Nastavenie správy farieb: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa správy farieb. Ďalšie informácie o správe farieb nájdete na webovej lokalite Microsoft Image Color Management.

Zobraziť všetko

Čo je správa farieb?

Správa farieb je systém určený na správne zobrazenie vizuálneho obsahu vo všetkých zariadeniach — vrátane zariadení ako obrazovka alebo tlačiareň.

Prečo je správa farieb potrebná?

Rozdielne typy zariadení obsahujú rozdielne charakteristiky alebo možnosti farieb. Obrazovky napríklad nedokážu zobraziť rovnakú paletu farieb, akú dokáže reprodukovať tlačiareň. Spôsobuje to zásadný rozdiel v spracovaní a vytváraní farebného obsahu jednotlivých zariadení. Skenery a fotoaparáty majú taktiež rozdielnu charakteristiku farieb. Dokonca aj niektoré programy interpretujú a spracúvajú farby rozdielne. Bez jednotného systému správy farieb by rovnaký obrázok mohol vyzerať v každom z týchto zariadení inak. Zobrazenie farebného obsahu záleží aj od podmienok zobrazenia (napríklad okolitého svetla). Je to preto, lebo ľudské oko sa inak prispôsobuje rozdielnym podmienkam, a to aj v prípade pozorovania rovnakého obrazu.

Preto správa farieb zachováva vzájomný pomer farebného obsahu tak, aby sa dosiahlo prijateľné zobrazenie, ktoré vyhovuje zariadeniam s rozdielnymi možnosťami farieb alebo rozdielnym podmienkam zobrazenia. Na dosiahnutie uspokojivých výsledkov sa vyžaduje systém správy farieb, ktorý kontroluje vzťahy medzi charakteristikami zariadenia a podmienkami zobrazenia.

Čo sú profily farieb?

Profil farieb je súbor, ktorý popisuje charakteristiku farieb určitého zariadenia v určitom stave. Profily môžu obsahovať aj ďalšie informácie, ktoré určujú podmienky zobrazenia alebo spôsoby mapovania spektra. Pri práci so systémom správy farieb počítača pomáha profil farieb zabezpečiť prijateľnosť vykreslenia farebného obsahu bez ohľadu na zariadenie alebo na podmienky zobrazenia. Ak sa k počítaču pridá nové zariadenie, automaticky sa preň nainštaluje profil farieb.

Čo je priestor farieb?

Priestor farieb je trojrozmerný model, v ktorom sú graficky zobrazené odtieň, hodnota a sýtosť farieb na znázornenie možností vykresľovania zariadenia.

Kedy sa má meniť nastavenie správy farieb?

Keďže predvolené nastavenie správy farieb je zvyčajne postačujúce, meniť nastavenia stačí len v prípade špecifických požiadaviek na správu farieb, ktoré sa odlišujú od aktuálneho nastavenia. Tieto možnosti sú určené najmä pre profesionálnych grafikov.

Nastavenie správy farieb môžete zmeniť, ak chcete vykonať niektorú z nasledujúcich činností:

 • Pridať alebo odstrániť profil farieb.

 • Priradiť iný profil farieb k niektorému zo zariadení.

 • Zmeniť predvolený profil farieb pre jedno zo zariadení.

 • Zmeniť predvolený typ vykresľovania alebo predvolený priestor farieb.

Kde sa dá zmeniť nastavenie správy farieb počítača?

Nastavenie správy farieb počítača môžete zmeniť otvorením systému Správa farieb v okne Ovládací panel.

 • Otvorte program Správa farieb kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Hardvér a zvuk a na položku Správa farieb.

Ako pridať profil farieb pre jedno zo zariadení?

Profily farieb sa zvyčajne pridávajú automaticky počas inštalácie nových zariadení. Profily farieb sa môžu pridať aj prostredníctvom nástrojov správy farieb, napríklad kalibračných zariadení pre monitory. Je pravdepodobné, že profily pre zariadenia už existujú. Ak však napriek tomu chcete nainštalovať nový profil, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte program Správa farieb kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Hardvér a zvuk a na položku Správa farieb.

 2. Kliknite na kartu Profily a potom na tlačidlo Pridať.

 3. Kliknite na nový profil farby a potom na tlačidlo Otvoriť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Prečo má zariadenie viac profilov?

Profil farieb predstavuje charakteristiku farieb určitého zariadenia v určitom stave. Každá zmena, ktorá spôsobí zmenu správania farieb zariadenia, môže vyžadovať samostatný profil. Profily môžu byť okrem toho prispôsobené pre rôzne druhy projektov. Tlačiareň sa môže dodávať s rôznymi profilmi, pričom každý z nich môže byť navrhnutý pre iný druh papiera alebo atramentu.

Čo je WCS?

WCS je skratka pre systém Windows Color System (systém WCS). Je to pokročilý systém správy farieb, ktorý je súčasťou najnovších verzií systému Windows. Hoci systém WCS podporuje profil správy farieb ICC (International Color Consortium), obsahuje aj pokročilé možnosti, ktoré sa v systéme správy farieb ICC nenachádzajú.

Prečo nastavenie správy farieb obsahuje položky pre profil WCS aj ICC?

Systém Windows naďalej podporuje profil WCS aj ICC. Poskytuje tak používateľom množstvo alternatív na prispôsobenie možností správy farieb a pracovných postupov.

Ako vybrať profil a priradiť ho k zariadeniu?

Ak je nainštalovaných viac profilov pre zariadenie, môžete určiť profil pre určitý projekt. Postup:

 1. Otvorte program Správa farieb kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Hardvér a zvuk a na položku Správa farieb.

 2. Kliknite na kartu Zariadenia a potom na požadovaný profil.

  Kliknutím na tlačidlo Predvoliť nastavte profil ako predvolený pre toto zariadenie.

Poznámka

 • Program na kreslenie alebo úpravu obrázkov môže umožňovať aj výber profilov farieb. Zmena profilu v programe zvyčajne ovplyvní iba program samotný. Predvolené profily v systéme Správa farieb sa použijú vtedy, ak v inom programe nebol určený žiadny určitý profil.

V systéme Správa farieb je na karte Spresniť zobrazená možnosť Predvolený typ vykresľovania. Čo je vykreslenie a dá sa zmeniť jeho predvolené nastavenie?

Vykreslenie určuje zastúpenie farieb pri zmene zariadenia (a neskôr aj priestor farieb). Vykreslenie je vlastne štýl vykresľovania farieb. Je to spôsob, ktorý systém Windows používa na výber správnych farieb zobrazenia alebo tlače.

Ak program nemá vlastné vykresľovanie, môžete nastaviť predvolené vykresľovanie. Existujú štyri bežné typy vykresľovania na bežné použitie. V závislosti od typu vykresľovania môže byť výsledný vzhľad obrázka mierne odlišný, pretože systém Windows použije na vykresľovanie iný rozsah farieb. Nižšie sa uvádzajú štyri typy vykresľovania určené na bežné použitie:

Vykreslenie Bežné použitie
Vykreslenie

Percepčné (fotografie)

Bežné použitie

Najvhodnejšie pre fotografie. Pri konvertovaní farieb medzi priestormi farieb zariadenia zostáva vzťah medzi farbami zachovaný.

Vykreslenie

Relatívne kolorimetrické (čiarová grafika)

Bežné použitie

Vhodné pri požiadavke na presnú zhodu určitých farieb, napríklad pri vykresľovaní obrázku loga. Tento spôsob je najvhodnejší aj pre posledný stupeň prípravy v ukážkach tlače. Farby v tolerovanom rozsahu priestoru farieb obidvoch zariadení sa nezmenia, ale ostatné farby sa môžu zmeniť v dôsledku komprimovania tónu farby. Relatívne kolorimetrické vykresľovanie bude mapovať bielu farbu zo zdrojového priestoru farieb zariadenia do bielej farby v cieľovom priestore farieb zariadenia.

Vykreslenie

Absolútne kolorimetrické (simulácia papiera)

Bežné použitie

Najlepšie riešenie na použitie v poslednom stupni prípravy, keď sa vytvára korektúra strany a je potrebné vystihnúť farbu papiera výstupu. Absolútne kolorimetrické vykreslenie sa od relatívneho kolorimetrického vykreslenia odlišuje tým, že biela farba v zdrojovom priestore farby sa nemapuje do bielej farby v cieľovom priestore farby.

Vykreslenie

Nasýtenie (grafy a diagramy)

Bežné použitie

Najvhodnejšie pre obchodnú grafiku, v ktorej je intenzita farieb dôležitejšia ako realistická farba, napríklad v prípade obchodných grafov a diagramov. Pri konvertovaní farieb medzi priestormi farieb zariadení sa odtieň zachová, ale farby sa nemusia zhodovať.

Poznámka

 • Karta Spresniť umožňuje zadať mapovanie medzi profilmi modelu mapovania spektra systému WCS a štyrmi bežnými spôsobmi vykresľovania. V skutočnosti môžete zmeniť mapovanie vykresľovania iba v prípade, ak je v počítači nainštalovaný doplnok mapovania spektra WCS od inej spoločnosti, ktorý chcete použiť namiesto predvoleného mapovania spektra WCS. Väčšina používateľov nebude nikdy musieť tieto nastavenia meniť.