Začíname pracovať s programom Windows Movie Maker

Program Windows Movie Maker je súčasťou systému Windows Vista, ktorá umožňuje v počítači vytvárať domáce filmy a prezentácie, vybaviť ich profesionálne vyzerajúcimi titulkami, prechodmi, efektmi, hudbou a dokonca hovoreným slovom. A keď ste prácu skončili, program Windows Movie Maker môžete použiť na publikovanie filmu a jeho zdieľanie s priateľmi a rodinou.

Ak ste nováčikom v oblasti úpravy digitálneho videa alebo ešte neovládate program Windows Movie Maker, prečítajte si úvodné informácie o rôznych nástrojoch používaných v programe Windows Movie Maker a prezrite si prepojenia, ktoré vám poskytnú viac informácií.

Nástroje programu Windows Movie Maker

Program Windows Movie Maker je rozdelený na tri hlavné oblasti: tably, panel deja alebo časová os a monitor s ukážkou.

Obrázok programu Windows Movie Maker
Hlavné oblasti programu Windows Movie Maker
Zobraziť všetko

Informácie o tablách

Program Windows Movie Maker obsahuje niekoľko rôznych tabiel, s ktorými možno pracovať pri vykonávaní rôznych úloh.

 • Tabla Úlohy obsahuje zoznam bežným úloh, ktoré sú potrebné pri spracovaní filmu, vrátane importovania súborov, úprav a publikovania filmu.

 • Tabla Kolekcie zobrazuje vaše priečinky kolekcií, ktoré obsahujú klipy. Priečinky kolekcií sa zobrazujú na table Kolekcie vľavo a klipy vo vybratom priečinku kolekcií sa zobrazujú na table Obsah vpravo. Na nasledujúcom obrázku je zobrazená tabla Kolekcie:

  Obrázok tably Kolekcie
  Tabla kolekcií
 • Tabla Obsah zobrazuje klipy, efekty alebo prechody, s ktorými pracujete počas vytvárania filmu, v závislosti na zobrazení, v ktorom pracujete. Zobrazenie môžete zmeniť tak, aby sa zobrazovali miniatúry alebo podrobnosti.

  Klipy, prechody alebo efekty na table Obsah a kolekcie na table Kolekcie môžete presunúť na panel deja alebo na časovú os aktuálneho projektu. Klipy môžete taktiež presunúť na monitor s ukážkou a prehrávať ich. Ak zmeníte klip, zmeny sa prejavia iba v aktuálnom projekte a nemajú vplyv na zdrojový súbor.

Panel deja a časová os

Oblasť, v ktorej vytvárate a upravujete projekt, sa zobrazuje v dvoch zobrazeniach – na paneli deja alebo na časovej osi. Pri vytváraní filmu môžete medzi týmito dvomi zobrazeniami prepínať.

 • Panel deja. Panel deja je predvoleným zobrazením v programe Windows Movie Maker. Panel deja môžete používať na zobrazenie sekvencie klipov alebo na usporiadanie klipov v projekte. V prípade potreby môžete klipy jednoduchým spôsobom preskupiť. V tomto zobrazení sú viditeľné všetky pridané videoefekty alebo prechody videa. Zvukové klipy, ktoré ste pridali do projektu, sa nezobrazujú na paneli deja, ale môžete ich vidieť v zobrazení časovej osi. Nasledujúci obrázok ukazuje zobrazenie panela deja v programe Windows Movie Maker:

  Obrázok zobrazenia panela deja
  Zobrazenie panela deja
 • Časová os. Časová os poskytuje oveľa podrobnejšie zobrazenie projektu filmu a umožňuje vykonávať jemnejšie úpravy. Pomocou časovej osi je možné orezávať videoklipy, upravovať dĺžku trvania prechodov medzi klipmi alebo zobrazovať zvukovú stopu. Časovú os môžete použiť na prehodnotenie alebo úpravu časovania klipov v projekte. Tlačidlá časovej osi sa používajú na zapnutie zobrazenia panela deja, približovanie alebo vzďaľovanie detailov projektu, nahovorenie komentára na časovú os alebo na úpravu úrovne hlasitosti zvuku. Nasledujúci obrázok ukazuje zobrazenie časovej osi v programe Windows Movie Maker:

  Obrázok zobrazenia časovej osi
  Zobrazenie časovej osi

Monitor s ukážkou

Monitor s ukážkou umožňuje zobraziť jednotlivé klipy alebo celý projekt. Pomocou monitora s ukážkou môžete zobraziť projekt ešte pred jeho publikovaním vo formáte filmu. Tlačidlá pod monitorom s ukážkou môžete použiť na prehrávanie alebo pozastavenie klipu alebo na presun dopredu alebo dozadu, snímku po snímke. Tlačidlo Rozdeliť umožňuje rozdeliť klip na dve časti presne v mieste zobrazenom na monitore s ukážkou.

Monitor s ukážkou môžete zväčšiť alebo zmenšiť, ak v ponuke Zobraziť ukážete na položku Veľkosť monitora s ukážkou a vyberiete požadovanú veľkosť. Veľkosť okna môžete upraviť aj ťahaním jeho okrajov.