Importovanie živého videa z digitálnej videokamery

Živé video môžete importovať z digitálnej videokamery do počítača prostredníctvom funkcie Importovať video. Pri importovaní živého videa z digitálnej videokamery do počítača sa živé video kóduje do videosúboru a je uložené na pevný disk počítača. Po importe živého videa môžete zodpovedajúci videosúbor upravovať pomocou softvéru na upravovanie videa, ako je napríklad program Windows Movie Maker.

 1. Skontrolujte, či je digitálna videokamera správne pripojená k portu IEEE 1394 alebo k pripojeniu USB. Potom nastavte režim kamery na nahrávanie živého videa (často sa na digitálnej videokamere označuje ako Camera).

 2. V dialógovom okne Automatické prehrávanie, ktoré sa zobrazí po zapnutí digitálnej videokamery, kliknite na položku Importovať video.

 3. Do poľa Názov zadajte názov videosúboru, ktoré vytvoríte, importujete a potom uložíte v počítači.

 4. Zo zoznamu Importovať kam vyberte umiestnenie uloženia súboru, alebo ak chcete vybrať iné umiestnenie, kliknite na položku Prehľadávať.

 5. V zozname Formát vyberte pre nový videosúbor jeden z nasledujúcich formátov videosúboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej:

  • Ak chcete vytvoriť jeden súbor použitím typu súboru, ktorý je predvolene nastavený v digitálnom videozariadení, napríklad súbor AVI alebo DV-AVI, vyberte položku Audio Video Interleaved (jeden súbor).

  • Ak chcete vytvoriť jeden súbor Windows Media Video (WMV) obsahujúci všetky informácie z videopásky, vyberte položku Windows Media Video File (jeden súbor).

  • Ak chcete vytvoriť súbor WMV pre každú scénu na videopáske, vyberte položku Windows Media Video (jeden súbor na scénu).

 6. Kliknite na položku Spustiť import videa.

 7. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Po skončení importu požadovaného živého videa kliknite na položku Zastaviť import videa.

  • Ak ste začiarkli políčko Import zastaviť po, počkajte stanovený čas, kým sa video importuje.

 8. Ak chcete do zadaného videosúboru importovať ďalšie živé videá, zopakujte kroky 6 a 7.

 9. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Importované video sa uloží v počítači ako jeden alebo viacero videosúborov a zobrazí sa v programe Windows Fotogaléria.

Poznámka

 • Funkciu Importovať video môžete otvoriť aj pomocou programu Windows Movie Maker. Pripojte digitálnu videokameru k počítaču a zapnite ju v režime kamery. Potom spustite program Windows Movie Maker a v ponuke Súbor kliknite na položku Importovať z digitálnej videokamery.

 • Funkciu Importovať video môžete otvoriť aj pomocou programu Windows Fotogaléria. Pripojte digitálnu videokameru k počítaču a zapnite ju v režime kamery. Potom spustite program Windows Fotogaléria, kliknite na ponuku Súbor, kliknite na položku Importovať z fotoaparátu alebo skenera, v zozname zariadení kliknite na digitálnu videokameru a potom kliknite na položku Importovať.