Môžete tlačiť takmer všetky dokumenty, obrázky, webové stránky alebo súbory, ktoré je možné zobraziť v počítači. Ak nemáte skúsenosti s tlačou, tento článok vám pomôže oboznámiť sa s typmi tlačiarní, spôsobom pripojenia tlačiarne k počítaču a so základnými možnosťami tlače.

Informácie o typoch tlačiarní a technológiách

Tlačiarne sa kategorizujú podľa spôsobu, akým reprodukujú text a grafické prvky na papier. Každý typ tlačiarne ponúka iné výhody.

Atramentové tlačiarne

Atramentové tlačiarne tlačia tak, že text a grafické prvky reprodukujú ukladaním drobných bodiek atramentu na stránku. Atramentové tlačiarne môžu tlačiť farebne alebo čiernobielo. Aj keď sa musia kazety s atramentom pravidelne vymieňať, ľudia kupujú atramentové tlačiarne často pre domáce použitie, pretože sú relatívne lacné. Niektoré atramentové tlačiarne dokážu reprodukovať vysokokvalitné obrázky a detailné grafické prvky.

Ilustrácia atramentovej tlačiarne
Atramentová tlačiareň

Laserové tlačiarne

Laserové tlačiarne na reprodukciu textu a grafických prvkov na papier používajú toner, ktorý má jemný, práškovitý charakter. Laserové tlačiarne môžu tlačiť farebne alebo čiernobielo, ale väčšinou sú drahšie. Laserová tlačiareň, ktorá tlačí iba pomocou čierneho atramentu, sa niekedy nazýva monochromatická tlačiareň.

Laserové tlačiarne sú zvyčajne vybavené vysokokapacitnými zásobníkmi papiera, takže nie je potrebné pridávať papier tak často ako v prípade atramentových tlačiarní. Taktiež v porovnaní s väčšinou atramentových tlačiarní dokážu vytlačiť viac papierov za minútu a viac papiera na jeden zásobník atramentu. Toto znamená, že ak tlačíte vo veľkých množstvách pri laserovej tlači bude tlač každej strany lacnejšia.

Ilustrácia laserovej tlačiarne
Laserová tlačiareň

Multifunkčné tlačiarne

Atramentové alebo laserové tlačiarne, ktoré umožňujú faxovať, kopírovať alebo skenovať dokumenty, sa nazývajú multifunkčné tlačiarne. Je pohodlnejšie pripojiť k počítaču jednu multifunkčnú tlačiareň, ako pripojiť viac zariadení. Okrem toho, niektoré funkcie multifunkčných tlačiarní je možné využívať aj bez zapnutia počítača.

Ilustrácia multifunkčnej tlačiarne
Multifunkčná tlačiareň

Pripojenie tlačiarne

Niektoré tlačiarne umožňujú tlačiť aj bez použitia počítača — napríklad umožňujú tlač fotografií priamo z pamäťovej karty digitálneho fotoaparátu. Pripojenie tlačiarne k počítaču však umožňuje tlačiť dokumenty, súbory, obrázky, webové stránky a iné. Ďalšie informácie o pripojení tlačiarne nájdete v téme Pridanie alebo odpojenie tlačiarne.

Po pridaní tlačiarne systém Windows automaticky nainštaluje softvér, ktorý umožní spoluprácu s počítačom. Tlačiareň môže pridať prostredníctvom drôtového alebo bezdrôtového pripojenia.

Tlačiarne s káblovým pripojením

Tlačiareň s káblovým pripojením je tlačiareň, ktorá sa k počítaču pripája pomocou kábla a portu počítača. Väčšina tlačiarní používa kábel USB (Universal Serial Bus). Keď pripojíte tlačiareň s káblovým pripojením k počítaču a zapnete ju, systém Windows sa automaticky pokúsi tlačiareň nainštalovať. Ak systém Windows tlačiareň nedokáže rozpoznať, tlačiareň môžete nájsť a pridať manuálne.

Tlačiarne s bezdrôtovým pripojením

Tlačiareň s bezdrôtovým pripojením je každá tlačiareň, ktorá sa k počítaču pripája prostredníctvom technológie Bluetooth alebo inej bezdrôtovej technológie, ako je 802.11a, 802.11b alebo 802.11g.

Technológia Bluetooth používa rádiový prenos na komunikáciu tlačiarne s počítačom na krátku vzdialenosť. Ak chcete pripojiť tlačiareň podporujúcu technológiu Bluetooth, k počítaču je potrebné pridať adaptér Bluetooth. Väčšina adaptérov Bluetooth sa zapája do portu USB počítača. Keď zapojíte adaptér a zapnete tlačiareň Bluetooth, systém Windows sa ju automaticky pokúsi nainštalovať alebo vás vyzve na inštaláciu. Ak systém Windows tlačiareň nedokáže rozpoznať, môžete ju nájsť a pridať manuálne.

Ak chcete pripojiť tlačiareň pomocou inej bezdrôtovej technológie, ako je Bluetooth, počítač aj tlačiareň sa musia najprv pripojiť k bezdrôtovej sieti. V informačných materiáloch dodaných k tlačiarni pozrite, či má aj bezdrôtový sieťový adaptér. Ak ho nemá, je potrebné adaptér pridať pred pripojením tlačiarne do bezdrôtovej siete. Aby ste sa vyhli interferencii medzi bezdrôtovou tlačiarňou a počítačom, v blízkosti tlačiarne neumiestňujte bezdrôtové telefóny ani iné bezdrôtové zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Bezdrôtová sieť: najčastejšie otázky.

Skontrolujte, či je tlačiareň pripravená na tlač

Po pridaní tlačiarne je vhodné vytlačiť skúšobnú stranu, aby ste sa uistili, či tlačiareň pracuje správne. Na skúšobnej strane sa vytlačí vzorka textu a grafických prvkov farebne alebo čiernobielo v závislosti od typu použitej tlačiarne. Taktiež sa môžu vytlačiť informácie o tlačiarni, ako je názov a verzia ovládača tlačiarne. V prípade nesprávneho fungovania tlačiarne môžu byť tieto údaje nápomocné pri riešení problémov. Ďalšie informácie nájdete v týchto témach:

Ak pridáte len jednu tlačiareň, nastaví sa ako predvolená tlačiareň. To znamená, že pri tlači dokumentu alebo súboru sa automaticky použije táto tlačiareň. Ak pridáte viac tlačiarní, môžete vybrať, ktorá tlačiareň sa má predvolene použiť. Vyberte tlačiareň, ktorú budete používať najčastejšie. Pozri Zmena predvolenej tlačiarne.

Tlač v systéme Windows

Najrýchlejší spôsob tlače dokumentu alebo súboru je tlač v systéme Windows. Nemusíte otvoriť súbor, vybrať možnosti tlače alebo meniť nastavenia tlače. Systém Windows vytlačí dokument pomocou predvolenej tlačiarne.

 1. Otvorte dialógové okno Dokumenty kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Dokumenty.

 2. Určite súbor, ktorý chcete vytlačiť.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor a potom kliknite na tlačidlo Tlačiť. Systém Windows ho vytlačí použitím predvolených nastavení tlačiarne.

Tlač pomocou programu

Ak chcete tlačiť pomocou programu, otvorte dokument, obrázok alebo súbor, ktorý chcete tlačiť. Keď sa dokument otvorí v programe, môžete vybrať možnosti tlače.

Bežné možnosti tlače

Väčšina možností tlače je umiestnená v dialógovom okne Tlač, ku ktorému je prístup v ponuke Súbor programu. Dostupné možnosti závisia od použitého programu a tlačiarne. Pre prístup k niektorým možnostiam je potrebné v dialógovom okne Tlač kliknúť na prepojenie alebo tlačidlo Preferencie, Vlastnosti alebo Rozšírené možnosti.

Obrázok dialógového okna Tlačiť v programe WordPad
Dialógové okno Tlač v programe WordPad

Bežné možnosti tlače programu zahŕňajú:

 • Výber tlačiarne. Umožňuje vybrať tlačiareň v zozname tlačiarní pripojených k počítaču.

 • Rozsah strán. Umožňuje tlačiť vybraté strany alebo časti dokumentu. Ak chcete vybrať jednotlivé strany alebo postupnosť (rozsah) strán, väčšinou je potrebné zadať čísla strán oddelené čiarkami alebo pomlčkami. Napríklad, ak zadáte čísla 1,4,5-7, vytlačí sa strana 1 a 4 a potom strany od strany 5 po stranu 7.

  Možnosť Výber umožňuje vytlačiť iba text alebo grafické prvky vybraté v dokumente. Možnosť Aktuálna strana umožňuje tlačiť iba aktuálne vybratú stranu.

 • Možnosti Počet kópií a Zoradiť. Umožňuje tlačiť naraz viac ako jednu kópiu dokumentu, obrázka alebo súboru. Možnosť zoradenia použite, ak chcete vytlačiť všetky strany dokumentu naraz v poradí, pred tlačou viacerých kópií dokumentu.

 • Orientácia strany. Táto možnosť sa môže nazývať aj rozloženie papiera a umožňuje tlačiť obsah strany v orientácii na výšku (Na výšku) alebo na šírku (Na šírku).

 • Veľkosť papiera. Ak tlačiareň dokáže tlačiť na viac ako jednu veľkosť papiera, táto možnosť umožní výber veľkosti papiera, ktorý je vložený v tlačiarni.

 • Výstup alebo zdroj papiera. Táto možnosť sa taktiež môže nazývať miesto výstupu alebo zásobník papiera a umožňuje určiť, ktorý zásobník papiera tlačiarne sa má použiť. Takto môžete uložiť do každého zásobníka inú veľkosť papiera.

 • Dvojstranná tlač. Táto možnosť sa môže nazývať aj obojstranná tlač alebo tlač na obe strany a umožňuje tlačiť na obe strany jedného hárku papiera. Táto možnosť je dostupná len v takom prípade, ak ju tlačiareň podporuje.

 • Farebná alebo čiernobiela tlač. Táto možnosť je dostupná len v takom prípade, ak ju tlačiareň podporuje.

Použitie ukážky pred tlačou

Ak chcete pred tlačou vidieť, ako bude vytlačená kópia vyzerať, otvorte dokument v programe, ktorý ponúka ukážku pred tlačou. Ukážka pred tlačou je väčšinou umiestnená v ponuke programu Súbor. Mala by umožniť zobraziť ukážku pre každú stranu dokumentu. V niektorých programoch môžete vybrať možnosti tlače v režime ukážky a potom tlačiť priamo z ukážky. V iných programoch je potrebné zatvoriť ukážku, zmeniť dokument alebo nastavenia tlačiarne a potom tlačiť.

Obrázok ukážky pred tlačou dokumentu programu WordPad
Ukážka pred tlačou programu WordPad

Ak dokument pri zobrazení ukážky alebo tlači nevyzerá tak, ako ste očakávali, je potrebné ho upraviť alebo zmeniť nastavenia tlače. Napríklad, ak sa na vytlačenej strane zobrazila len časť dokumentu, bude možno potrebné zmenšiť veľkosť písma, zúžiť okraje alebo zmeniť rozloženie strany a potom vytlačiť znova.

Sledovanie tlačových úloh

Keď odošlete dokument alebo iný typ súboru na tlačiareň, stane sa tlačovou úlohou. Niektoré tlačiarne majú displej, na ktorom sa v prípade problému napríklad nízkej hladiny atramentu alebo zaseknutia papiera zobrazí varovanie. Mnoho tlačiarní zobrazí správu v oblasti oznámení počítača. Ak chcete problémy vyriešiť, môžete pozrieť informácie zobrazené na displeji tlačiarne. Podrobnosti nájdete v materiáloch dodaných s tlačiarňou alebo na webovej lokalite výrobcu tlačiarne.

V systéme Windows je možné zobraziť tlačový front a sledovať tlačové úlohy. Tlačový front zobrazí informácie o dokumentoch, ktoré čakajú na tlač, ako je stav tlače, majiteľ dokumentu a počet strán, ktoré sa majú vytlačiť. Tlačový front sa môže použiť na zobrazenie, pozastavenie, reštartovanie a zrušenie tlačových úloh.

Obrázok tlačového frontu
Tlačový front

Zobrazenie tlačového frontu

 1. Otvorte okno Tlačiarne: kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položky Ovládací panel, Hardvér a zvuk a Tlačiarne.

 2. Tlačový front otvoríte dvojitým kliknutím na položku tlačiarne, ktorú chcete použiť.

Tip

 • Ak sa tlačové úlohy práve tlačia, tlačový front môžete otvoriť dvojitým kliknutím na ikonu tlačiarne Obrázok ikony tlačiarne v oblasti oznámení na paneli úloh v oblasti oznámení.

Ďalšie informácie o spravovaní tlačových úloh nájdete v témach Pozastavenie a obnovenie tlače a Zrušenie tlače.