli v Kórejskej republike, uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Korea, Inc., 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Korea a na túto zmluvu sa vzťahuje právny poriadok Kórejskej republiky. Vy aj my neodvolateľne súhlasíme s výlučnou pôvodnou právomocou a príslušnosťou k okresnému súdu v Soule (Seoul District Court) pri rozhodovaní o všetkých sporoch, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy alebo s ňou súvisia.

12.9. Taiwan. Ak bývate alebo ak vaša firma sídli na Taiwane, uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110 a na túto zmluvu sa vzťahuje právny poriadok Taiwanu. Vy aj my neodvolateľne ustanovujeme okresný súd v Taipei (Taipei District Court) ako súd prvej inštancie, ktorý má súdnu právomoc nad všetkými spormi vyplývajúcimi z tejto zmluvy alebo súvisiacimi s touto zmluvou.

13. Webové lokality tretích strán

Prostredníctvom služieb môžete mať prístup k webovým lokalitám alebo službám tretích strán, ktoré nespravuje ani nepublikuje spoločnosť Microsoft. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za webové lokality a služby tretích strán ani za obsah dostupný prostredníctvom týchto služieb. Za svoje vzťahy s tretími stranami vrátane inzerentov zodpovedáte výlučne vy sami. Vaše používanie webových lokalít alebo služieb tretích strán sa môže riadiť podmienkami a požiadavkami týchto tretích strán.

14. DRM

Ak pristupujete k obsahu, ktorý je chránený technológiou spravovania digitálnych práv (DRM) spoločnosti Microsoft, softvér môže automaticky vyžadovať práva na používanie médií zo servera na spravovanie práv online a prevziať a nainštalovať dostupné aktualizácie DRM, aby ste mohli prehrávať obsah. Ďalšie informácie nájdete v informáciách o technológii DRM vo Vyhlásení o používaní osobných údajov v doplnku Microsoft Silverlight (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=178857).

15. Softvér platformy Microsoft .NET Framework

Softvér môže obsahovať softvér platformy Microsoft .NET Framework. Tento softvér je súčasťou systému Windows. Na používanie softvéru .NET Framework sa vzťahujú licenčné podmienky pre systém Windows.

16. Platnosť niektorých ustanovení

Časti 6, 9 (pre sumy vzniknuté pred ukončením tejto zmluvy), 10, 11, 12, 19 a tie časti, ktoré sa na základe podmienok budú uplatňovať aj po ukončení zmluvy, zostávajú v platnosti aj po ukončení alebo zrušení tejto zmluvy.

17. Priradenie a prevod

Naše práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, môžeme ako celok alebo po častiach kedykoľvek a bez upozornenia priradiť, previesť alebo inak eliminovať, ak nás takéto priradenie nepoškodí.

18. Upozornenia

Táto zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe. V elektronickej podobe vám môžeme posielať aj informácie o službách, ďalšie informácie a informácie, ktoré sme povinní poskytovať na základe zákona. Požadované informácie vám môžeme poskytovať prostredníctvom e-mailu na adresu, ktorú ste zadali pri registrácii v službách alebo pri prístupe na príslušnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft. Odporúčame vám monitorovať zadanú e-mailovú adresu a udržiavať ju v aktualizovanom stave. Ak nesúhlasíte s prijímaním upozornení v elektronickej podobe, musíte služby prestať používať. Spoločnosti Microsoft to môžete oznámiť tak, ako je uvedené v rámci zákazníckej podpory pre služby v časti 22.

19. Interpretácia zmluvy

Toto je celá zmluva medzi vami a spoločnosťou Microsoft, ktorá sa týka vášho používania služieb. Nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy medzi vami a spoločnosťou Microsoft, ktoré sa týkajú vášho používania služieb. Nadpisy častí tejto zmluvy slúžia len na referenčné účely a nemajú žiadny právny význam. Ak používate alebo platíte za iné služby spoločnosti Microsoft, než sú služby, ktorých podmienky používania upravuje táto zmluva, môžu sa na tieto iné služby vzťahovať samostatné alebo ďalšie podmienky. Všetky časti tejto zmluvy sa uplatňujú v maximálnom rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom. Ak určitý súd uzná, že nemôžeme vymáhať časť tejto zmluvy v aktuálnom znení, môžeme tieto podmienky nahradiť podobnými podmienkami v rozsahu vymožiteľnom príslušným právnym poriadkom, ale ostatné časti tejto zmluvy sa nezmenia.

20. Žiadni používatelia tretej strany

Táto zmluva je určená výlučne pre váš a náš úžitok. Nejde v nej o úžitok žiadnych ďalších osôb okrem povolených nástupcov a postupníkov.

21. Písmové komponenty

Písma môžete používať na zobrazovanie a tlač obsahu len počas používania služieb. Nesmiete obchádzať žiadne obmedzenia pre vkladanie v písmach.

22. Technická podpora

Zákaznícka podpora pre služby značky Microsoft je k dispozícii prostredníctvom služby Microsoft Answers (http://answers.microsoft.com) and the Windows (http://windows.microsoft.com). Zákaznícka podpora pre službu MSN Internet Access je dostupná na lokalite podpory pre službu MSN (https://support.msn.com). Zákaznícka e-mailová podpora pre službu Bing a klientov služby Bing je k dispozícii na lokalite podpory pre službu Bing (https://support.discoverbing.com). Sťažnosti týkajúce sa plnenia tejto zmluvy je potrebné odosielať na webových lokalitách, ktoré sú uvedené v tomto článku.

23. Obmedzenia týkajúce sa exportu

Bezplatný softvér a služby spoločnosti Microsoft podliehajú zákonom USA a ďalších krajín, ktoré sa týkajú exportu a technológií, a vy súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky príslušné zákony a nariadenia týkajúce sa softvéru alebo služieb. Na prevod tohto bezplatného softvéru a služieb na vládne inštitúcie v krajinách, na ktoré je uvalené embargo, alebo na niektoré zakázané strany je potrebné povolenie vlády USA. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Ministerstva financií USA (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206). Platené služby okrem toho podliehajú zákonom a nariadeniam USA pre export, ktoré musíte dodržiavať. Právne predpisy zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa miest určenia, koncových používateľov a koncového použitia. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Export produktov spoločnosti Microsoft (http://www.microsoft.com/exporting).

UPOZORNENIA

Upozornenia a postupy týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z porušenia autorských práv Oznámenia o porušení autorských práv je potrebné adresovať poverenému zástupcovi spoločnosti Microsoft. POŽIADAVKY, KTORÉ NEREŠPEKTUJÚ UVEDENÝ POSTUP, NEBUDÚ ZODPOVEDANÉ Podrobnosti a kontaktné informácie nájdete v dokumente Upozornenia a postupy týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z porušenia autorských práv (http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).

Upozornenia a postupy týkajúce sa ochrany práv duševného vlastníctva pri inzercii sponzorovaných lokalít. Informácie o ochrane práv duševného vlastníctva v našej reklamnej sieti nájdete v našich pokynoch pre ochranu práv duševného vlastníctva (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207).

Upozornenia o autorských právach a ochranných známkach Na všetok obsah služieb sa vzťahuje autorské právo spoločnosti Microsoft Corporation – Copyright © 2012 Microsoft Corporation alebo jej dodávateľov, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Všetky práva vyhradené. My alebo naši dodávatelia vlastníme právny titul, autorské právo a ďalšie práva duševného vlastníctva na služby a ich obsah. Microsoft a názvy, logá a ikony všetkých produktov, softvéru a služieb spoločnosti Microsoft môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) v USA alebo iných krajinách. Názvy skutočných spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v tejto zmluve, sú vyhradené. Určitý softvér používaný v niektorých serveroch webových lokalít spoločnosti Microsoft sa čiastočne zakladá na práci skupiny Independent JPEG Group. Copyright © 1991 – 1996 Thomas G. Lane. Všetky práva vyhradené. Na softvér „gnuplot“ používaný v niektorých serveroch webových lokalít spoločnosti Microsoft sa vzťahuje autorské právo Copyright © 1986 – 1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Všetky práva vyhradené.

Ceny akcií a údaje indexov (vrátane hodnôt indexov) Všetky informácie poskytnuté spoločnosťou Interactive Data Corporation („IDC“) a jej pobočkami (ďalej len „informácie spoločnosti IDC“) zahrnuté do služieb sú vlastníctvom spoločnosti IDC a jej pobočiek alebo sú licencované spoločnosťou IDC a jej pobočkami. Informácie spoločnosti IDC máte povolené uchovávať, manuálne upravovať, analyzovať, konvertovať na iný formát, tlačiť a zobrazovať len na osobné účely. Informácie spoločnosti IDC nesmiete publikovať, vysielať, redistribuovať ani inak reprodukovať v žiadnom formáte pre ďalšie osoby. Informácie spoločnosti IDC tiež nesmiete používať na účely obchodného alebo komerčného podnikania ani v súvislosti s obchodným alebo komerčným podnikaním vrátane, ale nie výhradne, akýchkoľvek cenných papierov, investícií, účtovania, bankovníctva, zákonného alebo mediálneho obchodu alebo podnikania. Pred uskutočnením obchodu s cennými papiermi založenom na informáciách spoločnosti IDC sa odporúča poradiť sa s burzovým maklérom alebo iným finančným zástupcom a overiť si u neho informácie o cene. Spoločnosť IDC ani jej pobočky a ani ich príslušní poskytovatelia licencií nenesú zodpovednosť voči žiadnemu používateľovi ani žiadnej inej osobe za žiadne prerušenie, nepresnosť, omeškanie, chybu ani vynechanie v informáciách spoločnosti IDC (bez ohľadu na príčinu) a ani za žiadne škody (či už priame alebo nepriame, následné, trestné ani príkladné) z nich vyplývajúce. Podmienky v tejto časti zodpovedajú dohode medzi spoločnosťou Microsoft a spoločnosťou IDC a jej pobočkami. Súhlasíte s tým, že v prípade konfliktu alebo nezrovnalosti s inou podmienkou tejto zmluvy sa na informácie spoločnosti IDC bude uplatňovať táto časť a nie iné časti tejto zmluvy.

Indexy Dow JonesSM, údaje indexov ani značky Dow Jones nesmiete používať v súvislosti s vydávaním, vytváraním, podporovaním, obchodovaním, marketingom ani propagáciou žiadnych finančných nástrojov ani investičných produktov (ako sú napríklad deriváty, štruktúrované produkty, investičné fondy, akciové fondy alebo investičné portfóliá, kde cena, návratnosť alebo výkonnosť nástroja alebo investičného produktu je založená na týchto indexoch alebo na ich reprezentácii, súvisí s týmito indexmi alebo ich reprezentáciou alebo je určená na sledovanie týchto indexov alebo ich reprezentácií) bez samostatnej písomnej dohody so spoločnosťou Dow Jones.

Finančné upozornenie Spoločnosť Microsoft nie je maklér ani predajca, ani registrovaný investičný poradca na základe federálneho zákona USA alebo iných právnych poriadkov o cenných papieroch a neposkytuje jednotlivcom poradenstvo v súvislosti s vhodnosťou investovania, nákupu alebo predaja cenných papierov ani iných finančných produktov alebo služieb. Nič zahrnuté v službách nepredstavuje ponuku ani navádzanie na kúpu alebo predaj cenných papierov. Spoločnosť Microsoft ani jej poskytovatelia licencií pre ceny akcií alebo údaje indexov nepotvrdzujú ani neodporúčajú žiadne konkrétne finančné produkty ani služby. Nič zahrnuté v službách nie je určené na poskytnutie odbornej rady vrátane, ale nie výhradne, investícií alebo daňového poradenstva.

Poznámka o vizuálnom štandarde H.264/AVC a videoštandarde VC-1 Softvér môže obsahovať technológiu na dekódovanie súborov H.264/MPEG-4 AVC alebo VC-1. Spoločnosť MPEG LA, L.L.C. vyžaduje dodržiavanie nasledujúcich upozornení:

TENTO PRODUKT SA LICENCUJE NA ZÁKLADE LICENCIÍ PATENTOVÉHO PORTFÓLIA PRE ŠTANDARDY AVC A VC-1 NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY SPOTREBITEĽA NA (A) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDMI („VIDEOŠTANDARDY“) ALEBO (B) DEKÓDOVANIE VIDEA AVC A VC-1 KÓDOVANÉHO SPOTREBITEĽOM S OSOBNÝMI A NEKOMERČNÝMI AKTIVITAMI ALEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA LICENCOVANÉHO NA POSKYTOVANIE TAKÉHO VIDEA. ŽIADNA Z LICENCIÍ SA NEVZŤAHUJE NA INÝ PRODUKT BEZ OHĽADU NA TO, ČI JE TAKÝTO PRODUKT UVEDENÝ S TÝMTO SOFTVÉROM V JEDNOM ČLÁNKU. NA ŽIADNE INÉ ÚČELY SA LICENCIA NEUDEĽUJE ANI NEIMPLIKUJE. ĎALŠIE INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. POZRITE SI WEBOVÚ LOKALITU MPEG LA (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31690).

Táto poznámka neobmedzuje ani neznemožňuje používanie softvéru poskytovaného na základe tejto zmluvy na bežné obchodné účely, ktoré sa týkajú príslušných obchodných aktivít a ktoré nezahŕňajú (i) redistribúciu softvéru tretím stranám ani (ii) vytváranie obsahu pomocou technológií kompatibilných s videoštandardmi na účely distribúcie tretím stranám. (Toto ustanovenie slúži len na účely objasnenia.)