Pridanie prechodov a efektov do obrázkov a videa v programe Windows Movie Maker

Filmy môžete vylepšiť pridaním prechodov alebo efektov.

Prechody

Prechod určuje spôsob prehrávania z jedného videoklipu alebo obrázka na ďalší. Prechod môžete pridať na paneli deja alebo časovú os medzi dva obrázky, videoklipy alebo titulky v akejkoľvek kombinácii. Trvanie prehrávania prechodu môžete predĺžiť až na dĺžku trvania kratšieho z dvoch susediacich klipov. Pridané prechody môžu obsahovať napríklad postupné zobrazenie z čiernej obrazovky, presun klipu cez obrazovku alebo jeho rozsypanie tak, by sa odkryl nasledujúci klip.

Všetky pridané prechody sa zobrazujú na Stope prechodu na časovej osi. Ak chcete túto stopu vidieť, je potrebné rozbaliť Obrazovú stopu. Dĺžka prechodu je určená veľkosťou prekrývania dvoch klipov. Nasledujúci obrázok zobrazuje projekt na paneli deja s pridaným prechodom:

Obrázok prechodu na paneli deja
Prechod na paneli deja

Nasledujúci obrázok zobrazuje projekt na časovej osi s pridaným prechodom:

Obrázok prechodu na časovej osi
Prechod na časovej osi
Zobraziť všetko

Pridanie prechodu

 1. Na paneli deja alebo na časovej osi vyberte druhý z dvoch videoklipov, titulkov alebo obrázkov, medzi ktoré chcete pridať prechod.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Prechody.

 3. Na table Obsah kliknite na prechod, ktorý chcete pridať. Ak chcete zobraziť účinok prechodu, v monitore ukážkou kliknite na tlačidlo Prehrať.

 4. V ponuke Klip kliknite na položku Pridať na časovú os alebo Pridať na panel deja.

Poznámky

 • Prechod môžete pridať aj jeho presunutím na časovú os a vsunutím medzi dva klipy na obrazovej stope. Alebo v zobrazení panela deja môžete prechod presunúť na pole prechodu medzi dvomi videoklipmi alebo obrázkami.

 • Ak ste inovovali počítač zo systému Windows XP  na systém Windows Vista, žiadne pridané prechody alebo efekty, ktoré ste pred tým prevzali alebo nainštalovali, nebudú v aktuálnej verzii programu Windows Movie Maker dostupné.

Zmena dĺžky trvania prechodu

 • V stope prechodu na časovej osi myšou presuňte začiatok prechodu smerom k začiatku alebo koncu časovej osi v závislosti od toho, či chcete prechod skrátiť alebo predĺžiť.

Poznámka

 • Ak chcete na časovej osi zobraziť Stopu prechodu, rozbaľte Obrazovú stopu.

Zmena predvolenej dĺžky trvania prechodu

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a na kartu Rozšírené.

 2. Zadajte čas (v sekundách), počas ktorého sa budú štandardne prehrávať prechody po ich pridaní na časovú os.

Odstránenie prechodu

 1. Urobte jednu z nasledovných činností:

  • Na paneli deja kliknite na pole prechodu obsahujúce prechod, ktorý chcete odstrániť.

  • Na časovej osi kliknite na Stope prechodu na prechod, ktorý chcete odstrániť.

 2. V ponuke Upraviť kliknite na príkaz Odstrániť.

Efekty

Efekty umožňujú pridávať do filmu špeciálne efekty. Ak chcete napríklad upraviť importované video tak, aby vyzeralo ako klasický starý film. Môžete pridať jeden z efektov starého filmu do videoklipu, obrázka alebo titulku, vďaka ktorému bude klip vyzerať ako starý film.

Nasledujúci obrázok zobrazuje projekt na paneli deja s pridaným efektom:

Obrázok efektu na paneli deja
Efekt na paneli deja

Nasledujúci obrázok zobrazuje projekt na časovej osi s pridaným efektom:

Obrázok efektu na časovej osi
Efekt na časovej osi
Zobraziť všetko

Pridávanie efektov

 1. Na paneli deja alebo na časovej osi vyberte videoklip, obrázok alebo titulok, ku ktorému chcete efekt pridať.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Efekty.

 3. Na table obsahu kliknite na efekt, ktorý chcete pridať. Ak chcete zobraziť ukážku výsledného efektu, kliknite na tlačidlo Prehrať.

 4. V ponuke Klip kliknite na položku Pridať na časovú os alebo Pridať na panel deja.

Poznámky

 • Efekt môžete pridať aj jeho presunutím z tably Obsah a položením na obrázok alebo videoklip na Obrazovej stope časovej osi, na pole efektu videoklipu alebo na obrázok na paneli deja.

 • Zobrazenie miniatúr na table Obsah obsahuje príklady rozličných efektov.

 • Ak ste inovovali počítač zo systému Windows XP na systém Windows Vista, žiadne pridané prechody alebo efekty, ktoré ste pred tým prevzali alebo nainštalovali, nebudú v aktuálnej verzii programu Windows Movie Maker dostupné.

Zmena efektov

 1. Na Obrazovej stope časovej osi alebo na paneli deja kliknite na videoklip, obrázok alebo titulok s použitým efektom, ktorý chcete zmeniť.

 2. V ponuke Klip ukážte na položku Video a potom na možnosť Efekty.

 3. Urobte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete odstrániť efekt, v časti okna Zobrazované efekty kliknite na efekt a potom na tlačidlo Odstrániť. Zopakujte podľa potreby.

  • Ak chcete pridať efekt, v časti okna Dostupné efekty kliknite na efekt, ktorý chcete pridať a kliknite na tlačidlo Pridať. Zopakujte podľa potreby.

Tipy

 • Ak pridáte viac videoefektov, poradie, v akom sa budú zobrazovať, môžete zmeniť pomocou tlačidiel Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

 • Ak chcete pridať efekt rýchlo, presuňte efekt na videoklip, obrázok alebo titulok na paneli deja alebo časovej osi.

 • Ak na klip pridáte jeden efekt viackrát, efekt bude použitý toľkokrát, koľkokrát ste ho pridali. Ak napríklad pridáte efekt Zrýchlenie, dvojité do toho istého videoklipu dvakrát, klip bude prehrávaný štyrikrát rýchlejšie ako pôvodný klip.

 • Efekt môžete odstrániť aj tak, že na paneli deja vyberiete pole efektu s požadovaným efektom a stlačíte kláves DELETE.