Import videa z analógovej videokamery alebo videorekordéra prostredníctvom digitálnej videokamery

Pomocou digitálnej videokamery a funkcie Importovať video môžete importovať video z analógovej videokamery alebo videorekordéra do počítača. Takto môžete importovať video zo staršieho analógového videozariadenia, ako je napríklad videorekordér alebo analógová videokamera, ktoré nemá port IEEE 1394. Medzi obľúbené formáty analógového videa patria napríklad formáty 8mm, Hi-8, VHS a S-VHS.

Pri pripojení analógovej videokamery alebo videorekordéra k digitálnej videokamere, ktorá je pripojená k počítaču, digitálna videokamera skonvertuje video z analógového signálu na digitálny signál prostredníctvom konverzie z analógového formátu na digitálny. Digitálne video sa potom importuje do počítača pomocou funkcie Importovať video.

Ak máte veľa videa na analógových videopáskach, použitím konverzie z analógového formátu na digitálny ušetríte čas, pretože video sa importuje do počítača bez predchádzajúceho nahrania analógového videa na digitálnu videopásku. Ušetríte tak jeden krok v procese importu analógového videa do počítača, aby ste mohli upravovať video.

Základné kroky pri použití digitálnej videokamery na import videa z analógovej videokamery alebo videorekordéra:

Predpoklady

Na konverziu analógového signálu na digitálny signál pomocou digitálnej videokamery a funkcie Importovať video budete potrebovať:

 • analógovú videokameru alebo videorekordér,

 • digitálnu videokameru, ktorá podporuje konverziu analógového signálu na digitálny

  (Informácie o tom, či konkrétna digitálna videokamera podporuje konverziu analógového signálu na digitálny, nájdete v príručke dodanej s digitálnou videokamerou alebo na webovej lokalite výrobcu.

  Ovládací prvok konverzie analógového signálu na digitálny je na niektorých digitálnych videokamerách označený ako A/V to DV Out, AV to DV alebo podobne a nachádza sa v niektorej z ponúk prehrávania na digitálnej videokamere.

 • kábel IEEE 1394,

 • port IEEE 1394 na počítači,

 • kábel A/V (Audio/Video)

  Tento kábel, ktorý sa dodáva s mnohými digitálnymi videokamerami, má na jednom konci tri konektory RCA (červený, biely a žltý) a na druhom konci jeden konektor typu Mini A/V.

 • (voliteľné) kábel typu S-Video a samostatný kábel RCA, ktorý má na jednom konci červený a biely konektor RCA a na druhom konci jeden stereofónny minikonektor

  Ak máte kábel RCA alebo kábel typu A/V s červeným a bielym konektorom RCA na oboch koncoch, na jeden koniec kábla môžete pripojiť adaptér pre stereofónny minikonektor.

Pripojenie analógovej videokamery alebo videorekordéra k digitálnej videokamere pomocou pripojenia typu S-Video

Ak má analógová videokamera alebo videorekordér konektory typu S-Video, na pripojenie analógovej videokamery alebo videorekordéra k digitálnej videokamere môžete použiť pripojenie typu S-Video. Spôsob pripojenia analógovej videokamery alebo videorekordéra k digitálnej videokamere pomocou pripojenia typu S-Video je zobrazený na nasledujúcom obrázku. Na obrázku je znázornená aj digitálna videokamera pripojená k počítaču pomocou pripojenia IEEE 1394 (čo bude potrebné vykonať pri ďalšom postupe).

Obrázok znázorňujúci pripojenie typu S-Video
Pripojenie typu S-Video

Na vyššie uvedenom obrázku sú zobrazené tieto pripojenia:

 • Konektor typu S-Video na jednom konci kábla typu S-Video je zapojený do zásuvky typu S-Video na digitálnej videokamere a konektor typu S-Video na druhom konci kábla je zapojený do zásuvky typu S-Video na analógovej videokamere alebo videorekordéri. Kábel typu S-Video prenáša obraz z analógovej videokamery alebo videorekordéra do digitálnej videokamery.

 • Červený a biely konektor RCA na jednom konci kábla typu A/V sú zapojené do zodpovedajúcej červenej a bielej zásuvky RCA na analógovej videokamere alebo videorekordéri. Červený a biely konektor RCA slúži na prenos zvuku. Žltý konektor RCA sa nezapája do analógovej videokamery ani do videorekordéru. Ak používate videorekordér ako zdroj analógového videa, skontrolujte, či ste červený a biely konektor RCA zapojili do výstupných zásuviek RCA na videorekordéri.

 • Konektor typu Mini A/V na druhom konci kábla typu A/V je zapojený do zásuvky typu Mini A/V na digitálnej videokamere (zvyčajne má žltú farbu a je označená ako Audio/Video).

 • Konektor IEEE 1394 na jednom konci kábla IEEE 1394 je zapojený do portu IEEE 1394 (často býva označený ako DV In-Out alebo DV) na digitálnej videokamere a väčší konektor IEEE 1394 na druhom konci kábla je zapojený do portu IEEE 1394 na počítači. Opäť pripomíname, že toto pripojenie sa zvyčajne realizuje pri ďalšom postupe.

Skôr než prepojíte obe zariadenia, skontrolujte, či sú analógová videokamera alebo videorekordér a digitálna videokamera vypnuté.

Ak si na pripojenie analógovej videokamery alebo videorekordéra k digitálnej videokamere môžete vybrať medzi kompozitným pripojením alebo pripojením typu S-Video, použite pripojenie typu S-Video, pretože kvalita importovaného videa bude vyššia ako pri použití pripojenia kompozitného videa.

Pripojenie analógovej videokamery alebo videorekordéra k digitálnej videokamere pomocou pripojenia kompozitného videa

Ak má analógová videokamera alebo videorekordér zásuvky pre kompozitné video a stereofónne zásuvky RCA, na pripojenie analógovej videokamery alebo videorekordéra k digitálnej videokamere môžete použiť pripojenie kompozitného videa. Spôsob pripojenia analógovej videokamery alebo videorekordéra k digitálnej videokamere pomocou pripojenia kompozitného videa je zobrazený na nasledujúcom obrázku. Na obrázku je znázornená aj digitálna videokamera pripojená k počítaču pomocou pripojenia IEEE 1394 (čo bude potrebné vykonať pri ďalšom postupe).

Obrázok znázorňujúci pripojenie kompozitného videa
Pripojenie kompozitného videa

Na vyššie uvedenom obrázku sú zobrazené tieto pripojenia:

 • Červený, biely a žltý konektor RCA na jednom konci kábla typu A/V sú zapojené do príslušných zásuviek RCA na analógovej videokamere alebo videorekordéri. Červený a biely konektor RCA zabezpečujú prenos zvuku a žltý konektor zabezpečuje prenos obrazu. Ak používate videorekordér ako zdroj analógového videa, skontrolujte, či ste červený, biely a žltý konektor RCA zapojili do výstupných zásuviek RCA na videorekordéri.

 • Konektor typu Mini A/V na druhom konci kábla typu A/V je zapojený do zásuvky typu Mini A/V na digitálnej videokamere (zvyčajne má žltú farbu a je označená ako Audio/Video).

 • Konektor IEEE 1394 na jednom konci kábla IEEE 1394 je zapojený do portu IEEE 1394 (často býva označený ako DV In-Out alebo DV) na digitálnej videokamere a väčší konektor IEEE 1394 na druhom konci kábla je zapojený do portu IEEE 1394 na počítači. Opäť pripomíname, že toto pripojenie sa zvyčajne realizuje pri ďalšom postupe.

Skôr než prepojíte obe zariadenia, skontrolujte, či sú analógová videokamera alebo videorekordér a digitálna videokamera vypnuté.

Povolenie konverzie z analógového formátu na digitálny v digitálnej videokamere

Ďalším krokom je povolenie konverzie analógového signálu na digitálny v digitálnej videokamere (za predpokladu, že konkrétna digitálna videokamera umožňuje konverziu analógového formátu na digitálny).

 1. Ak je v digitálnej videokamere vložená videopáska, pásku vysuňte a vyberte ju z digitálnej videokamery. Zatvorte vkladač pásky.

 2. Zapnite digitálnu videokameru a prepnite ju do režimu prehrávania (na digitálnej videokamere je nastavenie obvykle označené ako VCR alebo VTR).

 3. Stlačte tlačidlo alebo iný ovládací prvok na digitálnej videokamere, pomocou ktorého otvoríte ponuku na nastavenie prehrávania.

 4. Vyhľadajte nastavenie konverzie analógového formátu na digitálny.

  Konkrétny názov tohto nastavenia závisí od konkrétnej digitálnej videokamery. Nastavenie môže byť označené ako A/V to DV Out, A/V to DV alebo podobným spôsobom.

 5. V digitálnej videokamere povoľte konverziu analógového formátu na digitálny.

 6. Zavrite ponuku na nastavenie prehrávania na digitálnej videokamere.

 7. Vypnite digitálnu videokameru.

Pripojenie digitálnej videokamery k počítaču

Ďalej je potrebné pripojiť digitálnu videokameru k počítaču. Najbežnejším spôsobom pripojenia digitálnej videokamery k počítaču je použitie pripojenia IEEE 1394.

Jeden konektor na kábli IEEE 1394 pripojte k portu IEEE 1394 na digitálnej videokamere a potom pripojte konektor na druhom konci kábla k portu IEEE 1394 na počítači.

Import analógového videa do počítača prostredníctvom digitálnej videokamery

Po pripojení analógovej videokamery alebo videorekordéra k digitálnej videokamere a pripojení digitálnej videokamery k počítaču môžete importovať analógové video pomocou funkcie Importovať video.

 1. Do analógovej videokamery alebo videorekordéra vložte pásku, z ktorej chcete nahrať video. Ak nahrávate z analógovej videokamery, zapnite kameru a prepnite ju do režimu prehrávania.

 2. Zapnite digitálnu videokameru a prepnite ju do režimu prehrávania (na digitálnej videokamere je nastavenie obvykle označené ako VCR alebo VTR).

 3. Ak sa po zapnutí digitálnej videokamery zobrazí dialógové okno Automatické prehrávanie, kliknite na položku Importovať video.

 4. Do poľa Názov zadajte názov videosúboru alebo videosúborov, ktoré vytvoríte, importujete a potom uložíte v počítači.

 5. V zozname Importovať kam vyberte umiestnenie na uloženie videosúboru alebo videosúborov, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte iné umiestnenie.

 6. V zozname Formát vyberte pre nový videosúbor niektorý z nasledujúcich formátov videosúboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej:

  • Ak chcete vytvoriť jeden súbor s použitím typu súboru, ktorý digitálna kamera používa na základe predvoleného nastavenia (napríklad AVI alebo DV-AVI), vyberte položku Formát Audio Video Interleaved (jednosúborový).

  • Ak chcete vytvoriť jeden súbor vo formáte Windows Media Video (WMV), ktorý bude obsahovať všetky informácie z videopásky, vyberte položku Windows Media Video File (jeden súbor).

  • Ak chcete vytvoriť súbor WMV pre každú scénu na videopáske, vyberte položku Windows Media Video (jeden súbor pre scénu).

 7. Kliknite na položku Importovať do počítača len časti videopásky a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Pomocou ovládacích prvkov na analógovej videokamere alebo videorekordéri (alebo pomocou diaľkového ovládača pre analógové zariadenie) pretočte pásku na miesto, kde chcete začať s importom videa, a potom stlačením tlačidla na prehrávanie spustite prehrávanie pásky.

 9. Na stránke Pretočte videopásku a začnite importovať video kliknite na položku Spustiť import videa.

 10. Keď sa analógová videopáska prehrá až po miesto, kde chcete import videa zastaviť, kliknite na položku Zastaviť import videa.

 11. Na analógovej videokamere alebo videorekordéri (alebo na diaľkovom ovládači) stlačte tlačidlo na zastavenie prehrávania.

 12. Kroky 8 až 11 opakujte pri každej časti analógovej videopásky, ktorú chcete importovať.

 13. Po dokončení importu analógového videa kliknutím na tlačidlo Dokončiť zatvorte funkciu Importovať video.

  Importované video sa uloží v počítači ako jeden alebo viacero videosúborov a zobrazí sa v programe Windows Fotogaléria.

Poznámky

 • Video z analógovej videokamery alebo videorekordéra nie je možné importovať priamo pri použití funkcie Importovať video alebo programu Windows Movie Maker. Ak chcete importovať video priamo z analógovej videokamery alebo videorekordéra bez použitia digitálnej videokamery, v počítači musí byť nainštalované zariadenie na digitalizáciu analógového videa a softvér, ktorý umožňuje import videa priamo zo zdroja analógového videa. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej so zariadením na digitalizáciu analógového videa alebo na webovej lokalite výrobcu.

 • Funkciu Importovať video môžete otvoriť aj pomocou programu Windows Movie Maker. Pripojte analógovú videokameru alebo videorekordér k digitálnej kamere, ktorá je pripojená k počítaču, zapnite digitálnu kameru a prepnite ju do režimu prehrávania. V programe Windows Movie Maker kliknite na ponuku Súbor a potom kliknite na položku Importovať z digitálnej videokamery.

 • Funkciu Importovať video môžete otvoriť aj pomocou programu Windows Fotogaléria. Pripojte analógovú videokameru alebo videorekordér k digitálnej kamere, ktorá je pripojená k počítaču, zapnite digitálnu kameru a prepnite ju do režimu prehrávania. V programe Windows Fotogaléria kliknite na ponuku Súbor, kliknite na položku Importovať z fotoaparátu alebo skenera, v zozname zariadení kliknite na svoju digitálnu videokameru a potom kliknite na položku Importovať.