Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa napaľovania diskov CD a DVD v prehrávači Windows Media Player. Ak odpoveď na svoju otázku nenájdete v tejto téme, bližšie informácie získate kliknutím na prepojenie Windows Media Player: najčastejšie otázky v režime online.

Zobraziť všetko

Čo môžem napaľovať?

Prehrávač môžete použiť na napálenie ľubovoľnej zmesi skladieb uložených v knižnici prehrávača alebo v počítači na zvukový disk CD a tento disk potom prehrávať na bežnom prehrávači diskov CD. Môžete tiež napáliť súbory na údajové disky CD alebo DVD. Na disky CD alebo DVD nie je možné napaľovať naživo vysielané prúdy údajov, ako je napríklad program internetovej rozhlasovej stanice.

Na aké typy diskov CD a DVD môžem napaľovať?

 • Disky CD. V prehrávači môžete na napaľovanie použiť prázdny disk CD-R alebo CD-RW podľa toho, aké typy vymeniteľného ukladacieho priestoru napaľovačka diskov CD podporuje, a ktorý typ disku uprednostňujete. Nezabúdajte, že nie všetky prehrávače diskov CD podporujú prehrávanie diskov CD-RW. Prehrávač môžete používať na napaľovanie nasledujúcich typov diskov CD:

  • Zvukový disk CD. Hudobné disky CD napaľujte v štandardnom zvukovom formáte. Zvukové disky CD je možné prehrávať vo väčšine počítačov, v domácich prehrávačoch CD a v autorádiách s prehrávačom CD, ktoré prehrávajú disky CD-R a CD-RW. Zvukový disk CD môžete napáliť zo skladieb uložených vo formáte Windows Media Audio (WMA), MP3 alebo WAV.

  • Údajový disk CD. Na údajový disk CD, ktorý sa označuje aj ako mediálny disk CD, je možné uložiť približne 700 MB hudby alebo videosúborov. Údajové disky CD sú vhodné aj na zálohovanie údajových súborov. Nezabúdajte však, že niektoré počítače a prehrávače diskov CD nedokážu prehrávať údajové disky CD alebo niektoré typy súborov, ktoré môžu byť na údajovom disku CD napálené.

 • Údajový disk DVD. Na jeden jednostranný a jednovrstvový údajový disk DVD je možné uložiť približne 4,7 GB hudby, videosúborov alebo údajových súborov. Ak sa použije dvojstranný jednovrstvový alebo jednostranný dvojvrstvový disk DVD, ukladacia kapacita sa zvýši na 9,4 GB. Ak sa použije dvojstranný dvojvrstvový disk DVD, ukladacia kapacita bude 18,8 GB.

  Typ zapisovateľného disku DVD, ktorý je možné použiť, závisí od typu napaľovačky diskov DVD. Niektoré napaľovačky diskov DVD môžu napaľovať len na niektoré typy zapisovateľných diskov DVD. S niektorými napaľovačkami diskov DVD môžete nahrávať len na disky DVD+R a DVD+RW alebo len na disky DVD-R a DVD-RW. Iné napaľovačky diskov DVD vám však umožňujú napaľovať na všetky typy zapisovateľných diskov DVD. Informácie o typoch diskov DVD, na ktoré môže napaľovačka napaľovať, nájdete v príručke dodanej s napaľovačkou diskov DVD.

  Ak napaľovačka diskov DVD podporuje napaľovanie na disky tohto typu, môžete na napálenie disku DVD v prehrávači použiť ľubovoľný z nasledovných typov zapisovateľných alebo prepisovateľných diskov DVD: Disky DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW a dvojvrstvové DVD+R. Prehrávač nepodporuje napaľovanie na disky DVD-RAM.

  Napaľovanie na disky DVD-Audio a DVD-Video nie je v prehrávači podporované.

Čo je údajový disk? Je to to isté ako disk MP3?

Áno. Údajový disk CD alebo údajový disk DVD je disk, ktorý obsahuje údajové súbory formátov, ako sú napríklad súbory WMA, MP3, WMV a väčšina ďalších typov počítačových súborov. Zatiaľ čo väčšina počítačov podporuje čítanie súborov na údajových diskoch a prístup k nim, väčšina samostatných prehrávačov diskov CD a DVD prehrávanie údajových diskov CD a DVD nepodporuje. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k samostatnému prehrávaču diskov.

Je možné pomocou prehrávača napáliť obsah jedného disku, napríklad hudobného disku CD, údajového disku CD alebo údajového disku DVD priamo na iný disk?

Nie. Prehrávač Windows Media Player 11 vyžaduje, aby ste obsah určený na napálenie na disky najprv uložili na pevný disk počítača.

Ako napálim hudbu na prenosný prehrávač hudby?

Proces kopírovania skladieb na prenosné zariadenie sa nazýva synchronizácia (alebo synchronizácia). Výraz „napaľovanie“ sa vzťahuje len na kopírovanie skladieb na disk CD alebo DVD. Ďalšie informácie o synchronizácii hudby na prenosné zariadenia nájdete v téme Synchronizácia prehrávača WindowsMedia Player: najčastejšie otázky.

Ako napálim filmy na disk DVD?

Prehrávač Windows Media Player nepodporuje napaľovanie filmov na videodisky DVD. Podporuje napaľovanie údajových diskov DVD, ktoré môže obsahovať hudobné súbory alebo videosúbory. Údajové disky DVD však zvyčajne nie sú kompatibilné s väčšinou domácich prehrávačov diskov DVD. Podrobnejšie informácie nájdete v dokumentácii k prehrávaču diskov DVD.

Prečo sa skladby na napálenom údajovom disku neprehrávajú v poradí, v ktorom sú uvedené vo vytvorenom zozname?

Ak napálite údajový disk a prehráte ho v inom počítači, v prenosnom alebo domácom prehrávači diskov CD alebo v autorádiu s CD prehrávačom, skladby sa môžu prehrávať v poradí, ktoré sa líši od ich poradia v zozname pre napaľovanie. Poradie prehrávania údajových diskov je určené zariadením alebo iným programom použitým na prehrávanie disku. Vo väčšine prípadov sa skladby prehrávajú v alfanumerickom poradí podľa názvu súboru.

Prečo sa napálený disk neprehrá v mojom prehrávači diskov CD?

Ak na údajový disk napálite hudobné súbory a disk sa neprehrá v prenosnom alebo domácom prehrávači alebo v autorádiu s prehrávačom CD, skontrolujte nasledovné:

 • Prehrávač diskov CD pravdepodobne nepodporuje prehrávanie údajových diskov CD alebo DVD. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k prehrávaču diskov CD.

 • Skladby sú možno napálené médium, ako je napríklad disk typu CD-RW, ktorý nie je kompatibilný s prehrávačom diskov CD. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k prehrávaču diskov CD.

 • Prehrávač diskov CD nemusí podporovať prehrávanie typu hudobných súborov napálených na disk (WMA alebo MP3). Podrobnosti nájdete v dokumentácii k prehrávaču diskov CD.

 • Skladby môžu byť chránené právami na používanie médií. Niektoré počítače dokážu získať práva na používanie médií a skladby prehrať, ak sú pripojené na Internet. Prenosné prehrávače diskov CD a autorádiá s prehrávačom diskov CD však nedokážu tieto práva získať, preto chránený obsah nebude možné prehrať.

 • Disk CD asi nebol po napálení uzavretý. Tento problém sa zvyčajne odstráni, ak do zoznamu pre napaľovanie pridáte ďalšie skladby, aby sa kapacita disku CD skoro úplne využila. Potom skúste zoznam znova napáliť na nový disk CD.

Prečo sa tento prázdny disk nedá použiť na napálenie?

Ak je vložený disk na navigačnej table označený ako prázdny disk, ale hlásenie na table so zoznamom vyzýva na vloženie zapisovateľného disku, potom disk bude pravdepodobne poškodený alebo už nie je zapisovateľný. Tento disk možno nie je zapisovateľný napríklad z toho dôvodu, že ste sa predtým pokúsili na disk napáliť položky, ale napaľovanie ste ešte pred dokončením zastavili. Skúste vložiť zapisovateľný disk, ktorý ešte nebol použitý.

Ako vymažem už napálený disk CD?

Ak chcete opätovne použiť už napálený disk CD-RW, jeho obsah je možné vymazať. Vložte disk do napaľovačky diskov CD, kliknite pravým tlačidlom myši na navigačnej table na príslušnú jednotku a potom kliknite na položku Vymazať disk. (Nezabúdajte, že disk CD-RW môžete znova napáliť až potom, ako ho vymažete.) Disk CD-R, ktorý už bol napálený, však už nie je možné znova použiť a nie je ho možné ani vymazať, a to bez ohľadu na voľné miesto, ktoré na ňom zostalo.

Prečo sa vedľa niektorých položiek v zozname súborov na napálenie nachádza tlačidlo Informácie?

Zobrazenie tlačidla InformácieObrázok tlačidla Informácie vedľa položky v zozname súborov na napálenie signalizuje, že sa vyskytol problém s touto položkou. Môže to tiež znamenať, že hudobný súbor je chránený právami na používanie médií, ktoré chýbajú alebo nepovoľujú napálenie skladby na disk CD. Pri pokuse o napálenie zvukového disku to môže znamenať aj to, že položka nie je hudobným súborom v podporovanom mediálnom formáte .wma, .mp3 alebo .wav. Všetky ostatné typy súborov, ako sú napríklad súbory digitálneho videa alebo súbory fotografií, je možné napáliť len na údajový disk. Tlačidlo však môže naznačovať aj to, že prehrávaču sa ešte nepodarilo zistiť dĺžku skladby. Kliknutím na tlačidlo zobrazíte hlásenie, ktoré obsahuje.

Pri napaľovaní zvukového disku sa tiež odporúča aspoň raz a v plnom rozsahu si vypočuť všetky skladby, ktoré chcete napáliť, aby ste sa uistili, že sa nevyskytnú problémy s kvalitou nahrávok. Tak zabezpečíte aj to, že prehrávač nebude mať problémy so správnym určením dĺžky trvania skladieb.

Ak bol zoznam súborov na napálenie vytvorený z existujúceho zoznamu skladieb, ale niektoré z týchto skladieb sa už v počítači nenachádzajú, vedľa chýbajúcej skladby sa zobrazí tlačidlo ChybaObrázok tlačidla Chyba. .

Prečo je možné niektoré skladby prehrať a pridať do zoznamu súborov na napálenie, ale nie je ich možné napáliť na disk CD?

Ak je skladba chránená právami na používanie médií, tieto práva môžu povoľovať prehratie skladby, ale môžu tiež zakazovať jej napálenie na disk CD. Ak sa v zozname súborov na napálenie vedľa skladby zobrazuje tlačidlo InformácieObrázok tlačidla Informácie, kliknutím na tlačidlo môžete zobraziť ďalšie informácie o probléme. Ďalšie informácie o právach na používanie médií nájdete v téme Správa digitálnych práv (DRM): najčastejšie otázky.

Ako získate práva na napálenie chránených skladieb?

Ak používate kúpené skladby, zvyčajne nie je potrebné zaoberať sa preberaním práv na používanie médií, ak používate rovnaký počítač, ktorý sa použil na nákup skladieb. Prehrávač pri nákupe prevezme aj všetky dostupné práva.

V niektorých prípadoch však prehrávač nemôže prevziať práva na používanie médií. V takýchto prípadoch prehrávač zvyčajne zobrazí hlásenie s uvedením možností, ktoré máte k dispozícii. Stačí postupovať podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Ak vás prehrávač nasmeruje na internetový obchod, je možné, že sa od vás bude požadovať zadanie názvu konta a hesla, aby ste mohli pokračovať. Internetový obchod od vás môže požadovať aktualizáciu fakturačných údajov alebo zaplatenie poplatku za prevzatie ďalších práv na používanie, ako sú napríklad práva na napaľovanie hudby na vlastný zvukový disk CD.

Prečo sa na napálenom disku CD občas vyskytujú dlhé prestávky medzi skladbami?

Keď sa skladby kopírujú a konvertujú z niektorých diskov CD, na koniec skopírovaných a skonvertovaných hudobných súborov sa niekedy pridá prestávka trvajúca až niekoľko sekúnd. Iné disky CD zas obsahujú prestávky na začiatku niektorých skladieb. Na mnohých diskoch CD sú začiatky a konce skladieb označené počuteľným zvukovým signálom. Prehrávač automaticky pridáva pri napaľovaní zvukového disku CD dvojsekundovú prestávku medzi jednotlivé skladby, aby nasledujúca skladba nezačínala hneď za predchádzajúcou. Osobitné prestávky zahrnuté v hudobných súboroch zo skopírovaných a skonvertovaných diskov CD môžu spôsobovať, že medzi skladbami sa budú vyskytovať rôzne dlhé prestávky. Keďže pridávanie dvojsekundových prestávok sa v prehrávači nedá vypnúť, tento problém môžete vyriešiť len tak, že prestávky v samotných nahrávkach skladieb odstránite pomocou editora zvukových súborov.

Ako zistím, či vlastný napálený disk CD je zvukový alebo údajový disk?

Vložte disk do jednotky CD-ROM v počítači. Spustite program Windows Prieskumník a pozrite si obsah práve vloženého disku CD. Ak sú na disku CD súbory typu .CDA, znamená to, že disk CD bol napálený ako zvukový disk CD. Údajový disk CD môže obsahovať ľubovoľné typy súborov, napríklad digitálne hudobné súbory vo formáte .wma a .mp3, videosúbory vo formáte .wmv alebo aj záložné súbory dokumentov.

Ako zistím, či je moja jednotka CD napaľovačkou diskov CD?

Ak neviete, či je jednotka CD schopná napaľovať disky CD, môžete sa pozrieť na logo kompaktného disku na prednej strane jednotky CD, ktoré naznačuje, či jednotka umožňuje zapisovanie alebo prepisovanie.

Ak chcete zistiť, či jednotka CD poskytuje tieto funkcie, môžete tiež zobraziť vlastnosti jednotky CD v systéme Windows. Použite nasledujúci postup:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Tento počítač.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na jednotku CD a potom kliknite na príkaz Vlastnosti.

 3. Hľadajte kartu Nahrávanie. Ak kartu Nahrávanie nenájdete, jednotka nie je napaľovačkou diskov CD.

Ako získam napaľovačku diskov CD?

Ak v počítači nie je nainštalovaná napaľovačka diskov CD, bude potrebné napaľovačku diskov CD kúpiť a nainštalovať. Existuje množstvo interných aj externých napaľovačiek diskov CD. Ďalšie informácie získate na oddelení predaja inovácií výrobcu alebo od maloobchodného predajcu počítačov.

Ako môžem zistiť stav napaľovania disku?

Priebeh napaľovania disku môžete skontrolovať po kliknutí na kartu Napáliť a potom kliknutím na napaľovačku na navigačnej table. Napaľovanie disku trvá určitú dobu. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, nepokúšajte sa počas napaľovania disku vykonávať iné akcie, ako je napríklad prehrávanie iných súborov.

Prečo prehrávač nerozpozná napaľovačku pripojenú cez port USB?

Skontrolujte, či je napaľovačka pripojená na počítač. Ak je pripojená a ešte nemáte vytvorený zoznam pre napaľovanie, stačí prehrávač zavrieť a znova spustiť. Prehrávač by už potom mal rozpoznať napaľovačku pripojenú cez port USB. Ak ste vytvorili zoznam súborov na napaľovanie, môžete ho pred zatvorením prehrávača uložiť podľa nasledovného postupu:

 1. Kliknite na tlačidlo Zoznam v hornej časti tably so zoznamom a potom kliknite na položku Uložiť zoznam skladieb ako.

 2. Zadajte názov zoznamu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

 3. Zavrite a potom znova spustite prehrávač.

 4. Kliknite na kartu Napáliť. Ak máte viac napaľovačiek diskov CD, kliknite na šípku pod kartou Napáliť a potom kliknite na napaľovačku pripojenú cez port USB.

 5. Na navigačnej table kliknite na položku Zoznamy skladieb a potom myšou presuňte uložený zoznam na tablu so zoznamom.

 6. Kliknite na tlačidlo Spustiť napaľovanie.

Prečo sa pri spustení napaľovania zobrazí otázka, či chcem vynechať určitý súbor?

Pred spustením napaľovania prehrávač vykoná úvodnú kontrolu súborov v zozname pre napaľovanie. Niekedy sa v súbore môže vyskytnúť chyba, ktorá bráni jeho napáleniu, alebo súbor môže byť chránený právami na používanie médií, ktoré zakazujú napaľovanie alebo obmedzujú počet povolených napálení súboru na zvukový disk CD. Keď prehrávač pri úvodnej kontrole narazí na súbory s problémami tohto typu, zobrazí dialógové okno, v ktorom vám poskytne možnosť vynechať tieto súbory (a pokračovať napaľovaním ostatných súborov v zozname) alebo zastaviť napaľovanie, aby ste sa mohli pokúsiť o odstránenie problému. Ak prehrávač identifikuje problémy s ľubovoľnými inými súbormi po úvodnej kontrole, v napaľovaní bude možné pokračovať až po odstránení týchto problémov alebo až po odstránení týchto súborov zo zoznamu.

Ako uložím svoj zoznam súborov na napálenie?

Zoznam súborov na napálenie je vlastne zoznam skladieb, ktorý je možné uložiť a načítať ako ľubovoľný iný bežný zoznam skladieb. Ak ste vytvorili vlastný zoznam súborov na napálenie a chcete ho uložiť na neskoršie použitie, použite nasledovný postup:

 1. Kliknite na tlačidlo Zoznam a potom kliknite na položku Uložiť zoznam skladieb ako.

 2. Zadajte jedinečný názov nového zoznamu skladieb a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak chcete opakovane použiť uložený zoznam súborov na napálenie, použite nasledovný postup:

 1. Kliknite na kartu Napáliť.

 2. Na navigačnej table kliknite na položku Zoznamy skladieb.

 3. Na table podrobností vyberte uložený zoznam skladieb a myšou ho presuňte na tablu so zoznamom.

Tento zoznam skladieb teraz môžete opäť použiť na napálenie diskov CD.

Čo to znamená, keď po stlačení tlačidla Spustiť napaľovanie prehrávač zobrazí hlásenie o tom, že vykonáva kontrolu?

Prehrávač Windows Media Player musí skontrolovať skladby, ktoré neboli skonvertované a skopírované alebo neboli nikdy úplne prehraté v tejto verzii prehrávača, ak je pre napaľovanie zvukových diskov CD zapnuté vyrovnávanie hlasitosti. Ak kontrola počas napaľovania trvá príliš dlho, prehrávač má pravdepodobne problémy s niektorým súborom skladby. Kliknutím na tlačidlo Zastaviť napaľovanie zastavte napaľovanie a prehratím problematickej skladby až do jej konca skontrolujte, či prehrávač dokáže túto skladbu správne prehrať. Ak ju nemôže prehrať, súbor je pravdepodobne poškodený.

Ak sa problém nevyriešil týmto spôsobom, skúste problematickú skladbu odstrániť zo zoznamu súborov na napaľovanie alebo znova získajte túto skladbu (prevezmite ju alebo skopírujte a skonvertujte) a prehrajte ju až do konca. Ak sa skladba prehrá, ale proces napaľovania sa pri kontrole skladby znova zastaví, skúste vypnúť vyrovnávanie hlasitosti:

 1. Kliknite na šípku pod kartou Napáliť a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti.

 2. Zrušte začiarknutie políčka Použiť vyrovnávanie hlasitosti na skladby na disku CD a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Skúste znova napáliť disk CD.

Poznámka

 • Neoprávnené používanie alebo kopírovanie materiálov chránených zákonmi o autorských právach sa môže v USA alebo v ďalších krajinách alebo na iných územiach považovať za porušenie ochrany autorských práv.. Medzi produkty chránené zákonmi o ochrane autorských práv patrí okrem iného softvér, dokumentácia, obrázky, texty skladieb, fotografie, obrázky ClipArt, animácie, filmy a videoklipy, ako aj zvuky a hudba (vrátane formátu MP3). Porušovaním zákonov USA a medzinárodných zákonov týkajúcich sa ochrany autorských práv sa môžete vystaviť prísnym postihom podľa platného občianskeho a trestného práva.